Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Andrew Murray

Andrew Murray was een bekende prediker uit Zuid Afrika. Veel van zijn boeken worden nog steeds gelezen.

Andrew Murray (1828 - 1917) was een Zuid-Afrikaanse predikant, geboren in een gezin van een Schotse zendeling. Veel van zijn boeken zijn nog steeds verkrijgbaar. Zijn theologische opleiding kreeg hij in Schotland en Nederland.

Op twintigjarige leeftijd keerde Murray terug naar Zuid-Afrika waar hij aangesteld werd als predikant in de Nederduits Gereformeerde kerk. Na een aangrijpende ervaring waarbij hij naar eigen aangeven op Goddelijke wijze genezen werd van een ernstige keelziekte en vervuld werd met de Heilige Geest, begonnen er tal van boeken uit zijn pen te vloeien.

In zijn Nederlandse tijd maakt Andrew Murray kennis met het Reveil en hun voormannen en leerde ook het Piëtisme kennen. In Utrecht waar hij samen met zijn broer studeerde maakte hij een persoonlijke bekering door.

Op 21-jarige leeftijd ontving Murray zijn eerste beroep als de enige prediker in de Orange River Sovereignty, een gebied van 50.000 vierkante mijl in het afgelegen Zuid-Afrika. Constant reizen naar verre parochies en hulpverlening aan de niet-geëvangeliseerden putten al snel zijn kracht uit, waardoor hij vertrok naar engeland.. Toen hij terugkeerde naar Zuid-Afrika, nam hij een beroep aan naar Worcester, waar hij betrokken raakte bij het pas geopende Theological Seminary van Stellenbosch. Zijn passie voor christelijk onderwijs bracht hem ertoe een opeenvolging van instellingen op te richten, zoals de Bijbel- en gebedsunie (die Bijbelstudie en gebed aanmoedigde) en het Hugenotenseminarie, waar jonge vrouwen zich konden voorbereiden op educatief werk.

Vanuit Worcester aanvaardde Murray een meer iin Kaapstad en zeven jaar later het pastoraat van een kerk in Wellington, een meer landelijke parochie. Hier verbeterde Murray zijn predikingsvaardigheden en leidde hij een heropleving van heiligheid (historicus Walter Hollenweger beschouwt Murray als een voorloper van de pinksterbeweging). Door zijn prediking en schrijven werd Murray langzaamaan een internationale figuur.

Murray schreef om de Schrift op zo'n manier te interpreteren dat christenen vrij waren om de genade van God te geloven en te ervaren. Hij geloofde dat God alles had gedaan wat nodig was om mensen een rijk, productief en zinvol leven te laten leiden dat deelnam aan het leven van God. De obstakels voor zulke levens waren onder meer een halfslachtige overgave aan God, een gebrek aan vertrouwen in de zalving van de Geest en een diepgeworteld scepticisme over de kracht van gebed.

Hij streefde ernaar zijn geestelijke inzichten af te stemmen op de gereformeerde theologie, maar hij werd door gereformeerde critici ervan beschuldigd de vrije wil te onderwijzen en dat God de verlossing van allen wil. Ondanks kritiek stond Murray er echter op dat de gelovige de volheid van de Geest kan verwachten.

Leven van andrew murray pb

De biografie: Leven van Andrew Murray, gaat over de Zuid Afrikaanse predikant en is na zijn overlijden geschreven in opdracht van Andrew Murray zelf. Deze taak had hij toebedeeld aan onder anderen J. du Plessis, die daarvoor toegang kreeg tot het persoonlijke archief van Andrew Murray. Mede hierdoor wordt dit werk gezien als het belangrijkste naslagwerk over het leven van Andrew Murray.

Andrew Murray werd geboren in Zuid-Afrika als zoon van een Schots predikant. Samen met zijn broer studeerde hij theologie in Aberdeen en vervolgens in Utrecht, waar hij erg beïnvloed werd door het Réveil. Na zijn studie werd hij predikant in Zuid-Afrika. Zijn arbeid heeft in brede kring grote invloed gekregen. In het Nederlands en in het Engels schreef hij meer dan 200 boeken, waarvan vele vertaald zijn en herdruk op herdruk beleven.

J. du Plessis (1868-1935) was hoogleraar Nieuwe Testament Exegese aan het Theologisch Seminarium der Ned. Geref. Kerk te Stellenbosch, Zuid- Afrika.

Leven van andrew murray pb Plessis
€ 34,95
voorraad onbekend
Gods beste geheimen

Het dagboek Gods beste geheimen, van Andrew Murray wil een bron van inspiratie zijn voor iedere christen die een inniger leven met God verlangt. Geworteld in Zijn liefde, gezegend door God om tot zegen te zijn voor anderen.

Andrew Murray (1828-1917) heeft als predikant een aantal opwekkingen meegemaakt in de kerk van Zuid-Afrika. Veel nadruk legde hij op de noodzaak en het voorrecht van de innige band tussen Christus en Zijn gelovigen. Het thema 'Blijf in Mij en Ik in U' is de rode draad in dit dagboek. Het kruis moet centraal staan in het leven van elke gelovige. Bij de gekruisigde Christus behoort een gekruisigde christen. Wie werkelijk verlangt aan Christus gelijkvormig te zijn, moet vooral proberen de verborgen gemeenschap aan Zijn kruis te verstaan.

Gekruisigd met Christus betekent vrijgemaakt te zijn van het 'eigen ik'. De inwonende tegenwoordigheid van de levende God in de gelovigen blijft voor vele gelovigen een verborgenheid. Dit zag Murray als een belangrijke oorzaak van het lage niveau van veel geestelijk leven. Veel christenen leven alsof het nooit Pinksteren is geweest.

De Geest van Pinksteren zet mensenlevens in vuur en vlam voor de Heiland. het is het verlangen van de schrijver dat de Heilige Geest weer de rechtmatige plaats in de Kerk krijgt en tot Zijn volle heerschappij zal komen in de levens van de gelovigen. In dit dagboek wil Murray zijn lezers aansporen om de Heilige Geest weer de erkenning en eer te geven die Hem toekomt, in een weg van algehele overgave en gehoorzaamheid.

Gods beste geheimen Murray, Andrew
€ 19,95
voorraad onbekend
Heilig in Christus

Heilig in Christus is geschreven door Andrew Murray en is een oproep tot een heilig en toegewijd leven.

De Zuid-Afrikaanse Andrew Murray (1828-1917) is bekend geworden als schrijver en opwekkingspredikant. Hij wist uit eigen ervaring wat opwekking inhield, aangezien hij dit zelf ook diverse keren heeft meegemaakt in zijn eigen gemeenten. In al zijn boeken bemerk je zijn
bewogenheid, passie en vreugde.

Andrew Murray liet circa 240 geschriften na, waarvan veel titels in zo'n vijftien talen werden uitgegeven. Hij schreef dit boek – dat nooit eerder in het Nederlands verscheen – in het jaar 1887. Murray ontdekte een groot gebrek aan geestelijke kennis rondom levensheiliging. Christenen
verstaan niet wat het betekent dat zij in Christus heilig zijn. Christenen verstaan niet dat ze in de praktijk moeten worden wie ze alreeds in Christus zijn. De bevrijding ligt in het grote geheim dat de wedergeboren christen in Christus heilig en volmaakt is.

Andrew Murray hoopt dat de lezers zicht krijgen op Gods voorziening voor persoonlijke heiligmaking. 'Zalig zijn de heiligdom-christenen. Deze christenen weten dat het voorhangsel is gescheurd. Zij hebben toegang tot de onmiddellijke tegenwoordigheid van hun heilige Vader.' 'Gelovige, dit is ook voor jou! Het is jouw roeping om als kind van God in Zijn heilige tempel te zijn! Geef jezelf over aan de volle inwoning van de Heilige Geest. Hij staat aan de deur en klopt.'

Heilig in Christus Murray, Andrew
€ 10,95
voorraad onbekend
In de gebedsschool van Jezus

De schrijver van dit boek was zich goed bewust dat zonder gebed geen activiteiten in het Koninkrijk van God vruchtbaar kunnen zijn.

Gedurende zijn bediening heeft Andrew Murray in woord en geschrift de noodzaak van het gebed sterk benadrukt. Dit boekje over gebed is een klassieker geworden, omdat het een praktische opleiding is tot de heilige bediening van voorbede. In de inleiding schrijft Murray: 'Naarmate de Heere voor Zijn kinderen de poorten van het gebed wijd openzet en hun geeft te zien en te ervaren hoeveel het gebed van een rechtvaardige vermag, wordt hun verwondering al groter dat zij hun heerlijke gebedsrechten zo weinig gebruiken.' Daarom wil de schrijver elke gelovige meenemen in de gebedsschool van Jezus, zodat we voorbidders worden in Geest en in waarheid. Verlang jij ook naar verdieping in jouw gebedsleven? Dan zal dit klassieke werk over het gebed jou zeker aanspreken!

De Zuid-Afrikaanse opwekkingspredikant Andrew Murray liet circa 240 geschriften na, waarvan veel titels in zo'n vijftien talen werden uitgegeven.

In de gebedsschool van Jezus Murray, Andrew
€ 10,95
voorraad onbekend
Voor u en uw kinderen

Het boek: Voor u en uw kinderen, van de bekende opwekkingsprediker Andrew Murray gaat in op de opvoeding en de doop van kinderen.

In onze tijd wordt veel aandacht besteed aan de zorg voor en de opvoeding van kinderen. Ouders spannen zich tot het uiterste in om hun kinderen alles te geven wat ze nodig hebben. Voor christenouders is het belangrijkste in het leven de kinderen christelijk op te voeden.

Op een tere en ernstige manier wijst Andrew Murray in dit boek ouders de weg bij de geloofsopvoeding. Hij toont de rijke inhoud van de doop en stelt het verbond tussen God en de gelovige centraal. In de vorm van 33 korte hoofdstukken behandelt Murray allerlei factoren van het ouderschap en de waarde van het verbond. Per dag wordt een treffend Bijbelgedeelte behandeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een gebed.

Een zeer waardevolle uitgave voor allen die hun kinderen christelijk willen opvoeden. Vooral in de periode rond de bediening van de heilige doop kan dit boek tot rijke zegen zijn.

Voor u en uw kinderen Murray, Andrew
€ 9,95
voorraad onbekend
Ziende op Jezus

Het boek Ziende op Jezus van Andrew Murray geeft in 130 korte overdenkingen een verklaring van de brief aan de Hebreeën. Pastoraal en uitleggend.

In deze uitgave wordt de oorspronkelijke tekst van Andrew Murray weergegeven en de Statenvertaling gebruikt als tekst van de Bijbel.

Ziende op Jezus Murray, Andrew
€ 25,71
voorraad onbekend
Blijf in Mij

Blijf in Mij, is een pastoraal boek van Andrew Murray over de problemen die ontstaan door een niet Bijbels zicht op heiliging. Op zijn zoektocht om heilig voor God te leven en vanuit pastorale gesprekken, ontdekte hij hoe een gelovige, die Christus als Zaligmaker heeft leren kennen, vaak in eigen kracht, met behulp van vleselijke wetmatigheden, de strijd tegen de overgebleven zonde voert.

Geen wonder dat teleurstellingen, geestelijke dorheid, onzekerheid en twijfel vaak het hart blijven beheersen. Er is sprake van een neerwaartse negatieve spiraal die soms wanhopig maakt. Korte momenten van hoop en vreugde in het hart mogen dan enige compensatie geven, over het algemeen is er geen sprake van toename in geloof en vertrouwen.

Het is een leven van heiliging dat blijft steken in de klacht van: Ik ellendig mens, maar niet doorbreekt tot de jubel die hierop volgt, Ik dank God door Jezus Christus. (Rom. 7: 24, 25)

Blijf in Mij Murray
€ 7,95
voorraad onbekend
Nieuwe leven

Andrew Murray schreef dit boek speciaal voor pasgelovigen. Hij was overtuigd dat Bijbels onderwijs nodig was om iedere gelovige te laten zien wat hem/haar in Jezus Christus geschonken is.
De korte en thematische hoofdstukken zijn in deze uitgave speciaal bewerkt voor jonge lezers en daardoor prettig leesbaar. De vele tekstverwijzingen stimuleren de lezer om de Bijbel zelf te onderzoeken en het gelezene toe te passen in het dagelijkse leven. Dit boek leent zich voor persoonlijke studie en door de toegevoegde gespreksvragen ook goed voor gemeenschappelijk gebruik.
52 Bijbelstudies voor hen die verlangen naar groei in genade en kennis

Andrew Murray wordt in reformatorische en evangelische gezinnen al tientallen jaren graag gelezen. Van verschillende titels zijn al duizenden exemplaren verkocht!

Nieuwe leven Murray, A.
€ 15,50
voorraad onbekend
Christelijke vrijheid

Het boek De christelijke vrijheid van Andrew Murray bevat 31 bijbelstudies over de weg naar hemelse vreugde. Het kan gelezen worden als een dagboek voor een maand.

Christelijke vrijheid Murray, A.
€ 10,95
voorraad onbekend
Volheid van de Heilige Geest

Andrew Murray legt in het boek: De volheid van de Heilige Geest, veel uit over het leven vol van de Geest. Er leven veel vragen over de Persoon en het werk van de Heilige Geest. De auteur maakt in dit boek duidelijk wat het betekent om vol te zijn van de Heilige Geest.

Op een eenvoudige manier laat hij zien hoe de volle Pinksterzegen voor iedereen beschikbaar is. Ook beschrijft hij welke voorwaarden er zijn om deze vervulling door de Heilige Geest te ontvangen! Alleen in de weg van algehele overgave wil de levende God individuele christenen en gemeenten vol maken van het leven van Jezus. Murray laat op een overtuigende manier zien dat een gemeente – zonder deze volle Pinksterzegen – geestelijk snel achteruit zal gaan.

De Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray (1828-1917) wist uit eigen ervaring wat opwekking inhield, aangezien hij dit zelf ook diverse keren heeft meegemaakt in zijn eigen gemeenten. Op een indringende manier spoort hij zijn lezers aan om geestelijk veel van God te verwachten

Volheid van de Heilige Geest Murray, A.
€ 9,95
voorraad onbekend
Wees mij genadig

Wees mij genadig, van Andrew Murray, de opwekkingsprediker uit Zuid Afrika, bevat 31 korte Bijbelstudies en is daarmee heel geschikt om als Bijbels dagboek te gebruiken of als hulpmiddel voor een Bijbelstudiegroep.

Verlang jij ernaar om Gods genade dieper te verstaan en te doorleven? Dan willen we dit kostbare boekje van harte aanbevelen. Andrew Murray wil via deze Bijbelstudies over Psalm 51 de genade van God voor zondaren laten uitblinken. In zijn inleiding zegt hij dat veel christenen Gods genade niet goed begrijpen. Zo komen zij nooit tot de heerlijke vreugde en
zegen waarover het gaat in Psalm 51.

Andrew Murray (1828-1917) diende vier gemeenten van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika. Hij werd door God gebruikt in verschillende opwekkingen. Murray schreef 250 boekjes, die diepe geestelijke lessen bevatten. Ze worden nog altijd door velen met zegen gelezen.

Wees mij genadig Murray, A.
€ 10,95
voorraad onbekend