Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Debat schepping of evolutie

Het debat over de vragen rond schepping en evolutie blijft al generaties de gemoederen bezig houden door verschillende elkaar op onderdelen tegensprekende boeken die in de afgelopen periode verschenen. Waar de één overtuigd is van de schepping in zes dagen, volgen anderen het denken van Darwin over evolutie. Daarbij komen boeken ter sprake over Intelligent design, het creationisme en de verbinding theologie en evolutionair denken, zoals bij theïstische evolutie.

Voor Ichthusboekhandel is juist dan een rol weggelegd om de relevante boeken over het thema schepping versus evolutie te ordenen en beschikbaar te maken en onze bezoekers te helpen om hen zelf goede keuzes te kunnen laten maken.

Boeken over Christelijke apologetiek in het algemeen.

Wil je boeken over het thema schepping of evolutie ontdekken om je beter te oriënteren? Ga dan online naar de webshop van Ichthusboekhandel .nl voor een brede sortering en een snelle levering. Onderstaand een actueel overzicht van boeken met verschillende inzichten over Intelligent design, creationisme, theïstische evolutie, het debat schepping en evolutie en Bijbeluitleg over Genesis 1-3.

Boven tijd en toeval

Boven Tijd en toeval, met als ondertitel Schepping en evolutie als open geheim is een zoektocht van Arie Sonneveld naar de onderliggende vragen in een discussie die vaak alleen maar polariseert.

Ooit was er een Nederlandse Nobelprijswinnaar die vond dat je als fysicus wel een gespleten persoonlijkheid moest hebben om nog in een god te kunnen geloven. Gelukkig heeft niet iedereen daar last van.

Ruimtevaarders of mensen als Einstein worden veel meer gedreven door de verwondering over het heelal, de aarde, de natuur en de mens. Verwondering leert je om open vragen te stellen. Die zeggen vaak veel meer dan gesloten antwoorden. Bijvoorbeeld: hoe is het mogelijk dat een vogel beter navigeert dan onze TomTom? Wat zegt het ons dat DNA als genetische code een veel grotere informatiedichtheid heeft dan die van de geheugenchips in onze laptop?

Vanuit deze open wetenschappelijke vragen zie je hoe onwaarschijnlijk ingenieus en superieur de natuur is. In hoeverre kunnen wij met noties als schepping en evolutie de wijze waarop het universum en de natuur in elkaar zitten volledig begrijpen? En hoe logisch is schepping of evolutie zonder Schepper? Uiteindelijk blijken al deze zaken een open geheim dat boven tijd en toeval staat.

Arie Sonneveld behaalde zijn masters in de Moleculaire Wetenschappen aan de Landbouw universiteit te Wageningen (1976) en vervolgens zijn doctoraat in de Biofysica aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1981). Daarna werkte hij in allerlei leidinggevende functies binnen de lifescience-industrie op het gebied van onderzoek, strategie, marketing en sales, businessmanagement, inkoop en risicomanagement. Het onderwerp schepping en evolutie boeit hem al een leven lang.

Boven tijd en toeval Sonneveld, Arie
€ 25,-
voorraad onbekend
Kan de wetenschap alles verklaren?

Het boek "Kan de wetenschap alles verklaren?" van John C. Lennox is een populair wetenschappelijke uitgave over de relatie tussen wetenschap en geloof. Uitgangspunt is dat wetenschap en geloof in God prima zijn te combineren.

De wetenschap heeft de wereld veel gebracht. Voor velen heeft godsdienst daarom geen betekenis meer als het gaat om antwoorden op de grote levensvragen. In dit boek gaat John Lennox in op de relatie tussen geloof en wetenschap. Hij put daarbij uit zijn ervaring als christen, tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek en talloze debatten met bekende atheïsten als Richard Dawkins en Christopher Hitchens.

INKIJKEXEMPLAAR boek John Lennox: Kan de wetenschap alles verklaren?

Lennox ruimt vele misvattingen uit de weg en maakt duidelijk dat geloof en wetenschap niet tegenover elkaar staan, maar beide nodig zijn om de zin van ons bestaan te doorgronden.

John C. Lennox (1943) is emeritus hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Oxford en wiskunde en wetenschapsfilosofie aan het Green Templeton College. Lennox is een autoriteit op het gebied van de relatie tussen geloof en wetenschap.

Het boek verschijnt in samenwerking met de werkgroep geloofstoerusting.

Helder, verfrissend en briljant in z'n eenvoud
- Os Guinness, auteur en commentator

Kan de wetenschap alles verklaren? Lennox, John C.
€ 18,99
voorraad onbekend
Ontstaan van de wereld

Het boek, van Henry M. Morris, over het ontstaan van de wereld is een wetenschappelijke studie van Genesis 1-11, waarin hij een lans breekt voor de schepping in zes dagen, een jonge aarde en de zondvloed uit de tijd van Noach.

'Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.'
- Psalm 119:160

Terwijl veel christenen afbreuk doen aan de Schrift door wat zij als moderne wetenschap beschouwen, roept God vele wetenschappers om het geloof te verdedigen. Het resultaat is een toenemend besef dat de Bijbel toch waar is - zelfs de lange tijd belachelijk gemaakte leerstellingen zoals een letterlijke zesdaagse schepping, een jonge aarde, en een wereldwijde kosmische vloed in de tijd van Noach.

In dit nog steeds actuele boek van dr. Henry Morris wordt uitvoerig ingegaan op zowel de wetenschappelijke als de historische aspecten van deze onderwerpen, en op wat ze betekenen voor evangelisatie en het praktisch geestelijk leven.

Evolutie is een wetenschappelijk verzinsel,net als de theorie van de platte aarde dat was in de twaalfde eeuw. Bijbelse schepping is het enige zinnige alternatief.'
- Edward Blick, Ph.D. – Hoogleraar lucht- en ruimtevaart, werktuigbouwkunde en nucleaire techniek; Universiteit van Oklahoma

Nu geloof ik in Jezus Christus als de Schepper van alle dingen, in contrast met het volkomen onwetenschappelijke idee van grootschalige evolutie (macro-evolutie) en het spontaan ontstaan van leven. Alle bekende wetenschappelijke gegevens passen in het bijzondere scheppingsverslag van het begin van het universum, van het leven en van de mens.'
- John N. Moore, Ed.D. – Hoogleraar natuurwetenschappen; Universiteit van Michigan

Ontstaan van de wereld Morris, Henry M.
€ 15,95
voorraad onbekend
De kosmos, het leven - een Meesterwerk

Roelie Barth stelt in het boek "De kosmos, het Leven een meesterwerk" veel vragen over de evolutie theorie, de verbinding geloof en wetenschap (en gaat lastige vragen niet uit de weg) en bevat een loflied op schepping en Schepper.

Het boek De kosmos en het leven, een Meesterwerk, beschrijft belangrijke kenmerken van het heelal en van het leven op aarde. Binnen die beschrijving is de schepping van de wereld niet alleen iets van heel lang geleden, maar het is een voortgaand bouwproces. Natuurkundigen spreken over de fundamentele bouwstenen van de natuur. Kijken naar de wereld helpt ons iets van dat bouwproces te ontdekken en ons te verwonderen over de manier waarop nieuwe dingen ontstaan zijn. Of dat nu sterren, sneeuwkristallen of levende cellen zijn, onder alle natuurverschijnselen ligt een wetmatige structuur. Zou die misschien wijzen op een bouwplan? Waar de wetenschap zich beperkt tot kennis, opent de Bijbel het perspectief van Iemand die de Bouwmeester van de wereld is. Kan denken vanuit een bouwmetafoor een brug kan slaan tussen geloof en wetenschap? De Bijbel spreekt ook vaak over de schepping in termen van een bouwproces. Zijn geloof in God de Schepper en wetenschappelijke kennis op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden?

Het is onvoorstelbaar wat eeuwenlang wetenschappelijk onderzoek aan het licht heeft gebracht. Sterren blijken de kraamkamers van allerlei chemische bouwstenen. Het heelal heeft een lange geschiedenis waarbij de ene fase van het bouwproces voortbouwt op het vorige. Dat principe blijkt ook werkzaam bij de evolutie van nieuwe levensvormen.

Diep verborgen achter al die verschijnselen ligt een wetmatige structuur die overal in het heelal hetzelfde is. Zou die structuur misschien wijzen op het bouwplan van een Bouwmeester? Waar de wetenschap met lege handen staat, opent de Bijbel een breder perspectief: Alles wat bestaat, is er dankzij het spreken van God.

En geeft de evolutietheorie een toereikende verklaring? Bij de bespreking van het evolutionaire mechanisme blijkt dat er naast mutaties en natuurlijke selectie nog een derde, minstens zo belangrijke factor is: wetmatige zelforganisatie. Vraagt dit om een update van de evolutietheorie?

Moeilijke vragen gaat dit boek niet uit de weg. Verdampt Adam tot een symbolisch figuur of heeft God echt de eerste mensen aangesproken? Waarom is er zoveel lijden? Dat valt toch niet te rijmen met de liefde van God?

De kosmos, het leven - een Meesterwerk Barth, Rolie
€ 35,-
voorraad onbekend
Quantum, de oerknal en God

In 'Quantum, de oerknal en God' onderneemt Maarten van Buuren een filosofische verkenning van de consequenties van Werner Heisenbergs ontdekking rond de quantumfysica. Dat brengt Van Buuren tot een nieuw inzicht over de oorsprong van de dingen. '

Toen de jonge Duitse natuurkundige Werner Heisenberg in 1925 ontdekte dat het gedrag van deeltjes op atomair niveau onbepaalbaar is, ontketende hij een wetenschappelijke revolutie die het moderne wereldbeeld op zijn kop zette. Tot het moment van Heisenbergs ontdekking dachten wetenschappers dat alles meetbaar was en leek het een kwestie van tijd voordat de mens de natuur geheel en al zou hebben doorgrond. Met de quantumfysica, waarvoor Heisenberg de grondslag legde, kwam aan dit optimisme een abrupt einde. Er bleek een kloof te gapen tussen onze waarneming en de dynamiek waar alles uit voortkomt.

God is Natuur' stelde Baruch Spinoza in de 17e eeuw, maar met de opkomst van de moderne natuurkunde in de 18e en 19e eeuw raakte de natuur haar goddelijke status kwijt. Volgens Van Buuren keert God dankzij de quantumfysica terug als alomvattende kiemkracht in de Natuur. Het idee dat alle natuurprocessen gehoorzamen aan de wet van afkoeling en verval moet volgens hem worden herzien. Aan afkoeling en verval gaat een dynamische impuls vooraf waaruit alle dingen ontstaan en die de energie levert voor alles wat groeit en bloeit. 'Vormkracht' is de motor van het universum.

Quantum, de oerknal en God Buuren, Maarten Van
€ 19,99
voorraad onbekend
Alle verstand te boven

Het boek "Alle verstand te boven" laat 22 wetenschappers aan het woord die vertellen over hoe zij omgaan met de combinatie (christelijk) geloof en wetenschap. Een bundel onder redactie van Prof. Dr. Cees Dekker.

Ruim twintig christelijke meer of minder bekende wetenschappers vertellen hun persoonlijke verhaal over hoe geloof en wetenschap vorm hebben gekregen in hun leven en werk. Open en integer schrijven ze over vragen die Cees Dekker aan hen stelde. Wat is hun geloofsgeschiedenis? Wat bracht hen tot de keuze voor een bepaalde studie? Leverde het studeren een worsteling met het geloof op of juist niet? Ervaren zij een spanning tussen geloven en weten? Stimuleert hun geloof hun werk? Hoe zien zij hun geloof in relatie tot hun wetenschap? Is dit in de loop der tijd veranderd?

INKIJKEXEMPLAAR Alle verstand te boven - 22 wetenschappers over hun leven, werk en God

Eerder verscheen het zeer succesvolle boek Geleerd en gelovig. Nu is het tijd voor een nieuw boek met verhalen van een nieuwe generatie wetenschappers, jong en oud, vrouwen en mannen uit allerlei vakgebieden (van antropologie tot astronomie) en uit een breed kerkelijk spectrum van rooms-katholiek tot evangelisch en van gereformeerd tot Russisch Orthodox. Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie geloof en wetenschap, wat zich hier laat lezen in de persoonlijke verhalen van deze wetenschappers. Daarnaast is het zeer geschikt voor christelijke studenten die aanlopen tegen vragen over de balans tussen geloof en wetenschap in hun leven en studie.

Met bijdragen van o.a. :

* Heino Falcke (Astronomie),
* Susanne van Veluw (Neurowetenschappen),
* Rik Torfs (Recht),
* Miranda Klaver (Antropologie van religie) en
* nog achttien anderen.

Rolmodellen spelen een grote rol in onze cultuur. Dit boek staat er vol mee: mannen en vrouwen met wie je je kunt identificeren, die een bron van inspiratie zijn omdat zij hun persoonlijke geloof en hun wetenschap combineren. Dat gaat niet altijd zonder worsteling en spanning, maar juist als het schuurt wordt het verhaal spannend. Ik was onder de indruk van deze verhalen. Ik las heel verschillende levensgeschiedenissen en ik las over passie, een passie voor God en de waarheid.
- Andries Knevel, EO-presentator

De redactie werd gedaan door Cees Dekker (nanobiologie).Cees Dekker is universiteitshoogleraar aan de TU Delft. Na een studie natuur- en sterrenkunde specialiseerde hij zich in de nanotechnologie. Dekker is evangelisch christen en redigeerde verschillende boeken op het gebied van geloof en wetenschap, zoals Geleerd en gelovig. Samen met Corien Oranje en Gijsbert van den Brink schreef hij ook het boek Oer.

Goed in je vak en geworteld in de christelijke traditie. Als gelovige wetenschapper carrière maken en midden in het leven staan. Dit prachtige boek vol indringende portretten en levensverhalen laat zien dat dat kan. Deze getuigen laveren tussen de christelijke en de wetenschappelijke denkwijze, en komen tot het inzicht dat wij niet alles hoeven op te lossen, want in Gods wereld hebben wij niet de regie. Elke student van christelijke huize zou dit boek cadeau moeten krijgen.
_ Beatrice de Graaf, geschiedkundige, terrorisme-expert, faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht

In dit boek geen geharnaste apologetiek of gladgestreken juichverhalen, maar persoonlijke ervaringen en reflecties uit de levens van gelovige wetenschappers. Bemoedigend, verrassend, ontroerend, verdrietig – veelzijdig als het bestaan zelf, maar met een open blik omhoog als rode draad. Inspirerend!
- Jeroen de RIdder, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie en voorzitter van De Jonge Akademie van de KNAW

In deze bundel schrijven wetenschappers op een open en eerlijke manier over hun geloof in God. Diepe vragen komen aan bod, die soms beantwoord worden, en soms ook niet. Maar ook een sprankelende nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen. Dit is een boek om langzaam van te genieten.
- Ard Lois, hoogleraar theoretische natuurkunde, Oxford University

Alle verstand te boven Dekker, Cees
€ 26,99
voorraad onbekend
Bijbel en evolutie

Schepping en evolutie is de werktitel van een boek door Henk Geertsema over hoe lezen wij de Bijbel. Onbevooroordeeld gaat hij in detail in op Bijbelteksten die je denkt te kennen op een manier die toegankelijk is voor iedereen en vooral voor mensen die graag vragen stellen.

Hoe lezen we de Bijbel als het gaat om de vragen die worden opgeroepen door de evolutietheorie? Voor christenen is de Bijbel de basis van wat ze geloven. De evolutietheorie gaat uit van de resultaten van de wetenschap. Daarom lijkt het er soms op dat in de discussie over schepping en evolutie geloof en wetenschap tegenover elkaar staan. Aan de ene kant geloof in de Bijbel die spreekt over schepping. Aan de andere kan wetenschap die spreekt van evolutie.

In dit boek wil Geertsema duidelijk maken dat die tegenstelling niet terecht is. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. Ze hebben beide een eigen karakter. En...... ze hebben elkaar nodig. Dit boek gaat alle Bijbelteksten langs die gaan over de schepping en er wordt uitgezocht in hoeverre de Bijbel ruimte geeft voor het wetenschappelijk wereldbeeld dat ontstaat met de evolutietheorie.

Bijbel en evolutie Geertsema, Henk
€ 28,90
voorraad onbekend
Woord en wetenschap

Prof. Marc de Vries gaat samen met de broers Piet en Wim de Vries (geen familie) op zoek naar de verhouding tussen het Woord en de wetenschap. Het actuele debat over het thema Schepping en evolutie gaat immers ook (misschien wel vooral) over de belangrijke vragen rond het gezag van de Bijbel en over de (spannende) relatie tussen geloof en wetenschap.

Die verhouding raakt overigens niet alleen de vragen rond de eerste hoofdstukken van de Bijbel maar stelt ook de vraag hoe je in allerlei wetenschappelijke discussies het gezag van de Bijbel laat prevaleren. Dit boek wil daarbij helpen.

De drie auteurs behandelen vanuit verschillende invalshoeken (wetenschapfilosofie en theologie) belangrijke vragen waar niet alleen studenten maar ook betrokken gemeenteleden mee te maken krijgen.

Woord en wetenschap Vries, P., M.J. en W. de
€ 15,95
voorraad onbekend
Schatgraven in Genesis 1-3

Schatgraven in Genesis 1-3 is geschreven door de Messiasbelijdende Joodse professor Julia Blum samen met Klaas de Jong. De combinatie van twee zo verschillende auteurs is verrassend. Blum laat vanuit Hebreeuwse grondtekst opmerkelijke zaken zien terwijl Klaas de Jong op basis van wetenschappelijke ontdekkingen na Darwin in combinatie met Bijbelteksten laat zien dat gedachte van de schepping een heel verantwoord uitgangspunt is.

INKIJKEXEMPLAAR Schatgraven in genesis 1-3

Wat je echt nog niet wist over de schepping. Pas in 1840 ontdekte een Duitse geleerde hoe hemoglobine in het bloed zuurstof opneemt in de longen om die in de lichaamscellen weer af te staan. Toch is dat wonderlijke mechanisme al te vinden in Genesis 2! Je leest daar dat de mens is gemaakt van het stof van de aarde. Maar in de Hebreeuwse grondtekst wordt hier een bijzonder woord voor aarde gebruikt: adama. Je voelt onmiddellijk het verband met de naam Adam. Het woord adama verwijst naar rood, naar het woord dam dat bloed betekent. Waarom heeft de aarde waar de eerste mens uit werd gevormd een roodachtige kleur? Omdat er ijzeroxide in zit, de stof die in hemoglobine zorgt voor opname en afgifte van zuurstof.

De Praagse rabbijn Jehoeda Löw vroeg zich af waarom de mens als enige was vernoemd naar de aarde - waren de dieren tenslotte ook niet uit de aarde geschapen? Zijn uitleg was dat de dieren eigenlijk al af zijn bij hun schepping. Nadat dieren zijn geboren, groeit hun lichaam maar hun geest blijft eigenlijk op hetzelfde niveau. Maar zowel de mens (Adam) als het akkerland (adama) moeten tot ontwikkeling worden gebracht. Beide zijn geschapen in een elementaire, pure staat en voor beide is lang en hard werk nodig om hun grootste potentieel te bereiken en vruchten voort te brengen.

De twee boeken in deze band bevatten nog veel meer opmerkelijke inzichten. Deel 1 is door korte hoofdstukken met vragen ook ideaal voor studie in groepen.

Schatgraven in Genesis 1-3 Jong, Klaas de; Blum, Prof Dr Julia
€ 14,95
voorraad onbekend
Graven naar Genesis met Mr Gibb

Graven naar Genesis imet Mr. Gibb laat kinderen kennismaken met de wereld van de geologie – vanuit een Bijbels en creationistisch perspectief.

Dit unieke geologieboek zit boordevol bewijs, dat tieners en jonge mensen helpt meer te leren over de wereld onder hun voeten. Het laat hun zien hoe gesteenten kunnen worden verklaard aan de hand van de geschiedenis van de Bijbel. Zo kunnen ze vaststellen wat de gevolgen van de schepping en de zondvloed zijn, in overeenstemming met wat ze in de wereld om zich heen zien.

Mr Gibb, een nieuwsgierige en wonderbaarlijke sprinkhaan, neemt ze mee op reis.

Op allerlei manieren weet hij met zijn vragen en capriolen hun verbeelding te prikkelen bij diverse interessante geologische onderwerpen. Door de treffend geïllustreerde pagina's ontdekken ze ook boeiende informatie over gesteenten, mineralen, fossielen, stalagmieten, kristallen en nog veel meer.

Daarnaast staan in Graven naar Genesis met Mr Gibb veel praktische activiteiten, die in hun geheugen blijven hangen. Deze eenvoudige experimenten kunnen thuis worden gedaan met gemakkelijk beschikbare ingrediënten. Ze bieden geweldige mogelijkheden om te leren door te doen.

Een leerzaam handboek voor ouders en jeugdwerkers om jongeren te begeleiden in hun zoektocht.

Graven naar Genesis met Mr Gibb Oard e. a.
€ 18,95
voorraad onbekend
Reformed Theology &  Evolutionary Theory

The book of Prof. Dr. Gijsbert van de Brink, Reformed Theology and evolutionary Theory is a theologically serious treatment of the challenges that evolutionary thinking poses for traditionally orthodox Christian faith

Many books aim to help beginners explore whether or not evolutionary science is compatible with Christian faith. This one probes more deeply to ask: What do we learn from modern evolutionary science about key issues that are of special theological concern? And what does Christian theology, especially in its Reformed expressions, say about those same key issues?

Noted theologian Gijsbert van den Brink begins by describing the layers of meaning in the phrase "evolutionary theory" and exploring the question of how to interpret the Bible with regard to science. He then works through five key areas of potential conflict between evolutionary theory and Christian faith, thus covering all relevant issues, spelling out scientific findings and analyzing Christian doctrinal concerns. His conclusion: although some traditional doctrinal interpretations must be adjusted, evolutionary science is no obstacle to classical Christian faith.

Gijsbert van den Brink is Professor for Theology and Science at the Faculty of Theology, VU University Amsterdam, and is an ordained minister in the Protestant Church in the Netherlands. He is author of Philosophy of Science for Theologians and coauthor, with Cornelis van der Kooi, of Christian Dogmatics.

A Dutch version of this book was published as: En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (Utrecht: Boekencentrum, 2017; 5th edition 2018). This Dutch counterpart is based on a translation and adaptation of the English text.

Table of Contents

Introduction

Chapter 1 Reformed Theology: Distinctive Commitments and Concerns
1.1 Introduction
1.2 Some Common Misunderstandings
1.3 Endless Plurality?
1.4 The Reformed Theological Stance
1.5 Reformed Theology and the Natural World
1.6 Seeking the Honeycomb in the Lion's Mouth

Chapter 2 Evolutionary Theory: A Layered Concept
2.1 Varieties of Evolution: Terminological Clarifications
2.2 Gradualism
2.3 Common Descent
2.4 Universal Natural Selection
2.5 What If It Is True?

Chapter 3 Evolution and the Interpretation of Scripture
3.1 The Bible and Modern Science
3.2 The Search for Harmony: Concordism
3.3 Beyond Category Mistakes: Perspectivism
3.4 Where Science and Christianity Overlap: History
3.5 In Search of Cocceians

Chapter 4 Animal Suffering and the Goodness of God
4.1 Gradualism and the Fate of Animals
4.2 The Appreciation of Animals in the Bible
4.3 Is There a Problem at All? Neo-Cartesianism
4.4 The Cosmic Fall Theory: Animal Suffering and Human Sin
4.5 Animal Suffering as Part of God's Plan
4.6 Animal Suffering and the Demonic
4.7 Evaluation

Chapter 5 Common Descent and Theological Anthropology
5.1 Introduction
5.2 A Reformed Concern?
5.3 Human Dignity and the Challenge of Evolution
5.4 Animals in the Image of God?
5.5 Human Uniqueness as a Theological Category
5.6 Why We Are Still Special

Chapter 6 Evolution and Covenantal Theology: Adam and the Fall, Original Sin and Salvation
6.1 The Covenant as a Reformed Key Concept
6.2 The Scientific Story of Human Origins
6.3 Genesis 2-3 and the Historical Adam
6.4 The Fall: Biblical and Theological Backgrounds
6.5 The Fall and Original Sin in an Evolutionary Context
6.6 Human Death as the Wages of Sin
6.7 The Scope of the Christian Message of Salvation

Chapter 7 Natural Selection and Divine Providence
7.1 Introduction
7.2 High Stakes: Divine Guidance or a Purposeless Universe
7.3 Evolution, Chance, and Teleology in the Past
7.4 Evolution, Chance, and Teleology Today
7.5 Beyond Compatibility: Convergence and Consonance
7.6 Conclusion: Consonance instead of Conflict

Chapter 8 Morality, the Cognitive Science of Religion, and Revelation
8.1 Biological, Social, and Cultural Evolution
8.2 The Evolution of Morality and Theological Ethics
8.3 The Cognitive Science of Religion
8.4 A Panoply of Theories: Religion as Byproduct or as Adaptation
8.5 Revelation Debunked?
8.6 Conclusion

Chapter 9 Any Other Business?

Reformed Theology & Evolutionary Theory Brink, dr. Gijsbert v.d.
€ 39,95
voorraad onbekend
Het echte conflict

Alvin Plantinga is één van de meest bekende filosofen van deze tijd in Amerika. In het boek Het echte conflict gaat hij diep in op de vraag rond de verhouding tussen wetenschap en geloof. Veel populaire wetenschappers stellen immers tegenwoordig dat geloof en wetenschap niet samen kunnen gaan. Alvin Plantinga laat zien dat daar ook op een andere manier over na te denken is.

Denk bijvoorbeeld alleen al aan mensen zoals Daniel Dennett, Richard Dawkins, en Philip Kitcher. Daarbij wijzen ze religie aan als de grote verliezer: religie is achterhaald, overbodig of vormt zelfs een belemmering voor de ontwikkeling van de mensheid.

In Het echte conflict (Engels: Where the Conflict Really Lies , wereldwijd een bestseller) onderzoekt de christen-filosoof Alvin Plantinga dit vermeende conflict. Op een evenwichtige, grondige en heldere wijze weerlegt hij de veelgehoorde stelling dat evolutie en theïstisch geloof niet naast elkaar kunnen bestaan.

Hij laat zien dat veel argumenten niet overtuigend zijn, en dat religie en wetenschap alleen onverenigbaar met elkaar zijn wanneer je de wetenschap versmalt tot een methodologisch naturalistische benadering. Die benadering is een vorm van atheïsme die niet alleen de biologische soorten, maar ook het ontstaan van normen en waarden en godsdienst evolutionistisch tracht te verklaren. Dáár zit ten diepste het echte conflict.

Na de zwakte van het naturalistisch wetenschapsdenken te hebben aangetoond, laat Plantinga zien dat de wetenschap juist ondersteuning biedt aan geloofsovertuigingen.

WAAROM ZOU IK DIT BOEK KOPEN:
Actueel en indringend overzicht van de stand van zaken als het gaat over christelijke filosofie en haar verhouding tot de naturalistische wetenschap van een gezaghebbend auteur.

Het echte conflict Plantinga, A.
€ 23,90
voorraad onbekend
Gedoofd licht

Gedoofd licht, het nieuwste boek van Dr. A.A.A. Prosman gaat over de discussie rond schepping en evolutie en legt in de uitwerking een relatie met het thema secularisatie.

De laatste jaren bevinden we ons midden in een discussie over de schepping. De vragen rond milieu, klimaatverandering en evolutie houden velen bezig. Opnieuw dringt daarmee de betekenis van de schepping tot ons door. Toch blijft het een enigszins beperkte discussie, omdat de fundamentele vraag zich opdringt hoe de schepping zich verhoudt tot de zin van ons leven. Wat houdt ons in ons dagelijks leven overeind? Wat maakt het leven zinvol? Wat geeft mij de moed om 's morgens uit mijn bed te stappen?

De vraag naar de zin van mijn leven, is overigens een moderne vraag die voorheen niet zo gesteld werd. De algemene visie op de schepping was tot ongeveer het jaar 1500 vrij standaard. God schiep de wereld en gaf de mens daarin een plek. Het kernwoord gedurende al die eeuwen was harmonie. God, mens en wereld vormen een eenheid. Zo was ons leven opgenomen in een alomvattend, zinvol verband. Deze eenheid kennen wij niet meer. Het leven is gefragmentariseerd. God en wereld kwamen tegenover elkaar te staan, met als gevolg dat de mens verbannen werd uit dit zinvolle verband. Voortaan moet hij stukje bij beetje de zin van zijn leven ontdekken. Dit is de kern van de secularisatie waarmee de westerse wereld op dit moment te maken heeft.

De vraag komt in het boek aan de orde of kerk en theologie adequaat gereageerd hebben op deze verandering. Een andere vraag is die naar de ziel. In de Bijbel wordt de ziel talloze keren genoemd. Toch is dit woord geheel in onbruik geraakt. Wat wordt met de ziel bedoeld en wat is de relatie met God en de schepping? De geschiedenis van de ziel wordt beschreven vanaf de Griekse Oudheid tot op heden en verbonden met de vraag naar de zin van ons bestaan in deze wereld.

Ad Prosman (1948) was als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland werkzaam in verschillende hervormde gemeenten en was ook enkele jaren legerpredikant. Na zijn promotie in 2007 over het nihilisme van Friedrich Nietzsche (Geloven na Nietzsche. Nietzsches nihilisme in de spiegel van de theologie), schreef hij o.a. De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu (Boekencentrum).

Gedoofd licht Prosman, Ad
€ 24,95
voorraad onbekend
En de aarde bracht voort

Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het orthodox christelijk geloof? Voor mijn geloof?

In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval - en hoe is de mens dan beeld van God? Sluiten bovendien toevallige mutaties de voorzienigheid van God niet uit?

Gijsbert van den Brink wil christenen met dit boek de vragen en de antwoorden helpen ontdekken over of en hoe orthodox geloven en evolutie zouden kunnen samengaan.

Volgens veel mensen, zowel gelovigen als atheïsten, zijn christelijk geloof en evolutietheorie als water en vuur: men kan ze niet beide onderschrijven, maar moet kiezen. In dit boek wordt nagegaan of dit klopt. Na enkele inleidende hoofdstukken waarin hij het evolutiedebat in zijn culturele en historische context plaatst, analyseert de auteur systematisch welke repercussies de evolutietheorie heeft voor de in het geding zijnde christelijke leerstellingen. In hoeverre moeten klassieke visies op de Bijbel, op de goedheid van God, de theologische antropologie en de zondeval herzien worden? En hoe zit het met de voorzienigheidsleer en met evolutionaire verklaringen van moraal en religie?

De conclusie luidt dat de evolutietheorie ook met orthodoxe versies van het christelijk geloof te verenigen valt.

Ongetwijfeld zal dit boek tot veel discussie aanleiding geven omdat dit controversiële onderwerp een fundamentele benadering vraagt en uitdaagt om diep te doordenken.

En de aarde bracht voort Brink, Gijsbert van den
€ 30,-
voorraad onbekend
Oer, Gods grote verhaal

Oer, Gods grote verhaal is geschreven door Corien Oranje, Gijsbert van de Brink en Cees Dekker. Het boek wil op een nieuwe manier het scheppingsverhaal vertellen vanuit het perspectief van de theorie van de evolutie.

Oer begint met een fascinerende hervertelling van het scheppingsverhaal. Proton, een minuscuul deeltje dat vlak na de oerknal ontstaat en door de ruimte vliegt, neemt de lezer mee op een duizelingwekkende reis door de tijd, van oerknal tot de evolutie van het leven tot de dagen van Jezus en het leven van nu. Proton maakt vol verwondering mee hoe de Schepper de ruimte en tijd instelt, wetten in gang zet, licht schept, geluid en kleur. Hoe Hij ervoor zorgt dat de planeet aarde een veilig huis wordt voor de mens en hoe bijzonder het is dat God zelf op een dag in de persoon van Jezus zijn schepping instapt. De drie auteurs vullen elkaar naadloos aan: Corien Oranje is de verteller, Gijsbert van den Brink is theoloog en Cees Dekker is wetenschapper. Samen vertellen zij het grote verhaal van Gods schepping op een nieuwe, frisse manier, die recht doet aan wetenschappelijke bevindingen én aan de Bijbel. Leest als een spannende roman!

Dit boek laat zien dat het aanvaarden van de evolutietheorie op een natuurlijke manier kan samengaan met geloven in de schepping door God en de opstanding van Jezus. Het neemt de lezer mee door een tijd en ruimte die nauwelijks te bevatten is en maakt een theorie die 14 miljard jaar omspant, inzichtelijk en leesbaar. Van harte aanbevolen!

- Andries Knevel -

Oer, Gods grote verhaal Oranje/Dekker
€ 17,99
voorraad onbekend
En God zag dat het goed was

In het boek: En God zag dat het goed was, gaan 25 auteurs vanuit uit een lopende visie in op de grote vragen rond schepping en evolutie. Ze delen hun christelijke achtergrond en komen tot verrassende en verschillende inzichten.

Christelijk geloof en evolutie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat kan er van de evolutietheorie aanvaard worden als de Bijbel Gods openbaring is? En wat zijn de consequenties voor het christelijk geloof als de evolutietheorie waar is?

In 2017 riep het boek En de aarde bracht voort van Gijsbert van den Brink hierover veel verschillende reacties op. Over zijn antwoorden liepen de meningen uiteen, maar over het belang van zijn onderzoeksvraag was iedereen het wel eens. Zijn boek was het startschot van een verdere noodzakelijke bezinning. Die bezinning wordt in dit boek geboden. In En God zag dat het goed was nemen 25 deskundigen de handschoen op en onderzoeken zij op deelgebieden verder hoe een bepaald element uit het christelijk geloof zich nu precies verhoudt tot de evolutietheorie.

Een breed palet aan auteurs behandelt een scala aan vragen op wetenschapsfilosofisch (is de evolutietheorie een wereldbeeld?), exegetisch-hermeneutisch (was Adam een historisch persoon?) en systematisch-theologisch terrein (heeft de evolutietheorie gevolgen voor onze visie op verlossing?). Elke auteur trekt op zijn of haar deelgebied een eigen conclusie.

En God zag dat het goed was brengt de nodige bezinning op christelijk geloof en evolutietheorie verder. De redactie wordt gevormd door theoloog William den Boer, filosoof Rik Peels en bioloog / wetenschapsjournalist René Fransen.

Verder werken mee (alf.):

* Henk Bakker
* Henk van den Belt
* Koert van Bekkum
* Gijsbert van den Brink
* Hans Burger
* Ab Flipse
* Arnold Huijgen
* Marjo Korpel
* Gert Kwakkel
* Almatine Leene
* Ronald Meester
* Michael Mulder
* Stefan Paas
* Mart-Jan Paul
* Eric Peels
* Jeroen de Ridder
* Marcel Sarot
* Benno van den Toren
* Dolf te Velde
* Bert van Veluw
* Wim van Vlastuin
* René van Woudenberg

En God zag dat het goed was
€ 14,95
voorraad onbekend
Genetic Entropy (4th ed.)

The book Genetic Entropy bu author John C. Sanford presents compelling scientific evidence that the genomes of all living creatures are slowly degenerating - due to the accumulation of slightly harmful mutations. This is happening in spite of natural selection.

In this text, John C. Sanford, a retired Cornell professor, shows that the "Primary Axiom"--the foundational evolutionary premise that life is merely the result of mutations and natural selection--is false. He strongly refutes the Darwinian concept that man is just the result of a random and pointless natural process.

The author of this book, Dr. John Sanford, is a Cornell University geneticist. Dr. Sanford has devoted more than 10 years of his life to the study of this specific problem. Arguably, he has examined this problem in greater depth than any other scientist. The evidences that he presents are diverse and compelling. He begins by examining how random mutation and natural selection actually operate, and shows that simple logic demands that genomes must degenerate.

He then makes a historical examination of the relevant field (population genetics), and shows that the best scientists in that field have consistently acknowledged many of the fundamental problems he has uncovered (but they have failed to communicate these problems to the broader scientific community). He then shows, in collaboration with a team of other scientists, that state-of-the-art numerical simulation experiments consistently confirm the problem of genetic degeneration (even given very strong selection and optimal conditions).

Lastly, in collaboration with other scientists, he shows that real biological populations clearly manifest genetic degeneration. Dr. Sanford's findings have enormous implications. His work largely invalidates classic neo-Darwinian theory. The mutation/selection process by itself is not capable of creating the new biological information that is required for creating new life forms. Dr. Sanford shows that not only is mutation/selection incapable of creating our genomes - it can't even preserve our genomes.

As biochemist Dr. Michael Behe of Lehigh University writes in his review of Genetic Entropy, ..".not only does Darwinism not have answers for how information got into the genome, it doesn't even have answers for how it could remain there." Dr. Sanford has coined the term "genetic entropy" to describe this fatal flaw of neo-Darwinian theory. This fundamental problem has been something of a trade-secret within the field of population genetics, with the rest of the world largely being kept in the dark. Fortunately, this book finally discloses this very serious problem, using language that is for the most part accessible to all scholars and students having a basic understanding of biology.

This new edition of Genetic Entropy includes numerous new lines of evidence supporting Dr. Sanford's thesis. Much of this new evidence is from recently published scientific papers that are now part of the scientific literature. Genetic Entropy is a must-read for any thoughtful person who in interested in science.

Dr. Sanford ends his book by asking two questions.

1. if our genome did not actually arise via the accumulation of genetic "word-processing errors" (as is claimed), how did it arise?

2. if our genomes are undergoing relentless degeneration - where can we possibly place our hope for the future?

Genetic Entropy (4th ed.) Sanford, John C
€ 26,95
voorraad onbekend
Darwin Devolves

Michael Behe, the scientist who has been dubbed the "Father of Intelligent Design" and author of the groundbreaking book Darwin's Black Box contends that recent scientific discoveries further disprove Darwinism and strengthen the case for an intelligent creator.

In his controversial bestseller Darwin's Black Box, biochemist Michael Behe challenged Darwin's theory of evolution, arguing that science itself has proven that intelligent design is a better explanation for the origin of life. In Darwin Devolves, Behe advances his argument, presenting new research that offers a startling reconsideration of how Darwin's mechanism works, weakening the theory's validity even more.

A system of natural selection acting on random mutation, evolution can help make something look and act differently. But evolution never creates something organically. Behe contends that Darwinism actually works by a process of devolution—damaging cells in DNA in order to create something new at the lowest biological levels. This is important, he makes clear, because it shows the Darwinian process cannot explain the creation of life itself. "A process that so easily tears down sophisticated machinery is not one which will build complex, functional systems," he writes.

In addition to disputing the methodology of Darwinism and how it conflicts with the concept of creation, Behe reveals that what makes Intelligent Design unique—and right—is that it acknowledges causation. Evolution proposes that organisms living today are descended with modification from organisms that lived in the distant past. But Intelligent Design goes a step further asking, what caused such astounding changes to take place? What is the reason or mechanism for evolution? For Behe, this is what makes Intelligent Design so important.

Darwin Devolves Michael J Behe
€ 28,95
voorraad onbekend
Darwins kaartenhuis

De ervaren journalist Tom Bethell biedt in het boek 'Darwins kaartenhuis' een bondige en toch veelzijdige tocht langs de hoogtepunten van gedachten over de moderne evolutietheorie en de scheppingstheologie. Daarbij wil hij een bijdrage leveren in het debat schepping en evolutie.

De evolutietheorie is naar zijn overtuiging een negentiende-eeuws idee dat overeind gehouden wordt door drogredenen, valse aannames en empirisch bewijs dat op het punt staat in elkaar te storten door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen.

Hij onderzoekt de controversen over gemeenschappelijke afstamming, natuurlijke selectie, het fossielenarchief, bio-geografie, informatietheorie, evolutionaire psychologie, kunstmatige intelligentie en de groeiende intelligent design beweging.

Bethells verslag wordt verrijkt door de beschrijving van zijn persoonlijke ontmoetingen met leidende wetenschappers en denkers in het huidige evolutiedebat.

Doelgroep: Geïnteresseerden in het huidige evolutiedebat, studenten en docenten

Darwins kaartenhuis Bethell, Tom
€ 19,95
voorraad onbekend
Wereldwijde vloed

De wereldwijde vloed neemt de lezer mee op een spannende ontdekkingsreis naar de oorsprong van de mensheid. Waar komen wij mensen vandaan? Wie zijn onze verste voorouders? En wat heeft een wereldwijde vloed hiermee te maken?

De ontdekkingsreis die dit boek beschrijft is spannend, omdat de auteur het lef heeft gehad nu eens niet de natuurwetenschap als uitgangspunt te nemen. In dit boek geen verhalen over gefossiliseerde planten en dieren, aardlagen en geologie. Dit boek bekijkt de vroegste geschiedenis van de mensheid door de bril van de volksverhalen en mythologieën van volken van over de gehele wereld. En wat blijkt... deze overleveringen vertonen opvallend veel overeenkomsten met de verhalen die we terugvinden in de Bijbel, in Genesis 1 tot en met 11.

Auteur Tjarko Evenboer laat in dit boek een origineel historisch licht schijnen op het scheppingsverhaal, de zondeval van Adam en Eva, de zondvloed en de toren van Babel. Ook schrijft hij over zaken als het ontstaan van religies, de oorsprong van de indianen en vroege migraties naar Amerika.

Een intrigerend boek dat raakt aan de kern van ons bestaan.

'Dit is één van de meest wonderlijke boeken die ik ooit heb gelezen. Veel puzzelstukjes uit de Bijbel blijken plotseling goed in elkaar te passen en veel vragen worden beantwoord.'

Ben Hobrink, auteur van Moderne wetenschap in de Bijbel

'Eén van de beste boeken die ik in mijn collectie heb, en tevens een overzichtelijk naslagwerk. De schrijver heeft diep gegraven in het verleden en laat op sprankelende wijze het boek Genesis nog duidelijker tot mijn verbeelding spreken.'

Johan Huibers, arkbouwer en auteur van Laat je droom varen

Tjarko Evenboer (1983) is bijbelonderzoeker, ontwerper en cartoonist. Hij groeide op in de achterhoek en woont in Zwolle. Hij studeerde Communicatie in Leeuwarden en begon in 2005 met een studiegenoot een eigen bedrijf in vormgeving en illustratie. De wereldwijde vloed is zijn eerste boek. Het boek heeft ook een eigen site: www.dewereldwijdevloed.nl.

Leesfragment hoofdstuk 1 wereldwijde vloed

Wereldwijde vloed Evenboer, Tjarko
€ 19,95
voorraad onbekend
Adam, waar ben je?

In het debat wat in 2017 opnieuw ontstond over schepping en evolutie neemt W. Ouweneel nu ook de handschoen op en mengt zich in deze kwestie. Centraal staat voor hem de zoektocht naar Adam waar ben je.

Waren Adam en Eva echt de eerste mensen op aarde? Hadden ze gewoon twee ouders of is Adam door God geformeerd uit het stof der aarde en Eva uit zijn rib. Waren zij de eerste mensen die zondigden en de eerste die doodgingen? Was er sprake van een zondeval en was de wereld daarna anders dan daarvoor?

Weinig Nederlandse wetenschappers hebben zo intensief en indringend evolutionistisch denken weersproken als Willem Ouweneel, bioloog, theoloog en filosoof. In de loop der jaren is over dit onderwerp veel geschreven, ook vanuit een orthodox christelijk perspectief. Ouweneels denken heeft hierin niet stil gestaan en zich verder ontwikkeld. Toch heeft hij nog steeds grote bezwaren, biologisch zowel als theologische, tegen de idee van een algemene evolutie, van amoebe tot mens.

Dit boek gaat dieper in op de theologische bezwaren. Veel christelijke theologen hebben hun oorspronkelijk bezwaren tegen de evolutieleer overboord gezet. Ouweneel betoogt daar tegenover in Adam waar ben je, dat als wij aannemen dat er een menselijke evolutie was, we dan toch onmogelijk de boodschap van Genesis 1-3 kunnen vasthouden.

Het thema van Adam waar ben, je is niet de evolutieleer op zichzelf. Veeleer gaat het om de vraag of, als wij de theorie van de menselijke evolutie aannemen, het orthodoxe christendom overeind gehouden kan worden. Dat is een existentiële en relevante vraag, die om een antwoord vraagt voor ons zelf.

Adam, waar ben je? Ouweneel, Willem J.
€ 29,90
voorraad onbekend
Ouderdom van de aarde

De Ouderdom van de Aarde is een controversieel thema waar over (ook) door christenen steeds meer conclusies worden getrokken die geen rekening meer houden met het uitgangspunt van de Jonge Aarde.

Hoe zit het met...? is daarom een nieuwe serie van Uitgeverij Gideon rondom de thematiek van schepping en evolutie. De boeken worden geschreven door Gert-Jan van Heugten (Weet Magazine & WaaromSchepping), voorzien van aansprekende illustraties door Arjen Niezen (Cartoonsenzo & Gideon) en zijn uitstekend geschikt voor gebruik op scholen en in jeugdgroepen.

Het eerste deel heeft als thema: De ouderdom van de aarde. Want... hoe je denkt over de ouderdom van de aarde, is voor veel mensen bepalend voor hoe ze over God denken... en over zichzelf.

Ken Ham, directeur van de organisatie Answers in Genesis, zei ooit: 'Hét grote verschilpunt tussen schepping en evolutie is de factor tijd'. Tot de 18e eeuw geloofden de meeste mensen, op basis van Bijbelse gegevens, in een jonge aarde van maximaal 10.000 jaar oud. Tegenwoordig gaan evolutionisten uit van een ouderdom van 4,54 miljard jaar.

Dat betekent dat in de afgelopen 300 jaar de aarde meer dan 400.000 keer ouder is geworden. Hoe is die gedachte ontstaan? Welke dateringsmethoden zijn er om de ouderdom van de aarde te berekenen? Wat vertellen sporen van menselijk leven ons over hoe oud de aarde is? Hoe sterk zijn de papieren van een jonge aarde eigenlijk of wordt het tijd dat we als christenen onze visie door de wetenschap laten bijstellen?

Lees De ouderdom van de aarde en oordeel zelf.

Ouderdom van de aarde Heugten van
€ 12,50
voorraad onbekend
Waar komen wij vandaan?

Dr. Mart-Jan Paul heeft een bewerking gemaakt van zijn boek Oorspronkelijk speciaal voor jongeren. Daarin maakt hij de Bijbelse gedachten over schepping en evolutie toegankelijk voor hen in een begrijpelijke context.

Waar komen wij vandaan? Stammen we van apen af of is de mens afzonderlijk geschapen door God met een speciale roeping en bestemming? De vraag naar onze oorsprong staat centraal in de discussie over schepping en evolutie.

Dit boek wil je helpen bij het nadenken over deze vraag. De auteur laat zien dat de manier waarop je deze vraag beantwoordt, afhangt van de manier waarop je de Bijbel uitlegt.

Onze opvatting over schepping en evolutie brengt allerlei consequenties met zich mee. Zij heeft bijvoorbeeld gevolgen voor onze visie op de ouderdom van de aarde en voor onze visie op het kwaad en het lijden in deze wereld. Hoe wij denken over onze oorsprong bepaalt ook ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.

De auteur schreef een uitgebreide studie over dit onderwerp, getiteld Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. In Waar komen wij vandaan? vat hij de kern hiervan op een toegankelijke manier samen.

NB: Dit boek is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Waar komen wij vandaan? Paul, M.J.
€ 13,95
voorraad onbekend
Feiten genoeg

Het verbaast wetenschappers steeds meer hoe ongelofelijk complex het heelal in elkaar zit. En de piepkleine menselijke cel? Onder de microscoop lijkt die wel een heelal op zich.

De twijfel groeit of dit alles door louter toeval is ontstaan. Zou er niet een andere oorzaak zijn?

Voormalig rechtbankjournalist Lee Strobel ging op onderzoek uit en ondervroeg een aantal vooraanstaande wetenschappers. Hij wilde weten hoe sterk de argumenten zijn voor het geloof in toeval en evolutie. En voor het geloof in een Schepper die alles schiep uit niets. Strobel verzamelde informatie op het gebied van de kosmologie, de natuurkunde, de astronomie, de biologie, het DNA en het menselijk bewustzijn.

Terwijl hij de wetenschappers lastige vragen stelde, viel Strobel van de ene verbazing in de andere. De feiten die voor een Schepper pleiten, zijn overweldigend. Hoe meer de wetenschap vordert, hoe onwaarschijnlijker de theorie wordt dat het leven per toeval is ontstaan.

Zullen de feiten ook ons overtuigen, die zo lang een ander verhaal hebben gehoord?

Feiten genoeg Strobel
€ 19,95
voorraad onbekend
Dvd Weet zoeken naar bewijs Exodus

In deze indrukwekkende film wordt een fundamentele vraag gesteld: zijn er aanwijzingen die laten zien dat het verhaal over de uittocht uit Egypte - de Exodus - écht heeft plaatsgevonden?

Deze documentaire, waaraan twaalf jaar is gewerkt, brengt nieuwe of zelden besproken aanwijzingen voor het voet licht die te maken hebben met de slavernij van de Israëlieten in Egypte, hun uittocht en hun verovering van het Beloofde Land.

Van harte aanbevolen voor iedereen die na wil denken over de betrouwbaarheid van de bijbel.

Dvd Weet zoeken naar bewijs Exodus
€ 9,99
voorraad onbekend
Graven naar dino's met mr. gibb

Graven naar Dino's met Mr. Gibb is bedoeld om je kinderen kennis te laten maken met dinosaurussen vanuit een Bijbels perspectief.

Een leerzaam handboek voor ouders en jeugdwerkers om jongeren te begeleiden in hun zoektocht. Nieuw: Dit unieke boek zit boordevol bewijs, dat ouders, jeugdwerkers, tieners en jonge mensen helpt meer te leren kennen over dinosaurussen – die interessante schepselen die zo'n enorme indruk op ons maken, wanneer we ontdekken waar de fossielen allemaal van getuigen.

Mr Gibb, een nieuwsgierige en wonderbaarlijke sprinkhaan, neemt ze mee op reis.

Op allerlei manieren weet Mr. Gibb hij met zijn vragen en capriolen de verbeelding van kinderen te prikkelen bij diverse interessante onderwerpen. Door de treffend geïllustreerde pagina's ontdekken we als lezers ook boeiende informatie over dinosaurussen, hun leefomstandigheden, de realiteiten waardoor ze verdwenen, enz.

Daarnaast staan in Graven naar dino's met Mr Gibb veel praktische activiteiten, die in ons geheugen blijven hangen.

Op basis van de Engelstalige uitgave van Creation Ministries International.

Auteur: Michael J. Oard, Gary Bates, Tara Wolfe & Chris Turbuck

124 pag., formaat A4, gebonden boek, inhoud full colour,

Graven naar dino's met mr. gibb Oard, Michael J.
€ 19,95
voorraad onbekend
Degeneratie

het einde van de evolutietheorie en een wetenschappelijk alternatief : hoe de huidige inzichten van de genetica onthullen dat de soorten of typen niet door natuurlijke selectie zijn ontstaan

Dit is een opzienbarend boek. Het laat zien dat het leven degenereert. In kwaliteit afneemt. terwijl wij opgevoed worden met het idee dat er een evolutie van voortdurende aanpassing en verbetering zou zijn. Er is ook wel biologische verandering: er zijn tekkels en St. Bernhards en die waren er eerst niet. Die zijn ontstaan door menselijke selectie. Maar in dit boek, Degeneratie: het einde van de evolutietheorie, laat Peter Scheele zien dat op het niveau van het DNA deze veranderingen naar beneden gericht zijn, een verlies aan informatie inhouden, of concreter: een verlies aan genen. Veel voorbeelden die gebruikt worden om aan te tonen dat er evolutie is, blijken in werkelijkheid juist voorbeelden van degeneratie te zijn! Zo dreigt de cheetah uit te sterven door pure genetische verarming en degeneratie, is de niet vliegende aalschover het vermogen om te vliegen kwijtgeraakt, heeft de koalabeer de genen verloren om er een gevarieerder dieet op na te houden, en blijkt de eendagsvlieg het allerlaagste stadium van degeneratie bereikt te hebben: balancerend op het randje van de dood weet hij zich nog net voort te planten. Ook onder mensen is er degeneratie: elkee ergelijke ziekte is veroorzaakt door een mutatie in een gen dat oorspronkelijk goed was en dat alle andere mensen ook goed hebben. Onze verre voorouders moeten genetisch `volmaakt` geweest zijn, in die zin dat ze geen enkele erfelijke afwijking hadden.

Degeneratie Scheele
€ 19,95
voorraad onbekend
De verloren wereld, Bijbel en wetenschap

In het boek De verloren wereld, van Paul Garner , met als ondertitel: Wat wetenschap en de Bijbel vertellen over fossielen en de zondvloed, valt veel nieuws te ontdekken.

Waar praten we over in dit boek:

• Je komt te weten wat fossielen zijn en hoe ze worden gevormd.
• Je leert wat fossielen te zeggen hebben over de vele levensvormen die God in het begin schiep.
• Ontdek je verloren werelden die werden bevolkt door buitengewone schepsels, waarvan de meeste nu zijn uitgestorven.

Van de bizarre zeedieren die door de ondiepe oceanen zwermden en de vreemde 'vispotigen' die op de loer lagen in de plantrijke wateren van een drijvend bos, tot de ontzagwekkende dinosauriërs, pterosauriërs en zoogdieren die heersten over een groot deel van het land. Je zult geboeid raken door Gods schepping op een heel nieuwe manier te ontdekken.

Met behulp van Gods Woord en aanwijzingen die de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen leveren, onthult dit boek een opmerkelijk beeld van de vroege aarde. Je zult ook leren wat fossielen ons vertellen over de vernietiging van de wereld gedurende de zondvloed. Ontdek hoe Noach, zijn familie en de dieren uit de ark kwamen. Veel van wat ze zagen was nieuw en onbekend: een warme, natte wereld die opdroogde en afkoelde tot uiteindelijk ijs de noordelijke continenten in zijn greep kreeg.

Dit boek is samengesteld op basis van de nieuwste creationistische wetenschappelijke kennis en rijk geïllustreerd met meer dan tweehonderd waterverfschilderingen, waaronder veel prachtige diorama's. De verloren wereld reconstrueert de wereld voor en na de zondvloed met een niet eerder vertoonde diepgang en detail. Dit boek zal jou en je kinderen enthousiast maken en onderwijzen!

Een werkelijk prachtig boek dat in elk christelijk gezin en op elke christelijke school thuishoort! En zeker in elke christelijke boekhandel!

[i]Het is een verademing om weer eens een populairwetenschappelijk boek te lezen dat recht doet aan de Bijbelse feiten. Wetenschappelijke ontdekkingen worden gerelateerd aan een jonge aarde, terwijl de geologie in verband wordt gebracht met de zondvloed. En dat is legitiem, omdat het hier gaat om historische wetenschap, waarbij vooronderstellin gen bepalend zijn voor de uitkomsten. Gelukkig was het uitgangspunt voor de auteur Paul Garner niet de evolutietheorie en deep time, maar Gods onfeilbaar Woord, de Bijbel. Het is te wensen dat veel jongeren kennis nemen van dit boek. Hopelijk helpt het hen om afstand te nemen van de seculiere opvattingen over de oorsprong van het heelal, de aarde, de biodiversiteit en de mens.
- Ir. Bart van den Dikkenberg, wetenschapsredacteur van het Reformatorisch Dagblad

De verloren wereld, Bijbel en wetenschap Garner, Paul
€ 29,95
voorraad onbekend