Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuw bij Uitgeverij de Banier najaar 2022

Bij de uitgeverij de Banier van de Erdeeholding uit Apeldoorn worden in het najaar van 2022 weer veel nieuwe boeken verwacht. Onderstaand het overzicht.

De nieuwe boeken van de Banier kunt u nu al online reserveren bij de webshop van Ichthusboekhandel. Direct bij verschijnen worden die aan ons uitgeleverd en wij sturen ze dan direct aan u op of u kunt ze uiteraard ophalen in de Ichthusboekwinkel van uw keuze.

Heilige oorlog deel 12

In de serie Puriteinse Klassieken verschijnt nu als deel 12 De Heilige Oorlog (1682) die John Bunyan schreef tussen de publicatie van zijn belangrijkste werken De Christenreis en De Christinnereis in.

In deze allegorie wordt de ziel van de mens als een belegerde stad voorgesteld. Dit beeld komt oorspronkelijk ook in de Vroege Kerk voor, maar Bunyan vult dat op zijn eigen manier in. Hij gebruikt beelden vanuit zijn persoonlijke ervaring om de hevige strijd om Mensziel te schilderen.

Treffend toont hij de liefde van Koning Shaddai en Prins Immanuël voor de stad Mensziel en hoe Immanuël alles op alles zet om haar weer in Zijn bezit te krijgen. Deze uitgave bevat ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave, die de lezer helpen om de indringende Bijbelse boodschap te verstaan.

Andere delen van de serie Puriteinse Klassieken

Heilige oorlog deel 12 Bunyan, John
€ 27,95
voorraad onbekend
Christus is ons Alles deel 13

De bundel 'Christus is ons Alles' bevat een zevental geselecteerde preken van Thomas Watson en verschijnt nu als deel 13 in de serie Puriteinse Klassieken.

Een ervan gaat over Psalm 46:6; in de overige zes behandelt de auteur teksten uit het Nieuwe Testament.Christus staat in alle preken centraal. Als Genezer van de ziel (Luk. 5:31), als de ware Wijnstok (Joh.15:1), maar ook als Degene naar Wie het verlangen van de gelovige uitgaat (Fil. 1:11)

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

Christus is ons Alles deel 13 Watson, Thomas
€ 24,95
voorraad onbekend
Verhoogde Christus

De bekende Schotse predikant Samuel Rutherford behandelt het Bijbelgedeelte Johannes 12:27-33 uitvoerig in een aantal preken in 'De verhoogde Christus'. Het gaat daarin over de thematiek van de onderwerping van de gelovige onder de afwezigheid van Christus. Op de hem kenmerkende wijze legt Rutherford daarin onder meer uit wat de protestantse leer over dit thema zegt. Ook weerlegt hij de opvattingen van de de antinomianen en arminianen.

Net na de intocht in Jeruzalem voorzegt Christus dat Zijn dood aanstaande is. Deze indringende woorden staan opgetekend in Johannes 12:27: 'Nu is Mijn ziel ontroerd.' Zijn bede, of de Vader Zijn Naam wil verheerlijken, wordt direct gevolgd door een stem uit de hemel. De schare verstaat er niets van. En ook ziet zij op dat moment niet in wat het betekent dat Christus van de aarde verhoogd zal worden.

Het werk is in het Nederlands vertaald door Ruth Pieterman en voorzien van een inleiding van ds. J.A. Kloosterman. Vanwege de omvang wordt dit werk in twee delen uitgegeven. De verschijning van deel B staat D.V. gepland in het najaar van 2023.

Verhoogde Christus Rutherford, Samuel
€ 39,95
voorraad onbekend
Parel van christelijke troost

Parel van christelijke troost' is een heruitgave van een laatste boek van Petrus Datheen in deze nieuwste hertaling, verzorgd door C. Bregman op basis van de uitgave uit 1642.

Wie de naam van Petrus Datheen noemt, denkt al gauw aan zijn psalmberijming en zijn vertaling van de Heidelbergse Catechismus. Maar deze man, die een veelbewogen leven had, heeft nog meer werken op zijn naam staan. Zo schreef hij aan het einde van zijn leven een 'Christelijke samenspreking (gesprek) uit Gods Woord, tot troost van alle verslagen en bekommerde harten'.

In dit boek kijkt de lezer Datheen regelrecht in het hart, als hij een gesprek voert met een zekere Elisabeth. Datheen heeft via haar voor al het oog gehad op allen die het verschil tussen Wet en Evangelie, tussen Mozes en Christus, niet goed kunnen onderscheiden. Het werk is ook wel een 'Parel van christelijke troost' genoemd en heeft die titel meegekregen in deze nieuwste hertaling, verzorgd door C. Bregman op basis van de uitgave uit 1642.

Parel van christelijke troost Datheen, Petrus
€ 14,95
voorraad onbekend
Messiaanse psalmen

Ds. Silfhout bespreekt zeven liederen in het boek 'Messiaanse psalmen'.. Het gaat om de Psalmen 2, 22, 40, 45, 69, 110 en118 die in het Nieuwe Testament voor komen als betrekking hebbend op de Messias.

Het Bijbelboek Psalmen is onderdeel van het Oude Testament. Toch komen verschillende psalmen terug in het Nieuwe Testament. De schrijver van de Hebreeënbrief citeerde bijvoorbeeld geregeld verzen uit de psalmen.

De auteur gaat daarbij in op de Joodse visie op de Messias. Hij wijst erop dat de Messiaanse psalmen ons in het bijzonder bepalen bij het plaatsbekledende werk van de Heere Jezus Christus. Voor een beteren dieper verstaan van de gang van Christus in Zijn lijden, sterven, opstanding en verheerlijking is kennisneming van deze Messiaanse psalmen in relatie tot het Nieuwe Testament noodzakelijk.

Messiaanse psalmen Silfhout, ds. W.
€ 14,95
voorraad onbekend
Weg des Levens

De Amerikaanse hoogleraar Charles Hodge is bij velen bekend door zijn driedelige standaardwerk 'Systematic Theology'. Wie hem het diepst in het hart wil kijken, moet echter het boek 'De weg des levens' ter hand nemen.

Op eenvoudige en begrijpelijke wijze gaat hij in op drie vragen:

* Hoe weten wij dat de Bijbel Gods Woord is?
* Wat is de inhoud van de Bijbel?
* En welke gevolgen heeft de Bijbelse leer in ons leven als de Heilige Geest die toepast aan ons hart?

In 'De weg des levens' blijkt hoezeer Hodge op een bevindelijke manier wilde spreken over de kennis van Christus. Hij beklemtoont niet alleen dat het ware christelijk geloof een beleefd geloof is, maar ook dat het blijkt in handel en wandel.

Dit werk is vertaald door C. van der Meiden en ingeleid door dr. P. de Vries.

Weg des Levens Hodge, Charles
€ 19,95
voorraad onbekend
Verzoening door voldoening deel 3

Verzoening door voldoening, een theologische verkenning is het derde deel in de Semper Reformanda-reeks. De redactie van dit deel wordt gevormd door: ds. G. Clements, ds. J.M.D. de Heer en ds. A. Schreuder.

De verzoeningsleer is een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof. Maar wat houdt het begrip 'verzoening' precies in?

* Wat zegt de Bijbel erover, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament?
* Hoe is erover geschreven in de kerkgeschiedenis?
* En wat betekent dat voor de prediking, de bediening van de sacramenten en het pastoraat?
* Hoe moeten alternatieve opvattingen over de verzoening op Bijbelse gronden worden weerlegd?

Deze en andere vragen staan centraal in deze studie, waaraan acht deskundigen uit de kerken van de Gereformeerde Gemeenten hebben meegewerkt: ds. G. Clements, ds. J.J. van Eckeveld, ds. J.M.D. de Heer, ds. P. Mulder, drs. B. van Ojen, ds. A. Schreuder, ds. W. Visscher en ds. D. de Wit.

Dit boek is het laatste deel in de Semper Reformanda-reeks

Verzoening door voldoening deel 3 Clements, ds. G.
€ 32,50
voorraad onbekend
Heraut van de Bruidegom

In deze bundel van Ds. S.W. Janse wordt in negen overdenkingen op de verschillende aspecten van zde prediking van Johannes de Doper ingegaan.De preken zijn geschikt voor zowel de leesdiensten als voor persoonlijk gebruik.

Johannes de Doper nam bij het begin van de arbeid van de Heere Jezus op aarde een belangrijke plaats in. Hij staat bekend als de heraut van de Messias. De kern van zijn boodschap was: 'Zie, het Lam Gods'.

Zijn prediking als wegbereider was soms scherp,maar altijd ernstig en liefdevol. En steeds weer weeshij van zichzelf af naar Degene Die na hem kwam.

Heraut van de Bruidegom Janse, ds. S.W.
€ 15,95
voorraad onbekend
Preken over het oude testament 1

Preken over het Oude Testament van Robbert Murray M'Cheyne is het eerste deel van drie boeken met preken van zijn over het OT.

Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert Murray M'Cheyne(1813-1843), de godvruchtige en toegewijde predikant van de St. Peter's Church in Dundee.

De preken zijn getranscribeerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in een Nederlandse vertaling. Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zondaars,de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof in Hem. Ze herinneren ons eraan datwe in Christus moeten zijn en uit Hem moeten leven.

Vertaald door drs. Christine Pas-Donker.

Preken over het oude testament 1 McCheyne, R.M.
€ 19,95
voorraad onbekend
Overvloedige genade

De bundel 'Overvloedige Genade ' bevat tien preken die ds. Terlouw heeft gehouden in de periode 2015-2017. De preken kenmerken zich door een heldere, directe stijl en pastorale toon.

De boodschap van de overvloedige genade van de Heere, ook voor de grootste van de zondaren,wordt met liefde en ernst aan de harten gelegd. Opgenomen zijn preken voor de heilsfeiten (Kerst,Lijdenstijd, Pasen en Pinksteren), een Biddag- en een Dankdag preek en een preek ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal;
daarnaast een drietal preken over 'vrije' stof. Evenals de laatste preek die ds. Terlouw heeft gehouden, op Tweede Paasdag 2017, is toegevoegd.

Overvloedige genade Terlouw, ds. L.
€ 14,95
voorraad onbekend
Menselijkerwijs gesproken

In de bundel Menselijkerwijs gesproken behandelt de auteur ds. A. Schot de mensvormige eigenschappen van God. In de Bijbel vergelijkt God Zijn eigenschappen bij de lichamelijke kenmerken van ons mensen.

We moeten de titel van het boekje wel voortdurend onthouden: Het is 'menselijkerwijs gesproken'. Deze manier van spreken kan leiden tot een zuiverder kennis van God. Wij stellen ons vaak een God voor zonder ogen, oren, handen, hart, enzovoort.

Om de bundel ook geschikt te maken voor de (kerkelijke) gedenkdagen zijn achterin enkele meditaties toegevoegd voor het kerkelijk jaar. Deze meditaties over Christus strijden niet met het onderwerp omdat Christus het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is.

De meditatie uit 2 Korinthe 4 vers 6 maakt duidelijk dat we alleen door Christus Gods heerlijkheid kunnen leren kennen. Zonder Hem leiden zelfs de mensvormige eigenschappen niet tot de echte kennis van God.

Menselijkerwijs gesproken Schot, ds. A.
€ 16,95
voorraad onbekend
Christus kennen

Christus kennen is geschreven door Mark Jones een jongere theoloog en liefhebber van de puriteinen.

'... opdat ik Hem mag kennen!' Het is Gods bevel en ons verlangen om Jezus te kennen. Het geloof waardoor we zijn gered, is een geloof dat groeit. Aan het begin van ons leven als christen zijn we niet minder gerechtvaardigd dan we ooit zullen zijn, maar gaandeweg groeien we in de kennis van het Evangelie en van Jezus Christus.

En we kunnen Hem alleen inniger liefhebben door Hem beter te leren kennen. Mark Jones ontvouwt in dit boek de waarheid over de Zaligmaker volgens de klassieke gereformeerde traditie, waarbij hij veel uit de puriteinen heeft geput.

Zo spoort hij ons aan om Christus beter te kennen en Hem meer lief te hebben.

Mark Jones (Ph.D., Leiden, 2009) is sinds 2007 predikant bij Faith Vancouver Presbyterian Church (PCA), Canada. Hij is ook Research Associate aan de Faculteit Godgeleerdheid van de University of the Free State (Bloemfontein) en Docent dogmatische theologie aan het John Wycliffe Theological College, in samenwerking met North-West University (Potchefstroom Campus), Zuid-Afrika.

Dr. Mark Jones is een liefhebber van de puriteinen en zijn proefschrift was getiteld 'Why Heaven Kissed Earth: The Christology of the Puritan Reformed Orthodox Theologian, Thomas Goodwin (1600-1680)'. Hij is auteur en redacteur van verschillende boeken, waaronder A Puritan Theology: Doctrine for Life; en antinomianisme: de ongewenste gast van de gereformeerde theologie?. In 2015 publiceerde hij het nu vertaalde Knowing Christ.

Christus kennen Jones, Mark
€ 24,95
voorraad onbekend
Hoe lief heb ik uw wet

Hoe lief heb ik uw wet is geschreven door Peter van Olst en gaat in op vragen zoals: Hoe leef je vandaag de dag, in een seculiere maatschappij, als Bijbelgetrouw christen? En hoe lever je van daaruit een bijdrage aan goed burgerschap?

Vanuit een geweldige liefde tot Gods Wet wijst Psalm 119 de weg. De psalm is een kunstwerk dat je wil meenemen om met vaste tred Gods weg door het leven te bewandelen. De Bijbelstudies, geschreven bij elk van de 22 strofen van de psalm, zijn hedendaags en toegankelijk voor jongeren en ouderen, voor christenen en niet-christenen.

Ze beogen het gesprek te bevorderen over een goed en dienstbaar leven. Ze zijn daarom geschikt voor persoonlijk gebruik, Bijbelkringen en voor het christelijke burgerschapsonderwijs.

Peter van Olst (1976) groeit op in Kampen. Hij studeert in Leiden politicologie. Later doet hij de Cursus Godsdienst Onderwijs-E. Van 1997 tot 2005 is hij redacteur politiek bij het Reformatorisch Dagblad. Als zendingswerker in Ecuador volgt hij een theologische master aan het Miami International Seminary. Van Olst is nu docent godsdienst, voorzitter van de vakgroep godsdienst en coördinator internationalisering aan Driestar hogeschool. Hij is ouderling in de gereformeerde gemeente van Moerkapelle.

Hoe lief heb ik uw wet Olst, Peter van
€ 11,95
voorraad onbekend
Daniel

Het Bijbelstudieboek: Daniel, van Dr. M. Klaassen os bedoeld voor persoonlijke studie en/of voor groepsbespreking.

Daniël - wie kent niet de verhalen van de vrienden in de vurige oven, Daniël die dromen verklaart en de leeuwenkuil overleeft? Verhalen van moed en volharding in een omgeving waarin God niet telt ...

De verhalen van Daniël helpen christenen vandaag om te leren onderscheiden waar het op aankomt, om te volharden God te dienen in een wereld waarin God steeds minder telt ... Daniël is echter ook de profeet die inzicht kreeg in het verloop van de wereldgeschiedenis, de komst van Gods Koninkrijk, de beproeving en het lijden van de gelovigen, de komst van de Antichrist en de uiteindelijk overwinning van God.

Dit boek laat alle aspecten van het boek Daniël aan het licht komen. Zo wordt duidelijk dat Daniël niet iemand uit een ver verleden is, maar een profeet voor vandaag.

Door de toegankelijke stijl en de toegevoegde vragen leent het boek zich zowel voor persoonlijke Bijbelstudie als voor bespreking in groepsverband.

Daniel Klaassen, dr. M.
€ 14,95
voorraad onbekend
Guido een gids voor vandaag

Guido, een gids voor vandaag is een bundel onder redactie van J.A. Schippers over het leven en werk van Guido de Bres.

Guido de Brès had en heeft ons veel te zeggen. En over Guido valt ook veel te zeggen. Hij was immers een van de meest geleerde en aanzienlijke predikanten van de zuidelijke Nederlanden.

Zijn invloed is in het kerkelijk leven nog altijd zichtbaar, met name dankzij de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarvan hij de eerste auteur is. Maar Guido heeft meer boeken en brieven geschreven. Welke lessen kunnen we trekken uit zijn inzet voor kerk, onderwijs, samenleving
en politiek? Verschillende auteurs belichten die aspecten in deze bundel.

Op die manier komt de verrassende veelzijdigheid van het denken en doen van Guido de Brès duidelijk naar voren. Vooral dankzij zijn diepe godsvrucht is hij een gids voor christenen vandaag.

Guido een gids voor vandaag Schippers, J.A.
€ 12,95
voorraad onbekend
Vast vertrouwen

Vast vertrouwen is een boek van Antony Burgess en gaat over de vraag: Is mijn geloof wel echt? En is het eigenlijk wel mogelijk om zeker te weten dat ik in een staat van genade ben? Deze vragen zijn niet ongewoon onder christenen.

In dit boek laat Anthony Burgess zien dat we wel degelijk zekerheid van ons geloof kunnen verkrijgen en dat we dat zelfs moeten nastreven. Burgess geeft nuttig advies tegen aanmatiging en spoort aan tot een nederig vertrouwen op genade.

Dit boek geeft aanwijzingen om de kenmerken van de genade te onderscheiden en om een verkeerd gebruik van zelfonderzoek te vermijden. Het leidt door de Schriften heen naar de beloften van Christus Zelf, want Hem te kennen geeft de zekerheid van het eeuwige leven.

Vast vertrouwen Burgess, Anthony
€ 19,95
voorraad onbekend
Hoopvol vrouw zijn

Heeft God (nog) een plan met deze wereld? En waar past mijn leven als vrouw dan in dat grotere plaatje? Over deze vragen gaat het boek Hoopvol vrouw zijn door Astrid Bokhorst.

Als je de hele Bijbel doorleest, ontdek je dat God onvermoeibaar toewerkt naar een hoopvolle toekomst. Is het jouw verlangen om te passen in dat plan van God? Om passend gemaakt te worden?

De auteur neemt je mee op een ontdekkingstocht door de Bijbel. Al lezend ga je aan de slag met de thema's gezag, liefde en gehoorzaamheid. Daarbij gaat het niet zozeer om het kennen van de regeltjes, maar om een vreugdevol leven vanuit de liefde tot God en Zijn wil. Deze ontdekkingstocht maakt je tot een hoopvol mens, wat je omstandigheden als vrouw ook zijn.

Hoopvol vrouw zijn Bokhorst, Astrid
€ 13,95
voorraad onbekend
Regels om van te houden

Regels om van de houden is een boek door J. Kloosterman over de richting die Augustinus wijst aan jongeren en oudere mensen.

Wat kun jij leren van Augustinus als het gaat om christen-zijn in een wereld waar je alles kunt krijgen? Waar kies jij voor, als er geen grenzen zijn? Hoe ga jij om met je vrienden? En met je geld?

Augustinus was een groot en gelovig denker. Hij dacht diep na over het leven. De Bijbel vormde zijn bron en uitgangspunt. Tegelijkertijd was hij ook een praktisch man. Met vrienden sprak hij over het christelijke leven en de keuzes die daarbij horen. Wat hij leerde, schreef hij op in een zogeheten (leef)regel voor kloosterlingen.

In dit boekje ontdek je dat de inzichten van Augustinus veel handvatten bieden voor jouw leven. De auteurs hebben bij elke regel een concrete en praktische toelichting geschreven over de manier waarop jij deze oude tips van Augustinus vandaag kunt gebruiken. Laat je inspireren door Augustinus met regels om van te houden.

Regels om van te houden Kloosterman, J.
€ 12,95
voorraad onbekend
Als het tegenzit

Het boek 'Als het tegenzit' door Evert Barten is een bewerking van Bostons klassieker, het Kromme in het levenslot, in vraag- en antwoordvorm.

Terwijl anderen fluitend door het leven gaan, krijg jij de ene na de andere tegenvaller te verduren. Lichamelijk, psychisch, in relaties ... Waarom toch?

De Engelse predikant Thomas Boston noemt tegenslagen 'krommingen' in je leven. Hij schreef er een boek over: 'Het kromme in het levenslot'. Hierin laat hij aan de hand van de Bijbel zien hoe je kunt omgaan met tegenvallers. En waarom God moeilijke dingen in je leven legt.

'Als het tegenzit' is een bewerking van Bostons boek in vraag- en antwoordvorm. De auteur probeert in hedendaagse taal de kern van Bostons werk dicht bij je hart te brengen. Leerzaam en vol troost voor jongeren die worstelen met waarom-vragen.

Als het tegenzit Barten, Evert
€ 14,95
voorraad onbekend
Ik ben de opstanding en het leven

Ik ben de opstanding en het Leven is een Bijbels dagboek van ds. A. Vergunst. Uit zijn vele publicaties en overdenkingen in kerkelijke bladen is dit Bijbels dagboek samengesteld.

Ds. A. Vergunst (1926-1981) nam binnen de Gereformeerde Gemeenten een grote plaats in. Hij diende deze gemeenten als predikant, docent, synodepreses en als lid van allerlei kerkelijke commissies.

Bedeeld met veel gaven en een grote werkkracht was hij op allerlei terrein actief. Maar eerst en vooral wilde hij dienaar van het Woord van God zijn. Het ging hem om de prediking van het Woord der verzoening.

Ik ben de opstanding en het leven Vergunst, ds A.
€ 19,95
voorraad onbekend
Licht der wereld
Licht der wereld Ambrosius, Isaac
€ 19,95
voorraad onbekend
Moed en kracht
Moed en kracht Floor, Wulfert
€ 10,95
voorraad onbekend
Belijdend in de bres
Belijdend in de bres Schippers, J.A.
€ 13,95
voorraad onbekend
Wijs ons Uw wegen
Wijs ons Uw wegen Zweistra, ds. H.
€ 13,95
voorraad onbekend
Inspirerend onderwijzen
Inspirerend onderwijzen Meeuwen, D. van
€ 9,95
voorraad onbekend
Aanvallen of verdedigen

Aanvallen of verdedigen is een publicatie onder redactie van Ton van der Schans over de nieuwe uitdagingen waar de reformatorische gezindte voor gesteld wordt als het gaat om zichtbaarheid en maatschappelijke druk.

Refo's werden lange tijd gezien als onschuldige folklore. Dat is echter aan het veranderen. Want zijn die orthodoxe christenen niet gevaarlijk? Media weten de biblebelt meer dan ooit te vinden. Ze storten zich op kerkgang in corona tijd, op vaccinatie en op reformatorische scholen die kinderen 'gedwongen uit de kast laten komen'.

In deze nieuwe publicatie in de reeks Studium Generale van Driestar edu catief tref je onder meer een historische schets aan van de refo's en de samenleving. De auteurs gaan op zoek naar Bijbelse antwoorden op de vraag wat je als christen te doen staat in deze samenleving. Aanvallen of juist verdedigen?

Samengesteld door

* mr. Dick Alblas,
* Wilco Boender,
* dr. John Exalto,
* Laurens van der Tang,
* drs. Ton van der Schans en
* dr. Paul J. Visser.

Aanvallen of verdedigen Schans, Ton van der
€ 10,95
voorraad onbekend
Goede leven
Goede leven Dijk, Diederik van
€ 13,95
voorraad onbekend
Het is nog niet te laat
Het is nog niet te laat Tripp, Margy
€ 15,95
voorraad onbekend
Onder oons gezeed

Onder oons gezeed is boek over de taal van de Bijbelgordel door Klaas de Groot en bevat lijnen naar de Tale Kanaäns en de streektalen waarin dit zich ontwikkelde.

Hoe sterk staat talige diversiteit in de Bijbelgordel? Naast een eigen verkenning van de auteurs laten verschillende bekende én onbekende taalgebruikers hun licht schijnen over hun aspect van taal. Onder ôôns gezeed: gebruiken wij, reformatorische christenen,andere woorden dan andere mensen? Bestaat er zoiets als Bijbeltaal?

En de streektalen: bij welke gelegenheden worden die nog gebruikt, en worden ze in bevindelijke streken méér in ere gehouden dan er buiten of is het overal kommer en kwel? Een feest van herkenning voor de 'refo', boeiend leesvoer voor iedere taalliefhebber en wellicht een aanzet tot verder onderzoek voor taalkundigen.

Door middel van QR-codes kunnen de lezers via hun telefoon geluidsfragmenten in dialect beluisteren, wat het boek een interactieve meerwaarde geeft.

Onder oons gezeed Groot, Klaas de
€ 14,95
voorraad onbekend
Koffer vol verhalen
Koffer vol verhalen Reijersen, van Buuren-Gorter, Rudy
€ 9,95
voorraad onbekend
Herder van guangzhou
Herder van guangzhou Jobse, A.
€ 11,95
voorraad onbekend
Genade voor een moordenaar

Het boek Genade voor een moordenaar gaat over de wonderlijke bekering van Thomas Savage en is opnieuw verteld door S. Hoogendijk.

Als de nog jonge Thomas Savage (1651-1668) zijn ouderlijk huis verlaat en aan de slag gaat bij een wijnhandelaar, laat hij zijn kerkelijke opvoeding helemaal los. Hij zoekt zijn vertier in de alcohol en bij prostituees. Vooral één vrouw is uit op zijn geld. Dat drijft hem tot een gruwelijke daad.

Na de arrestatie van Thomas krijgt hij bezoek van diverse Londense predikanten. Is er nog redding mogelijk voor deze jonge misdadiger, die de dood in de ogen ziet? Gaat hij inzien dat zijn eigen werken geen waarde hebben voor God, Die hij over slechts heel korte tijd gaat ontmoeten?

Dit verhaal is een kort en tegelijk krachtig getuigenis van Gods genade, verheerlijkt in een jonge
moordenaar.

Genade voor een moordenaar Hoogendijk, S.A.C.
€ 13,50
voorraad onbekend
Dakloze zwerver
Dakloze zwerver Marrant, John
€ 14,95
voorraad onbekend
Prediker van de ene Naam

Prediker van de ene Naam is een levensschets van ds. A.F. Honkoop, predikant in de Gereformeerde Gemeente, geschreven door W.B. Kranendonk.

Ds. A.F. Honkoop (1921-2008) diende op vijf verschillende plaatsen de Gereformeerde Gemeenten
als predikant. Daarnaast was hij, mede dankzij zijn zakelijk inzicht en leidinggevende gaven, betrokken bij verschillende landelijke activiteiten van deze gemeenten. Zo was hij bijna veertig jaar voorzitter van het curatorium van de Theologische School en zeven keer preses van de Generale Synode.

Het meest kenmerkend was echter zijn prediking van de ene Naam. De Naam 'Jezus' was hem zeer lief.

Prediker van de ene Naam Kranendonk, W.B.
€ 24,95
voorraad onbekend
Transgender komt thuis
Transgender komt thuis Perry, Laura
€ 14,95
voorraad onbekend
Schijnend licht
Schijnend licht Gerstner, Edna
€ 22,95
voorraad onbekend
Trouwe wachter
Trouwe wachter Hoven, Hermanus van den
€ 12,95
voorraad onbekend
Met het oog op israel

Met het oog op Israël is geschreven onder redactie van dr. M. van Campen, dr. J. Hoek en dr. M.J. Paul; met medewerking van ds. J.H. Bonhof, ds. R. v.d. Kamp, ds. J.C. Overeem en ds. C. Sonnevelt. Vanuit een reformatorisch perspectief wordt gekeken naar Israël en de beloften voor dit volk en land.

Het bestaan van Israël roept allerlei reacties en vragen op. Binnen de kerken wordt hier vooral sinds de stichting van de staat Israël in 1948 intensief over nagedacht.

Christenen lezen veel over Israël in de Bijbel, maar heeft het huidige Joodse volk nog dezelfde status? Gelden Gods beloften nog steeds dit volk, of zijn ze bedoeld voor de christenen als het nieuwe volk van God? In deze bundel schrijven zeven predikanten uit vier kerkgenootschappen over deze vragen. De eerste drie bijdragen bieden een verhelderend overzicht van de vele opvattingen: in de kerkgeschiedenis, de dogmatiek en de Bijbeluitleg.

Hierna volgen zeven Bijbelstudies, die laten zien hoe de standpunten concrete gevolgen hebben voor de Bijbeluitleg.

Deze studies kunnen in kringverband aan de orde gesteld worden. De toegevoegde vragen helpen daarbij.

Met het oog op israel Campen, Dr. M.
€ 15,95
voorraad onbekend
Schuilen in de schaduw

Schuilen in de schaduw van Nelleke Wanders is een roman voor jonge meiden.

Hoe blij Rhodé ook is met haar baantje in een bakkerszaak, ze werkt er met gemengde gevoelens, want vaak voelt ze zich falen. Als Melle in haar leven komt, is ze gelukkiger dan ooit, al ziet ook hij al snel hoe 'sterk én kwetsbaar' ze is.

De jonge orgelbouwer draagt Rhodé op handen, maar ook hij heeft zijn probleem, namelijk ... zijn moeder. Bij een poging om haar rijbewijs te halen, loopt Rhodé opnieuw tegen haar grenzen aan. Medisch onderzoek wijst vervolgens uit wat de oorzaak daarvan is. Hoe moet ze met dit stempel haar weg door het leven vinden?

Gelukkig steunt Melle haar door dik en dun, maar dat valt ook voor hem niet altijd mee. En wat is er met zijn moeder aan de hand? Een jarenlange zoektocht volgt, waarbij Rhodé hindernissen moet nemen, die soms veel te hoog schijnen.

Schuilen in de schaduw Wander, Nelleke
€ 13,95
voorraad onbekend
Schrijver

De Bijbels historische roman "Schrijver" van Maarten Hertoghs is een boeiend en realistisch verhaal over de tijd rond Daniel.

Babel, zevende eeuw voor Christus. Een dag voor de troonsbestijging van Nebukadnezar maakt Mannu-ki een kapitale fout. Hij slaat op de vlucht, maar wordt achterhaald door de dienaar van Kalbi, de aanvoerder van de koninklijke garde.

Dit is voor Mannu-ki het begin van een jarenlange onderdrukking. Hij vindt bondgenoten in zijn jeugdvriend Sulaja en in de Judese schrijver Elisama.

Samen zoeken ze een mogelijkheid om uit de greep van Kalbi te ontkomen. Het onvoorspelbare pad van Mannuki brengt hem op de positie van hofschrijver. Verraad dwingt hem opnieuw te vluchten. Zijn lange tocht leidt hem uiteindelijk naar Jeruzalem. Nebukadnezar is vastbesloten de opstandige stad klein te krijgen.

Terwijl de stad ten onder gaat, houdt Elisama vast aan de hoop dat er een keer zal komen in haar lot. Is die hoop er ook voor Mannu-ki of zal het onrecht zegevieren?

Schrijver Hertoghs, Maarten
€ 19,95
voorraad onbekend
Toen de muziek stopte
Toen de muziek stopte Besten, Janny den
€ 17,95
voorraad onbekend
Witter dan sneeuw

Witter dan Sneeuw is een roman van de zusters Jiska en Sara Kranendonk.

In een poging om haar verleden achter zich te laten, neemt Hannah Hamilton een baan aan als onderwijzeres in een weeshuis net buiten Greendale. Hier heeft ze haar handen vol, helemaal nu er met Kerst een groot benefietfeest wordt georganiseerd. Daarnaast maakt ze zich zorgen om de kleine Lenny, die sinds zijn aankomst nog geen woord heeft gesproken.

Sinds het vertrek van zijn broer runt Daniel Wittefield de plaatselijke smederij en dat bevalt hem prima. De dorpelingen zijn de fouten van zijn broer echter niet zomaar vergeten en de roddels hebben ook het weeshuis bereikt. Hoewel Hannah de smidse liever zou mijden, komt ze ongewild in contact met Daniel, wanneer Lenny interesse blijkt te hebben in paarden. Is het mogelijk dat de lessen uit het verleden hen samenbrengen, of zullen die juist een wig tussen hen drijven?

Witter dan sneeuw Kranendonk, Jiska en Sara
€ 11,95
voorraad onbekend
Omgeploegde aarde

Omgeploegde aarde is een verzameling verhalen en gedachten van Willy van Driel-de Wit over alledaagse dingen.

'Graag wil ik vertellen van het gewone.
Het kleine.
Het menselijke.
Het alledaagse.
God is erbij.
Hij spreekt tot ons.
Door Zijn Woord.
Door de natuur.
Door dagelijkse dingen.'

In deze verhalenbundel schrijft Willy van Driel-de Wit op haar karakteristieke wijze over alledaagse
dingen die toch bijzonder zijn. Ze is gehuwd en moeder en werkte jarenlang in het onderwijs.

Omgeploegde aarde Driel, Willy van
€ 12,95
voorraad onbekend
Wilgenparadijs

Wilgenparadijs van Ewald Mackay is een autobiografische verhalenbundel over het opgroeien en leven in de wereld van het dorp Sliedrecht.

Het was buiten bijna donker. Allerlei geluiden die ze niet konden thuisbrengen klonken op in de griend. Nu heb ik een wilgenhut, dacht Waldo. Een lichte rilling doortrok hem. Het werd langzaamaan koud. Even later was het volkomen donker. Alleen de olielamp gaf haar kleine licht. Een zoet-zware oliegeur vervulde de hut. Het was op een zacht suizelen na volkomen stil.'

In deze autobiografi sche verhalenbundel verwoordt de auteur herinneringen aan zijn vroege jaren in het dijkdorp Sliedrecht. Dit dorp ligt ingeklemd tussen de Merwede en het polderland van de Alblasserwaard. In deze oerwereld werden zijn eerste onuitwisbare indrukken geboren. Hier ging hij voor het eerst naar de kerk. Hier bouwde hij in het geheim een hut. Hier vertelden de grootouders hun verhalen over de oorlog. Bij monde van de hoofdpersoon Waldo worden deze herinneringen verbeeld en verwoord als een teloorgegane wereld: een wilgenparadijs.

Wilgenparadijs Mackay, Ewald
€ 17,95
voorraad onbekend
Licht tegemoet - kerstverhalen

De bundel "Licht tegemoet" bevat twaalf nieuwe kerstverhalen voor volwassenen en kinderen. De verhalen spreken elk op een geheel eigen wijze over Licht in de duisternis.

Opeens valt het licht uit. Lisanne grijpt Bart bij de arm.
'Doe je lamp aan', zegt Bart tegen haar.
'Beter van niet. Dan hebben we straks helemaal geen licht meer.'
'Ja maar, misschien vinden we voor die tijd de uitgang.'
'Nee, Bart. Het kan best zijn dat we al een uur in rondjes lopen.'
'Wat wil je dan? Hier gaan zitten en opgeven?' vraagt Bart verontwaardigd.
'Weet ik veel. Wachten tot het licht wordt.' Ze hoort zelf hoe belachelijk het klinkt. Bart zegt niet eens wat ze ook wel weet: het wordt in deze grot nooit licht!

De meeste verhalen zijn voor volwassenen, er zitten ook enkele verhalen voor kinderen en jongeren bij.

Aan de bundel Licht tegemoet werkten mee:

* Jan Vermeulen,
* Janny den Besten,
* Lianne Biemond,
* Maarten Brand,
* Janco Bunt,
* Arna van Deelen,
* Marjanne Hendriksen,
* Anita Kramer,
* Hanneke Mostert,
* Everdien Noorlander,
* Tonja Versluis en
* Sytse van der Veen.

Licht tegemoet - kerstverhalen
€ 11,95
voorraad onbekend
Tilly's rugzak
Tilly's rugzak Horst, Bram van der
€ 14,95
voorraad onbekend
Dat maak ik zelf wel uit

Dat maak ik zelf wel uit is een boek voor jonge meiden van 13 jaar en ouder door Anja Bout-Monteau. Het is het vierde en laatste deel in de serie Girls Alert.

Er zit een nieuwe jongen bij Maura in de klas: Milan. Sportief, blond haar, gebruinde huid, felblauwe ogen ... Maura valt als een blok voor hem. Ze is verrast als ze merkt dat het wederzijds is.

Voor ze het weet, heeft ze haar eerste date en is het dik aan tussen hen. Dat haar vriendinnen minder enthousiast zijn over haar relatie, wil ze niet horen. Die meiden zijn gewoon jaloers!

Maura geniet van Milan en al het leuks wat die relatie haar brengt, maar ze ontdekt ook dat een relatie soms best lastig is. Tijdens een vakantie in Zeeland gebeuren er heftige dingen. Maura zet de voors en tegens op een rijtje.

Zijn de verschillen tussen Milan en haar te overbruggen, of is het toch tijd om er een punt achter te zetten?

Dat maak ik zelf wel uit Bout,-Monteau Anja
€ 12,95
voorraad onbekend
Rechercheur verschoor en de raadselachig

Rechercheur Verschoor en de raadselachtige vriendengroep is een spannend verhaal van Olof Hooimeijer over een vakantie die niet helemaal goed gegaan is.

Er wordt een in elkaar geslagen jongen gevonden in het Zuiderpark. Rechercheur Verschoor zet zijn tanden in deze zaak. Als niet lang daarna een tweede slachtoffer gevonden wordt, duikt Verschoor in de achtergrond van beide slachtoffers en vindt een opmerkelijk verband: beide slachtoffers zaten in dezelfde vakantie-vriendengroep! In de daaropvolgende dagen gebeuren er nog meer vreemde dingen. Daarbij komt dat de leden van de vriendengroep zich erg verdacht gedragen. Het is geen vraag meer of de misdaden te maken hebben met de vakantiegroep, maar het motief én de dader blijven onduidelijk.Verschoor gaat op zoek naar de drie nog ongedeerde leden uit de vriendengroep.

Dan ontdekt hij dat de vakantie van de vriendengroep helemaal niet zo onschuldig is verlopen als zij voordeden.

Rechercheur verschoor en de raadselachig Hooijmeijer, Olof
€ 12,95
voorraad onbekend
Vlucht van vasyl en irina
Vlucht van vasyl en irina Kranendonk,-Gijssen, J.
€ 9,95
voorraad onbekend
Nero-bevel
Nero-bevel Leeflang, Johan
€ 10,95
voorraad onbekend
Ontdekking in krakau
Ontdekking in krakau Molenaar, Rina en Maria
€ 10,95
voorraad onbekend
Leugenparadijs
Leugenparadijs Koolmees, Eeuwoud
€ 11,95
voorraad onbekend
Loods met een luchtje
Loods met een luchtje Reenen, Janneke van
€ 10,95
voorraad onbekend
Lizzy tijd voor actie

Lizzy tijd voor actie is van Jolanda Dijkmeijer en vertelt de belevenissen van Lizzy. Een booek voor de bovenbouw.

Hé hoi! Ken je me nog? Ik ben Lizzy, dol op dieren (vooral op zijdehoentjes), op mijn allerliefste (en soms super irritante) zus Laura, op modeontwerpen en sinds kort ook op skaten (stoer hè?). En, o ja, natuurlijk ook op schrijven.

Vandaar dus dit dagboek. Voor het geval je het nog niet wist: ik zit op De Bron, in groep 8 bij meester Visser. Een superleuke klas!

Dit jaar hebben we (alweer) een nieuwe in onze klas. David. Hij is cool (maar daarover later meer). Er is namelijk iets anders wat je moet weten: De Beestenboel gaat dicht! (de kinderboerderij waar Manons opa vrijwilliger is). Dat kan toch niet?!! Ik kan niet geloven dat iedereen dit zomaar laat gebeuren. Sterker nog: ik vind dat dit niet mag gebeuren. Het is tijd voor actie! Voordat het te laat is. Nu alleen nog een goed plan bedenken ...

Lizzy tijd voor actie Dijkmeijer, Jolanda
€ 11,95
voorraad onbekend
Joel en jael op beroepenjacht

Joel en Jael op beroepenjacht is geschreven door Jan Willem Blijdorp en wil kinderen helpen met het maken van een eerste keuze over hun toekomstig beroep.

Meester Kapitein vraagt aan de klas van Joël en Jael of ze al weten wat ze later willen worden. De meeste kinderen uit groep 8 hebben hier nog niet echt over nagedacht. Daarom besluit meester Kapitein om de klas kennis te laten maken met verschillende beroepen door op excursie te gaan of mensen op school uit te nodigen.

Joël en Jael en hun klasgenoten komen in korte tijd van alles te weten over het beroep van kok, brandweer, politie, boer, journalist en nog veel meer. Bovendien beleven ze door deze beroepenjacht een paar ontzettend leerzame en vooral ook superleuke weken met elkaar!

Dit boek is in de eerste plaats een lekker leesboek, maar ook een geweldige manier voor kinderen om na te denken over hun toekomstige beroep en schoolkeuze.

Joel en jael op beroepenjacht Blijdorp, Jan Willem
€ 12,95
voorraad onbekend
Storm

Storm is een kinderboek van Maarten Brand en bedoeld voor de middenbouw.

Frank en Rinke hebben een leuke klas, vinden ze. Maar is dat wel zo? Iemand schrijft briefjes. Wie heeft dit gedaan? Peter kan het zijn, of Lisan, of ... Roelof!

De klas raakt helemaal in de war. Het lijkt wel storm! Het raadsel wordt steeds groter. Frank en Rinke proberen de dader op te sporen.

Maar het lukt niet. Gelukkig kennen ze agent Arjen. Zou hij misschien kunnen helpen?

Storm Brand, Maarten
€ 9,95
voorraad onbekend
Kikker-dril in klas
Kikker-dril in klas Vaal, Hilde de
€ 9,95
voorraad onbekend
Giga-gevaarlijk
Giga-gevaarlijk Bunt,-Koster, Janco
€ 10,95
voorraad onbekend
Titus vliegt uit
Titus vliegt uit Wit,-van Eijk, Fanny de
€ 14,95
voorraad onbekend
Groene reis van Pien en Gijs

De groene reis van Pien en Gijs van Lianne Biemond is het actieboek Christelijke Kinderboekenweek 2022 voor de middenbouw van de basisschool.

Er valt een brief op de mat. Een brief van het reisbureau. Maar wat erin staat, is niet leuk. De vakantie naar Griekenland kan niet doorgaan. Wat nu? De opa van Pien en Gijs heeft een plan. Een heel groen plan. Hij zegt: ga op reis met de fiets. Dan vervuil je niets! Daar gaan ze dan: papa, mama, Pien, Gijs en… Flip!
Het wordt een fantastische fietsvakantie.

De actieprijs geldt van 5 tot en met 31 oktober 2022. Daarna wordt de prijs € 14,99

Lianne Biemond-Kasbergen is gaan schrijven toen er een pasgeboren pleegkindje in hun gezin werd geplaatst. In haar boeken geeft ze een inkijkje in het leven van kinderen in landen als India, Colombia, Moldavië en Afghanistan. Verpakt in een verrassend, spannend en met vaart geschreven verhaal stelt ze thema's als kinderarbeid, vuurwerkproductie en armoede aan de orde. Biemond maakt ook moeilijke onderwerpen als levenseinde en pleegzorg bespreekbaar. Speciaal voor jonge kinderen schreef zij de prentenboeken Eegje Pleegje en Muis Mies en het hospice.

'De vlag mag uit! Wat fijn dat ik het actieboek voor de middenbouw mag schrijven. Het thema van de Kinderboekenweek past me als een groen jasje.. Ook blij met Paul Oole die de tekeningen bij het verhaal van Siem en Saar gaat maken.'
– Lianne Biemond-Kasbergen

Groene reis van Pien en Gijs Biemond, Lianne
€ 9,95
voorraad onbekend
Olifant in het zwembad
Olifant in het zwembad Hendriksen, Marjanne
€ 15,95
voorraad onbekend
Ochtendboekje
Ochtendboekje Nijhof,-Schreuder, Aleid
€ 11,50
voorraad onbekend
Mijn bijbels kerst-abc

Mijn Bijbels Kerst ABC van Linda Bikker laat kinderen op een speelse manier aan de hand van het alfabet alle verhalen rond Kerst beleven.

De A is van avond,
een donkere nacht.
Waar bleef de Messias?
Hij werd lang verwacht.

In dit boekje wordt het wonder van Kerst heel eenvoudig verteld en verbeeld, met als leidraad de letters van het alfabet.

Linda Bikker schreef de tekst op rijm én maakte de illustraties.

Mijn bijbels kerst-abc Bikker, Linda
€ 9,95
voorraad onbekend
Kijk omhoog

Het adventspakket Kijk omhoog is gemaakt door Willemieke Klooserman - Coster. De adventstijd is een waardevolle periode om als gezin bewust toe te leven naar het Kerstfeest. Het pakket Kijk omhoog is daarbij een eenvoudig hulpmiddel bruikbaar in gezinnen.

'Kijk omhoog!' bevat een mooie poster, dertig dagboekstukjes met een bijbehorend Schriftgedeelte, gespreksvragen en een goudkleurige ster met een letter. Iedere dag in de adventstijd staat een woord centraal dat te maken heeft met de heilsgeschiedenis.

Na het lezen van het Bijbelgedeelte en de uitleg hierbij, kunnen kinderen de ster met letter op de
aangegeven plek op de poster plakken. Aan het eind van de adventstijd vormen de letters samen een belangrijke boodschap die te maken heeft met het Kerstfeest.

Kijk omhoog Kloosterman,-Coster, Willemieke
€ 13,95
voorraad onbekend
Gebedskaartjes
Gebedskaartjes Kloosterman,-Coster, Willemieke
€ 9,95
voorraad onbekend
Waar komt alles om ons heen vandaan?

Waar komt alles om ons heen vandaan is een boek voor jonge kinderen van Danielle Campbell,-Vogelaar en gaat in op grote vragen in jonge kinderhoofden.

Wie heeft de wolken gemaakt? De wolken met de regendruppels erin? En al de verschillende bomen? En de dieren? Denk je daar weleens over na?

Wat is het belangrijk dat kinderen al heel vroeg in hun leven heldere uitleg krijgen over de Bijbel. Dit boekje kan daarbij een hulpmiddel zijn. Belangrijke vragen worden heel eenvoudig en gunnend aan jonge kinderen (3-6 jaar) uitgelegd.

Aan de orde komen vragen zoals:
* Waar komt alles om ons heen vandaan?
* Wie is God?
* Hoe kwam de zonde in de wereld?
* Wat is bidden? en
* Hoe weet ik of ik een kind van de Heere ben?

Waar komt alles om ons heen vandaan? Campbell,-Vogelaar, Danielle
€ 13,95
voorraad onbekend
Kerstkaarten om te kleuren en te verstur

Nieuw van Linda Bikker: kerstkaarten om te kleuren en te versturen. 23 Kaarten om zelf mee aan de slag te gaan.

Na het succes van de vorige uitgave met kerstkaarten om te kleuren, is er nu een tweede deel!
Kleur je eigen kerstkaarten en verstuur zo een kerstgroet met een persoonlijk tintje.

Deze uitgave bevat 23 kaarten, gedrukt op dik papier. De kaarten kunnen gemakkelijk per stuk uit het boekje gehaald worden.

Bijbelteksten en bekende kerstliederen geven de kaarten én het kleuren meerwaarde.

Kerstkaarten om te kleuren en te verstur Bikker, Linda
€ 11,95
voorraad onbekend