Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuw bij Uitgeverij de Banier najaar 2022

Bij de uitgeverij de Banier van de Erdeeholding uit Apeldoorn worden in het najaar van 2022 weer veel nieuwe boeken verwacht. Onderstaand het overzicht.

De nieuwe boeken van de Banier kunt u nu al online reserveren bij de webshop van Ichthusboekhandel. Direct bij verschijnen worden die aan ons uitgeleverd en wij sturen ze dan direct aan u op of u kunt ze uiteraard ophalen in de Ichthusboekwinkel van uw keuze.

68 artikelen
pagina 1 van 7
Heilige oorlog deel 12

In de serie Puriteinse Klassieken verschijnt nu als deel 12 De Heilige Oorlog (1682) die John Bunyan schreef tussen de publicatie van zijn belangrijkste werken De Christenreis en De Christinnereis in.

In deze allegorie wordt de ziel van de mens als een belegerde stad voorgesteld. Dit beeld komt oorspronkelijk ook in de Vroege Kerk voor, maar Bunyan vult dat op zijn eigen manier in. Hij gebruikt beelden vanuit zijn persoonlijke ervaring om de hevige strijd om Mensziel te schilderen.

Treffend toont hij de liefde van Koning Shaddai en Prins Immanuël voor de stad Mensziel en hoe Immanuël alles op alles zet om haar weer in Zijn bezit te krijgen. Deze uitgave bevat ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave, die de lezer helpen om de indringende Bijbelse boodschap te verstaan.

Andere delen van de serie Puriteinse Klassieken

Heilige oorlog deel 12 Bunyan, John
€ 27,95
voorraad onbekend
Christus is ons Alles deel 13

De bundel 'Christus is ons Alles' bevat een zevental geselecteerde preken van Thomas Watson en verschijnt nu als deel 13 in de serie Puriteinse Klassieken.

Een ervan gaat over Psalm 46:6; in de overige zes behandelt de auteur teksten uit het Nieuwe Testament.Christus staat in alle preken centraal. Als Genezer van de ziel (Luk. 5:31), als de ware Wijnstok (Joh.15:1), maar ook als Degene naar Wie het verlangen van de gelovige uitgaat (Fil. 1:11)

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

Christus is ons Alles deel 13 Watson, Thomas
€ 24,95
voorraad onbekend
Verhoogde Christus

De bekende Schotse predikant Samuel Rutherford behandelt het Bijbelgedeelte Johannes 12:27-33 uitvoerig in een aantal preken in 'De verhoogde Christus'. Het gaat daarin over de thematiek van de onderwerping van de gelovige onder de afwezigheid van Christus. Op de hem kenmerkende wijze legt Rutherford daarin onder meer uit wat de protestantse leer over dit thema zegt. Ook weerlegt hij de opvattingen van de de antinomianen en arminianen.

Net na de intocht in Jeruzalem voorzegt Christus dat Zijn dood aanstaande is. Deze indringende woorden staan opgetekend in Johannes 12:27: 'Nu is Mijn ziel ontroerd.' Zijn bede, of de Vader Zijn Naam wil verheerlijken, wordt direct gevolgd door een stem uit de hemel. De schare verstaat er niets van. En ook ziet zij op dat moment niet in wat het betekent dat Christus van de aarde verhoogd zal worden.

Het werk is in het Nederlands vertaald door Ruth Pieterman en voorzien van een inleiding van ds. J.A. Kloosterman. Vanwege de omvang wordt dit werk in twee delen uitgegeven. De verschijning van deel B staat D.V. gepland in het najaar van 2023.

Verhoogde Christus Rutherford, Samuel
€ 39,95
voorraad onbekend
Parel van christelijke troost

Parel van christelijke troost' is een heruitgave van een laatste boek van Petrus Datheen in deze nieuwste hertaling, verzorgd door C. Bregman op basis van de uitgave uit 1642.

Wie de naam van Petrus Datheen noemt, denkt al gauw aan zijn psalmberijming en zijn vertaling van de Heidelbergse Catechismus. Maar deze man, die een veelbewogen leven had, heeft nog meer werken op zijn naam staan. Zo schreef hij aan het einde van zijn leven een 'Christelijke samenspreking (gesprek) uit Gods Woord, tot troost van alle verslagen en bekommerde harten'.

In dit boek kijkt de lezer Datheen regelrecht in het hart, als hij een gesprek voert met een zekere Elisabeth. Datheen heeft via haar voor al het oog gehad op allen die het verschil tussen Wet en Evangelie, tussen Mozes en Christus, niet goed kunnen onderscheiden. Het werk is ook wel een 'Parel van christelijke troost' genoemd en heeft die titel meegekregen in deze nieuwste hertaling, verzorgd door C. Bregman op basis van de uitgave uit 1642.

Parel van christelijke troost Datheen, Petrus
€ 14,95
voorraad onbekend
Messiaanse psalmen

Ds. Silfhout bespreekt zeven liederen in het boek 'Messiaanse psalmen'.. Het gaat om de Psalmen 2, 22, 40, 45, 69, 110 en118 die in het Nieuwe Testament voor komen als betrekking hebbend op de Messias.

Het Bijbelboek Psalmen is onderdeel van het Oude Testament. Toch komen verschillende psalmen terug in het Nieuwe Testament. De schrijver van de Hebreeënbrief citeerde bijvoorbeeld geregeld verzen uit de psalmen.

De auteur gaat daarbij in op de Joodse visie op de Messias. Hij wijst erop dat de Messiaanse psalmen ons in het bijzonder bepalen bij het plaatsbekledende werk van de Heere Jezus Christus. Voor een beteren dieper verstaan van de gang van Christus in Zijn lijden, sterven, opstanding en verheerlijking is kennisneming van deze Messiaanse psalmen in relatie tot het Nieuwe Testament noodzakelijk.

Messiaanse psalmen Silfhout, ds. W.
€ 14,95
voorraad onbekend
Weg des Levens

De Amerikaanse hoogleraar Charles Hodge is bij velen bekend door zijn driedelige standaardwerk 'Systematic Theology'. Wie hem het diepst in het hart wil kijken, moet echter het boek 'De weg des levens' ter hand nemen.

Op eenvoudige en begrijpelijke wijze gaat hij in op drie vragen:

* Hoe weten wij dat de Bijbel Gods Woord is?
* Wat is de inhoud van de Bijbel?
* En welke gevolgen heeft de Bijbelse leer in ons leven als de Heilige Geest die toepast aan ons hart?

In 'De weg des levens' blijkt hoezeer Hodge op een bevindelijke manier wilde spreken over de kennis van Christus. Hij beklemtoont niet alleen dat het ware christelijk geloof een beleefd geloof is, maar ook dat het blijkt in handel en wandel.

Dit werk is vertaald door C. van der Meiden en ingeleid door dr. P. de Vries.

Weg des Levens Hodge, Charles
€ 19,95
voorraad onbekend
Verzoening door voldoening deel 3

Verzoening door voldoening, een theologische verkenning is het derde deel in de Semper Reformanda-reeks. De redactie van dit deel wordt gevormd door: ds. G. Clements, ds. J.M.D. de Heer en ds. A. Schreuder.

De verzoeningsleer is een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof. Maar wat houdt het begrip 'verzoening' precies in?

* Wat zegt de Bijbel erover, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament?
* Hoe is erover geschreven in de kerkgeschiedenis?
* En wat betekent dat voor de prediking, de bediening van de sacramenten en het pastoraat?
* Hoe moeten alternatieve opvattingen over de verzoening op Bijbelse gronden worden weerlegd?

Deze en andere vragen staan centraal in deze studie, waaraan acht theologen uit de Gereformeerde Gemeenten hebben meegewerkt.

Verzoening door voldoening deel 3 Clements, ds. G.
€ 32,50
voorraad onbekend
Heraut van de Bruidegom

In deze bundel van Ds. S.W. Janse wordt in negen overdenkingen op de verschillende aspecten van zde prediking van Johannes de Doper ingegaan.De preken zijn geschikt voor zowel de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik.

Johannes de Doper nam bij het begin van de arbeid van de Heere Jezus op aarde een belangrijke plaats in. Hij staat bekend als de heraut van de Messias. De kern van zijn boodschap was: 'Zie, het Lam Gods'.

Zijn prediking als wegbereider was soms scherp,maar altijd ernstig en liefdevol. En steeds weer weeshij van zichzelf af naar Degene Die na hem kwam.

Heraut van de Bruidegom Janse, ds. S.W.
€ 15,95
voorraad onbekend
Preken over het oude testament 1

Preken over het Oude Testament van Robbert Murray M'Cheyne is het eerste deel van drie boeken met preken van zijn over het OT.

Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert Murray M'Cheyne(1813-1843), de godvruchtige en toegewijde predikant van de St. Peter's Church in Dundee.

De preken zijn getranscribeerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in een Nederlandse vertaling. Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zondaars,de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof in Hem. Ze herinneren ons eraan datwe in Christus moeten zijn en uit Hem moeten leven.

Vertaald door drs. Christine Pas-Donker.

Preken over het oude testament 1 McCheyne, R.M.
€ 19,95
voorraad onbekend
Overvloedige genade

De bundel 'Overvloedige Genade ' bevat tien preken die ds. Terlouw heeft gehouden in de periode 2015-2017. De preken kenmerken zich door een heldere, directe stijl en pastorale toon.

De boodschap van de overvloedige genade van de Heere, ook voor de grootste van de zondaren,wordt met liefde en ernst aan de harten gelegd. Opgenomen zijn preken voor de heilsfeiten (Kerst,Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren), een Biddag- en een Dankdag preek en een preek ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal;
daarnaast een drietal preken over 'vrije' stof. Evenals de laatste preek die ds. Terlouw heeft gehouden, op Tweede Paasdag 2017, is toegevoegd.

Overvloedige genade Terlouw, ds. L.
€ 14,95
voorraad onbekend