Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij de Banier voorjaar 2023

Bij Uitgeverij de Banier worden D.V. in het voorjaar van 2023 weer verschillende nieuwe uitgaven verwacht. Boeken die een reformatorisch karakter hebben. Ze zijn direct bij verschijnen leverbaar via de webshop van Ichthusboekhandel.nl of in één van de Ichthusboekwinkels. Reserveren kan nu al.

Geloof
Geloof Baars, dr. A.
€ 17,95
voorraad onbekend
Religieuze gevoelens

In het klassieke boek van Jonathan Edwards, religieuze gevoelens, gaat het over de grote vraag hoe we algemene religieuze gevoelens onderscheiden van het werk van de Heilige Geest.

De grote opwekking in de jaren 1740-1742 was voor Jonathan Edwards de aanleiding tot een diepgaande bezinning op wat het werk van de Heilige Geest echt doet in levens van mensen. In het boek Religieuze gevoelens maakt Edwards duidelijk dat de Heilige Geest in de wedergeboorte niet alleen ons verstand verlicht, maar ook Gods liefde in ons hart uitstort.

Dit brengt hem tot zijn centrale stelling dat de ware religie altijd bevindelijk van karakter is. Hij hanteert dit inzicht om te laten zien welke gevoelens niet noodzakelijk het zaligmakende werk van de Geest zijn. Daarna laat hij zien waaruit de inwoning van de Geest wel blijkt. Religieuze gevoelens die vrucht zijn van de Geest zijn het begin van alle andere christelijke genaden en deugden.

Kenmerkend is dat een christen heiligheid lief krijgt. Zo verbindt Edwards het innerlijke werk van de Geest met de uiterlijke praktijk van het leven.

Religieuze gevoelens Edwards, Jonathan
€ 34,95
voorraad onbekend
Eenzaamheid

In het boek Eenzaamheid geeft Elizabeth Elliot bemoedigende en Bijbelse raad over het omgaan met eenzaamheid, wat zij ziet als een weg door de wildernis naar God.

Je voelt je eenzaam. je verliest een dierbare, krijgt te maken met echtscheiding of vervreemding in je huwelijk, of je bent single in een omgeving vol stellen en gezinnen.Er zijn verschillende manieren om met eenzaamheid om te gaan. We kunnen erin berusten, zelfmedelijden hebben, afleiding of een oplossing zoeken. Elisabeth Elliot wijst in dit boek op de weg van het geloof, die eenzaamheid als een geschenk aanvaardt als Gods wil voor dit moment.

Volgens Elliot, die uit eigen ervaring wist wat het was om eenzaam te zijn, moeten we eenzaamheid niet alleen accepteren, maar mogen we deze ook aan God aanbieden zodat Hij er grote dingen mee kan doen. Als we onszelf aan God hebben gegeven, kunnen we onze tijd, ons werk, onze gebeden, en ook ons lijden en onze eenzaamheid aan Hem offeren.

Eenzaamheid is een wildernis. Maar als we het als een geschenk uit Gods hand aanvaarden en met dankzegging weer aan Hem offeren, kan het een weg zijn die leidt naar heiligheid, heerlijkheid en God Zelf.

Eenzaamheid Elliot, Elisabeth
€ 17,95
voorraad onbekend
Werken van Zijn handen

In het boek: De werken van Zijn handen, geeft de auteur, Bart van den Dikkenberg, een kritische beschouwing en commentaar op de visie van het theïstisch evolutionisme.

Theïstische evolutie lijkt een aantrekkelijk alternatief voor de Bijbelse scheppingsleer. We kunnen de evolutieleer aanvaarden, terwijl we het geloof in God als Schepper niet hoeven op te geven. Maar theïstische evolutie roept ook tal van vragen op.

De theologische kwesties zijn niet de minste. Op welke manier moeten we Genesis 1-11 lezen? En wat te denken van de verwijzingen naar deze hoofdstukken in het Nieuwe Testament? Waarin openbaart God Zijn scheppingshandelen als alles zich via evolutieprocessen heeft ontwikkeld? Ook doemen er problemen op van filosofische en wetenschappelijke aard.

De auteur onderzoekt in dit boek of het theïstisch evolutionisme een begaanbare weg is voor wie onverkort wil vasthouden aan de Bijbel als het Woord van God en tegelijk zijn logisch denkvermogen geen geweld wil aandoen.

Werken van Zijn handen Dikkenberg, Bart van den
€ 24,95
voorraad onbekend
Handboek apostolische homiletiek

Het handboek apostolische homilitiek is het eerste deel in een serie van drie over prediking voor predikanten en studenten theologie door Dr. R. van Kooten, docent homilitiek en ethiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium.

Prediking is geen uitvinding van ons mensen. God Zelf is de sprekende God en Christus zond Zijn apostelen uit om te prediken. De apostelen geven in hun geschriften diverse normatieve aanwijzingen voor de prediking. De titel van de driedelige serie Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat de prediking geijkt dient te worden aan het onderwijs en de prediking van de apostelen.

Deze eerste band is het principiële deel, waarop een praktisch en een historisch deel zullen volgen. De theologische bezinning in dit deel richt zich allereerst op de diverse aspecten van de prediking en het preken zelf.

Vervolgens komen de diverse onderdelen van de preekstudie aan de orde en ten slotte de diverse aspecten en onderdelen van de preek zelf. De auteurs hopen dat studenten in de theologie door de inhoud van dit werk een helder zicht zullen ontvangen op het wezen van de prediking en dat dienstdoende predikanten er stof in vinden voor reflectie op het hart van hun bediening: de prediking van Gods Woord.

Daarnaast zullen theologisch geïnteresseerde gemeenteleden dit boek met vrucht raadplegen.

Handboek apostolische homiletiek Kooten, dr. R. van
€ 99,95
voorraad onbekend
Abraham Hellenbroek als prediker diss.

Abraham Hellenbroek als prediker is de dissertatie van Ds. H. Brons, predikant in de Geref. Gemeenten te Moerkapelle en is een homiletische promotiestudie aan de TUA die op 29 juni 2023 verdedigd is.

Het vragenboekje van Hellenbroek is tientallen keren herdrukt en in delen van de kerk nog steeds in gebruik als catechisatieboekje. Daardoor kon het mede vorm geven aan de theologische opvattingen van vele generaties. De waardering voor Hellenbroek was er al tijdens zijn leven. De hoogleraren Leydekker en à Marck scharen hem onder de 'meest wijze, nette, beschaafde en godvruchtige predikers van zijn eeuw'.

Hellenbroeks werken blijven na zijn dood in hoog aanzien. Bosma rekent Hellenbroek tot de meest herdrukte auteurs van preken uit de tweede helft van de 18e eeuw. Zijn invloed reikte tot in Noord-Amerika. Wat maakt deze prediker zo bijzonder dat zijn werk blijvende aandacht krijgt? Over Hellenbroek zijn reeds verschillende publicaties verschenen. Toch ontbreekt tot nu toe een bredere analyse van Hellenbroek als prediker.

Dit onderzoek wil daarin voorzien. Gezocht is naar methodes voor preekanalyse die toepasbaar zijn op schriftelijk overgeleverde preken. Met behulp daarvan zijn twintig preken geanalyseerd. In het slothoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van Hellenbroek voor hedendaagse gereformeerde / reformatorische prediking.

Abraham Hellenbroek als prediker diss. Brons, H.
€ 29,95
voorraad onbekend
Theocratie en populisme

Theocratie en populisme is een bundel artikelen over Staatkundig Gereformeerde Partij, de SGP en de stem van het volk.

De Staatkundig Gereformeerde Partij is de laatste jaren zichtbaar veranderd. Ze is herkenbaar in de media en zoekt invloed op het regeringsbeleid. Tegelijkertijd komt de SGP over als een rechtse, conservatieve en nationalistische partij. Ze schuwt niet om kritiek te leveren op de islam, het immigratiebeleid of de Europese samenwerking. Zijn de bevindelijk gereformeerden een tikkeltje populistisch?

In deze bundel gaan diverse wetenschappers in op de verhouding tussen de theocratische traditie en 'de stem van het volk' in verleden en heden.

Met bijdragen van

* Peter Achterberg
* Christoph van den Belt
* Ewart Bosma
* Ernst van den Hemel
* Koos-Jan de Jager
* Andre Krouwel
* Fred van Lieburg
* Simon Otjes en
* Jan Schippers

Theocratie en populisme Jager, Koos-Jan de
€ 17,95
voorraad onbekend
Klacht van een zondares

Klacht door zondares is een boekje van Catherine Parr (1512-1548) de laatste vrouw van de Engelse koning Hendrik VIII. Door geboorte was ze een edelvrouw, door haar huwelijk hoog verheven, door haar wijsheid vroom, een koningin van een machtig koning. Maar ook ... een zondares.

De wereld lag aan haar voeten, maar ze verwierp die om de hemel te verwerven. Klagend over haar bestaan verafschuwde ze haar zonden. Omdat ze wist dat die haar scheidden van God. Ze riep om genade en vond die in het offer van Christus.

In 1545 publiceerde Catherine Parr als eerste vrouw een boek onder haar eigen naam: Psalms or Prayers. In die tijd kwam ze onder verdenking te staan dat ze protestants was. Dat werd nog duidelijker toen in 1547 haar tweede boek verscheen: The Lamentation of a Sinner. Van dit boekje hebt u nu de Nederlandse vertaling in handen.

Klacht van een zondares Parr, Catharine
€ 9,95
voorraad onbekend
Preken over het nieuwe testament 2

Het boek Preken over het Nieuwe Testament deel 2 door Robert Murray M'Cheyne is nu verschenen en verkrijgbaar bij Ichthusboekhandel.nl.

Aan het begin van de twintigste eeuw kocht James Macdonald uit Edinburgh een doos met oude papieren. De inhoud bleek van grote waarde te zijn. Het waren de preeknotities van Robert Murray M'Cheyne, de godvruchtige en toegewijde predikant van de St. Peter's Church in Dundee.

De preken zijn getranscribeerd en verschijnen nu voor het eerst integraal in Nederlandse vertaling. Elke preek is vol van Christus: Zijn noodzakelijkheid voor zondaars, de volheid van Zijn genade, het geluk van degenen die tot Hem komen en het gevaar van het verloochenen van het geloof in Hem. Ze herinneren ons eraan dat we in Christus moeten zijn en uit Hem moeten leven.

Dit tweede deel bevat preken over het Nieuwe Testament.

Preken over het nieuwe testament 2 McCheyne, R.M.
€ 24,95
voorraad onbekend
Levenswijs
Levenswijs Vergunst, ds. A.T.
€ 14,95
voorraad onbekend
Jonathan Edwards over christelijke leven

Jonathan Edwards wordt geprezen als een van de grootste theologen in de Amerikaanse geschiedenis. In het boek Edwards over het christelijke leven nodigt dr. Dane C. Ortlund ons uit om het middelpunt van de passie van de grote achttiende-eeuwse predikant te verkennen: Gods schitterende schoonheid.

Of het nu ging over de aard van de liefde, het grote belang en gezag van de Schrift of de glorie van de natuurlijke wereld: het concept van schoonheid stond centraal in de theologie van Edwards en doortrok zijn portret van het christelijk leven.

Dit toegankelijke en heldere boek zal u inspireren om Edwards' mooie visie te omarmen van wat het betekent om christen te zijn: genieten van en reflecteren op de schoonheid van God in alle dingen.

Dit boek maakt deel uit van de serie Theologians on the Christian Life. De vertaling is verzorgd door: ing. Jan Zeeman te Urk.

Jonathan Edwards over christelijke leven Ortlund, Dane
€ 21,95
voorraad onbekend
Heerlijke zwakte
Heerlijke zwakte Kater, ds. M.J.
€ 15,95
voorraad onbekend
Bewaar uw hart

Bewaar uw hart van John Flavel is een pastoraal boek over hoe we ons hart moeten leren kennen en daarvoor dicht bij Christus moeten blijven.

Het moeilijkste tijdens de bekering is het hart voor God in te winnen; het moeilijkste na de bekering is het hart bij God te bewaren. Bewaar uw hart wil ons hierin leiden en helpen.

Op een duidelijke manier vertelt Flavel wat het bewaren van ons hart betekent. Hij spoort ons aan deze opdracht serieus te nemen en bespreekt de momenten waarop we extra op onze hoede moeten zijn om niet afgeleid te worden van ons doel. Flavels raad is tijdloos, fijngevoelig en diepgaand

Bewaar uw hart Flavel, John
€ 18,95
voorraad onbekend
Vergeving

Het boek Vergeving door Jeroen Kriekaard, wil dat thema op een toegankelijke manier bespreekbaar maken vanuit het boek wat John Owen daar ooit over schreef.

Er is geen mens die vergeving van zonden ontvangt, zónder het bloed van de Heere Jezus. Het is Zijn bloed dat de zonden afwast en de mens reinigt. In datzelfde bloed belooft de Heere dat er geen enkel ander middel meer nodig is. De Heere kijkt naar dat bloed en zegt: 'Kijk, in het bloed van Mijn Zoon, zie Ik dat alles voldaan is en dat dit bloed vergevend en reinigend werkt. Hiermee bevestig Ik mijn belofte dat Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Jaren geleden schreef de Engelse predikant John Owen zijn boek Bij U is vergeving. Hierin legt hij Psalm 130 uit. In Vergeving! vind je de rijke inhoud terug, geschreven in een taal die jij begrijpt. De auteur heeft geprobeerd de ernstige en liefdevolle boodschap van Owen zo nauwkeurig mogelijk over te brengen.

Indrukwekkend is het hoofdstuk dat gaat over de vergeving van zonden. Owen vertelt daarin hoe de Heere de zonden van Zijn kinderen vergeeft en neemt je als het ware bij de hand om je te onderwijzen in de weg tot de zaligheid.

Dit boek is geschikt voor persoonlijk gebruik, maar ook als leidraad voor (jeugd)verenigingen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele (gespreks)vragen.

Vergeving Kriekaard, Jeroen
€ 10,95
voorraad onbekend
Brieven van een lieve moeder en oma

Brieven van een lieve moeder en oma, is een weergave van de brieven die Mary Winslow schreef aan haar kinderen en kleinkinderen.

Mary Winslow (1774-1854) - de moeder van ds. Octavius Winslow - heeft een veelbewogen leven gehad. Ze was nog maar kort naar New York geëmigreerd met tien kinderen, toen haar jongste dochtertje overleed. Voordat het meisje was begraven, kreeg ze bericht van overzee dat haar man was gestorven. Maar de Heere bemoedigde haar met de belofte dat haar gezin in de hemel weer compleet zou zijn.

Uit haar vele brieven is een selectie gemaakt. In deze bundel leest u wat ze schreef aan haar kinderen en kleinkinderen. Uit alles blijkt wat haar diepste verlangen was, namelijk om dicht bij de Zaligmaker te leven. Dat gunde ze ook haar kinderen. Ze leefde mee in zorg en verdriet, maar bovenal wees ze op Hem bij Wie alleen ware troost en rust te vinden is voor de ziel.

Brieven van een lieve moeder en oma Winslow, Mary
€ 11,95
voorraad onbekend
Hartelijke nodiging

Hartelijke nodiging van Thomas Boston is een mooi cadeauboekje wat gegeven kan worden bij diverse gelegenheden, of bij een huisbezoek.

De Schotse predikant Thomas Boston (1676-1732) is een bekende puritein. Hij wist Gods Woord heel dicht bij het hart te brengen. Diepe bewogenheid met betrekking tot het eeuwig heil van zijn hoorders, stempelt zijn preken. Dat blijkt ook in dit geschenkboekje waarin preken zijn opgenomen over onderstaande teksten:

1.Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11:28
2.Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelve vinden. (Mattheüs 7:13 en 14)

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Hartelijke nodiging Boston, Thomas
€ 10,95
voorraad onbekend
Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid

Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid door Ds. P. Butter is een herzien en aangevulde editie over Israël.

Welke rol speelt het Israël van nu in Gods heilsplan? En hoe moeten we dat zien in het licht van de christelijke kerk? Hoe zit het met de zogeheten vervangingstheologie? En wat hebben de puriteinen over Israël gezegd?

Al in de jaren 70 van de vorige eeuw was ds. P. den Butter met deze vragen bezig. Hij zette zijn gedachten, opkomend en getoetst aan de Heilige Schrift, op papier. Zijn toenmalig boek Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid bleek zijn tijd ver vooruit te zijn.

In het jaar dat de staat Israël 75 jaar bestaat, verschijnt dit vooruitziende boek in een nieuwe uitgave. Voorzien van een inleiding van de auteur en met een inhoud die nagenoeg gelijk is aan het eerste boek: verkiezing, vervolging, verblinding, verwachting, vergadering, verlossing en vervulling. Een inhoud die een verrassend actueel licht laat schijnen over vragen rond het volk van God. Want dat is Israël nog altijd. Een volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid.

Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid Butter, ds. P. den
€ 19,95
voorraad onbekend
Uitzien naar morgen
Uitzien naar morgen Vijfhuizen, Piet
€ 11,95
voorraad onbekend
Cruciale onderscheid

De auteur Evert Schut, neemt je in "Het cruciale onderscheid" mee in zijn zoektocht naar de feiten rond de verschillen tussen Het Christendom en de Islam. Want zijn er wel zoveel overeenkomsten? Zijn die overeenkomsten wel zo onschuldig als je denkt? En zijn God en Allah dezelfde, zoals zo vaak beweerd wordt?

Met zijn 40-jarige werkervaring in tal van moslimlanden weet de auteur waar hij het over heeft. Hij vult zijn betoog dan ook regelmatig aan met voorbeelden die uit het leven gegrepen zijn. Dit boek biedt je dan ook een uniek inzicht in de islamitische wereld.

Met een voorwoord van Jacob Hoekman.

Evert Schut werkte 40 jaar voor Open Doors en bezocht tal van islamitische landen.

Cruciale onderscheid Schut, Evert
€ 18,95
voorraad onbekend
Gewoon speciaal

"Gewoon Speciaal" van Mettie de Braal en Ada de Jong gaat er over als je kind niet mee kan in het reguliere christelijke en reformatorische onderwijs.

Sommige ouders weten vanaf het moment waarop ze hun baby in de armen sluiten dat ze met dit kind een zorgroute moeten lopen. Andere ouders krijgen in de loop van de tijd toenemende zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Het gedrag van het kind - om welke reden dan ook veroorzaakt - roept zowel thuis als op school vragen, irritaties en frustraties op. De omgeving begrijpt vaak niet wat er aan de hand is. En ouders voelen zich tekortschieten.

Het schrikbeeld van een niet-reguliere schoolloopbaan wordt werkelijkheid. Dit boekje biedt handvatten in de doolhof van onderwijs en zorg. Aan de basis ervan ligt een schat aan informatie van ouders die eerder zulke routes volgden.

Beide auteurs werken in het speciaal (basis) onderwijs. Vanuit hun professie en praktijkervaringen doen zij ouders een handreiking.

Mettie de Braal is intern begeleider in het speciaal basisonderwijs. 'Hart voor kinderen, al of niet in de knel' is haar op het lijf geschreven.

Ada de Jong werkt als GZ-psycholoog bij het Ds. G.H. Kerstencentrum. Ze is speciaal betrokken op kinderen met specifieke behoeften.

Gewoon speciaal Braal, Mettie de
€ 11,95
voorraad onbekend
Uit den schat des woords 74e jrg
Uit den schat des woords 74e jrg
€ 25,95
voorraad onbekend
Koninklijk oranjekind
Koninklijk oranjekind Broeke, Leon van den
€ 27,50
voorraad onbekend
Man van tanna

Het zendingsboek Man van Tanna is geschreven door Maarten brand en vertelt het levensverhaal van Joh Paton, zendeling op een eiland in de stille Zuidzee .

1858: De Schotse John Paton voelt zich geroepen om het Evangelie te brengen aan de onbereikte volken, en vertrekt samen met zijn jonge vrouw naar Tanna, een eiland in de Stille Zuidzee.

De missie van John is zeker niet zonder gevaar, want de bewoners van het eiland zijn kannibalen, en verschillende voorgangers van John zijn eerder door inboorlingen omgebracht. Maar John laat zich hierdoor niet weerhouden. Hij vestigt zich op het eiland en laat met zijn rustige en vriendelijke houding zien dat hij geregeerd wordt door de Vredevorst, in plaats van door wraak en bijgeloof.

De eilandbewoners willen echter niet dat de blanke man hun manier van leven en gewoontes aantast. Ze werken John op allerlei manieren tegen en proberen hem zelfs van het leven te beroven. Maar het is alsof een onzichtbare Hand hem beschermt en bewaart.

Hoewel het leven van John op Tanna vele moeiten en dieptepunten kent, mag hij weten dat zijn aanwezigheid op het eiland niet tevergeefs is.

Het leven van John Paton is een indrukwekkend getuigenis van gehoorzaamheid en Godsvertrouwen. Het verrassende van deze verhalende biografie is dat de aanwezigheid van John op Tanna ook wordt beschreven vanuit het perspectief van een Tannese jongeman.

Man van tanna Brand, Maarten
€ 16,95
voorraad onbekend
Vrijheid door het evangelie

Vrijheid door het Evangelie vertelt het levensverhaal van Wilhelm Busch in de tijd dat hij jeugdpastor was in de Tweede Wereldoorlog in Nazi-Duitsland.

'Op een bijzonder moment in mijn leven, toen ik een jongeman was, ben ik op Jezus gestoten, zoals een auto die niet meer uitwijken kan en tegen een muur rijdt. En toen werd Hij, Die aan het kruis gestorven is, mijn Heere.

'Wilhelm Busch (1897-1966) kwam als frontsoldaat in de Eerste Wereldoorlog tot geloof. Hij studeerde theologie in Tübingen, was predikant in Bielefeld en vervolgens jarenlang jeugdpastor in Essen. Tijdens het nazibewind sloot hij zich aan bij de Bekennende Kirche en kreeg hij te maken met vervolging en opsluiting.

In Vrijheid door het Evangelie vertelt hij over zijn confrontaties met de Gestapo toen hij jeugdpastor in Essen was. In dit boek is ook een aantal preken opgenomen die Busch heeft gehouden in de ruïnes en schuilkelders van het gebombardeerde Essen. Zijn hele leven stond in het teken van het verbreiden van de boodschap van Jezus Christus. Hij wist deze boodschap levendig en treffend over te brengen als weinig anderen.

Vrijheid door het evangelie Busch, Wilhelm
€ 12,95
voorraad onbekend
Schuurtjesvolk
Schuurtjesvolk Vries, Huib de
€ 14,95
voorraad onbekend
Gezinsstilleven

De verzamelde columns van Gerjanne van Lagen, in de bundel Gezinsstilleven, vormen opnieuw een herkenbaar en verrassend inkijkje in een gewoon gezin in hun omgeving.

Toen ik rond 23u opstond om de ontbijttafel alvast te dekken, overviel me een soort weemoed. Vanwege ... Ik weet niet. Vanwege het ritme van de dagen. Of vanwege die tafel. Ja, het was vanwege die tafel. Elke dag rond zit ik daar. Ik hoor de kinderen komen, en gaan,en ik zit daar. De tafel is ons nest, waar we samen zijn, de korte kwartiertjes van de dag waarop onze levens zich in een vouwen,als twee handen tot één vuist. 's Morgens die frisse koppies, de kinderen ruiken naar ongeschonden leven. Ze ruiken naar begin, want voor hen is er geen gisteren en vandaag is het begin. Ik zie de deukjes in de tafel, waar Fieke gisteren (wat nu vroeger is), met haar lepel in butste. In een gleuf van de tafel,zit een geel strijkkraaltje. Ik krijg het er niet uit, of nee, ik probeer het er niet uit te krijgen, omdat ik wil dat het blijft, dit is mijn gezinsstilleven, de deukjes, de strijkkraal, de woorden die over tafel rollen.

Deze tafel. Ons familiealbum, dat nog dagelijks aangevuld wordt. Het boek is nog niet dicht. Ik dek de ontbijttafel, doe het licht uit, en glimlach bedroefd.

Gerjanne van Lagen weet met weinig woorden alledaagse momenten uit het leven van een moeder vast te leggen. Haar mijmeringen over het moederschap, zoals in Buurtbarbeque bieden herkenning en inspiratie aan vele moeders. Deze bundel bevat een combinatie van eerder gepubliceerde en nieuwe columns. Net als bij haar eerste bundel, 'Geluksdag', maakte Mirjam Ordelman (oak & blush) prachtige, rustieke foto's bij de tekst.

Een bijzonder cadeau voor elke moeder. Ideaal bij Moederdag.

Gerjanne van Lagen is moeder van vijf kinderen en docent Nederlands. Zij schrijft graag over het leven, over het kleine en het grote, over gedachten en gebeurtenissen. Voor het blad Terdege schrijft ze blogs over haar gezin.

Gezinsstilleven Lagen, Gerjanne van
€ 17,95
voorraad onbekend
Mattie agenda 2024

De Mattie de Bruine agenda 2024 is er weer. Al jarenlang een vast punt voor heel veel vrouwen als het gaat om de agenda en de planning van de activiteiten.

De stijlvolle agenda's van Mattie de Bruine zijn al jarenlang een begrip. Haar liefde voor de natuur komt duidelijk naar voren in de prachtige aquarellen. Dit keer heeft zij zich laten inspireren door alles wat er groeit en bloeit aan de waterkant.

Naast de aquarellen bevat de agenda leuke weetjes over diverse planten en bloemen. Als altijd is de Mattie-agenda praktisch in gebruik, met een ringband en veel notitieruimte.

De week begint uiteraard op zondag.

Mattie agenda 2024 Bruine, Mattie de
€ 12,95
voorraad onbekend
Terdege agenda 2024

De Terdege-agenda 2024 is opnieuw een agenda die je voor je plezier gebruikt en graag op tafel legt! Want hoe handig een digitale agenda ook is, er gaat niets boven een mooi papieren exemplaar.

De 'Terdege agenda 2024' biedt veel gebruiksgemak. Op elke rechterpagina staat een weekoverzicht, links is er ruimte om notities of handige to-do-lijstjes te maken. Ook zijn er fraaie foto's, mooi vormgegeven Bijbelteksten en inspirerende spreuken in te vinden. De vormgeving is lekker fris en puur.

Dat maakt de Terdege-agenda tot een fijne agenda die je graag wilt gebruiken!

* De week begint op zondag.

Terdege agenda 2024 Terdege redactie
€ 11,95
voorraad onbekend
Banier dagboekkalender klein

De 'Banier Dagboekkalender 2024' is een Bijbels dagboek bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven.

Verder staan er in dit kleine dagboek (op de achterzijde van de dagtekst) diverse kortere en langere verhalen, gedichten en citaten die tot nadenken stemmen. Per dag vindt u bovendien de gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse reformatorische kerkgenootschappen.

Banier dagboekkalender klein Dagboek 2024
€ 14,95
voorraad onbekend
Banier dagboekkalender groot

De 'Banier Dagboekkalender 2024' is een Bijbels dagboek met grotere letter bij de Statenvertaling. Voor elke dag is er een meditatie naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Daarnaast wordt een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen psalm opgegeven.

In dit grotere dagboek treft u alleen de meditatie aan bij de betreffende dag. Vanwege de grotere letter zou het niet praktisch zijn, wanneer ook de verhalen van de achterzijde opgenomen worden. Het dagboek zou dan te zwaar worden voor de oudere lezers.

De Banier Dagboekkalender 2024 bevat bijdragen van predikanten uit diverse reformatorische kerkgenootschappen.

Reserveer nu al uw exemplaar online bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl

Banier dagboekkalender groot Dagboek 2024
€ 15,95
voorraad onbekend
Krans met bloemen van harte gefeliciteer

Een krans met bloemen is een mooi vormgegeven boekje om iemand die jarig is te verrassen. Verpakt per twee stuks.

Dit verstuurbare verjaardagsboekje bevat korte, toepasselijke overdenkingen voor een moment van bezinning. Met teksten van Bonhoeffer, Augustinus e.a.

Er is ruimte voor een persoonlijke wens. Inclusief envelop; te versturen met twee postzegels(!)

Krans met bloemen van harte gefeliciteer Verjaardagsboekje
€ 9,-
voorraad onbekend
Inzicht, wetenschap voor Gods aangezicht

Het boek "Inzicht", vraagt aandacht voor wetenschap voor Gods aangezicht. Het is bedoeld voor christenen die actief zijn in de wetenschap, jongeren en studenten. Een bundel artikelen die kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in het hele wetenschappelijke veld van vooronderstellingen en theorieën.

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen daarbij een grote rol spelen.

De groep deskundigen in deze bundel wensen wetenschap te bedrijven 'voor Gods aangezicht'. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers (principieel) geen rekening met Gods bovennatuurlijke handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

Aan dit boek hebben meegewerkt:

* Peter Borger
* Pieter Boonstra
* Erik van Engelen
* Aart Goedvree
* Mart de Groot
* Henk Jochemsen
* Maarten Klaassen
* Tjaart Kruger
* Hendrik Koorevaar
* Piet Murre
* Kees de Pater
* Mart Jan Paul
* Kees Roos
* Wim van Vlastuin
* Gie Vleugels
* Piet de Vries
* Wim de Vries
* Benno Zuidam

Bestel nu uw exemplaar van Inzicht, wetenschap voor Gods aangezicht, bij Ichthusboekhandel.nl

Inzicht, wetenschap voor Gods aangezicht Meerten, J. van (red) M.J. Paul
€ 19,95
voorraad onbekend
Bibliotheek in de bergen

De roman Bibliotheek in de bergen is geschreven Ann Gabhart en vertelt het verhaal van een bibliothecaresse die boeken bezorgt en liefde zoekt.

Tansy Calhoun reist als bibliothecaresse te paard door de Appalachen. Ze trotseert de ruige paden en het soms onstuimige weer om boeken rond te brengen bij de mensen van de berggemeenschap. Tansy verlangt ernaar liefde te vinden, zoals de hoofdpersonen in haar boeken.

Als ze een charmante schrijver uit New York ontmoet, denkt ze dat ze hem misschien heeft gevonden - of is de ware dichterbij dan ze denkt? Pas door een zware storm, waarin mensenlevens op het spel staan, komt er een einde aan de tweestrijd van Tansy.

Bibliotheek in de bergen Gabhart, Ann H.
€ 23,95
voorraad onbekend
Volgende week, zelfde tijd? WCB23 actieb

Als Helen op een regenachtige morgen in januari gaat hardlopen, is ze getuige van een ongeluk. Ze verleent eerste hulp aan de hardloper die door een auto werd aangereden. Enkele maanden na het ongeluk loopt Helen deze man, Ralph, opnieuw tegen het lijf. Helen denkt dat hij niet voor niets in haar leven is gekomen en staat voorzichtig open voor het contact met deze niet-gelovige man. Er volgt een reeks sportieve afspraakjes. Maar hoewel ze elkaar steeds vaker zien, komt Helen nauwelijks iets te weten over Ralph. Wat voor geheim draagt hij bij zich? Als Ralph uiteindelijk met de waarheid voor de dag komt, voelt Helen zich bedrogen. Ze verbreekt het contact, niet wetend dat ze elkaar in een bijzondere setting weer zullen treffen ...

Een verhaal over het zoeken naar Gods leiding én de moed om trouw te blijven aan je overtuigingen.

Volgende week, zelfde tijd? WCB23 actieb Ridder, Gabi de
€ 5,99
voorraad onbekend
Sterkste band

De roman De sterkste band, geschreven door Geesje Vogelaar - van Mourik, is het vijfde en laatste deel over de predikantsvrouw Julia, die zoekend en biddend voor zichzelf, voor haar familie en voor haar ongelovige naaste de weg probeert te vinden om echt gelukkig te worden.

Er belt een meisje aan bij de pastorie van Julia en Marnix van Malsen. Als ze merkt dat Julia al bezoek heeft, gaat ze weer weg. Het zit Julia niet lekker dat ze niet heeft aangedrongen bij het meisje om binnen te komen.

Ze gaat op zoek en vindt het meisje in een ronduit bedreigende situatie. Yke, zo heet het meisje, is ongewenst zwanger en heeft dringend hulp nodig. Julia en Marnix vangen de jonge tienermoeder op in de oude pastorie. Hoewel Julia dankbaar is dat ze van betekenis mag zijn voor het meisje en haar baby, is het bij tijden niet gemakkelijk, omdat het gemis van een eigen kind nog altijd zo veel pijn doet. Toch mag Julia weten van een sterkere band, die zelfs uitstijgt boven die bijzonder sterke band tussen een moeder en haar kind.

Sterkste band Vogelaar,-van Mourik, Geesje
€ 13,50
voorraad onbekend
Stem van de vrijheid

Het boek: Stem van de vrijheid, door Hanneke Stark-ten Voorde gaat over een jonge vrouw met een eetprobleem.

Wat is er aan hand met Merith? Waarom gedraagt ze zich zo vreemd?' Een akelig voorgevoel spookt door Christines hoofd als ze ziet dat haar tweelingzus een lekker stuk taart laat staan. Wanneer de signalen zich opstapelen, confronteert Christine Merith met haar vermoeden. Hoewel Merith haar eetprobleem ontkent, is het voor haar familie duidelijk: ze is ziek en heeft dringend hulp nodig.

Merith vecht wanhopig tegen Anna, de innerlijke stem die haar dwingt om niet te eten en zo veel mogelijk calorieën te verbranden. Wanneer zal het gevecht in haar hoofd eindelijk ophouden? En waar is God in deze afschuwelijke strijd? Laat Hij Zijn stem nog horen?

Stem van de vrijheid Stark,-ten Voorde, Hanneke
€ 16,95
voorraad onbekend
Wow! ons huis is vol

Het boek "Wow! Ons huis is vol" is het vierde deel van de serie 'Samen! door Mirjam Schippers over het samengestelde gezin van Julian en Naomi.

Fleur en Fenna kijken uit naar de komst van hun halfbroertje of -zusje. De geboorte van een nieuwe telg in het samengestelde gezin Van den Heuvel-Hofman heeft behoorlijk wat impact op alle gezinsleden.
Fleur geniet wel van de kleine baby, maar piekert ook over mam, en over wat er had kunnen gebeuren, omdat de bevalling bepaald niet vlekkeloos verliep. Gelukkig kan ze er met haar tweelingbroer Sem over praten en kan ze ook terecht bij haar vriend Juda. Hoewel Fleur niet zou weten wat ze zonder hem zou moeten, vindt ze een relatie soms best ingewikkeld. Vooral als ze het gevoel heeft dat Juda iets voor haar verzwijgt.

Fenna brengt graag tijd door met haar babyzusje. Daarnaast ontdekt ze een nieuwe creatieve hobby. Anders dan Fleur vindt ze dat ze nog lang niet toe is aan een relatie. Ze vindt het dan ook lastig als haar vriendin Rosalie helemaal 'in love' is met iemand van volleybal. Fenna heeft haar bedenkingen bij deze relatie, maar ze durft er niets over te zeggen. Toch zit het haar niet lekker: echte vriendinnen zouden toch eerlijk naar elkaar moeten zijn?

In dit vierde deel van de serie 'Samen!' leef je mee met Fleur en Fenna en de andere gezinsleden uit het samengestelde gezin van Julian en Naomi. Een heerlijk meidenboek over de leuke en lastige kanten van het leven.

Wow! ons huis is vol Schippers, Mirjam
€ 14,95
voorraad onbekend
Strijd in palestina

Het boek Strijd in Palestina door M. Kanis is een heruitgave van 'Naar Erets Jisraeel' en verschijnt naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de staat Israël in 2023.

Als de Tweede Wereldoorlog voorbij is, hebben miljoenen Joden de dood gevonden in Hitlers vernietigingskampen. Van de weinige Joden die in leven zijn gebleven, vluchten er velen naar Palestina, het vroegere Kanaän. In dit spannende verhaal leer je Asjer Cohen en Sam Katan met zijn zusje Leah kennen.

Deze drie Joodse jongeren komen uit Nederland. Met veel moeite bereiken ze Erets Jisraeel, Hebreeuws voor 'Het land Israël'. Eenmaal in Palestina is er echter geen sprake van rust. De strijd tussen de Joden en Arabieren is fel, bloedig en vaak meedogenloos. Asjer en Sam leren de harde werkelijkheid kennen. Ze weten waarvoor ze vechten: een eigen staat voor de Joden. Maar zal dat wonder ooit gebeuren?

Dit boek is een heruitgave van 'Naar Erets Jisraeel' en verschijnt naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de staat Israël in 2023.

Strijd in palestina Kanis, M.
€ 12,95
voorraad onbekend
Zwarte ruiter en het raadsel rond topaci
Zwarte ruiter en het raadsel rond topaci Burghout, Adri
€ 12,95
voorraad onbekend
Mysterieuze verdwijningen bij de misjkan
Mysterieuze verdwijningen bij de misjkan Stout, Corne
€ 11,95
voorraad onbekend
Beste van kitsklas

In dit stripboek "Beste van Kitsklas" door Daan van Oostenbrugge vind je de allerleukste afleveringen van Kitsklas!

Geniet van de doldwaze (en soms ook leerzame) belevenissen van de leerlingen van basisschool De Leergier. Behalve korte strips vind je in dit boek ook langere strips en een paar leuke puzzels. Kortom: een stripboek waar je gegarandeerd veel plezier aan zult beleven!

Leeftijd: 6-12 jaar.

Beste van kitsklas Oostenbrugge, Daan van
€ 8,95
voorraad onbekend
Zomerdoeboek

Het Zomerdoeboek 2023 van Linda Bikker staat boordevol met allerlei opdrachten: zoek de verschillen, kleurplaten, rebussen en nog veel meer leuks!

Daarnaast bevat het zeven korte verhalen over het bekende duo Jens en Jolien, geschikt om voor te lezen of om zelf te lezen.

Kinderen kunnen uren plezier beleven met dit leuke zomerdoeboek. Ideaal voor onderweg of tijdens de vakantie, voor het hele gezin!

Voor kinderen van 6 jaar of ouder.

Zomerdoeboek Bikker, Linda
€ 9,95
voorraad onbekend
Helden van de tjalkstraat

Helden van de Tjalkstraat is een laatste deel in de serie over Jens en Jolien, door Janny den Besten.

Het zit Jens en Jolien niet mee. Ze hadden altijd leuk contact met de bewoners van de Tjalkstraat. Hádden ... Want door een niet zo slimme actie van de tweeling is de hele buurt tegen hen. Jens en Jolien verzinnen van alles om het weer goed te maken.

Maar ... deze acties pakken niet goed uit. Het lijkt of de buren alleen maar bozer worden. Jens en Jolien zitten met de handen in het haar. Wat nu? Konden ze maar iets verzinnen om het weer goed te maken. Als ze van buurvrouw Jonker horen dat de familie Broekhuizen eigenlijk een rolstoelbus nodig heeft, heeft Jens een idee om geld in te zamelen. Zal het nu wél lukken?

Een verrassend slot van de serie 'Jens en Jolien', waarbij alle bewoners van de Tjalkstraat én een wel heel speciale gast bij de tweeling op verjaardagsbezoek komen.

Helden van de tjalkstraat Besten, Janny den
€ 11,95
voorraad onbekend
Mijn eigen lieve zusje
Mijn eigen lieve zusje Campbell,-Vogelaar, Danielle
€ 10,95
voorraad onbekend
Dromen van applaus

Dromen van applaus door Leonie Dieleman, is een leuk kinderboek met al thema, de eerste willen zijn.

'Hebben jullie het al gehoord?' zegt Langslurf tegen de andere olifanten bij de Limpopo-rivier. 'Er wordt een olifant gezocht die het machtige stamhoofd Ntsokoi naar een dorp hoog in de bergen kan brengen!'

Zo begint het verhaal over de Afrikaanse olifanten. Allemaal denken ze dat zíjzelf het meest geschikt zijn om dit te doen. Allemaal dromen ze van het applaus dat ze zullen krijgen. Wie van hen zal worden uitgekozen om deze eervolle opdracht te mogen uitvoeren?

Dromen van applaus Dieleman, Leonie
€ 13,95
voorraad onbekend
Thomas leert alle letters

Deze uitgave bevat twee boekjes van Thomas:'Thomas leert letters' en 'Thomas leert meer letters'. Met deze vrolijke 2-in-1-uitgave leren kinderen spelenderwijs bijna alle letters van het alfabet! De tekst is van Gisette van Dalen en de illustraties van Willeke Brouwer

Thomas rinkelt met zijn fietsbel. Hij heeft super hard geracet want de juf viert haar verjaardag. Dat wordt een fantastisch feest.

Thomas leert alle letters Dalen, Gisette van
€ 12,95
voorraad onbekend
Ochtendboekje 2
Ochtendboekje 2 Nijhof,-Schreuder, Aleid
€ 11,95
voorraad onbekend
Mijn bijbels abc van pasen
Mijn bijbels abc van pasen Bikker, Linda
€ 10,50
voorraad onbekend
Wat is een nieuw hart mama

Wat is een nieuw hart, door Simone de Looff wil ouders helpen om met hun jonge kinderen te spreken over bekering.

'Mama, wat is een nieuw hart? Moet ik dan geopereerd worden?' Hanna zit met deze belangrijke vraag. Samen met haar moeder gaat ze op zoek naar een antwoord. Het begrip 'een nieuw hart' wordt veel gebruikt. Zowel thuis als in de kerk en in de klas. Dit begrip heeft een diepe inhoud, maar deze wordt niet altijd begrepen, zeker niet door jonge kinderen.

In dit boek wordt het begrip op een kinderlijke, Bijbelgetrouwe manier uitgelegd. Aan het einde van dit boek staan gespreksvragen en wat opdrachten. Zo kan de uitleg worden verwerkt door de kinderen. Vanaf 5 jaar.

Wat is een nieuw hart mama Looff,-van Duivendijk, Simone de
€ 10,95
voorraad onbekend