Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe Boeken Uitgeverij de Banier najaar 2021

Van Uitgeverij de Banier worden dit najaar weer veel nieuwe boeken verwacht. Deze zijn direct na verschijnen leverbaar bij Ichthusboekhandel.nl en u kunt ze online in de webshop al reserveren.

De Banier is een uitgeverij voor de reformatorische gezindte en maakt onderdeel uit van het Reformatorisch Dagblad.

Hemel op aarde (10)

In het boek "De hemel op aarde" (1654) zet Thomas Brooks uiteen dat er geen groter voorrecht is dan een kind van God te zijn en dat ook te weten. Het boek is een aanmoediging voor gelovigen die worstelen met geloofszekerheid en spreekt voer de volle zekerheid van de genade. Geloofszekerheid gaat gepaard met diepe vreugde en grote vrede.

Zwakheid in het geloof en achteruitgang in de genade zijn daarentegen vaak te herleiden tot een gebrek aan zekerheid, of zelfs aan valse zekerheid. Brooks laat zien dat het mogelijk is om in dit leven een gegronde zekerheid van de zaligheid te verkrijgen en daarmee de hemel op aarde te ervaren. Hij wijst hindernissen aan die de zekerheid belemmeren en de middelen om deze weg te nemen.

De Hemel op aarde is deel 10 in de serie Puriteinse klassieken.

Thomas Brooks (1608-1680) diende eerst als vlootpredikant bij de Engelse marina. Daarna was hij predikant in Londen. Bij de komst van de Act of Uniformity verloor hij zijn predikantenstatus. Desondanks bleef hij doorgaan met preken. Brooks wordt nog altijd gewaardeerd vanwege zijn eenvoudige en praktische preken. Preken die tegelijk Bijbels en vol van geestelijk leven.

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

Hemel op aarde (10) Brooks, Thomas
€ 29,95
voorraad onbekend
Geschiedenis van het heil (11)

Het boek "De geschiedenis van het heil" is een unieke uitgave waarin Jonathan Edwards de hele heilsgeschiedenis van schepping tot voleinding onder de loep neemt. Hij was zich ervan bewust dat hij daarmee iets deed wat nog niet eerder gedaan was: 'theologie op een geheel nieuwe manier'. Het is een klassiek werk over het handelen van God in de geschiedenis.

Het boek is historisch van opzet en volgt de Bijbelse heilsgeschiedenis. Edwards was ervan overtuigd dat christenen niet alleen zicht moeten hebben op hun persoonlijke verlossing, maar ook en vooral op het totale verlossingsplan van God. Ook de toekomst van Israël heeft daarin een plaats.

Met dit boek leren gelovigen hun eigen verlossing te zien als een onderdeel van een veel grootser en verhevener plan, namelijk de verlossing van de hele schepping en de verheerlijking van Gods Naam daarin.

Jonathan Edwards (1703-1758) was een invloedrijke Amerikaanse prediker tijdens de Grote Opwekking in de eerste helft van de achttiende eeuw.Als belangrijk Amerikaans theoloog oefent hij nog altijd grote invloed uit op hedendaagse evangelicale voorgangers.

De Geschiedenis van het Heil is deel 11 in de serie Puriteinse Klassieken.

Andere delen uit de serie Puriteinse Klassieken

Geschiedenis van het heil (11) Edwards, Jonathan
€ 29,95
voorraad onbekend
Verbond des levens
Verbond des levens Rutherford, Samuel
€ 39,95
voorraad onbekend
Wat is een waar geloof

Wat is een waar geloof? Zondag 21 is een cruciale vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Gerardus van Aalst geeft in het boek Proeve des geloofs, wat is een waar geloof daar een beschrijving van.

Daarbij maakt hij op Bijbelse gronden duidelijk dat er in het ware geloof sprake is van een proces van gestage groei en opwas. Geloven is een levenslang leerproces , toon ds. van Aalst aan.

In de beantwoording van de vraag wat een waar geloof is, komt dit boek qua strekking overeen met wat ds. Abraham Hellenbroek leert. Het boek is nu door middel van zorgvuldige hertaling weer toegankelijk gemaakt voor lezers van vandaag.

Ds. Gerardus van Aalst (1678-1759) diende als predikant de gemeenten van Vuuren en Dalen, Sommelsdijk en West-Zaandam.

De uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Gereformeerd Erfgoed.

Wat is een waar geloof Aalst, Gerardus van
€ 14,95
voorraad onbekend
Eerste middelste en laatste dingen

Het begin van het geestelijke leven zoals dat in de wedergeboorte geschonken wordt, de onderhouding van dat geestelijke leven door de middelen die de Heere geeft en ook het eeuwige einde van de mens: dat zijn de eerste, de middelste en de laatste dingen waarover de Engelse puritein Isaäc Ambrosius in dit boek schrijft.

Dit boek verschijnt voor het eerst sinds 1660 in een nieuwe Nederlandse vertaling. Het boek wordt gekenmerkt door een rijke theologische inhoud en de kenmerken van een diepe bevindelijke praktijk. Op indringende wijze vermaant Ambrosius de onbekeerden te staan naar het ware geestelijke leven, maar vooral onderwijst hij de ware gelovigen in het beoefenen van geestelijke plichten.

Een belangrijke plicht is het mediteren over eigen zonden aan de hand van Gods geboden, over Gods beloften en over het middelaarswerk van Jezus Christus.

Eerste middelste en laatste dingen Ambrosius, Isaac
€ 39,50
voorraad onbekend
Wedergeboorte
Wedergeboorte Baars, A.
€ 16,95
voorraad onbekend
Gouden kleinood

Een Gouden kleinood is geschreven door L.H. Oosten en zoekt een weg door de Psalmen.

Al eeuwenlang koestert de Kerk de Psalmen van David als een gouden kleinood, een kostbaar juweel. Gods kinderen vinden in de Psalmen een schatkamer, een apotheek en een leerhuis. Aan alle omstandigheden van het leven geven de dichters uiting in de Psalmen, geïnspireerd door Gods Geest. De verscheidenheid is groot: zo zijn er onder meer lofpsalmen, boetpsalmen, en Koningspsalmen.

In dit boek behandelt de auteur de rijke inhoud van verschillende soorten Psalmen en gaat hij in op de dichters van de Bijbelse liederen: David, Heman, Asaf en Ethan. In dit alles maakt hij duidelijk hoe de oudtestamentische liederen als profetieën heenwijzen naar Christus, de grote Vervuller van de Psalmen in Zijn trappen van vernedering en verhoging.

Gouden kleinood Oosten, L.H.
€ 14,95
voorraad onbekend
Meer dan corona

Het boek: Meer dan Corona, van Ds. M. van Reenen, gaat over de secularisatiecrisis achter de gezondheidscrisis. Corona is voor velen vooral een groot praktisch probleem, waarvoor praktische oplossingen nodig zijn.

Maar is dat niet een te beperkte zienswijze? De Bijbel roept ons op om na te denken over Gods hand en stem in deze ziekte. Er is méér aan de hand dan alleen corona. De wereld en de media zijn zó vol van menselijke maatregelen, dat Gods roepstem dreigt te versmoren.

In plaats van dat we meer gericht worden op de dingen van de hemel, dreigen we juist meer gebonden te worden aan de dingen van de aarde. Daarom is het belangrijk om corona en alles daar omheen te bezien in het licht van de Bijbel. Ter ontmaskering. Ter aansporing. Ter bemoediging. Als we dit nalaten, zullen de schadelijke gevolgen persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk groot zijn.

Maar als we – gedrongen door de omstandigheden en geleid door Gods Geest – leven bij Gods Woord, dan zal deze tijd voor ons tot zegen zijn. Gods Koninkrijk zal komen.

Meer dan corona Reenen, ds. M. van
€ 14,95
voorraad onbekend
Stervenskunst bij luther

Arthur Alderliesten heeft met het boekje Stervenskunst bij Luther een eigentijdse vertaling gegeven van een nagelaten werk door Maarten Luther.

Hoewel Martin Luther al lang geleden is gestorven, is hij toch springlevend. Niet alleen omdat hij nu in de hemelse gewesten leeft voor Gods aangezicht, maar ook omdat zijn krachtige en sprankelende teksten van blijvende betekenis zijn. Juist ook voor een tijd waarin we ons als samenleving en kerk zoeken te verhouden met de dood.

Dat blijkt uit diverse Lutherteksten die hier zijn samengebracht, waaronder het sermoen over de voorbereiding op het sterven dat Luther schreef in 1519 en dat het hart vormt van dit boekje. In een afsluitend essay betoogt de auteur dat elementen uit de stervenskunst van Luther een (reformatorisch) antwoord vormen op het actuele ethische vraagstuk van 'voltooid leven'.

Stervenskunst bij luther Alderliesten, Arthur
€ 11,95
voorraad onbekend
Met christen op reis
Met christen op reis Bunyan, John
€ 14,95
voorraad onbekend
Heere is mijn Herder

De bundel "de Heere is mijn Herder" bevat veertien meditaties over Psalm 23, van de hand van ds. I. (Izaäk) Kievit (1887-1954).

De predikant legt op de hem kenmerkende Bijbelvaste wijze de nadruk op de zorg van Christus als Herder van Zijn schapen. Steeds weer wijst hij erop hoe Gods kinderen tot Christus mogen komen en zich als een schaap mogen aandringen tegen de Goede Herder.

Heere is mijn Herder Kievit, I.
€ 13,95
voorraad onbekend
Sprekende getallen
Sprekende getallen Schot, A.
€ 15,95
voorraad onbekend
Troost troost Mijn volk
Troost troost Mijn volk Aalst, G.J. van
€ 15,95
voorraad onbekend
Geschonken geloof
Geschonken geloof Neele, C. ds
€ 14,95
voorraad onbekend
Bidden om Zijn komst

Bidden om Zijn komst is een boek van Jonathan Edwards wat zich richt op de toekomst van de gelovige wanneer Christus terugkeert.

De Amerikaanse prediker Jonathan Edwards (1703-1758) ontving veel zegen op zijn prediking. Velen kwamen onder zijn bediening tot bekering. Toch verlangde Edwards naar meer. Hij zag uit naar een wereldwijde opwekking. Die zou naar zijn vaste overtuiging kort voor Christus' wederkomst plaatshebben. Edwards zag uit naar een wereldwijde opwekking in de kerk. Hij geloofde vast dat zó de weg bereid zou worden tot Christus' wederkomst. In dit boek staat het gebed om de komst van de Heere Jezus centraal.

Edwards roept christenen op tot een biddend en verwachtend leven. De kerk moet uitzien naar de komst van Christus. Dat is een krachtige opwekking aan christenen in de 21e eeuw. 'Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede' (2 Petr. 3:14).

Tegelijk schrijft Edwards bemoedigende en vertroostende woorden voor christenen wanneer zij soms moedeloos raken over de toestand van de kerk.

Bidden om Zijn komst Edwards, Jonathan
€ 11,95
voorraad onbekend
Lijdzaam verwachten
Lijdzaam verwachten Zondag, Ds. W.A.
€ 14,95
voorraad onbekend
Zekerheid van het geloof
Zekerheid van het geloof Beeke, Joel R.
€ 14,95
voorraad onbekend
Man zijn

In het boek Man zijn herinnert Elizabeth Elliot een wereld waarin de traditionele rol van mannen en vrouwen ter discussie staat, mannen eraan dat de seksen niet gelijk of inwisselbaar zijn. Man zijn onderstreept de heerlijkheid en het doel van echte mannelijkheid.

Met Christus als Voorbeeld laat Elliot zien wat de rol van een man is in romantische en andersoortige relaties. Dit boek, dat ze schreef als persoonlijke raad aan haar neef, helpt mannen hun mannelijkheid op een positieve manier te definiëren. Het moedigt mannen aan om sterk te staan in hun unieke, door God gegeven rol.

Elisabeth Elliot (1926-2015) was een wereldwijd bekende auteur en spreker. Ze verrichtte elf jaar zendingswerk in Ecuador, Zuid-Amerika, en keerde daarna terug naar de Verenigde Staten. Ze heeft meer dan twintig boeken geschreven, waarvan eerder bij De Banier verschenen: Met vreugde vrouw zijn (2019) en De hand van de Wever (2020).

Man zijn Elliot, Elisabeth
€ 17,95
voorraad onbekend
Juist voor een tijd als deze

Juist voor een tijd als deze is een boek wat 52 meditaties bevat over het leven van Esther en is geschreven door ds. D.H.J. Folkers.

Ik had nooit gedacht dat God zulke jonge mensen wil gebruiken', zei Amy tijdens catechisatie. De zondag ervoor was er gepreekt over Esther 2. Amy raakte ervan onder de indruk dat de Heere een Joods meisje van een jaar of 15 koningin maakte van een wereldrijk. Waardoor het Joodse volk gered werd van de wrede plannen van Haman om het Joodse volk uit te moorden.

De auteur hoopt dat jij net als Amy onder de indruk raakt van de boodschap van het boek Esther. De Heere wil ook jou gebruiken. God leidt de wereldgeschiedenis. Hij leidt het leven van degenen die op Hem vertrouwen, of je nu jong bent of oud. Het leven van Esther is er een voorbeeld van. En Gods weg met haar is leerzaam voor jou.

In dit boek krijg je aan de hand van 52 meditaties verrassende lessen uit het leven van Esther aangereikt. Belangrijke lessen ook, juist voor een tijd als deze.

Juist voor een tijd als deze Folkers, Ds. D.H.J.
€ 19,95
voorraad onbekend
Leven!

In het boek Leven! boek vind je vijf preken. Ze hebben jou veel te zeggen. De tekst is opgebouwd in vraag-en-antwoordvorm om de leesbaarheid te vergroten. De vijf puriteinse predikanten zijn: Thomas Boston - Ralph Erskine - Ebenhezer Erskine - Thomas Manton - Robbert Murray McCheyne

Je zult merken dat ze je met alle ernst en liefde toeroepen: 'Bekeer je tot God, want Hij is het Leven!'

Dus ik mag ook tot Hem komen?' Zeker weten. Het Woord van God zet de deur zo wijd open, dat het niemand uitsluit. Kom dan binnen, zondaar! Na de zondeval bewaakte een engel met een vurig zwaard de ingang van het Paradijs. Maar hier staat géén engel om de Boom des Levens te bewaken. Vreemdelingen zijn welkom om dit land te betreden. Jezus Christus is de Deur, de Toegang tot dit land. Wees niet bang om Hem te zien. Zie Hem als God en Mens, in Hem is de zaligheid. Kom daarom tot Hem, er is nog plaats.

Bovenstaand citaat komt uit een bewerkte preek van de Schotse predikant Thomas Boston. In dit boek vind je vijf van zulke preken. Ze hebben jou veel te zeggen. De tekst is opgebouwd in vraag-en-antwoordvorm om de leesbaarheid te vergroten. De vijf puriteinse predikanten zijn:

Thomas Boston - Ralph Erskine - Ebenhezer Erskine - Thomas Manton - Robbert Murray McCheyne

Je zult merken dat ze je met alle ernst en liefde toeroepen: 'Bekeer je tot God, want Hij is het Leven!'

Leven! Kriekaard, Jeroen
€ 13,95
voorraad onbekend
Zachtmoedig en nederig van hart

Dane Ortlund overdenkt de woorden van Gods Zoon in het boek "Zachtmoedig en nederig van hart". Hij duikt diep in de Bijbelgedeelten die spreken over Christus' genegenheid voor Zijn volk. Hierbij citeert hij ruimschoots uit werken van bekende puriteinen als John Bunyan en Thomas Goodwin. Dit boek wil vermoeide, onzekere gelovigen bemoedigen op hun levensreis.

Christenen kunnen worstelen met de gedachte dat ze Jezus voortdurend teleurstellen en dat Zijn geduld met hen wel bijna op moet zijn. Ze weten wat Christus voor hen heeft gedaan, maar weten ze ook wat er in Zijn hart leeft? Weten ze Wie Hij is en hoe Hij denkt over Zijn kinderen?

In Mattheüs 11 beschrijft Jezus Zichzelf als 'zachtmoedig en nederig van hart'. Hij verlangt ernaar dat Zijn kinderen, die strijden met zonde en lijden, Zijn hart leren kennen en rust vinden in Hem.

Zachtmoedig en nederig van hart Ortlund, Dane
€ 18,95
voorraad onbekend
Nader tot U
Nader tot U Bennet, Arthur
€ 24,95
voorraad onbekend
Dauw des hemels
Dauw des hemels Reenen, G. van
€ 19,95
voorraad onbekend
Licht der wereld
Licht der wereld Ambrosius, Isaac
€ 19,95
voorraad onbekend
Wie was dat ook alweer?

Wie was dat ook alweer is een Bijbels dagboek voor 17-plussers waarin elke dag een Bijbels persoon wordt besproken en toegelicht. Daarmee biedt het een bijzonder inkijkje in (soms) hele onbekende levens van echte mensen die voorkomen in de Bijbel.

Je leest veel namen in de Bijbel. Meestal ben je ze alweer vergeten als je de Bijbel dichtslaat. Maar, wiewas die man/vrouw eigenlijk en wat kan ik van hem/haar (niet) leren. Zo proberen de schrijvers Bijbelse namen een gezicht te geven. De namen worden in alfabetische volgorde behandeld. Dus de ene keerzitten we in het OT en de andere dag in het NT. Zo komen voor ons onbekende mensen voor het voetlicht en gaan we op facetten van meer bekende Bijbelse figuren in.

De scribenten proberen een eerlijk beeld van hem/haar te schetsen. Het dagboek is geschreven voor 17-plussers.

De schrijvers van dit dagboek zijn:

* ds. K. den Boer,
* ds. J.J. ten Brinke,
* W. van Gent,
* J. Kloosterman,
* ds. R.W. Mulder,
* A.J. v.d. Noort,
* D. v.d. Noort,
* ds. E. v.d.Noort,
* ds. A.Th. van Olst,
* ds. H. Polinder,
* J. Post

De auteurs komen uit vier reformatorische kerken. De meesten van hen hebben een onderwijsverleden. Neem en lees. Je zult er geen spijt van krijgen.

Dagboek voor 17-plussers.

Wie was dat ook alweer? Noort, Dick van den
€ 17,95
voorraad onbekend
Zeggen en doen
Zeggen en doen Venning, Ralph
€ 7,95
voorraad onbekend
Zie Christus liefde rijk en vrij

Zie Christus liefde rijk en vrij is een door Ds. H. Brons (Moerkapelle) vertaalde bundel met Engelse liederen die gezongen werden door de Puriteinen.

In de liederenbundel van de Engelse baptistenpredikant William Gadsby (1773-1844) klinken de tonen van vrije genade rijkelijk door. Hij verzamelde hymnen van anderen en voegde een groot aantal liederen van eigen hand toe. Anderen, onder wie J.C. Philpot, breidden de bundel verschillende keren uit.

Ds. H. Brons heeft de rijke inhoud van vijftig van deze liederen in het Nederlands vertaald en berijmd, in de hoop dat de inhoud van de liederen ook in Nederland weerklank zal vinden. In de teksten worden Gods goedertierenheid, trouw en gerechtigheid bezongen, evenals de liefde, troost en genade van Christus. De hymnen kunnen worden gezongen op de oorspronkelijke Engelse melodieën.

Zie Christus liefde rijk en vrij Brons, H.
€ 9,95
voorraad onbekend
Veilig bij jou
Veilig bij jou Olst, Sofieke van
€ 11,95
voorraad onbekend
Gezinsvorming in een gebroken wereld

Het boek Gezinsvorming in een gebroken wereld is geschreven door Henrieke Schouten en is bedoeld als handreiking voor het denken over een Bijbelse en verantwoorde geboorteregeling vanuit een reformatorisch perspectief.

Vragen die dan vaak spelen zijn o.a: Wat zegt de Heere in Zijn Woord over geboorteregeling? Over de tijd tussen de geboorten van je kinderen? In hoeverre mag je zeggen: 'Nu even geen kinderen' of 'Ons gezin is voltooid'? Hoe kun je verstandig omgaan met je vruchtbaarheid? Of laat je het krijgen van kinderen helemaal aan God over? En hoe zit het met anticonceptie?

Volg de auteur - zelf een jonge moeder van vijf kinderen - in haar zoektocht naar antwoorden op tal van vragen rond gezinsvorming. Daarbij wil ze voluit rekening houden met Gods aanwijzingen in Zijn Woord én met de erkenning van de gebrokenheid waarin we leven sinds de zondeval. Op een eerlijke, open manier maakt ze tal van situaties bespreekbaar. Daarmee is het boek dienstbaar om samen als man en vrouw het gesprek aan te gaan over dit belangrijke thema.

Naast vele persoonlijke inkijkjes van de auteur en andere moeders, vind je als lezer ook de nodige wetenschappelijke handreikingen. Deze zijn geschreven door de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV).

Inhoudsopgave van het boek: Gezinsvorming in een gebroken wereld, zodat u een idee krijgt over welke onderwerpen aan de orde komen:

Hoofdstuk 1 Gezinsvorming volgens de Bijbel

- Gods opdracht
- Gods zegen
- Het gezin in een gebroken wereld
- Zinvol gezinsleven
- God werkt door de generaties
- Gods verbond

Hoofdstuk 2 De geboorte van een gezin

- Het christelijk huwelijk
- Hoe God man en vrouw samenbrengt

Hoofdstuk 3 Roeping: verlangen en mogelijkheid

- Gods opdracht
- Wat is een roeping?
- Roeping tot het ouderschap
- Onze beeldvorming van een gezin
- Verlangen naar een eerste baby
- Kinderloosheid
- Een nieuwe, onverwachte zwangerschap

Hoofdstuk 4 Bijbelse geboorteregeling

- Gods geboorteregeling
- Vertrouwen versus verstand
- Een weg van gebed

Hoofdstuk 5 Verantwoorde geboorteregeling

- Praktische afwegingen
- Persoonlijke grenzen
- De samenstelling van het gezin
- Ziel voor de eeuwigheid
- Draagkracht en draaglast
- Een voltooid gezin
- Verlangen naar een groter gezin

Hoofdstuk 6 Anticonceptie

- Wat zegt de Bijbel over anticonceptie?
- Keuze voor anticonceptie
- Verschillende methoden
- Afweging anticonceptie

Gezinsvorming in een gebroken wereld Schouten, Henrieke
€ 15,95
voorraad onbekend
Verdrietige ik
Verdrietige ik Nijhof,-Schreuder, Aleid
€ 14,95
voorraad onbekend
Hij redt mij keer op keer
Hij redt mij keer op keer Broere, Bastiaan
€ 10,95
voorraad onbekend
Lof uit kindermonden

Het boek: Lof uit kindermonden, is geschreven door Octavius Winslow en vertelt enkele getuigenissen van jonge kinderen die in de zondagsschool of Bijbelklas tot levend geloof kwamen.

De eerste helft van de negentiende eeuw was een tijd waarin er krachtige geestelijke opwekkingen plaatsvonden. Octvius Winslow vertelt ons over Elizabeth Linn en Elizabeth Aitchinson, twee meisjes die regelmatig een Bijbelklas bezochten in Edinburgh. Onder andere de bekende evangelisr William C. Burns kwam het kleine groepje mensen onderwijzen uit de Bijbel. In hun jonge levens bleek al snel dat het Woord aan hen gezegend werd. Elizabeth en haar naamgenote geven een helder getuigenis van hun hoop in Christus.

Naast de twee getuigenissen geeft Octavius Winslow nog enkele praktische aanwijzingen. Hij pleit voor de zondagschool of Bijbelklas en geeft onder andere raad aan personen die moeite hebben met het begrijpen van de Bijbel en daardoor gaan twijfelen.

Lof uit kindermonden Winslow, Octavius
€ 13,95
voorraad onbekend
Zijn laatste gemeente
Zijn laatste gemeente Lijnden,-Bosch, A.M.C. van den
€ 14,95
voorraad onbekend
Geluksdag

In het boek "Geluksdag" laat Gerjanne van Lagen zien dat zij de gave heeft om alledaagse momenten in woorden te vatten. Haar mijmeringen over het moederschap zijn verrassend herkenbaar.

'Geluksdag' inspireert je om je gezin met nieuwe ogen te bekijken en te waarderen. Want juist in het gezin zit het geluk zo vaak in de kleine dingen.

De columns, waarin ernst en humor zich afwisselen, worden gecombineerd met prachtige foto's van Mirjam Ordelman (oak & blush).

Geluksdag Lagen, Gerjanne van
€ 16,95
voorraad onbekend
Een stem uit de hemel

Een stem uit de hemel is geschreven door Mart-Jan Paul en Jan Hoek en gaat over Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd.

In de Bijbel staat honderden keren dat God sprak tot mensen. Hoe sprak Hij, gebeurde dat letterlijk en welke middelen gebruikte Hij daarbij? En spreekt Hij nu nog, bijvoorbeeld door dromen en visioenen? Kunnen wij in onze tijd ook nog de stem van God horen? 'Een stem uit de hemel' gaat in op de betekenis van Gods spreken voor het gezag en de uitleg van de Bijbel. Het behandelt eveneens Gods spreken tot mensen nadat de Bijbel is afgerond. In de loop van de geschiedenis hebben allerlei personen zich beroepen op de leiding van Gods Geest en op dromen en visioenen. Predikanten leggen het Woord van God uit,maar in welke mate kunnen zij namens God spreken, vooral in concrete situaties?

Een stem uit de hemel Paul, M.
€ 26,95
voorraad onbekend
Bevindelijke brein
Bevindelijke brein
€ 14,95
voorraad onbekend
Beste vertaling
Beste vertaling Vries, P. de
€ 11,95
voorraad onbekend
Galaten, de scherpste brief

In het boek Galaten, de scherpste brief vind je een uitleg van dit Bijbelboek door Dr. R. van Kooten gericht op jongeren en ouderen. In deze brief van Paulus gaat het om de kern van het Evangelie, dat niet door enig werk van onze kant mag worden aangetast.

Dit commentaar op de Galatenbrief neemt je bij de hand in het zoeken naar antwoorden. Waar vind jij de zekerheid over je verlossing? Hoe kun je vrede hebben in het bloed van Jezus Christus? Hoe komt het dat wij als mensen na de zondeval steeds opnieuw denken dat we meer moeten doen en hebben om een kind van God te worden en te zijn?

Het boek behandelt de Galatenbrief in 78 Bijbelstudies. In tekstvakjes worden bijzonderheden vermeld om zo de rode draad door de brief te kunnen vasthouden en terug te kunnen grijpen op eerdere teksten.

Galaten, de scherpste brief Kooten, R. van
€ 24,95
voorraad onbekend
Simpel gebaar
Simpel gebaar Kranendonk, Sara
€ 19,95
voorraad onbekend
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in Marston, Hope Irvin
€ 17,95
voorraad onbekend
Vlindermeisje
Vlindermeisje Besten, Janny den
€ 17,95
voorraad onbekend
Luisteren met het hart
Luisteren met het hart Vogelaar,-Mourik, Geesje van
€ 12,95
voorraad onbekend
Hand in hand
Hand in hand Besten, Janny den
€ 10,95
voorraad onbekend
Dubbele agenda
Dubbele agenda Horst, Bram van der
€ 14,95
voorraad onbekend
Hart voor tom
Hart voor tom Koolmees, Eeuwoud
€ 11,95
voorraad onbekend
Anouska
Anouska Wander, Nelleke
€ 9,95
voorraad onbekend
Buitenbeentje
Buitenbeentje Buijs, Jaqueline
€ 9,95
voorraad onbekend
Joel en jael maken muziek
Joel en jael maken muziek Blijdorp, Janwillem
€ 11,95
voorraad onbekend
Keigoed!
Keigoed! Besten, Janny den
€ 9,95
voorraad onbekend
Laatste vlucht

Laatste vlucht is het nieuwe boek van Adri Burghout in 2021 en tevens het laatste boek uit de serie over Douwe en Dario.

Laurens Brederick, een studievriend van dokter Douwe Daman, komt samen met zijn vrouw Elise op vakantie in het Saasdal. Lau heeft een bijzondere hobby waar ook Douwe en zijn zoon Dario van mee mogen genieten. Als het de beurt is aan Douwe om samen met Lau de lucht in te gaan, maakt Dario intussen een wandeltocht met Sebby en Elise. Maar aan het einde van de dag zijn Douwe en Lau nog steeds niet terug van hun vlucht. Dario maakt zich grote zorgen. Waar blijven ze? Er wordt een zoekactie in gang gezet, maar de helikopter keert onverrichter zake terug. Hoe zal dit aflopen voor Douwe en Dario? Lees het in dit laatste deel van de serie!

Laatste vlucht Burghout, Adri
€ 9,95
voorraad onbekend
Lizzy heibel in de klas
Lizzy heibel in de klas Dijkmeijer, Jolanda
€ 10,95
voorraad onbekend
Wortels in de klas
Wortels in de klas Elsen,-Goudkuil, Rachel
€ 10,95
voorraad onbekend
Hunebed
Hunebed Leeflang, Johan
€ 10,95
voorraad onbekend
Schimmig spel aan de rivier
Schimmig spel aan de rivier Wingerden, Jan van
€ 9,95
voorraad onbekend
Ruilen?
Ruilen? Kranendonk,-Gijssen, Jannie
€ 9,95
voorraad onbekend
Kamp van groep 7
Kamp van groep 7 Dalen, Gisette van
€ 9,95
voorraad onbekend
Actie sterrenbos
Actie sterrenbos Graaf, Margriet de
€ 9,95
voorraad onbekend
Beroemd!
Beroemd! Bunt,-Koster, Janco
€ 9,95
voorraad onbekend
Brood-nodig
Brood-nodig Verschuur, Nella
€ 7,95
voorraad onbekend
Kas maakt een kast
Kas maakt een kast Vaal, Hilde de
€ 9,95
voorraad onbekend
Mijn eigen lieve snuffie
Mijn eigen lieve snuffie Campbell, Danielle
€ 9,95
voorraad onbekend
Gloeiend
Gloeiend Brand, Maarten
€ 9,95
voorraad onbekend
Wat doe je nou brit
Wat doe je nou brit Biemond,-Kasbergen, Lianne
€ 9,95
voorraad onbekend
Sporen van comries rechtvaardigingsleer

Alexander Comrie (1706-1774) was een geliefd predikant in de gereformeerde traditie. De sporen van zijn theologie zijn tot de dag van vandaag zichtbaar. Ds. D. Baarssen, Hersteld Hervormd Predikant schreef een boeiende studie over in verschillende kerken is omgegaan met het gedachtegoed van Alexander Comrie.

Als het over de invloed van Comrie gaat, wordt tegenwoordig al snel aan een bepaald kerkgenootschap gedacht. Echter, zijn invloed rijkte verder.Deze studie brengt in kaart hoe Comries theologische inzichten in de vorige eeuw werden ontvangen in de verschillende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Hervormde Kerk (Gereformeerde Bond) en de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland).

Zowel Abraham Kuyper (1837-1920) als Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) beriepen zich bijvoorbeeld op Comries rechtvaardigingsleer, maar de uitwerking daarvan op hun theologie verschilde nogal. Comries theologie ontving naast waardering ook kritiek. Critici vroegen zich bijvoorbeeld af of zijn theologische constructies wel Bijbels waren, alsook of het sterke accent op de eeuwigheid terecht was. Deze studie geeft inzicht in de manier waarop verschillende predikanten en theologen Comries theologie hebben toegeëigend.

Sporen van comries rechtvaardigingsleer Baarssen, D.
€ 29,95
voorraad onbekend