Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij de Banier voorjaar 2023

Bij Uitgeverij de Banier worden D.V. in het voorjaar van 2023 weer verschillende nieuwe uitgaven verwacht. Boeken die een reformatorisch karakter hebben. Ze zijn direct bij verschijnen leverbaar via de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels. Reserveren kan nu al.

50 artikelen
pagina 1 van 5
Groeien in mediawijsheid

Groeien in mediawijsheid is een handreiking voor onderwijsgevenden (en ouders) die "mediawijs " les willen geven. Het is geschreven door Jeroen van der Laan, practor mediawijsheid aan het Hoornbeeckcollege.

In onderwijs spelen veel vragen over het al dan niet inzetten van digitale middelen. Daarnaast is het nodig dat er kennis van de digitale wereld is om zo met leerlingen en kinderen een goed gesprek te kunnen voeren. In dit boek schetst Jeroen van der Laan de verschillende niveaus van mediawijsheid. Ieder onderwerp uit het mediawijsheidsmodel wordt ingeleid en voorzien van praktische handvatten: #voorindeklas.

Hoe maak je bijvoorbeeld goed gebruik van het digiboard? Daarnaast behandelt dit boek de online leefwereld van jongeren, zodat je helemaal op de hoogte bent. Al met al blijkt dat mediawijsheid veel breder is dan alleen het inzetten van PowerPoint en Microsoft Teams. Verrassend breed.

Groeien in mediawijsheid Laan, Jeroen van der
€ 11,95
voorraad onbekend
Geloof
Geloof Baars, dr. A.
€ 17,95
voorraad onbekend
Religieuze gevoelens

In het klassieke boek van Jonathan Edwards, religieuze gevoelens, gaat het over de grote vraag hoe we algemene religieuze gevoelens onderscheiden van het werk van de Heilige Geest.

De grote opwekking in de jaren 1740-1742 was voor Jonathan Edwards de aanleiding tot een diepgaande bezinning op wat het werk van de Heilige Geest echt doet in levens van mensen. In het boek Religieuze gevoelens maakt Edwards duidelijk dat de Heilige Geest in de wedergeboorte niet alleen ons verstand verlicht, maar ook Gods liefde in ons hart uitstort.

Dit brengt hem tot zijn centrale stelling dat de ware religie altijd bevindelijk van karakter is. Hij hanteert dit inzicht om te laten zien welke gevoelens niet noodzakelijk het zaligmakende werk van de Geest zijn. Daarna laat hij zien waaruit de inwoning van de Geest wel blijkt. Religieuze gevoelens die vrucht zijn van de Geest zijn het begin van alle andere christelijke genaden en deugden.

Kenmerkend is dat een christen heiligheid lief krijgt. Zo verbindt Edwards het innerlijke werk van de Geest met de uiterlijke praktijk van het leven.

Religieuze gevoelens Edwards, Jonathan
€ 29,95
voorraad onbekend
Eenzaamheid

In het boek Eenzaamheid geeft Elizabeth Elliot bemoedigende en Bijbelse raad over het omgaan met eenzaamheid, wat zij ziet als een weg door de wildernis naar God.

Je voelt je eenzaam. je verliest een dierbare, krijgt te maken met echtscheiding of vervreemding in je huwelijk, of je bent single in een omgeving vol stellen en gezinnen.Er zijn verschillende manieren om met eenzaamheid om te gaan. We kunnen erin berusten, zelfmedelijden hebben, afleiding of een oplossing zoeken. Elisabeth Elliot wijst in dit boek op de weg van het geloof, die eenzaamheid als een geschenk aanvaardt als Gods wil voor dit moment.

Volgens Elliot, die uit eigen ervaring wist wat het was om eenzaam te zijn, moeten we eenzaamheid niet alleen accepteren, maar mogen we deze ook aan God aanbieden zodat Hij er grote dingen mee kan doen. Als we onszelf aan God hebben gegeven, kunnen we onze tijd, ons werk, onze gebeden, en ook ons lijden en onze eenzaamheid aan Hem offeren.

Eenzaamheid is een wildernis. Maar als we het als een geschenk uit Gods hand aanvaarden en met dankzegging weer aan Hem offeren, kan het een weg zijn die leidt naar heiligheid, heerlijkheid en God Zelf.

Eenzaamheid Elliot, Elisabeth
€ 17,95
voorraad onbekend
Werken van Zijn handen

In het boek: De werken van Zijn handen, geeft de auteur, Bart van den Dikkenberg, een kritische beschouwing en commentaar op de visie van het theïstisch evolutionisme.

Theïstische evolutie lijkt een aantrekkelijk alternatief voor de Bijbelse scheppingsleer. We kunnen de evolutieleer aanvaarden, terwijl we het geloof in God als Schepper niet hoeven op te geven. Maar theïstische evolutie roept ook tal van vragen op.

De theologische kwesties zijn niet de minste. Op welke manier moeten we Genesis 1-11 lezen? En wat te denken van de verwijzingen naar deze hoofdstukken in het Nieuwe Testament? Waarin openbaart God Zijn scheppingshandelen als alles zich via evolutieprocessen heeft ontwikkeld? Ook doemen er problemen op van filosofische en wetenschappelijke aard.

De auteur onderzoekt in dit boek of het theïstisch evolutionisme een begaanbare weg is voor wie onverkort wil vasthouden aan de Bijbel als het Woord van God en tegelijk zijn logisch denkvermogen geen geweld wil aandoen.

Werken van Zijn handen Dikkenberg, Bart van den
€ 24,95
voorraad onbekend
Handboek apostolische homiletiek

Het handboek apostolische homilitiek is het eerste deel in een serie van drie over prediking voor predikanten en studenten theologie door Dr. R. van Kooten, docent homilitiek en ethiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium.

Prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de driedelige serie Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen.

Deze eerste band is het principiële deel, waarop een praktisch en een historisch deel zullen volgen. De theologische bezinning in dit deel richt zich allereerst op de diverse aspecten van de prediking en het preken zelf.

Vervolgens komen de diverse onderdelen van de preekstudie aan de orde en ten slotte de diverse aspecten en onderdelen van de preek zelf. De auteurs hopen dat studenten in de theologie door de inhoud van dit werk een helder zicht zullen ontvangen op het wezen van de prediking en dat dienstdoende predikanten er stof in vinden voor reflectie op het hart van hun bediening: de prediking van Gods Woord.

Daarnaast zullen theologisch geïnteresseerde gemeenteleden dit boek met vrucht raadplegen.

Handboek apostolische homiletiek Kooten, dr. R. van
€ 99,95
voorraad onbekend
Abraham hellenbroek als prediker

Abraham Hellenbroek als prediker is de dissertatie van Ds. H. Brons, predikant in de Geref. Gemeenten en is een homiletische promotiestudie aan de TUA.

Het vragenboekje van Hellenbroek is tientallen keren herdrukt en in delen van de kerk nog steeds in gebruik als catechisatieboekje. Daardoor kon het mede vorm geven aan de theologische opvattingen van vele generaties. De waardering voor Hellenbroek was er al tijdens zijn leven. De hoogleraren Leydekker en à Marck scharen hem onder de 'meest wijze, nette, beschaafde en godvruchtige predikers van zijn eeuw'.

Hellenbroeks werken blijven na zijn dood in hoog aanzien. Bosma rekent Hellenbroek tot de meest herdrukte auteurs van preken uit de tweede helft van de 18e eeuw. Zijn invloed reikte tot in Noord-Amerika. Wat maakt deze prediker zo bijzonder dat zijn werk blijvende aandacht krijgt? Over Hellenbroek zijn reeds verschillende publicaties verschenen. Toch ontbreekt tot nu toe een bredere analyse van Hellenbroek als prediker.

Dit onderzoek wil daarin voorzien. Gezocht is naar methodes voor preekanalyse die toepasbaar zijn op schriftelijk overgeleverde preken. Met behulp daarvan zijn twintig preken geanalyseerd. In het slothoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van Hellenbroek voor hedendaagse gereformeerde / reformatorische prediking.

Abraham hellenbroek als prediker Brons, H.
€ 29,95
voorraad onbekend
Theocratie en populisme

Theocratie en populisme is een bundel artikelen over Staatkundig Gereformeerde Partij, de SGP en de stem van het volk.

De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste jaren zichtbaar veranderd. Ze is herkenbaar in de media en zoekt invloed op het regeringsbeleid. Tegelijkertijd komt de SGP over als een rechtse, conservatieve en nationalistische partij. Ze schuwt niet om kritiek te leveren op de islam, het immigratiebeleid of de Europese samenwerking. Zijn de bevindelijk gereformeerden een tikkeltje populistisch?

In deze bundel gaan diverse wetenschappers in op de verhouding tussen de theocratische traditie en 'de stem van het volk' in verleden en heden.

Met bijdragen van

* Peter Achterberg
* Christoph van den Belt
* Ewart Bosma
* Ernst van den Hemel
* Koos-Jan de Jager
* Andre Krouwel
* Fred van Lieburg
* Simon Otjes en
* Jan Schippers

Theocratie en populisme Jager, Koos-Jan de
€ 17,95
voorraad onbekend
Klacht van een zondares
Klacht van een zondares Parr, Catharine
€ 9,95
voorraad onbekend
Preken over het nieuwe testament 2
Preken over het nieuwe testament 2 McCheyne, R.M.
€ 24,95
voorraad onbekend