Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij den Hertog najaar 2020

Bij Uitgeverij den Hertog uit Houten worden in het najaar 2020 weer veel nieuwe boeken verwacht. Deze nieuwe titels zijn altijd direct leverbaar na verschijnen bij Ichthusboekhandel, de christelijke boekhandel in de regio West Zuid Holland.

U kunt de nieuwe boeken van Den Hertog voor dit najaar nu reeds reserveren. Wij sturen ze dan (direct bij verschijnen) aan u toe, of u kunt ze dan ophalen in één van de winkels van Ichthusboekhandel.

Je hoed als signaal

Het boek je hoed als signaal is een uitleg van de betekenis van het dragen van een hoed door dames in de kerk tijdens de diensten. Ds. H. Brons gaat daarbij dieper in op de betekenis van dat wat staat in de brieven van Paulus hierover.

Waarom hebben we in de kerk soms andere gewoontes dan in de wereld om ons heen? Bijvoorbeeld de hoofdbedekking voor de vrouw. Waarom zou je een hoed dragen? Een vrouw draagt meestal geen hoed, behalve koningin Maxima. En wat zo verwarrend is: in veel kerken hoeft een hoed helemaal niet.

Ds. Brons laat zien dat hoofdbedekking tijdens de eredienst op de Bijbel is gegrond. Het is opvallend hoe rijk Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe spreekt over dit thema. Mede naar aanleiding van gesprekken met jonge vrouwen schreef ds. Brons dit boekje. In de hoop dat het vrouwen bemoedigt om met hun hoofdbedekking in de eredienst een signaal af te geven.

Je hoed als signaal Brons. ds. H.
€ 5,50
voorraad onbekend
En zend het aan de zeven gemeenten

Ds. M. Golverdingen geeft in het boek: En zend het aan de zeven gemeenten, elf preken over Openbaring 2 en 3.

De preken in deze uitgave zijn heel karakteristiek voor de manier waarop ds. Golverdingen Gods Woord verkondigd heeft in de verschillende gemeenten die hij mocht dienen. Ze behandelen de brieven uit Openbaring 2 en 3. Christus Zelf schreef ze aan de zeven gemeenten in het toenmalige Klein-Azië door middel van de apostel Johannes. Deze gemeenten vormen gezamenlijk een portret van de kerk; toen, maar ook nu.

In 2005 bezocht ds. Golverdingen met zijn vrouw tijdens een reis de restanten van die oude plaatsen. De vele indrukken waren aanleiding om na terugkeer een serie preken te houden over de brieven aan de zeven gemeenten. Deze preken zijn gehouden in de Gereformeerde Gemeente van Boskoop.

Een uitgave in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Ds. M. Golverdingen (1`941-2019) was predikant in de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten 's-Gravenzande, Utrecht, Ridderkerk-Slikkerveer, Groningen, Gorinchem, Boskoop en Waarde.

En zend het aan de zeven gemeenten Golverdingen, Ds. M.
€ 7,50
voorraad onbekend
Genezing van de blinde Bartimeus

In zeven preken over Lukas 18:35-43 behandelt de bekende Kralingse predikant Theodorus van der Groe de geschiedenis van de genezing van de blinde Bartimeüs.

In deze preken verklaart hij de geestelijke genezing van blinde zondaren en de bereidwilligheid van Christus om hen te genezen. Bartimeüs zag niets, hij was blind. Dat is een beeld van de gevallen mens. In geestelijk opzicht zien wij niets. Van der Groe schrijft: 'Wij kennen God niet, wij kennen onszelf niet, wij kennen onze zonde en ellende niet, wij kennen Christus, de Weg des levens, niet.' Alleen de almachtige en Goddelijke Geneesmeester kan hem genezen. Want 'de HEERE opent de ogen der blinden'.

De preken in De genezing van de blinde Bartimeüs, uitgesproken in het jaar 1742, zijn bijzonder helder, onderscheidend en pastoraal van inhoud. De heer C. Bregman heeft ze vanuit de eerste uitgave uit 1818 hertaald.

Deze preken zijn bedoeld voor persoonlijk lezen door gemeenteleden en zijn ook geschikt voor leesdiensten.

Theodorus van der Groe (1705-1784) is een bekende oude schrijver. Hij diende de gemeenten Rijnsaterwoude en Kralingen. Zijn bekendste geschrift is De toetssteen der ware en valse genade.

Genezing van de blinde Bartimeus Groe, Theodorus van der
€ 16,90
voorraad onbekend
de zondaar verheugd in God Heiligdom

Het boek De zondaar verheugd in Gods heiligdom door Thomas Halyburton bevat twaalf preken gehouden vooral rond de bediening van het Heilig Avondmaal.

De preken van Halyburton strekken 'ter ontdekking van zorgeloze zondaren, tot bestiering van overtuigde, en ter bemoediging en opwekking van des Heeren volk'. Zo luidt de ondertitel van de eerste Nederlandse uitgave in 1763. Deze godzalige Schotse, jonggestorven predikant was als een arbeider die het Woord der waarheid recht snijdt.

'De zondaar verheugd in Gods heiligdom' bestaat uit een tiental preken, gehouden rond de bediening van het Heilig Avondmaal, maar ze hebben nadrukkelijk tevens een algemene strekking. De preken elf en twaalf heeft Halyburton uitgesproken naar aanleiding van het overlijden van een vriend. Telkens wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van de beoefening van het ware zaligmakende geloof, dat een vaste grond is der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.

de zondaar verheugd in God Heiligdom Halyburton, Thomas
€ 17,50
voorraad onbekend
Een middel in Zijn hand

Een middel in Zijn hand door B. Hooghwerff gaat over Gods genadewerk tijdens epidemieën. Het is een kerkhistorisch verslag over wat eerder gebeurde in tijden van ernstige ziekten.

Het coronavirus en de gevolgen daarvan grijpen diep in onze samenleving in. Niemand heeft ooit eerder een dergelijke epidemie meegemaakt. De Spaanse griep in 1918 was de laatste pandemie die ook in ons land zeer veel slachtoffers eiste. In de negentiende eeuw woedden diverse cholera-epidemieën.

Treffend is dat er juist in deze perioden soms sprake was van een geestelijke opleving. B. Hooghwerff heeft daarvan opmerkelijke voorbeelden verzameld en weergegeven in dit boek.

B. Hooghwerff is de auteur van talrijke kerkhistorische publicaties.

Een middel in Zijn hand Hooghwerff, B
€ 9,90
voorraad onbekend
En aldaar zal geen nacht zijn

Het boek En aldaar zal geen nacht zijn door Ds. M. Karens bevat 30 meditaties voor ouderen waardoor dit bijzonder geschikt is als eindejaarsgeschenk.

Nacht staat in de Bijbel vaak in verband met het kwade, met tegenspoed en kruis. Onze zonden zijn er de oorzaak van. Wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar God trekt om Jezus' wil zondaren uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. In het leven der genade wandelen Gods kinderen zo vaak nog in het donker. Toch wil de Heere vaak juist dán onderwijzen en opwekken. Zodat het waar wordt: ''k Zal Zijn lof, zelfs in de nacht, zingen, daar ik Hem verwacht.' Straks, aan het einde van de tijd, zal er geen nacht meer zijn. Nog wil de Heere de nacht verdrijven in oude (en jonge) harten. Zodat het ten tijde des avonds licht mag zijn. Dat is de boodschap die doorklinkt in de dertig korte overdenkingen in dit boek, met name voor ouderen geschreven.

En aldaar zal geen nacht zijn Karens. ds. M.
€ 16,90
voorraad onbekend
Nieuw Leven

Nieuw leven door Ds. G. Kater is een cadeauboekje wat gegeven kan worden aan jonge echtparen als geschenk bij de doop door ouders, familie of de kerkelijke gemeente.

Wat is het een blijde verrassing wanneer je samen ontdekt dat je vader en moeder wordt! Voor het eerst, maar ook opnieuw! Zeker, er kunnen situaties zijn waarin een zwangerschap veel zorgen geeft, zodat je misschien heel gemengde gevoelens hebt bij de gedachte (weer) vader of moeder te worden. Toch is het in het licht van de Bijbel een blijde gebeurtenis als nieuw leven verwacht mag worden. De HEERE is immers de Bron van al het leven. Hij geeft het leven, als een wonder van Zijn goedheid.

Wat zegt de Bijbel over zwangerschap en geboorte? Daar gaat ds. Kater in dit geschenkboekje nader op in, met sprekende voorbeelden uit het Oude en het Nieuwe Testament. In twintig korte hoofdstukken brengt hij het onderwerp 'nieuw leven' vanuit de Schrift tot leven. Om over na te denken en je te verwonderen.

Nieuw Leven Kater, ds. G.
€ 8,50
voorraad onbekend
Troost voor pelgrims

Troost voor pelgrims bevat 52 meditaties geschreven door Ds. M. Krijgsman die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik en als eindejaarsgeschenk. Dit boekje is dan ook geschikt als weekboek voor een weekopening of -sluiting.

Voor ons allen komt het erop aan op welke weg wij reizen naar de eeuwigheid. We zijn wandelaar op de brede of op de smalle weg. Gods soevereine genade is er de oorzaak van dat zondaren tot pelgrims worden gemaakt op weg naar Sion. Het heeft Christus alles gekost om voor hen de vloek der wet te dragen. Hij droeg de straf die hun de vrede aanbrengt. Door Zijn Heilige Geest wekt hij hen op uit de geestelijke dood en leert wat het zeggen wil de grootste der zondaren te zijn. Zo zullen zij geleid en geleerd worden op weg naar het Jeruzalem dat boven is. Nog laat God Zijn genade verkondigen en klinkt de boodschap tot onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid: 'Laat u met God verzoenen.'

In deze Schriftuurlijk bevindelijke meditaties is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties lenen zich er heel goed voor om wekelijks te lezen, persoonlijk en in gezinsverband, maar ook bij een weekopening of weeksluiting.

Troost voor pelgrims Krijgsman, ds. M.
€ 16,90
voorraad onbekend
Als goud door vuur beproefd

Als goud door vuur beproefd is een boek van de bekende reformator M. Luther als Korte verklaring van de eerste brief van de apostel Petrus in 60 overdenkingen. Bruikbaar voor Bijbelstudie, belijdenisgeschenk en bij kringenwerk.

Na bijna 500 jaar klinken Luthers preken over de eerste brief van Petrus alsof ze gisteren zijn uitgesproken. Tot nu toe is er vrijwel niets van deze preken in onze taal verschenen. Deze uitgave is dus een eerste kennismaking voor de lezers van nu.

Van grote waarde is dat de hele eerste brief van Petrus vers voor vers wordt uitgelegd. Om deze preken toegankelijk te maken voor jonge lezers, is gekozen voor een bloemlezing van ruim 60 sprekende preekfragmenten van elk ongeveer drie pagina's.

Als goud door vuur beproefd Luther, dr. Maarten
€ 23,90
voorraad onbekend
Geoefend in de genade

Geoefend in de genade van J. Mastenbroek, laat tien levensschetsen zien van mannen die de Heere vreesden. Zij waren geoefend in de genade die de Heere hun schonk, de een meer, de ander minder. In hun leven getuigden zij van deze genade, in woord, in geschrift en in wandel.

Of men nu een predikant, een ouderling of een eenvoudige gezelschapsman was – allen gaven ze onderwijs vanuit de doorleefde praktijk der godzaligheid. Bij het beschrijven van het doorbrekend genadewerk in zondaarsharten en de oefeningen des geloofs moeten we meestal wat dieper in het verleden terug.
Tegelijkertijd is het dezelfde God Die Zijn volk bekeert zoals Hij dat altijd heeft gedaan, en nóg doet.

J. Mastenbroek was jarenlang bibliothecaris van de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam. Vele (kerk)historische publicaties en artikelen staan op zijn naam.

Geoefend in de genade Mastenbroek, J.
€ 18,90
voorraad onbekend
Leidsman naar de rust (Jozua)

Het boek Leidsman naar de rust van Ds. A. Moerkerken bevat elf overdenkingen over de persoon van Jozua, de opvolger van Mozes en staat stil bij de belangrijke momenten in zijn leven.

Kort voor zijn sterven op de berg Nebo vroeg Mozes de Heere in alle ootmoed om een opvolger. Daarop wees de Heere hem Jozua aan als de nieuwe leidsman, die het volk Israël het Beloofde Land binnen zou leiden. Jozua moest niet alleen Kanaän veroveren, maar hij moest het land ook uitdelen aan het volk Israël. Wat is Jozua daarin een treffend type van de Middelaar. Hij kreeg óók van Zijn Vader twee opdrachten: de verwerving van de zaligheid én het uitdelen van de verworven zaligheid tot een erfenis.

Ds. A. Moerkerken (1947) is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Hij diende de gemeenten Nieuw-Beijerland en Gouda. Tot 2017 was hij verbonden aan de Theologische School te Rotterdam, vanaf 1981 als docent en vanaf 1995 tevens als rector.

Leidsman naar de rust (Jozua) Moerkerken, Ds. M.
€ 19,90
voorraad onbekend
Ten dienste van het Woord

Het boek Ten dienste van het Woord, geschreven door ds. P. Mulder bevat gedachten over leren en leven in de gemeente. In dit boek maakt hij de balans op bij de afronding van zijn taak als rector van de theologische school van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam.

In de kerk gaat het allereerst over het Woord van God. De boodschap van het Woord moet getrouw verkondigd worden. Dat is de grondslag van de kerk, en die is het meest wezenlijk. Van daaruit zijn met name voor de jongeren van de gemeente ook de catechisatie en het onderwijs heel belangrijk.

Vanuit de grondslag van het Woord is er ook een orde in de kerk: hoe gaan de dingen eraan toe in de kerk, hoe wordt de kerk geregeerd? De kerkregering is van groot belang en heeft alles te maken met het gezag dat aan de Bijbel en aan bijbelse normen en opvattingen wordt toegekend.

Zowel de Woordverkondiging en het onderwijzen vanuit de Schrift als de kerkregering vanuit ambtelijk gezag werkt de auteur uit aan de hand van vele voorbeelden uit de praktijk van het kerkelijk leven.

Een waardevolle uitgave voor ambtsdragers én gemeenteleden.

Ten dienste van het Woord Mulder, ds. P.
€ 9,50
voorraad onbekend
Tegenstrijdige Schriftplaatsen verklaard

Schijnbaar tegenstrijdige Schriftplaatsen verklaard is een boek van J. Polyander (1568-1646). Hij was een van de revisoren van het Oude Testament voor de Statenvertaling als hoogleraar Theologie te Leiden.

Kan de Bijbel met zichzelf in tegenspraak zijn? Wie sommige teksten met elkaar vergelijkt, zou dat gemakkelijk kunnen denken. Bijvoorbeeld: enerzijds verzekert Christus dat eenieder die tot Hem komt niet uitgeworpen zal worden, terwijl Paulus anderzijds verklaart dat de zaligheid niet afhankelijk is van degene die wil, noch van degene die loopt, maar van de ontfermende God. Hoe zijn deze teksten met elkaar te rijmen? Dergelijke vragen zijn niet nieuw. Johannes Polyander heeft 122 paren van Bijbelteksten die met elkaar in strijd lijken te zijn, toegelicht. Op toegankelijke wijze maakt hij duidelijk dat deze niet met elkaar in tegenspraak kunnen zijn, omdat God Zelf de Auteur ervan is.

Polyanders boek verschijnt nu in een hertaling van neerlandicus Ed Kooijmans, die daarvoor de eerste uitgave in het Nederlands (1621) heeft gebruikt.

Tegenstrijdige Schriftplaatsen verklaard Polyander, Johannes
€ 37,50
voorraad onbekend
Petrus Immens pastoraal bewogen prediker

Petrus Immens, een pastoraal bewogen prediker is een studie door Steef Post, die eerder kerkhistorisch publiceerde over Smijtegelt en het kerkelijk leven in Middelburg uit die tijd.

Het boek werd ongeveer dertig jaar na zijn overlijden gedrukt en er zijn inmiddels meer dan dertig drukken van bekend. We hebben het over 'De godvruchtige avondmaalganger', een zeer bekend boek van Petrus Immens (1664- 1720). Deze predikant dankt zijn bekendheid in bevindelijk gereformeerde kringen vooral aan deze uitgave.

Het is boeiend om de mens te ontmoeten in deze Brabander, die een groot deel van zijn ambtelijk leven in Zeeland doorbracht. Dominee Immens blijkt een pastoraal bewogen prediker te zijn in een tijd waarin zowel de zekerheid van het geloof als de directe verbinding tussen belijdenis en Avondmaal ter discussie stond.

In deze prettig leesbare studie biedt de auteur een prachtige inkijk in de avondmaalspraktijk in Middelburg en het leven van een bevindelijke predikant rond 1700.

Petrus Immens pastoraal bewogen prediker Post, Steef
€ 12,50
voorraad onbekend
Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd is een mooi verzorgd cadeauboek van Ds. P. van Ruitenburg en wil een bemoediging voor onderweg mee geven aan ouderen en zieken in de gemeente.

Het zit ons in het bloed en in de aard om veilig te willen zijn, onbezorgd en tevreden. Helaas zoeken we onze troost vaak op de verkeerde plek. Of we stellen ons soms zelfs gerust met een valse troost.

In dit boek laat ds. Van Ruitenburg aan de hand van de Bijbel zien hoe Gods kinderen rust vinden in God. Die rust betreft niet alleen het leven na dit leven. Ook in dit leven is Gods genade voor hen genoeg. Ondanks de scherpe doornen! Wat een troost als we ondanks onze zonden horen: 'Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn.'

Wees niet bezorgd Ruitenburg, Ds. P. van
€ 16,90
voorraad onbekend
Toevlucht onder Zijn vleugels

Het boek Toevlucht onder Zijn vleugels van C.H. Spurgeon bevat 5 preken van deze bekende opwekkingsprediker die velen tot zegen is geweest.

In deze vijf preken wijst Spurgeon erop hoe rijk de Bijbel zondaren uitnodigt de toevlucht te nemen in de schaduw van Gods vleugels. Wie eigen zwakheid kent en daarom bij Hem schuilt, zal daar de gemeenschap met God ervaren en vergeving en vrede ontvangen. We kunnen hier zeker van zijn, omdat Hij ons dat in Zijn Woord zo vaak heeft beloofd. 'Waarom twijfelt u dan nog? Hij is immers een trouwe Helper voor allen die hun vertrouwen op Hem stellen.'

Spurgeon waarschuwt ook dat Gods nodiging niet vrijblijvend is. Ernstig wijst hij ons erop dat voor velen het woord van Jezus geldt dat ze niet hebben gewild. Daarom roept Spurgeon ons op: 'Ik smeek u, vlucht naar de schaduw van het kruis van Christus.'

Dit boek is vertaald door Kees de Wildt en bevat niet eerder in het Nederlands beschikbaar materiaal.

Toevlucht onder Zijn vleugels Spurgeon, C. H.
€ 8,50
voorraad onbekend
Dan zingen zij in God verblijd

Dan zingen zij in God verblijd is geschreven door Ds. P. de Vries en bevat een achttal verhalen met herinneringen aan kinderen van God.

In dit boek, een vervolg op 'Hoe zalig is het volk' en 'Gij zijt hun roem', is een achttal levensschetsen van Gods kinderen opgenomen. De auteur heeft hen allen persoonlijk gekend. Hoe verschillend zij ook geleid waren, deze christenen mochten hier reeds zingen van de wegen des Heeren. Zij leerden de Drie-enige God kennen als hun God en mogen nu eeuwig zingen van Zijn goedertierenheden.
Het doel van de auteur is niet om de beschreven personen in het middelpunt te plaatsen, maar wel om te laten zien hoe de levende God Zich laat kennen in Zijn Zoon Jezus Christus.

Nog altijd gaat Hij door met Zijn werk om Zich een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven.
Gods kinderen spreken nog nadat zij gestorven zijn. Hun spreken moge een aansporing zijn: 'Volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel.'

Dan zingen zij in God verblijd Vries, ds. P.de
€ 9,50
voorraad onbekend
De enige Medicijnmeester

Het boek De enige Medicijnmeester is een uitwerking door Thomas Watson (1620-1686) Puriteins predikant in Londen, van de eenvoudige tekst: 'Volg Mij.'

Twee woorden waren genoeg voor Levi om hem uit het tolhuis te roepen en tot een volgeling van Christus te maken. De enige Medicijnmeester kwam in zijn leven, en dat was tot zijn eeuwig heil. Op de vraag van de Schriftgeleerden en Farizeeën waarom Hij vervolgens eet en drinkt met tollenaren en zondaren, antwoordt de Zaligmaker: 'Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.'

Naar aanleiding van deze tekst, Lukas 5 vers 31, schetst Watson in bewogen bewoordingen de nood van verloren zondaren én het machtige werk van Christus om hen uit hun verlorenheid te redden.

Thomas Watson (ca. 1620-1686) was een vooraanstaand puriteins predikant in Londen.

De enige Medicijnmeester Watson, Thomas
€ 7,50
voorraad onbekend
Ziende op Hem

Ziende op Hem van Octavius Winslow bevat 31 overdenkingen en is geschikt voor persoonlijke gebruik en om aan het einde van het jaar uit te delen door kerken of verenigingen aan ouderen of bij een gelegenheid.

'Ziende op Hem' is een bundeltje met 31 korte overdenkingen, net als de eerder verschenen uitgaven 'De HEERE is mijn Deel' en 'De Heere is nabij'. Uitgangspunt is steeds een Bijbeltekst waarin de Heere Jezus, Zijn spreken en Zijn handelen centraal staan. Van daaruit worden geestelijke en praktikale lijnen getrokken naar het dagelijkse leven en handelen van de christen.

De 31 overdenkingen bieden een vaak verrassende blik op de behandelde teksten. Octavius Winslow heeft niet veel woorden nodig om tot de kern van de zaak te komen.

Ziende op Hem Winslow, Octavius
€ 15,50
voorraad onbekend
Ons Goddelijk beroep

Ons Goddelijk beroep is een weekboek door Ds. W.A. Zondag en betrekt ons bij het Bijbels denken over werk in 52 overdenkingen. De 52 overdenkingen lenen zich er uitstekend voor om wekelijks te lezen, bijvoorbeeld bij een weekopening of weeksluiting.

'Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen.' Het gaat om de gewillige en getrouwe uitoefening van ons Goddelijk beroep. Maar... hoe geven wij dat handen en voeten? De Bijbel mag hierin voor ons een belangrijke inspiratiebron zijn. In deze uitgave letten we erop hoe het werkgeverschap en het werknemerschap werden uitgeoefend door godvrezende mensen uit de Bijbel. Ook de Heere Jezus geeft in verschillende gelijkenissen beelden van wat van een 'goed werkgever' en een 'goed werknemer' mag worden verwacht. Natuurlijk kunnen we de arbeidsverhoudingen van 'toen' niet één op één overzetten naar onze 21e eeuw. Toch is het mogelijk een toespitsing te maken naar onze hedendaagse werkomgeving.

De Het kan o.a. ook gebruikt worden als cadeau in een pakket met Kerst of als relatiegeschenk.

Een uitgave in samenwerking met de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU).

Ons Goddelijk beroep Zondag, Ds. W.A.
€ 15,90
voorraad onbekend
Adam, dagboek voor jongens

Adam! is een eigentijds Bijbels dagboek voor jongens onder redactie van ds. G.J. van Aalst en Dirk-Jan Nijsink.

Jongens en Bijbellezen. Niet altijd de makkelijkste combinatie, zeker niet in de pubertijd. Maar de Bijbel heeft een boodschap, juist voor jongens. In Gods Woord komen echte jongensthema's naar voren. Bijvoorbeeld: kracht, vechten, vrienden, alcohol, geld. Goed om te lezen wat de Bijbel daarover zegt! Natuurlijk komen er ook geloofsthema's aan de orde, zoals bekering, heiligheid, zonde, vergeving en genade.

De stukjes zijn kort en vlot geschreven en bieden voor elke dag iets om vanuit de Bijbel bij stil te staan. Een dagboek in handig formaat, met eigentijdse en een wat meer stoere vormgeving.

Met bijdragen van onder andere: ds. G.J. van Aalst, A. Bolier, ds. H. Brons, ds. W. Harinck, ds. J. IJsselstein, ds. S.W. Janse, ds. G.W.S. Mulder, L.A. Kroon, H.J. Nijsink, J. J. Pons, S.D. Post, ds. A.T. Vergunst.

Uitgave in samenwerking met Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Adam, dagboek voor jongens Aalst. Ds. G.J. van (red)
€ 17,90
voorraad onbekend
Profetisch woord, dagboek voor jongeren

Profetisch woord is een dagboek bedoeld voor jongeren met een vorm van autisme. Het staat onder redactie van Inge van Hell- van Dijke en 25 mensen uit verschillende kerken van de gereformeerde gezindte hebben hier aan meegewerkt.

In dit dagboek worden Bijbelgedeelten uitgelegd uit de Bijbelboeken van de profeten. De profeten hebben het Woord van God doorgegeven in de Bijbelse tijd. Daarom heet het dagboek 'Profetisch Woord'. Door middel van de Bijbel en het gebruik van dit dagboek komt het Woord van God ook tot jou.

Moeilijke woorden en beeldspraak uit de Bijbel worden duidelijk uitgelegd. Het dagboek is overzichtelijk opgebouwd; ieder dagboekstukje heeft dezelfde structuur.

Profetisch Woord is een uitgave op initiatief van Helpende Handen in samenwerking met uitgeverij Den Hertog. Vijfentwintig scribenten uit de Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk, Oud Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Gemeenten in Nederland
hebben eraan meegewerkt

Profetisch woord, dagboek voor jongeren Hell=van Dijke, Inge van
€ 18,90
voorraad onbekend
De Eerste en de Laatste (Dagboek)

Het Bijbels dagboek De Eerste en de Laatste is geschreven door Ds. B. Labee, predikant van de gereformeerde Gemeente van Veenendaal en gaat over de Openbaring van Johannes.

'Vrees niet; Ik ben de Eerste en Laatste.' Zo klonken de woorden van de Heere Jezus Christus tot de balling Johannes op Patmos. Ook in de eindtijd, en de eindstrijd, bewaart Christus de Zijnen. Tegelijk wordt zichtbaar dat alle macht en kracht van satan, de oude slang, verbroken wordt. Staande op het zand van de zee mocht Johannes - en mag de bruidskerk van Christus vandaag met hem - uitzien naar de komst van de Bruidegom. Soms vrezend en bevend vanwege de ontzaglijke wereldgerichten, soms ook met opgestoken hoofd omdat de verlossing nabij is. 'En God Zelf zal bij hen en hun God zijn.'

In dit dagboek komen met name de minder bekende hoofdstukken 4 tot en met 22 uit de Openbaring aan Johannes aan de orde. Niet alleen wordt een korte uitleg gegeven, maar ook een voorzichtige duiding van wat de Heere openbaarde over de toekomende dingen in dit laatste Bijbelboek.

De Eerste en de Laatste (Dagboek) Labee, Ds. B
€ 23,90
voorraad onbekend
Ik zal Mijn mond opendoen (Dagboek)

Ik zal mijn mond opendoen is een Bijbels dagboek voor kinderen geschreven door M. Quist en richt zich tevens op mensen met een verstandelijke beperking.

Ik zal Mijn mond opendoen... Wie zegt dat? Dat zegt de Heere. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord. We horen Zijn stem in het scheppingsverhaal, maar ook in al die andere verhalen en gebeurtenissen in de Bijbel. Over Maria, Martha en Lazarus bijvoorbeeld. Of over de profeten Elia en Elisa. En over de geschiedenissen van Jona en Simson.
Het gaat vooral over de Heere Jezus. Over Zijn lijden, sterven en opstanding. Ook denken we na over Hemelvaart en Pinksteren. In de laatste maand lees je over Advent, Kerst en Oudjaar.
Elk dagboekstukje wordt afgesloten met een vraag en een te zingen psalmvers.

Dit dagboekje is eenvoudig geschreven. Daarom kan het voor alle leeftijden gebruikt worden. Het is ook geschikt voor jongeren en mensen met een verstandelijke beperking

Ik zal Mijn mond opendoen (Dagboek) Quist, M.
€ 16,90
voorraad onbekend
Licht in de nacht (10 kerstvertellingen)

Licht in de nacht bevat tien bijbelse kerstvertellingen door Peter Dirksen gericht op jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

December is de maand van de kerstvertellingen. In kerkelijke gemeenten, op kinderclubs en vanuit evangelisatiewerk wordt de bijbelse boodschap van Jezus' geboorte verteld. Soms heel eenvoudig. Bijvoorbeeld aan ouderen en jongeren of kinderen met een verstandelijke beperking. Deze uitgave wil daarbij helpen.

In elk van de tien kerstvertellingen in dit boek luisteren we naar de boodschap van Kerst. De Heere Jezus kwam op deze aarde. Hij werd geboren in Bethlehems stal. Zijn komst bracht licht in het donker van de nacht. Dat zien we bij de herders, bij Maria en Jozef, bij Simeon en Anna. Nóg laat Hij het licht van Zijn genade schijnen in donkere, zondige harten. De vertellingen in 'Licht in de nacht' kenmerken zich door korte zinnen en eenvoudig taalgebruik. Ze hebben een heldere structuur en bestaan elk uit drie 'punten'. Iedere vertelling sluit af met het zingen van een (psalm)vers. Met tekeningen van Jaap Kramer.

P. (Peter) Dirksen (1960) is al bijna veertig jaar werkzaam in het reformatorisch basisonderwijs, eerst als meester voor de klas, nu als schoolleider van de reformatorische Rehobôthschool in Geldermalsen.

Een uitgave in samenwerking met Helpende Handen.

Licht in de nacht (10 kerstvertellingen) Dirksen, Peter
€ 13,50
voorraad onbekend
De God van Jakob

De God van Jakob is een verhaal uit de Bijbel verteld voor kinderen door Laura Zwoferink en voorzien van tekeningen door Pieter Nuyten.

Jakob vlucht voor zijn broer Ezau.
In de nacht krijgt hij een droom.
De Heere zegt: 'Jakob, dit land zal Ik jou geven.
Ik ben met je en zal je beschermen.'

'Lees je mee?' is een serie leesboeken van Laura Zwoferink over de hele Bijbel. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen. Om zelf over na te denken of om samen over te praten. De serie is ook geschikt voor beginnende lezers.

Laura Zwoferink is al jaren actief in het onderwijs. Ze is de auteur van de peuterbijbels Kijk en Luister deel 1, 2 en 3 en de boeken Kijk & Lees, verhalen over kinderen in de Bijbel en Kijk & Lees, verhalen over het leven van de Heere Jezus. De illustraties zijn gemaakt door Peter Nuyten.

De God van Jakob Zwoferink, Laura
€ 12,50
voorraad onbekend
Laat de kinderen tot Mij komen

Laat de kinderen tot Mij komen is een deel uit de kinderbijbelserie van Laura Zwoferink en met tekeningen van Peter Nuyten.

'Laat de kinderen tot Mij komen,' zegt Jezus.
'En houd ze niet tegen.
Want ook voor kinderen ben Ik gekomen.'

'Lees je mee?' is een serie leesboeken van Laura Zwoferink over de hele Bijbel. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen. Om zelf over na te denken of om samen over te praten. De serie is ook geschikt voor beginnende lezers.

Laura Zwoferink is al jaren actief in het onderwijs. Ze is de auteur van de peuterbijbels Kijk en Luister deel 1, 2 en 3 en de boeken Kijk & Lees, verhalen over kinderen in de Bijbel en Kijk & Lees, verhalen over het leven van de Heere Jezus. De illustraties zijn gemaakt door Peter Nuyten.

Laat de kinderen tot Mij komen Zwoferink, Laura
€ 12,50
voorraad onbekend
Tornado

Tornado is een jongensboek voor kinderen vanaf 11 jaar en is geschreven door Rijk Arends. Het gaat over een emigratie naar Canada en heel veel meer.

'Kijk daar!' wijst zijn vader. Peer kijkt over het meer. In de verte lijkt de lucht van alle kanten in beweging te zijn en over zichzelf heen te tuimelen. Net of hij moet vechten voor elke centimeter ruimte. Een plotselinge windvlaag doet Peer even wankelen. 'Het wordt menens,' zegt zijn vader bezorgd. 'Dit kan het begin zijn van een tornado! We moeten onmiddellijk terug!'

Toen Peer 5 jaar was, verloor hij zijn moeder. Zijn leven verandert weer totaal als zijn vader terug wil naar Canada, waar hij is opgegroeid. Hij zegt dat hij de boerderij van Peers opa over wil nemen. Maar Peer weet wel beter. Het gaat om die vrouw. Om Rachel. Eén ding weet hij zeker: hij hoeft geen nieuwe moeder. In Canada zit Rachels zoon Mike ook niet op hen te wachten. Peer en Mike besluiten er samen voor te zorgen dat 'het gedoe' tussen hun ouders niets wordt. Maar waarom waarschuwt opa Peer voor Mike? Tijdens een vakantie loopt de spanning op. Als Peer en zijn vader aan het mountainbiken zijn, worden ze overvallen door een tornado. In de uren die volgen verandert alles.

Rijk Arends werkt als groepsleerkracht op De Hervormde School in Opheusden, waar hij al vele jaren met veel plezier voor groep 8 staat. Schrijven is zijn grootste hobby. Met zijn debuut Onder vuur won hij de EigenWijsPrijs 2018.

Tornado Arends, Rijk
€ 4,99
voorraad onbekend
Mees en Tijn het geheim van het kasteel

In Mees en Tijn en het geheim van het kasteel van Ina van der Beek gaan de jongens samen met opa naar een echt kasteel. Stiekem maken ze een plan om op onderzoek uit te gaan in de afgesloten torens. In een hoge torenkamer doen ze iets heel doms. Er is eigenlijk maar één oplossing: wegwezen! Op weg naar de uitgang stuiten ze op twee mannen die zich vreemd gedragen... Wat nu?

Tijn begint al langs de smalle paadjes te rennen.
'Kom op, Mees, we zijn ridders en gaan het kasteel bestormen.'
Opeens staat Mees stil. Hij trekt Tijn aan zijn mouw.
'Tijn,' zegt hij zacht, 'ik denk dat wij best zonder opa en
oma helemaal boven in de torens kunnen gaan kijken.

Ina van der Beek heeft, naast kinderboeken, diverse andere uitgaven op haar naam staan. Met Mees en Tijn en de campingdief won zij de EigenWijsPrijs in 2016.

En toen? is het thema voor de Kinderboekenweek 2020. Mees en Tijn en het geheim van het kasteel verschijnt als actieboek voor de middenbouw van de basisschool en heeft alleen in de maand oktober 2020 de speciale actieprijs van 5,95

Mees en Tijn het geheim van het kasteel Beek, Ina v.d.
€ 11,50
voorraad onbekend
Al zou de vijgenboom niet bloeien

Al zou de vijgeboom niet bloeien is een nieuwe roman van Monica Nieuwenhuise-Thijsen. Zij debuteerde met het boek Een zeker man had een vijgenboom.

Boudewijn is directeur van een internationale bloemenhandel. Zijn leven draait om zakelijk succes en hij geniet ervan om zijn vrouw iedere vrijdag royaal van bloemen te voorzien. Hun riante huis geurt dan naar de bron van hun welvaart.

De enige dissonant is zijn moeder. Zij ziet in die prachtige snijbloemen een symbool van vergankelijkheid en grijpt iedere gelegenheid aan om hem te wijzen op het ene nodige. Dat irriteert hem mateloos.

Maar een goed glas wijn helpt om zich weer te concentreren op zijn florerende onderneming. Totdat een onzichtbaar virus een pandemie veroorzaakt. De bloemenexport stort volledig in en Boudewijn moet machteloos toezien hoe zijn zaak in korte tijd ten onder gaat. Dan wordt alles anders.

Een indringend verhaal dat volop aansluit bij de actualiteit. Grotendeels verteld vanuit de beleving van Boudewijns vijfjarig zoontje Melchior, wat het verrassendluchtig én aangrijpend maakt.

Al zou de vijgenboom niet bloeien Nieuwenhuise-Thijsen, Monica
€ 14,50
voorraad onbekend
Eegje Pleegje

LIanne Biemand en Corrie van der Spek maakten samen het prentenboek: Eegje Pleegje. Beiden zijn (crisis-)pleegmoeder. Ze maakten dit toegankelijke boekje om pleegzorg bespreekbaar te maken met jonge kinderen. Daarnaast is het 'gewoon' een leuk prentenboek om voor te lezen en te bekijken.

In het bos van sterke dieren,
niet zo heel ver hier vandaan,
woont een lieve kleine egel.
Eegje Pleegje is haar naam.
Maar dan... gaat er iets mis. Eegjes mama heeft
haar poot bezeerd. Nu kan ze niet voor Eegje
zorgen. Gelukkig is er altijd hulp in de buurt
in het bos van sterke dieren!

Goed verhaal met een mooie moraal en een zachte uitleg voor iets heftigs.'
Heleen de Boer, gedragswetenschapper bij Jeugdbescherming West.

Geschikt voor: voorlezen vanaf 2 jaar,zelf lezen vanaf 7 jaar

Eegje Pleegje Biemond, Lianne en Corrie van der Spek
€ 5,50
voorraad onbekend
Vergelding

Vergelding is een nieuwe boek van Adri Burghout voor lezers vanaf een jaar of 11.

Kolonel Ivar van Waes heeft het prima naar zijn zin als Apachevlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. In Texas, USA, traint hij nieuwe piloten op de geavanceerde gevechtshelikopter.

Maar dan wordt hij bij zijn commandant geroepen. Hij krijgt te horen dat hij geselecteerd is voor een supergeheime missie naar Noord-Irak en Syrië. Daar moet hij een Russische officier opsporen die verantwoordelijk is voor het neerhalen van een passagiersvliegtuig, waarbij alle inzittenden zijn omgekomen.

Op de passagierslijst van het verongelukte toestel staat ook Viola Lisica. Wat de commandant niet weet, is dat Viola de stille liefde was van Ivar. Met zijn geheime missie krijgt Ivar de kans om wraak te nemen op de moordenaar van zijn geliefde. Zal Ivar die kans ook waarnemen?

Vergelding Burghout, Adrie
€ 4,99
voorraad onbekend
Pas op voor de haai

Pas op voor de haai is een kinderboek door Bram Kasse voor kinderen vanaf 6 jaar.

het is fijn bij de plas.
jip zwemt met de broers.
'ga weg!' roept brok.
'dit is mijn plek.
ik vang de vis.'
jip schrikt.
niet de vis!
dat is zijn vriend.
wat nu?
zwom hier maar een haai.
dan werd brok vast bang.

Eerder verschenen:

* pas op voor de taart
* pas op voor de boef
* pas op voor het bos

Geschikt voor: kinderen vanaf 6 jaar

Bram Kasse werkt als docent pedagogiek op de Christelijke Hogeschool Ede. Met De rijkste opa van de wereld heeft hij de EigenWijsPrijs 2020 gewonnen.

Pas op voor de haai Kasse, Bram
€ 11,50
voorraad onbekend
Jef en Jette vinden een schat

Jef en Jette vinden een schat is een leuk kinderboek van Heleen Buth-Villerius, bedoeld om vanaf 7 jaar zelf te lezen.

Jef en Jette zijn een tweeling van 7 jaar. Jef is stoer. En Jette denkt eerst goed na voor ze iets doet. Samen staan ze sterk. Samen redden ze Doortje de poes uit een heel hoge boom. Samen plagen ze opa. En samen helpen ze oma. Want zij raapt troep uit de berm. En ze verdient er nog geld mee ook! Op een dag vindt Jef een zakje in de sloot. Er zit iets glimmends in...

Jef en Jette vinden een schat Buth, Heleen
€ 11,50
voorraad onbekend
Stijn redt een dier

Stijn redt een dier is een leuk kinderboek van Gisette van Dalen bedoeld vanaf 6 jaar.

Stijn stormt naar de sloot.
Geen Goos.
Hij kijkt in het riet.
Geen Goos.
Wat nu?
Stijn is bij boer Bas.
Daar redt hij een gans in nood!
Het dier denkt dat Stijn zijn mam is.
Stijn helpt zo goed hij kan.
Hij noemt de gans Goos.
Maar op een dag is Goos weg.
Stijn zoekt Goos op.
Kijk uit, Stijn!
Dat gaat niet goed!

Eerder verschenen:
* De reis van Stijn
* Stijn vangt een boef
* Stijn blust de brand

Geschikt voor: kinderen vanaf 6 jaar

Stijn redt een dier Dalen, Gisette van
€ 10,50
voorraad onbekend
Iza en het ruiterbewijs

Iza en het ruiterbewijs is een nieuwe boek van Simone Foekens over Iza die haar ruiterbewijs wil halen.

Muis briest en bokt. Ze is bang. Met een gil valt Iza op het zachte zand van het ruiterpad. Ze spert haar ogen open. In een flits ziet ze iets bruins verdwijnen.

Iza droomt ervan om alleen buitenritten te maken. Samen met haar pony Muis naar de duinen en het strand... dat lijkt haar geweldig! Van papa en mama moet ze dan wel eerst haar ruiterbewijs halen. Met een paar klasgenoten gaat ze op les. Samen doen ze hun best om Noor te helpen, die leren moeilijk vindt. Tijdens een buitenrit schiet er een bruin dier voor Iza weg. Ook bij de stal ziet Iza wat vreemds. Wat voor dier loopt er rond de manege? Heeft het hulp nodig? Als Iza het ontdekt, heeft ze er een probleem bij...

Eerder verschenen:
* Iza krijgt een pony
* Iza en de gewonde pony
* Iza helpt op de manege
* Iza, onrust op de manege
* Iza redt een veulen

Geschikt voor: kinderen vanaf 7 jaar

Simone Foekens woont in Almelo. Wandelen en fotografie zijn haar grootste hobby's. Daarnaast leest ze graag en schrijft ze leesboeken voor kinderen en volwassenen.

Iza en het ruiterbewijs Foekens, Simone
€ 10,50
voorraad onbekend
Bedreigd

Bedreigd is een leesboek voor kinderen vanaf 10 jaar door Roland Kalkman .

Sinds Seths vader een nieuw bedrijf begonnen is, wordt hij bedreigd. Maar daar blijft het niet bij. Ook Seth vindt een dreigbriefje in zijn schoollaatje en 's nachts ontdekt hij een insluiper in de tuin. Elke dag brengt een beveiliger hem naar school. Na een poos is hij het zat om altijd bang te zijn.

Samen met Else richt hij de VBB op: de voorkom-bedreigen-bende. Wie zit er achter de bedreigingen? En wat willen ze van zijn vader? Wat voor bedrijf heeft zijn vader eigenlijk? Zonder beveiliger gaan ze op onderzoek uit. Maar dan wordt Seth herkend...

Roland Kalkman werkt als ambulant begeleider in het onderwijs. Als auteur van jeugdboeken heeft hij al heel wat titels op zijn naam staan.

Bedreigd Kalkman, Roland
€ 12,90
voorraad onbekend
Een lied bij het raam

Een lied bij het raam is een boek voor kinderen vanaf 7 jaar en gaat onder andere over de Coronacrisis. Het is geschreven voor M.H. Karels-Meeuse.

Ben en Luuk zitten naast elkaar in groep drie. Maar... opeens wordt alles anders! Dat komt door een super klein gevaarlijk virus dat alles op zijn kop zet. Ze mogen niet meer naar school, niet meer
naar de kerk en niet meer naar oma in het zorgcentrum. Hoe moet het nu?

En hoe gaat het als mama juf opeens in het zorgcentrum gaat helpen? Gelukkig is er ook iets leuks: op berenjacht gaan. Wat is er bij Maartje gebeurd? Dat wordt een avontuur!

Geschikt voor: kinderen vanaf 7 jaar

M.H. Karels-Meeuse is getrouwd en moeder van tien kinderen. Ze begon met het schrijven van kleuterverhaaltjes en andere verhalen. Inmiddels heeft zij vele titels, voor zowel kinderen als volwassenen, op haar naam staan.

Een lied bij het raam Karels-Meeuse, M.H.
€ 5,50
voorraad onbekend
Een onvergetelijk schoolkamp

Een onvergetelijk schoolkamp is een kinderboek geschreven door Hans Mijnders en bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar.

Yes! Groep 7 gaat eindelijk op schoolkamp. Joep en Tara kunnen aan niets anders meer denken. Maar ze maken zich ook zorgen, want hun vader en moeder gaan mee als leiding. Als ze zichzelf maar niet voor gek zetten...

Het wordt een kamp vol maffe, grappige en spannende gebeurtenissen. En gaat hun plan om de juf aan de man te helpen lukken?

Sommige klasgenoten zijn niet helemaal zichzelf. Waarom doet Cathleen bijvoorbeeld zo irritant? Of is er meer aan de hand?

Een onvergetelijk schoolkamp Mijnders, Hans
€ 11,90
voorraad onbekend
Brandhaard

Brandhaard is een jeugdboek voor kinderen vanaf 11 jaar en is geschreven door Herman Wilbrink. Het geeft een mooi inzicht in het werk van de brandweer.

'Blijf daar!' waarschuwt Sander en hij heft de straalpijp dreigend omhoog.
Lachend loopt de jongen dichterbij. 'Wat wou je nou, pyromaantje?'
Sanders ogen spuwen vuur. Alles vanuit zijn verleden komt weer naar boven.

Rond de jaarwisseling is het erg onrustig in Apeldoorn. Er worden allerlei brandjes gesticht en de brandweer heeft het druk. Sander vindt dat niet heel erg, omdat hij van zijn werk als brandweerman houdt. Maar het wordt gevaarlijk als een groepje jongens de brandweer aanvalt. Sander wordt boos en vecht terug. Dat had hij beter niet kunnen doen. Dan breekt er weer een brand uit, waarbij de situatie volledig uit de hand dreigt te lopen...

“Wederom een boek met mooie verhalen over ons vak, waarin onder andere een brand in een flat die wij hebben meegemaakt goed omschreven is.”
Bevelvoerder Erwin - Brandweer Apeldoorn

Herman Wilbrink is leraar in het basisonderwijs. Schrijven is al jarenlang zijn hobby.

Brandhaard Wilbrink, Herman
€ 12,50
voorraad onbekend
Britt geeft niet op

Brit geeft niet op, is een leuk meidenboek van Hanny van de Steeg

Brit heeft het niet makkelijk door de problemen thuis. Ze wordt verliefd op Ronald, maar het wordt niets tussen hen. Waarom zit het allemaal toch zo tegen? Ze móét gewoon even weg van alles.

Dan krijgt ze de kans om op werkvakantie te gaan in de bergen. Yes! Dat is precies wat ze zoekt. Vol nieuwe energie reist Brit naar de Alpen. Ze gaat er aan het werk in een vakantiepark en maakt nieuwe vrienden. Maar wat heeft Manfred voor bedoelingen?

Na de zomer heeft Brit zin om aan haar nieuwe baan in een restaurant te beginnen. En gelukkig gaat het thuis eindelijk beter. Onverwachts zoekt Ronald weer contact. Daar zit Brit nu echt niet meer op te wachten. Maar dan krijgt ze spijt...

Eerder verschenen:

* Avontuur in Afrika
* Tegenwind voor Carlijn
* Uitdaging voor Paola

Geschikt voor: meiden vanaf 11 jaar

Hanny van de Steeg heeft jarenlang lesgegeven op de basisschool. Naast romans voor ouderen heeft ze vele kinder- en meidenboeken op haar naam staan.

Britt geeft niet op Steeg, Hanny van der
€ 14,90
voorraad onbekend
Ik ben er ook nog

Ik ben er ook nog, is een boek voor meiden vanaf 11 jaar. Het is geschreven door Joke van Winkel, laat zien wat er soms thuis niet goed gaat en hoe je er dan mee om kan gaan.

'Ben je thuis anders?'
Ik haal mijn schouders op. Thuis is alles anders. Maar ik heb er geen zin in om dat tegen mijn mentor te vertellen.

Annefleur vindt het thuis helemaal niet meer gezellig. Sinds haar broer een ongeluk heeft gehad, is het moeilijk om met hem om te gaan. Steeds is ze bang dat haar broer een woede uitbarsting krijgt. En waarom doen haar ouders zo geheimzinnig en mag niemand weten wat er écht gebeurd is? Het lijkt of haar ouders zich ervoor schamen. En is dat ook de reden dat haar moeder haar steeds controleert? Annefleur gaat zich er steeds meer aan storen.

Het maakt Annefleur ook verdrietig dat haar moeder zo weinig echte aandacht voor haar heeft. Zij is er toch ook nog? Annefleur is blij als ze naar haar vriendin Kim kan. Met haar kan ze lachen. Maar begrijpt Kim haar wel goed? Als er een nieuwe lerares komt, verzint Kim een grap. Een grap die alleen Kim kan bedenken. Dan ontdekt Annefleur dat ook Yannick het niet fijn vindt thuis. Hoe kan ze haar ouders ervan overtuigen dat het zo niet goed gaat?

Joke van Winkel werkt al jaren als activiteitenbegeleider in de gehandicaptenzorg. Schrijven is haar hobby.

Ik ben er ook nog Winkel, Joke van
€ 8,50
voorraad onbekend
Sanne in actie

Sanne in actie is een boek voor meiden vanaf 11 jaar en is geschreven door Thea Zoeteman-Meulstee.

Sanne is altijd actief. En als ze ergens voor gaat, gaat ze er 100% voor.
Ze vindt het supergaaf om met haar camera de natuur in te trekken om de mooiste foto's te maken. Ook is ze heel graag bij haar verzorgpony's Jade en Bijoux. Ze is woedend als iemand rotjes bij de dieren in de wei gooit. Wie doet er nou zo iets?

Problemen zijn er om op te lossen, vindt Sanne. Maar als iemand op school komt vertellen over vluchtelingenkampen, beseft ze dat sommige problemen te groot zijn om alleen op te lossen. Toch wil ze niets liever dan helpen.

Met haar klas zet ze een geweldige actie op touw. Samen organiseren ze een
rommelmarkt. Maar wie werkt hen toch zo tegen? Als ook de pony's weer lastig gevallen worden, zakt zelfs Sanne de moed in de schoenen.

Thea Zoeteman-Meulstee heeft verschillende romans voor volwassenen,meidenboeken en kinderboeken op haar naam staan.

Gelukkig steunt Fleur haar, net als Rinco. In korte tijd heeft hij een grote plek in haar leven gekregen. Wat betekent hij nou eigenlijk voor haar?

Sanne in actie Zoeteman-Meulstee, Thea
€ 17,90
voorraad onbekend