Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuw bij uitgeverij de Banier najaar 2023

Bij Uitgeverij de Banier worden in het najaar van 2023 weer meer dan 60 nieuwe titels verwacht. Hieronder treft u een impressie van deze nieuwe boeken. In de komende maanden verschijnen die en liggen dan direct klaar bij Ichthusboekhandel.nl

Geestelijke verlatingen

Hoornbeeck, een bekende prediker uit de Nadere Reformatie, schreeft eht boek Geestelijke verlatingen. Wie spreekt over geestelijke verlatingen heeft het overeen voluit Bijbels onderwerp. Al sinds de Vroege Kerk hebben theologische denkers en predikers diepzinnig over geestelijke verlatingen nagedacht.

De nadere reformator Johannes Hoornbeeck schreef in 1646 een werk over dit thema: 'Geestelijke verlatingen'. Hij geeft hierin een nadere uitwerking van en uitgebreide aanvulling op een theologisch twistgesprek van Gisbertus Voetius over deze zaak. In deze hertaling blijkt uit de titels van de vier hoofdstukken hoe systematisch Hoornbeeck te werk ging. Achtereenvolgens behandelt hij de kwaal, de vertroostingen om staande te blijven,de geneesmiddelen en de verlossing. Hoornbeeck geeft hierbij voorbeelden uit het verleden, ter verduidelijking maar ook ter bemoediging. Het is immers niet voor niets dat de 'Geestelijke verlatingen' wel worden gezien als Hoornbeecks meest pastorale werk.Deze hertaling is verzorgd door C. Bregman en ingeleid door dr. W. Fieret.

Geestelijke verlatingen Hoornbeeck, Johannes
€ 19,95
voorraad onbekend
Onze God

Octavius Winslow beschrijft in het boek 'Onze God' de verschillende volmaakte eigenschappen van God zoals die in de Bijbel worden geopenbaard. Het gaat dan om bijvoorbeeld Zijn liefde, geduld, heiligheid,troost en genade.

Winslow biedt in deze bundel geen dogmatische beschrijving, maar hij probeert de Bijbel na te spreken en biedt zo stof voor meditatieve overdenking. Net zoals in zijn andere boeken onderscheidt Winslow zich door zijn warme, vurige stijl.Zijn overdenkingen van dit thema zijn geschreven met een opmerkelijke eerbied voor de heiligheid van God. Steeds weer probeert hij de lezer duidelijk te maken wat deze eigenschappen betekenen voor het persoonlijk leven met de Heere.

Vertaald door Th. van Eijzeren.

Onze God Winslow, Octavius
€ 21,95
voorraad onbekend
Verhoogde Christus

Deel 2: De bekende Schotse predikant Samuel Rutherford behandelt het Bijbelgedeelte Johannes 12:27-33 uitvoerig in een aantal preken in 'De verhoogde Christus'. Vanwege de omvang is dit werk in twee delen uitgegeven.

Net na de intocht in Jeruzalem voorzegt Christus dat Zijn dood aanstaande is. Deze indringende woorden staan opgetekend in Johannes 12:27: 'Nu is Mijn ziel ontroerd.'

Zijn bede, of de Vader Zijn Naam wil verheerlijken, wordt direct gevolgd door een stem uit de hemel. De schare verstaat er niets van. En ook ziet zij op dat moment niet in wat het betekent dat Christus van de aarde verhoogd zal worden.

De bekende Schotse predikant Samuel Rutherford behandelt het Bijbelgedeelte Johannes 12:27-33 uitvoerig in een aantal preken in 'De verhoogde Christus'. Het gaat daarin over de thematiek van de onderwerping van de gelovige onder de afwezigheid van Christus. Op de hem kenmerkende wijze legt Rutherford daarin onder meer uit wat de protestantse leer over dit thema zegt. Ook weerlegt hij de opvattingen van de de antinomianen en arminianen.

Het werk is in het Nederlands vertaald door Ruth Pieterman. Deel A verscheen in november 2022. Dat deel bevat een inleiding van ds. J.A. Kloosterman. Voor dit tweede deel schreef ds. Kloosterman een woord vooraf.

Verhoogde Christus Rutherford, Samuel
€ 39,95
voorraad onbekend
Tenzij dat iemand... (6)

In de serie Puriteinse Klassieken verscheen deel 6 , Tenzij dat iemand... en handelt over de wedergeboorte. Het is een heruitgave van het boek door Stephen Charnock.

De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen. Hij noemt de wedergeboorte 'het fundament van de hele praktijk van het geloof in het hier en nu en in de gelukzaligheid hierna'.

Charnock belicht het onderwerp van verschillende kanten: waarom we wedergeboren moeten worden, wat de wedergeboorte is (een nieuw schepsel worden), waardoor we wedergeboren worden (uit God) en hoe (door het Woord der waarheid).

Vertaald en ingeleid door dr. J. van de Kamp.

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

Tenzij dat iemand... (6) Charnock, Stephen
€ 34,95
voorraad onbekend
Vrede vinden in de stormen van het leven

Vrede vinden in de stormen van het leven is een mooi cadeauboekje van de bekende Engelse prediker Charles H. Spurgeon. Hij beschrijft in deze bundel de hoop die God schenkt aan de gelovige wanneer hij in strijd en moeite verkeert.

Hiermee wil Spurgeon christenen aanmoedigen in tijden van zorg en nood hun betrouwen op de Heere te stellen. Pijnlijke gebeurtenissen kunnen door het geloof in Hem veranderen in zegeningen; angst en twijfel kunnen door Zijn kracht verwisseld worden door vrede. Geen zaak is te wanhopig voor God. Er is geen probleem dat Hij niet kan overwinnen. Hoop op God kan je door je grootste moeilijkheden heen helpen en elk verlangen van je hart tegemoetkomen. Een troostvolle bundel overdenkingen.

Vertaald door T. van der Plas.

Vrede vinden in de stormen van het leven Spurgeon, C.H.
€ 16,95
voorraad onbekend
Preken over de brief aan de hebreeen

Het derde deel in de serie van preken door Robbert Murray M'Cheyne bevat preken over de Brief aan de Hebreeën.

Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert Murray M'Cheyne,de godvruchtige en toegewijde predikant van de St.Peter's Church in Dundee. De preken zijn getranscribeerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in Nederlandse vertaling. Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zondaars, de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof in Hem. Ze herinneren ons eraan dat we in Christus moeten zijn en uit Hem moeten leven.

Vertaald door drs. Christine Pas-Donker

Preken over de brief aan de hebreeen McCheyne, Robert
€ 22,95
voorraad onbekend
Gelijk in de dagen van noach

In de bundel Gelijk in de dagen van Noach worden zeven overdenkingen behandelt door ds. D.E. van de Kieft rond de geschiedenis van de zondvloed.

Noach en zijn gezin werden door Gods genade gespaard. Zij verbleven veilig in de ark toen de zondvloed de ondergang over de eerste wereld bracht. Treffend wordt getekend hoe de Heere vóór, tijdens en na deze grote watervloed Zijn bewarende hand over Noach en zijn gezin uitstrekte. In deze overdenkingen worden parallellen getrokken tussen de periode die aan de zondvloed voorafging en onze tijd. De preken onderscheiden zich door het zorgvuldig naspreken van de Schrift en door het onderwijs voor het geestelijk leven.

Gelijk in de dagen van noach Kieft, ds. D.E. van de
€ 16,95
voorraad onbekend
Hogepriesterlijk gebed

Ds. J. van der Poel bespreekt in 7 preken het Hogepriesterlijk gebed. Geschikt voor gebruik in diensten en persoonlijk lezen.

Ds. Joh. Van der Poel was niet alleen binnen zijn eigen kerkverband, de Oud Gereformeerde Gemeenten, maar ook daarbuiten een geliefd predikant. Vanwege zijn singuliere gaven, zijn godvruchtige levenswandel en zijn beminnelijke karakter nam hij een grote plaats in onder allen die de bevindelijke gereformeerde leer zijn toegedaan. In deze bundel van zeven preken behandelt hij het Hogepriesterlijk gebed.

Typerend is de ernst waarmee hij de grote genade voor Gods kinderen tekent, maar evenzeer de indringende waarschuwing waarmee hij allen die buiten Christus zijn aanspreekt. Hen wijst hij met aandrang en liefdevol op de mogelijkheid van zalig worden door de grote Voorbidder, Christus.

Hogepriesterlijk gebed Poel, Ds. Joh. van der
€ 15,95
voorraad onbekend
Blijmoedig belijden

In 'Blijmoedig belijden' behandelt de beroemde theoloog Herman Bavinck op een treffende en toegankelijke manier twaalf thema's rond het afleggen van belijdenis.

Aan de orde komen belangrijke zaken als verbond, doop, belijdenis en avondmaal. Op grond van Gods Woord betoogt Bavinck dat op ons allen de plicht rust om belijdenis af te leggen. Deze belijdenis hoort een zaak van het hart te zijn.

Op diepe, bevindelijke wijze vertolkt de auteur water in het hart van zo'n belijder omgaat. Dit 'gouden kleinood van Herman Bavinck' is nu geheel hertaald en daarmee goed leesbaar geworden. Het is geschikt voor iedereen die kennis wil maken met het denken van Herman Bavinck. Prof. dr. H. van den Belt en prof. dr. W. van Vlastuin schreven een gezamenlijk voorwoord bij deze hertaling, die is verzorgd door ds.T.A. Bakker.

Blijmoedig belijden Bavinck, H.
€ 14,95
voorraad onbekend
Thuiskomen

Thuiskomen is een Bijbelstudie over het Bijbelboek Jozua door ds. W. Harinck.

Thuiskomen... dat was voor het volk van Israël de intocht in het beloofde land Kanaän. Het land dat de Heere aan Abraham beloofde, wordt werkelijk het eigendom van Abrahams nakomelingen. God doet wat Hij belooft al gaat de weg naar de vervulling door de onmogelijkheid.

Deze Bijbelstudie neemt ons hoofdstuk voor hoofdstuk mee door het hele Bijbelboek. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen. De intocht, de verovering en de verdeling van Kanaän zijn geschiedenissen vol van onderwijs. Jozua, de opvolger van Mozes, is daarin de centrale persoon. Meerdere keren zien we in hem een type van Christus. Zo is het een Bijbelboek vol van Evangelie.

De Meerdere Jozua brengt in de rust die overblijft voor het volk van God. Wanneer we de boodschap van Jozua plaatsen in het historische en verlossende verband, zien we dat dit Bijbelboek niets aan betekenis heeft verloren. Er liggen rijke praktische en geestelijke lessen in.

De bestudering van het 'thuiskomen' in het beloofde land plaatst voor de persoonlijke vraag: Wat zal mijn eeuwig 'thuis' zijn? Zo klemt ook nu de oproep die Jozua doet aan het einde van zijn dienstwerk wanneer hij terugziet op de weg die de Heere ging: 'kiest u heden wien gij dienen zult'.

Thuiskomen Harinck, ds. W.
€ 14,95
voorraad onbekend
Ethiek van een bedreigde kerk

Arthur Alderliesten schrijft in het boek "Ethiek van een bedreigde kerk" over de actualiteit van het Bijbelboek Hebreeën als het gaat om ons dagelijks handelen als christen.

De gemeente die de brief aan de Hebreeën ontving,lijkt met dezelfde uitdagingen te worstelen als christenen nu. De boodschap van de Hebreeën brief helpt om principieel na te denken over de heiliging van ons leven, over de ethiek, over goed-doen in ons dagelijkse leven. Christenen staan er niet alleen voor, maar zijn als gemeente op pelgrimsreis door het leven. Jezus Christus, de Bijbel en ons geweten komen uit de brief naar voren als morele kompassen,als oriëntatiebronnen. Een belangrijk element is de moreel-vormende taak van de christelijke geloofsgemeenschap. Als christelijke geloofsgemeenschap kunnen we met en van elkaar leren om gelovig en geduldig om te gaan met lijden en vervolging. Zo beoogt de auteur in dit boek de ethische rijkdom uit de brief aan de Hebreeën bloot te leggen voor christenen nu.

Ethiek van een bedreigde kerk Alderliesten, Arthur
€ 11,95
voorraad onbekend
Dieper

Het boek Dieper van Dane Ortlund is een inhoudelijk vervolg op zijn eerdere boek: Zachtmoedig en nederig van hart en richt zicht op het vinden van diepgang.

Niet één gelovige betwijfelt de noodzaak van groei.We lezen erover in de Bijbel en we zien het in ons eigen hart. Maar hoe doden we de zonde? Hoe groeien we in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus? Groei is niet allereerst een kwestie van een betere levenswandel, verstandelijke kennis of persoonlijke beleving, maar van verdieping.

Een christen groeit in heiligmaking door zich te verheugen in alles wat hij in Christus al heeft. Dane Ortlund onderwijst ons over de volheid van Christus, het vergeefse van het vertrouwen op je eigen inspanningen en de noodzaak van de gemeenschap met God. De auteur bouwt voort op het onderwijs in zijn boek 'Zachtmoedig en nederig van hart',om te laten zien dat echte verandering plaatsvindt door de Zaligmaker steeds beter te leren kennen.

Vertaald door Th. van Eijzeren.

Dieper Ortlund, D.
€ 20,95
voorraad onbekend
Hart van Christus

'Het hart van Christus' is het meest geliefde werk van Thomas Goodwin. Aan de hand van de Schrift laat hij zien dat Christus, in al Zijn hemelse majesteit, niet afstandelijk en onverschillig is tegenover de gelovigen,maar de sterkste genegenheid voor hen heeft.

Goodwin begint met de prachtige verzekeringen die Christus aan Zijn discipelen gaf. Hij is nog steeds dezelfde als Degene Die de voeten van Zijn discipelen waste en een zondares ontmoette bij de bron. De kern van zijn betoog ligt in een uiteenzetting van Hebreeën 4:15, waarin hij laat zien dat Christus in al Zijn glorieuze heiligheid in de hemel niet misnoegd is jegens Zijn volk.

In het bijzonder wekken twee dingen Zijn medeleven op: ons leed en, wat bijna ongelooflijk is, onze zonde. Goodwin moedigt christenen aan om zich van deze waarheid te laten doordringen en hierdoor hun eigen beeld van en liefde voor Christus te laten beïnvloeden.

Vertaald door Marc van Rijswijk.

Hart van Christus Goodwin, Thomas
€ 19,95
voorraad onbekend
Word wakker

Het boek Word wakker is een indringende oproep om tot bekering te komen en is geschreven door W. van Vlastuin.

Je herkent het vast. Je gaat naar de kerk, je bidt, je leest uit je Bijbel, maar de tijd vliegt voorbij. Je weet dat je ooit gaat sterven, maar je bent te druk om je daar over zorgen te maken. Soms knaagt het vanbinnen:ooit ga ik God ontmoeten. Maar het leven slokt je op en je slaapt geestelijk verder. Dit boekje roept je toe: word wakker! Zonder God ben je in groot gevaar. Eerlijk en direct lees je over je zonde en schuld. Maar er wordt ook verteld over de Redder, Zijn liefde en het grote offer dat Hij voor zondaren bracht. Tot slot gaat het over de indringende nodiging van Jezus en hoe de Heilige Geest die gebruikt om geloof en bekering in je hart te werken. Een boekje om biddend te lezen!

De overdenkingen zijn geschikt zijn voor dagelijks gebruik.

Word wakker Vlastuin, W. van
€ 13,95
voorraad onbekend
Openbaring voor jongeren

De bekende auteur Steef Post schreef speciaal voor jongeren een inleiding op het Bijbelboek Openbaring van de apostel Johannes.

De apostel Johannes werd gevangengezet op een klein eiland in de grote zee. Saai, denk je misschien. Maar Johannes heeft daar ongelofelijke dingen gezien. Hij zag woeste dieren, sprinkhanen en een draak. Een andere keer zag hij een grote groep mensen in het wit met palmtakken. Hij sprak zelfs met engelen. Op een dag zag Johannes hoe een oogverblindende gouden stad uit de hemel op de aarde terechtkwam. Het meest bijzondere was wel dat hij de Heere Jezus zag als het Lam Dat geslacht is. Gelukkig moest Johannes alles opschrijven en staat het in het Bijbelboek Openbaring. Wil je daar meer van weten? Lees dit boek.

Openbaring voor jongeren Post, Steef
€ 12,95
voorraad onbekend
Hoogste goed

Het prekenboek "Hoogste goed" bevat meditaties en preken van de bekende predikant C. Smits.

Van ds. C. Smits (1898-1995) zijn vele preken en meditaties bewaard gebleven. Hij diende de Christelijk Gereformeerde Kerken zowel in Nederland als Amerika van 1932 tot 1971. Daarna diende hij in Nederland tot aan zijn overlijden de Oud Gereformeerde Gemeenten. Ook buiten zijn eigen kerkelijke kring had ds. Smits vanwege zijn Schriftuurlijk bevindelijke prediking groot gezag. Steeds weer beklemtoonde hij dat zalig worden een eenzijdig Godswerk is. Anderzijds wees hij er ook opdat juist daarin de ruimte is te vinden voor verloren zondaren.

Hoogste goed Smits, ds. C.
€ 19,95
voorraad onbekend
Veilig geleid

Veilig geleid is een Bijbels dagboek van Matthew Henry, waarin we verschillende mensen uit de Bijbel zien opduiken.

Gods Woord beschrijft in de eerste plaats heilsgeschiedenis.Alles in de Bijbel wijst heen naar de komst van Christus en Zijn Rijk. Toch ligt er ook veel onderwijs in voor het dagelijks leven. Denk aan de eenvoudige geschiedenissen over het leven van onder anderen Noach, Abraham, Izak, Jakob, Mozes, Ruth, Elia, Elisa, Esther,Daniël en de apostel Paulus. Hoe wonderlijk en veilig heeft de Heere hen door het vaak moeitevolle leven geleid.

De bekende predikant en auteur Matthew Henry merkt op in zijn verklaring dat de Heere deze gebeurtenissen belangrijk genoeg vindt om ze ons mee te delen. Ze wijzen ons immers op Gods voorzienigheid. Wat is het goed ons oog daarop gericht te houden in alles wat ons overkomt.

De dagboekstukjes zijn samengesteld aan de hand van de Bijbelverklaring van Matthew Henry.Treffend is zijn pastorale toon. Voor de christelijke feestdagen zijn aparte dagboekstukjes toegevoegd.

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Veilig geleid Henry, Matthew
€ 19,95
voorraad onbekend
Kies heden

Kies heden, is een Bijbels dagboek samengesteld uit preken van de bekende ds. G. Boer een markant hervormd-gereformeerd predikant.

Als leerling van de bekende ds.I. Kievit (1887-1954) stond ds. Boer bekend om zijn trinitarische prediking, die bovendien als profetisch gekenmerkt kan worden. De prediking van ds. Boer trok vaak diepe sporen in de gemeenten die hij diende: Putten (1946), Gouda (1949), Lunteren (1956),Huizen (1960), Katwijk aan Zee (1965) en Zoetermeer(1969).

Dit Bijbels dagboek is samengesteld op basis van preken die ds. Boer heeft nagelaten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het kerkelijk jaar. Bij het te lezen Schriftgedeelte en de overdenking heeft de uitgever een psalmvers toegevoegd dat gezongen kan worden.

Samengesteld door René Heij.

Kies heden Boer, ds. G.
€ 22,50
voorraad onbekend
Woorden GROTE LETTER van de Goede Herder

Het dagboek, Woorden van de Goede Herder, is samengesteld aan de hand van 'Gelijkenissen van de Heiland' van de geliefde predikant C.H. Spurgeon (1834-1892).

Zijn leerredenen zijn een bron vol onderwijs! Zowel voor het geestelijke leven als voor het leven van elke dag. Hij verklaart daarin de woorden die de Zaligmaker sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde.

Spurgeon zelf schrijft:'Wat is God goed en wat buigt Hij diep dat Hij door gelijkenissen heeft willen spreken. Hij heeft dat gedaan opdat Zijn kinderen de verborgenheden van het Koninkrijk zouden leren. (...) De God, Die dondert zodat de bergen beven, wil tot ons spreken in het suizen van een zachte stilte. Zouden wij dan niet vol verwachting met Maria aan Zijn voeten gaan zitten en van Hem willen leren?'

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen.

Woorden GROTE LETTER van de Goede Herder Spurgeon, C.H.
€ 24,95
voorraad onbekend
Adventsverwachting

Adventsverwachting van Ds. A. Schot bevat korte meditaties voor de vier weken durende adventsperiode. Ze zijn bedoeld voor persoonlijke overdenking of voor gebruik in gezinsverband.

Het begin van het kerkelijk jaar wordt gevormd door de adventsperiode. In de vier weken die voorafgaan aan Kerst kijkt de Kerk met verlangen uit naar de komst van de Messias. Door Zijn geboorte in het menselijk vlees kunnen verloren zondaren uit genade verlost worden van hun zonden én de rechtvaardige straf.

Adventsverwachting Schot, ds. A.
€ 11,95
voorraad onbekend
Ja en amen

Dr. A. de Reuver, laat in het boek Ja en amen, om de hartslag van verkondiging en geloofservaring in 5 opstellen zien wat zijn gedachten hierbij zijn vanuit Gods Woord.

De thema's die de auteur in deze opstellen uitwerkt,cirkelen rond de kern van de geloofservaring die door Gods openbaring wordt teweeggebracht.

Te beginnen bij de prediking van het Evangelie. Wat zijn de grondtrekken van een verkondiging die met recht bevindelijk mag heten?

Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op de heilszekerheid die door Gods Geest aan deze prediking ontspruit.

In het derde essay legt professor De Reuver het oor te luisteren bij Luthers kruistheologie. De apostel Paulus was Luthers zegsman.

Het vierde opstel volgt dan ook het spoor van hem, die nergens anders in wilde roemen dan in Christus' kruis.

Het laatste essay staat in het teken van verwachting en verlangen. Gerechtvaardigd wordt de zondaar weliswaar door het geloof alleen, maar dit geloof blijft nooit alleen. De geloofservaring smaakt naar meer. Ze mondt uit in een gegrond verlangen.

Ja en amen Reuver, A. de
€ 14,95
voorraad onbekend
Want een Kind is ons geboren

Het boek, Want een kind is ons geboren, bevat een tweetal kerstpreken door Wulfert Floor in de van hem bekende stijl van spreken.

Wulfert Floor, de bekende landbouwer uit Driebergen, ging vaak voor op de deel van boerderijen. Niet alleen in de omgeving van Driebergen, maar ook elders in het land. Veel van zijn oefeningen zijn bewaard gebleven. De twee oefeningen in dit geschenkboekje spreken van het Kind Jezus.

1. De voorzegging van Zijn geboorte.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid,Vredevorst (Jesaja 9:5).

2. De aanbidding van het Kind
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea,in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen vanhet oosten zijn te Jeruzalem aangekomen (Mattheüs 2:1).

Want een Kind is ons geboren Floor, W.
€ 10,95
voorraad onbekend
Nu vindt mijn hoop

Nu vindt mijn hoop zijn ankergrond, is een bundeling van Engelse hymnes samengesteld en vertaald door Ds. H. Brons.

In de liederenbundel van de Engelse baptistenpredikant William Gadsby (1773-1844) klinken de tonen van geloof, hoop en liefde rijkelijk door. Hij verzamelde hymnen van anderen en voegde een groot aantal liederen van eigen hand toe. Anderen, onder wie J.C. Philpot,breidden de bundel diverse keren uit. Na de goede ontvangst van 'Zie Christus' liefde, rijk en vrij', waarvan de tweede druk in 2022 verscheen, heeft ds. H. Brons opnieuw vijftig liederen uit Gadsby's hymneboek in het Nederlands vertaald en berijmd.

Deze tweede lezing, gebundeld in 'Nu vindt mijn hoop zijn ankergrond', cirkelt deels rondom de christelijke feestdagen. In de teksten worden Gods onverdiende genade en barmhartigheid bezongen, evenals de verlossing die voor rebellen te verkrijgen is in Christus. De hymnen kunnen worden gezongen op de oorspronkelijke Engelse melodieën.

Nu vindt mijn hoop Brons, ds. H.
€ 9,95
voorraad onbekend
Israel

Het boek: Israël, volk tussen liefde en haat van Ds. W. Silfhout, geeft een indringend beeld van de verschillende visies op Israël als volk van God.

In 2023 bestaat de staat Israël 75 jaar. Dat is een wonder, gezien alle vijandschap en de oorlogen die gevoerd zijn. Ook staat het Joodse volk in Israël en daarbuiten voortdurend in de belangstelling.

Bij dit jubileum dringt de vraag zich op hoe wij als christenen het Joodse volk zien. De Bijbel noemt hen 'beminden om der vaderen wil'. Door God bemind,geliefd. Dan moeten ook wij het volk liefhebben. In dit boek zoekt de auteur een antwoord op de vraag hoe onze liefde tot het Joodse volk gefundeerd is in het Woord van God. Daarover is in de geschiedenis verschillend gedacht. Ook dat aspect komt aan de orde. Aan de vraag hoe de liefde tot het Joodse volk in de praktijk van elke dag gestalte krijgt, wordt niet voorbijgegaan. Dat maakt het boek actueel.

Israel Silfhout, ds. W.
€ 11,95
voorraad onbekend
Leugens en waarheid

Sharon James, werkzaam voor the Cristian Institute in Engeland en schreef met Leugens en waarheid een apologetisch boek.

We leven te midden van allerlei leugens. Ze zitten ingebakken in de wereldvisie van onze cultuur. We worden er dagelijks mee overspoeld, en dat terwijl deze leugens schadelijke gevolgen hebben voor mensen, samenlevingen en hele beschavingen. In dit boek brengt Sharon James de bronnen van een aantal van deze leugens in kaart. Ze laat zien hoe we zo ver zijn gekomen dat 'mijn waarheid' even zeer geldig is als 'jouw waarheid' en dat absolute waarheid als ouderwets wordt bestempeld. Door bewijsmateriaal uit de geschiedenis op te diepen, worden de gevolgen zichtbaar van het toepassen van gevaarlijke onwaarheden. Slechte ideeën brengen slechte vruchten voort. De auteur kijkt ook naar hoe christenen reageren op de leugens van de cultuur. Vaak zwijgen ze, stemmen ze toe of gaan ze er zelfs helemaal in mee; reacties die even schadelijk zijn als de leugens zelf.

Vertaald door Monica van Bezooijen.

Leugens en waarheid James, Sharon
€ 22,50
voorraad onbekend
Tussen boer en bord
Tussen boer en bord Schippers, J.A.
€ 12,95
voorraad onbekend
Bijbelse wijsheid
Bijbelse wijsheid Heij, Rene
€ 12,95
voorraad onbekend
U voor mij?

U voor mij is een uitleg van het Avondmaalsformulier voor kinderen door ds. P.D. den Haan.

In de kerk wordt regelmatig het Heilig Avondmaal gehouden. Dan denken Gods kinderen eraan dat de Heere Jezus voor hen is gestorven. Voordat de dominee van de preekstoel afkomt om het brood en de wijn uit te delen, leest hij eerst een lang formulier voor. Voor jou zijn sommige zinnen uit dat formulier best moeilijk. Je begrijpt vaak niet wat er precies wordt bedoeld.

In dit boek wordt aan jullie op een eenvoudige manier uitgelegd wat er dan wordt gezegd. Lees daarom dit boek als er bij jullie in de kerk Avondmaal zal zijn.

U voor mij? Haan, ds. P.D. den
€ 14,95
voorraad onbekend
Getrouwd of ongetrouwd

Het boek: Getrouwd of niet, van Ds. C. Sonnevelt, predikant in de gereformeerde Gemeente, gaat over 1 Korinthe 7, het wel of niet getrouwd zijn.

Het huwelijk staat in onze maatschappij onder druk. Ook leven er veel misverstanden over het doel en de aard van het huwelijk. En wat als je ongetrouwd blijft? In deze bundel Bijbelstudies probeert de schrijver nauwkeurig naar Paulus' boodschap in 1Korinthe 7 te luisteren om zo antwoorden te geven op
de vragen rondom gehuwd of ongehuwd leven.

Getrouwd of ongetrouwd Sonnevelt, ds. C.
€ 9,95
voorraad onbekend
Vroegrijpe vrucht

Een vroegrijpe vrucht, van ds. C.J. Meeuse gaat over het korte leven van Hugo Binning - hij werd slechts 26 jaar. Hugo Binning heeft een rijke zegen nagelaten voor Gods Kerk, niet alleen in Schotland, maar ook in Nederland en in andere landen, tot in onze dagen toe.

Binning leefde in een bewogen tijd. Op zijn negentiende jaar werd hij professor in de filosofie en hij werd predikant in de tijd tussen de onthoofding van Karel I en de kroning van zijn zoon Karel II. Hij heeft Cromwell ontmoet en hem terechtgewezen. Hij heeft te midden van een verwarde tijd in de Schotse kerk de weg gewezen naar onderwerping aan de autoriteit van Gods Woord, waarvoor onmisbaar is dat we geestelijke ogen krijgen en innerlijk licht om de glorieuze helderheid van Gods waarheid daarin te zien schijnen.

Vroegrijpe vrucht Meeuse, ds. C.J.
€ 15,95
voorraad onbekend
Kom naar de Levensbron

Kom naar de Levensbron, van J. Mauritz, gaat over het jonge leven van Robert Murray McCheyne een bekende jong overleden Puriteinse prediker.

'Het is nog maar zo kort geleden dat ik even oud was als jij en plezier had in dezelfde dingen als waar jij nu van geniet. (...) Ik hoop dat ik je vriend mag zijnen dat je wilt geloven dat mijn Zaligmaker ook de jouwe wil zijn.' Zo begint een brief die Robert Murray McCheyne schreef aan een jongen uit zijn gemeente. Hij kwam tot bekering toen hij achttien jaar oud was en overleed toen hij nog maar negenentwintig was.

Zijn leven is nog van grote betekenis voor jonge mensen vandaag. Wat ging er in de jonge Robert om? Hoe leerde hij zo jong zijn vertrouwen op de Heere te stellen? Uit zijn dagboeken en preken is daarover veel te leren. In dit boek heeft de auteur deze kernpunten uit het leven van McCheyne samengevat en dichtbij gebracht voor jonge mensen.

Kom naar de Levensbron Mauritz, J.H.
€ 12,95
voorraad onbekend
Vijf puriteinse vrouwen

In de bundel van vijf portretten van puriteinse vrouwen beschrijft de Amerikaanse kerkhistorica Jenny-Lyn de Klerk hoe een levend geloof in de Heere Jezus en de innige liefde tot Hem en de medemens het leven stempelde van deze eenvoudige moeders.

Elk hoofdstuk portretteert een andere puriteinse vrouw. Het gaat om Agnes Beaumont, Lucy Hutchinson, Mary Rich, Anne Bradstreet en Lady Brilliana Harley. Staande in de puriteinse traditie hebben deze vrouwen steeds geprobeerd persoonlijk geloof te verbinden aan praktische vroomheid.

Elke levensgeschiedenis biedt praktische wijsheid voor het kerkelijk en huiselijk leven van nu. Daardoor geeft deze bundel niet alleen een blik op het dagelijks leven van de puriteinen in het verleden, maar bevat ze ook lessen voor de lezers in onze tijd.Vertaald door Eveline de Boer.

Vijf puriteinse vrouwen Klerk, J. de
€ 16,95
voorraad onbekend
Zij zocht het toekomende

Zij zocht het toekomende, is een levensbeschrijving van Anne Bradsheet, vanuit haar gedichten en persoonlijke documenten door S.A.C. Hoogendijk.

Wanneer de kerkelijke en politieke situatie in Engeland te beklemmend worden, reist Anne Bradstreet (1612-1672) op 18-jarige leeftijd met haar familie naar New England. Als puriteinse vluchtelinge zoekt ze naar mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen in een volstrekt onbekende en vaak onveilige omgeving.

Als dochter en echtgenote van leidinggevenden van de nieuwe kolonie is Anne volledig betrokken bij de dagelijkse uitdagingen en zorgen. Haar zwakke gezondheid, samen met de moeilijke levensomstandigheden én het gemis van haar echtgenoot die vaak op reis is, vormen echter soms zware beproevingen voor haar geloof. Haar gedichten en andere persoonlijke documenten tonen op indrukwekkende wijze hoe deze eerste puriteinse dichter in New England in het leven staat.

Dit boekje beschrijft het leven van een unieke en sterke persoonlijkheid die wist dat ze hier geen blijvende stad had. Zij zocht het toekomende

Zij zocht het toekomende Hoogendijk, S.A.C.
€ 13,95
voorraad onbekend
Gedenkschriften deel 13

In de serie Puriteinse Klassieken verschijnt nu deel 13. Het gaat om Gedenkschriften van Thomas Halyburton.

De bekende puriteinse predikant Thomas Halyburton (1674-1712) beschreef geregeld zijn geestelijke ervaringen in een autobiografisch dagboek. Die zijn later verschenen in deze bundel 'Gedenkschriften'. Ze staan bekend als een van de meest indringende, persoonlijke beschrijvingen van een innig geestelijk leven. Daarnaast geven ze een inkijk in de soms moeilijke kerkelijke en politieke omstandigheden waarmee Halyburton in zijn tijd te maken had.

Vertaald door Ruben Bolier en voorzien van een inleiding door L. van der Tang. Deze uitgave verschijnt in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed.

Gedenkschriften deel 13 Halyburton, Thomas
€ 27,50
voorraad onbekend
Dominee van buchenwald
Dominee van buchenwald Goedhart, A.B.
€ 11,95
voorraad onbekend
Die volharden zal
Die volharden zal Wills, William
€ 14,95
voorraad onbekend
Opiumslaaf

De opiumslaaf is de levensbeschrijving van Hsi, een Chinese geleerde, die verslaafd was aan opium en door het zendingswerk van Hudson Taylor tot geloof kwam.

Aan het eind van de negentiende eeuw leefde in China de geleerde Hsi. Hij was verslaafd aan opium. Hsi deed mee aan een wedstrijd die Britse zendelingen hadden uitgeschreven. De deelnemers konden prijzen winnen voor het best geschreven opstel over westerse boeken, waaronder de Bijbel. Hsi won de hoofdprijs.

Door die wedstrijd kwam hij in contact met de Britse zendelingen. Op hun verzoek ging hij vertaalwerk doen. Daardoor raakte hij goed bekend met de Bijbel. Door het lezen daarvan kwam hij tot het inzicht dat de Bijbel de waarheid is. Hij bekeerde zich tot het christelijk geloof. Na verloop van tijd ging Hsi inzien dat zijn verslaving aan opium zonde was. Op wonderlijke wijze werd hij daarvan genezen.

Na zijn bekering stichtte hij centra waar opiumverslaafden geholpen konden worden. In die centra verkondigde Hsi de boodschap van het Evangelie.

Deze uitgave is geheel herschreven

Opiumslaaf Taylor, F.H.
€ 14,95
voorraad onbekend
Wat is nodig om een ware theoloog te zij

Dr. P. de Vries geeft in zijn nieuwe boek: Wat is nodig om een ware theoloog te zijn, antwoord op deze cruciale vraag. Als oud-docent aan het Hersteld Hervormd seminarium heeft hij vaak nagedacht over deze vraag.

Deze uitgave bevat een aantal bijdragen over de roeping van en de opleiding tot dienaar van het Woord. Duidelijk wordt het belang van studie en vorming. Ook blijkt minstens zozeer dat studie geen doel op zich is, maar erop gericht moet zijn dat zij die zich geroepen weten tot dienaar van het Woord, tot gezanten van Christus gevormd zullen worden die zondaren bewegen tot het geloof en die de heiligen opbouwen in het geloof. In alle bijdragen wordt ervan uitgegaan dat echte theologie het naspreken is van het Woord van God. In onze tijd wordt theologie gezien als niet meer dan verantwoorden van je geloof. Dan blijft de vraag naar de waarheid onbeslist, ook al heeft de theologiebeoefening een orthodoxe vorm. De Nederlands kerk zal er wel bij varen als zij deze bijdragen ter harte neemt en gestalte geeft.

Wat is nodig om een ware theoloog te zij Vries, P. de
€ 16,95
voorraad onbekend
Handboek apostolische homiletiek

Deel 2 van Handboek apostolische homiletiek onder redactie van Dr. J. Hoek en dr. R. van Kooten.

De prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de driedelige serie 'Handboek Apostolische Homiletiek' geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen. Deze tweede band is het praktische deel.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

* de praktijk van de preekvoorbereiding,
* de veelkleurigheid van de prediking
* de verschillende genres in de Schrift,
* de gang van het kerkelijk jaar en
* bijzondere gelegenheden.

Voorts: de huidige stand van zaken in het homiletische veld, de hoorder en de retorica, prediking en psychologie, het gebruik van Bijbelsoftware bij de preekvoorbereiding en het gebruik van de stem door de spreker.

Handboek apostolische homiletiek
€ 94,95
voorraad onbekend
Zoeken en zeker vinden

Zoeken en zeker vinden is een verhaal door M. Timmersmans over de de tijd van de reformatie, waarin allerlei onderdelen van de Heidelbergse Catechismus verwerkt zijn.

Johan von Breitfeld is een jonge Duitse smidsleerling die de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) meemaakt. Hij komt in contact met meerdere kinderen van God en begint aan een zoektocht naar de waarheid. Stap voor stap wordt hij meegenomen in de Heidelbergse Catechismus, die hierdoor ook voor de lezer opengaat.

Deze roman biedt een inkijkje in de spannende strijd tussen rooms-katholieken en protestanten in het Duitsland van de zeventiende eeuw. Zeker als Johan met zijn boezemvriend Karl een gevaarlijke tocht onderneemt naar Denemarken. Zullen ze levend terugkeren? Heeft zijn relatie met Machteld, een rooms-katholiek meisje, wel toekomst? En vooral: vindt Johan die enige troost in leven en in sterven?

Dit boek is een heruitgave van de eerder verschenen boeken 'Wat zoekt gij?', 'Wie zoekt zal vinden' en 'Het geloof behouden'.

Zoeken en zeker vinden Timmermans, M.
€ 24,95
voorraad onbekend
Toekomst vol muziek
Toekomst vol muziek Besten, Janny den
€ 17,95
voorraad onbekend
Wat niet verloren is
Wat niet verloren is Wander, Nelleke
€ 13,95
voorraad onbekend
Gestrikt en ontsnapt

Gestrikt en ontsnapt door Riet van der Hout-Roeleveld, is het verhaal van de briefwisseling tussen haar vader en moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

''Bijdraaien naar bakboord, snel!' Het dieplood geeft een gevaarlijke ondiepte aan. Te laat! Ze horen de scheepswand schuren langs een uitstekende rotspunt. Leen ziet dat de punt van de rots, een scheur vlak op
de waterlijn maakt. Hij slaakt een diepe zucht.' Om tewerkstelling in Duitsland te voorkomen, meldt Leen
Roeleveld zich aan om in Frankrijk dienst te doen als matroos. Zijn schip brengt vanuit Saint Malo voorraden naar het bezette eiland Jersey. Wanneer zijn schip beschadigd raakt, moet hij lange tijd op Jersey verblijven. De brieven van zijn vrouw Neeltje uit Scheveningen zijn een broodnodige reddingslijn. Als na D-Day het leven op Jersey steeds moeilijker wordt, wil Leen van het eiland ontsnappen ...

'Gestrikt en ontsnapt' biedt een uniek inkijkje in een onbekend aspect van de Tweede Wereldoorlog. Het
verhaal is gebaseerd op brieven die Leen aan zijn vrouw Neeltje stuurde en geschreven door hun dochter Riet en haar man Jack.

Gestrikt en ontsnapt Hout,-Roeleveld, Riet van der
€ 14,95
voorraad onbekend
No worries
No worries Schippers, Mirjam
€ 13,95
voorraad onbekend
Drie dagen Max

Drie dagen Max, van de jeugdboeken auteur Ewout Koolmees gaat over een hele korte ontmoeting, met veel impact.

Als ze die zomermorgen aan haar krantenwijk begint, kan Emma onmogelijk iets vermoeden van de wonderlijke ontmoeting die haar te wachten staat. Ze loopt letterlijk tegen een jonge Amerikaan aan.

En of ze willen of niet, samen belanden ze in een driedaags avontuur dat hun leven behoorlijk op z'n kop zet. Onverwachte gebeurtenissen en ongelooflijke ontdekkingen brengen hen snel dichter bij elkaar. En dat is nu juist het probleem

Drie dagen Max Koolmees, Eewout
€ 12,95
voorraad onbekend
Rechercheur Verschoor jacht op the House

Rechercheur Verschoor en de jacht op de Housekeeper is bijzonder en spannend verhaal over goed en kwaad.

Vlak voor de Kerst krijgt rechercheur Verschoor een bijzondere zaak voor de kiezen. Een psycholoog is hevig verminkt aangetroffen in zijn praktijk. In de spreekkamer is een Jezuskruis vormgegeven met belastend materiaal tegen de psycholoog. De verminkingen hebben een link met de misdaden die hij heeft gepleegd in het verleden.

Het kruis blijkt een handtekening te zijn van een sadist die op zijn manier de wereld wil zuiveren van het kwaad.

Via een oude bekende krijgt Verschoor te horen dat de dader zich The Housekeeper noemt. Als Lois zich aansluit bij het team van inspecteur Lauman voelt Verschoor zich verantwoordelijk voor haar veiligheid. Doordat de zaak een link heeft met de dood van rechercheur Van Zessen ligt de discussie op tafel of hij ook mag deelnemen aan het team. Intussen blijft The Housekeeper slachtoffers maken. Wie is deze man, wat heeft hem tot deze daden gebracht en wat is nu precies gerechtigheid?

Rechercheur Verschoor jacht op the House Hooijmeijer, Olof
€ 12,95
voorraad onbekend
In love
In love Bunt,-Koster, Janco
€ 13,95
voorraad onbekend
Onderduikers in artis
Onderduikers in artis Stark,-ten voorde, Hanneke
€ 11,95
voorraad onbekend
Vasyl en irina kunnen niet naar huis

Door de oorlog kunnen Vasyl en Irina niet in Oekraïne blijven. Samen met hun moeder gaan ze in Nederland wonen. Maar ... hoe moet dat als je de taal niet kent?

Alles is zo anders in Nederland. Thuis, op school en in de kerk. Kinderen gaan op tijd naar bed. Ze eten andere dingen. Ze gaan op de fiets naar school ... Vasyl en Irina begrijpen er niets van! Zij hebben nog nooit gefietst. Marianne en Wouter de Weerd zijn heel benieuwd naar de Oekraïense gasten die onverwachts komen. Ze doen hun uiterste best om het zo gezellig mogelijk te maken voor Vasyl en Irina. Ze worden echte vrienden. Maar ... soms is het ook moeilijk. Waarom mogen Vasyl en Irina zo laat opblijven? Waarom mogen zij steeds iets uit de koelkast nemen als ze trek hebben? Een spannende reis volgt.

Vasyl en Irina mogen meerijden in een ambulance die naar Oekraïne wordt gebracht! Ze zijn zó benieuwd hoe het is met hun stad, hun straat en ... hun huis

Vasyl en irina kunnen niet naar huis Kranendonk,-Gijssen, Jannie
€ 10,95
voorraad onbekend
Groene race van siem en mees

Het boek de groen race van Siem en Mees is een kinderboek van Lianne Biemond, over stotteren, presenteren en plannen maken.

Onze droom? Bij ieder huis een boom!' Dit plan bedenken Siem en Mees voor hun woonplaats Westplas. Alle scholen mogen meedoen aan de verkiezing voor de kindergemeenteraad. Siem en Mees gaan volop in de race! Maar Saar doet ook mee. Wat voert zij allemaal uit in dat schuurtje van haar? Is het een goed plan?

Misschien zelfs beter dan hún plan? Dan is er nog iets. Siem krijgt het er warm van ... Om te kunnen winnen moet je wel eerst je plan presenteren. En dát ziet Siem niet zitten ...

Een superleuk boek over Siem en Mees, en de spannende race om kinderburgemeester van Westplas te worden! Weetje: Siem stottert. En dat maakt zijn avontuur extra s...spannend!

Groene race van siem en mees Biemond, Lianne
€ 11,50
voorraad onbekend
Zusje van papier
Zusje van papier Hammenga, Lijda
€ 11,50
voorraad onbekend
Schilderijenroof
Schilderijenroof Reenen, Janneke van
€ 10,95
voorraad onbekend
Woestijnkind

Woestijnkind van Arna van Deelen is een ontroerend én spannend verhaal voor kinderen in de bovenbouw over het leven in een nomadenstam midden in de woestijn!

Dat leven in de woestijn moeilijk is, ontdekt Sahra als ze nog maar jong is. Door de droogte is er steeds minder water te vinden in de woestijn van Somalië. De ene na de andere geit sterft en ook de kamelen hebben het zwaar. Sahra en haar familie moeten verder trekken, op zoek naar voedsel en water. Maar als ze eindelijk een nieuwe plek gevonden hebben, worden de problemen alleen maar groter. Vader neemt zomaar een andere vrouw en Diric, haar broer, wordt meegenomen door de soldaten. Als haar vader dan ook nog vertelt dat ze moet trouwen met de wadaad, neemt Sahra een besluit ...

Woestijnkind Deelen, Arna van
€ 11,95
voorraad onbekend
Rosa's creaclub

Rosa's creaclub van Ingrid Medema is een creatief avontuur en een leuk leesboek voor meiden van 10 jaar en ouder!

Rosa en Maartje hebben een nieuwe hobby: ze bedenken en voeren samen uitdagende opdrachten uit. Een week lang iedere dag tienduizend stappen zetten, een gigantische cupcake maken; geen uitdaging is te gek voor de twee vriendinnen.

Wanneer ze horen dat de hobbywinkel in het dorp een knutselwedstrijd organiseert, stellen ze snel een team samen om mee te kunnen doen aan de grootste uitdaging ooit! Rosa en haar team doen hun uiterste best om de wedstrijd te winnen, want de prijs is een reis naar Parijs! Maar de andere teams zijn ook heel creatief. Bovendien gebeuren er ineens vervelende dingen in de hobbywinkel. Hoe moet het nu verder?

Rosa's creaclub Medema, Ingrid
€ 11,95
voorraad onbekend
Rovers op de veluwe

'Rovers op de Veluwe' is het eerste deel van de belevenissen van de kinderen Zandstra en geschreven door Jan Willem Blijdorp. Volg hun verhuizing naar de Veluwe en hun grappige en spannende avonturen rondom B&B Weltevree

Vader Zandstra komt steeds vaker mopperend thuis, dus besluiten Dorinda, Joas, David en Lianne dat het tijd is voor verandering. Ze sturen hun ouders een nachtje weg naar een verouderde Bed & Breakfast op de Veluwe. De rust doet vader Zandstra goed en moeder Zandstra krijgt een plan: wat als ze deze B&B overnemen?

Na ruim een halfjaar verhuist de familie Zandstra naar B&B Weltevree. De kinderen moeten hun draai vinden, maar ze genieten erg van het nabijgelegen bos. Al snel beleven ze spannende avonturen, want de verhalen over gevaarlijke roofdieren die daar zouden rondlopen, blijken waar te zijn!

Rovers op de veluwe Blijdorp, Janwillem
€ 12,95
voorraad onbekend
Lizzy een fantastisch afscheidsfeest

Van Jolanda Dijkmeijer is er nu Lizzy, een fantastisch afscheidsfeest. Over de laatste tijd op de basisschool in groep acht.

Het is nu echt zover: de laatste maandjes in groep 8! Dat betekent ook dat ik al bijna naar de brugklas ga. Daar wil ik eigenlijk nog niet aan denken, want dat vind ik best spannend. Ik geniet daarom nog van mijn tijd op de basisschool, helemaal omdat we op vrijdag meester Joop hebben. Hij is jong, maakt grapjes, legt goed uit en leest prachtig voor. Ondertussen moeten we als klas iets bedenken voor ons afscheidsfeest. Mocht je nou denken dat we na acht jaar super kunnen samenwerken, dan heb je het mis. Iedereen wil wat anders en het is een complete chaos. Hoe moet dit ooit goedkomen? We kunnen toch niet zonder feest afscheid nemen?

Lizzy een fantastisch afscheidsfeest Dijkmeijer, Jolanda
€ 11,95
voorraad onbekend
Dagblad bedreigd
Dagblad bedreigd Oostenbrugge, Daan van
€ 8,95
voorraad onbekend
Feest bij het kasteel

Feest bij het kasteel is een nieuw kinderboek van Geesje Vogelaar-van Mourik. Tess en Jess zien in de krant iets leuks staan. Het kasteel net buiten hun dorp bestaat 500 jaar. Daarom is er een wedstrijd.

Jess en Tess hebben een mooi idee. Mag hun klas ook mee doen? De juf vindt het goed! En meester Bos, de baas van de school, ook. De kinderen doen heel goed hun best. De moeders ook! En dan ... is het feest bij het kasteel!

De serie Tess & Jess is leuk voor jongens en meiden die al zelf kunnen lezen.

Feest bij het kasteel Vogelaar,-van Mourik, Geesje
€ 10,95
voorraad onbekend
Gevaar in de sloot
Gevaar in de sloot Graaf, Margriet de
€ 10,95
voorraad onbekend
Suus en sem vieren kerst
Suus en sem vieren kerst Bikker, Linda
€ 9,95
voorraad onbekend
Feest van eekhoorn
Feest van eekhoorn Vries, Heidi de
€ 13,95
voorraad onbekend
Bijbelteksten voor jonge kinderen
Bijbelteksten voor jonge kinderen Kloosterman,-Coster, Willemieke
€ 9,95
voorraad onbekend
Kleurplaten bij bekende psalmen

Van Linda Bikker nu liefst 46 kleurplaten bij bekende psalmverzen. De kaarten zijn gerangschikt op volgorde van de Psalmen.

De kleurplaten zijn enkelzijdig gedrukt op dikker papier en hebben een scheurrand, wat bijdraagt aan het gebruiksgemak. Het formaat van de kleurplaten maakt dat de kaarten bovendien ook geschikt zijn om als kaart te versturen.

Kleurplaten bij bekende psalmen Bikker, Linda
€ 10,95
voorraad onbekend