Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij den Hertog najaar 2022

Bij de bekende uitgeverij den Hertog uit Houten verschijnen naar verwachting dit najaar weer tientallen nieuwe boeken, die direct na verschijnen leverbaar zijn via Ichthusboekhandel.nl.

Den Hertog is als uitgeverij gericht op de gereformeerde gezindte en de boeken hebben dan ook een overwegend reformatorische karakter.

U kunt de boeken van uitgeverij den Hertog online reserveren bij Ichthusboekhandel.nl of bestellen via één van de Ichthusboekwinkels.

Apocriefe boeken

De Apocriefe boeken in een volledige herdruk, in aangepaste spelling, volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur, zoals vroeger opgenomen in de Statenbijbel.

De Apocriefe Boeken horen niet tot de canon van de Heilige Schrift. Toch kan het lezen ervan wel degelijk een verrijking zijn. Sommige boeken kenmerken zich door oprechte godsvrucht en diepe ernst, terwijl andere een bron van historische informatie zijn.

Tussen de jongste boeken van het Oude Testament en de oudste van het Nieuwe Testament liggen enkele eeuwen. In die periode heeft de geestelijke ontwikkeling van het Joodse volk niet stilgestaan.

De Apocriefe Boeken vormen een belangrijke bron om de geschiedenis, en vooral de gedachten, te leren kennen van het Jodendom in de tijd tussen het Oude en Nieuwe Testament. Als zodanig bieden zij ook inzicht in het geestelijk milieu waarin de Heere Jezus en Zijn discipelen geleefd hebben.

Deze uitgave is een volledige herdruk, in aangepaste spelling, met een fraaie omslag volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur.

In deze uitgave van de Statenvertaling leest u de volgende Apocriefe boeken:

* 3 Ezra
* 4 Ezra
* Tobit (Tobias)
* Judith
* Boek der Wijsheid (Wijsheid van Salomo)
*Jezus Sirach (Ecclesiasticus)
* Baruch incl. Brief van Jeremia (Baruch 6)
* Esther (apocriefe deel)
* Gebed van Azaria (Dan. 3)
* Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
* Susanna (Dan. 13)
* Bel en de draak (Dan. 14)
* Gebed van Manasse
* 1 Makkabeeën
* 2 Makkabeeën
* 3 Makkabeeën

Apocriefe boeken Statenvertaling
€ 28,90
voorraad onbekend
Met pelgrim op reis, momenten uit  de

Met pelgrim op reis, momenten uit de Christenreis is geschreven door Ds. G. Clements, predikant in Gouda en is de neerslag van een aantal lezingen over dit zeer geliefde boek.

Wie kent niet het wereldberoemde boek van John Bunyan, de Christenreis? Op een heel boeiende manier vertelt Bunyan daarin over de ervaringen van een christen tijdens zijn reis van de stad Verderf naar het hemels Vaderland. Het verhaal van Bunyan geeft onderwijs over de weg die de Heere met Zijn kinderen houdt.

In zijn gemeente te Gouda heeft ds. Clements vooral voor jongeren een aantal catechisatieavonden gehouden over momenten uit de Christenreis van John Bunyan. De gehouden lezingen zijn in dit boek uitgewerkt.

Geschikt voor: jongeren, jongvolwassenen, kringwerk

Met pelgrim op reis, momenten uit de Clements, Ds. G.
€ 17,90
voorraad onbekend
Christus gekruist of het merg van het ev

Christus gekruist, of Het merg van het Evangelie bevat van James Durham in totaal 72 preken over Jesaja 53.

In deze preken worden vanuit de behandeling van Jesaja 53 veel belangrijke onderwerpen van de christelijke leer besproken. Zo gaat het over het ware geloof, het lijden en sterven van Christus, de vraag voor wie Christus gestorven is, de gebruikmaking van Christus' lijden en sterven, de rechtvaardigmaking en Christus' voorbede. Durham weerlegt meerdere dwalingen en geeft de lezer veel praktische toepassingen.

De auteur heeft deze preken gehouden in de jaren 1656 en 1657. De preken zijn eerder vertaald door J. Ross, en voor het eerst uitgegeven in 1752 onder de titel 'Christus Gekruyst, of het Mergh des Evangeliums'. De uitgave die nu verschijnt, bevat een nieuwe, geactualiseerde vertaling van deze bekende preken over Jesaja 53.

Uitgave in samenwerking met Stichting Gereformeerd Erfgoed.

Verwacht november 2022

Christus gekruist of het merg van het ev Durham, James
€ 52,50
voorraad onbekend
Zijn barmhartigheden hebben geen einde

Het boek Zijn barmhartigheden hebben geen einde bevat van Ds. J.J. van Eckeveld zes preken vanuit de Klaagliederen van Jeremia.

Jeremia schrijft zijn Klaagliederen bij de verwoeste stad Jeruzalem. De 'wenende profeet' is diep getroffen door Gods oordeel over het volk en de stad, maar ziet toch door alles heen op Gods goedertierenheid.

In de zes preken uit Jeremia 2 en 3 die in deze uitgave zijn gebundeld, wordt de lijn getrokken naar Christus. Hij weende over de stad Jeruzalem en had ondanks zoveel zonde en ontrouw haar behoud op het oog. Het is om Zijn verdienste dat Jeremia mag belijden dat Gods barmhartigheden geen einde hebben, zelfs niet in tijden van tegenspoed en verdriet.

De preken in deze bundel zijn gehouden in het najaar van 2017. Ze zijn geschikt voor (een serie) leesdiensten of voor persoonlijke overdenking.

Verwacht oktober 2022

Zijn barmhartigheden hebben geen einde Eckeveld, ds. J.J. van
€ 17,50
voorraad onbekend
Tot vrijheid geroepen

Tot vrijheid geroepen is een Bijbelstudieboek van Ds. W. Harinck met Bijbelstudies over de Galatenbrief

Als een rode draad loopt het door de Galatenbrief heen. Niet in de werken van de wet, maar door het geloof in het Evangelie wordt echte vrijheid verkregen. Het is de vrijheid in Christus. Dan staat een christen niet meer onder de dienstbaarheid van de wet. Christus maakt de Zijnen vrij door Zijn zoen- en kruisverdiensten. Het is een vrijheid in gebondenheid aan Hem en Zijn Woord. Tot die vrijheid worden we geroepen.

Het onderwijs uit de Galatenbrief is gegeven om ermee te wandelen, om eruit te leven. Dat we de regel van de Schrift meedragen in ons hart. En het ook uitdragen in ons leven.

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen.

Verwacht oktober 2022

Tot vrijheid geroepen Harinck, ds. W.
€ 13,90
voorraad onbekend
Ik heb uw tranen gezien

Het boek "Ik heb uw tranen gezien" van Ds. J. Joppe bevat meditaties over troost in verlies en rouw.

Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies en rouw. Wat een verliezen kunnen er soms geleden worden. Een verlies van werk of van een goede gezondheid. Het verlies van geliefden, van onze man of vrouw, vader of moeder, of van kinderen die we naar het graf moesten dragen. Dan verkeren we in rouw. Geleden verliezen moeten we verwerken en rouwen kost tijd. Wat is het goed als we ons gesteund weten door anderen om ons heen en we gedragen worden door hun gebeden. Bovenal wil de Heere Zelf door middel van Zijn Woord troost geven. Hij ziet onze tranen en aanschouwt de moeiten en het verdriet.

De 25 meditaties in dit boek gaan over Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament waarin sprake is van verlies en rouw, maar ook hoe de Heere kracht geeft om verder te gaan. Vanuit de Bijbel wil dit boek houvast bieden als we zien op lege plaatsen in ons leven.

Deze uitgave verschijnt naar aanleiding van het onderzoek 'Pastoraat na verlies' in samenwerking met de verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winst uit verlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten.

Verwacht oktober 2022

Ik heb uw tranen gezien Joppe, ds. J.
€ 15,90
voorraad onbekend
Toevlucht van geslacht tot geslacht

Het boek "Een Toevlucht van geslacht tot geslacht" van Ds. M. Karens bevat 25 Meditaties over Psalm 90.

Psalm 90, de 'oudejaarspsalm', gaat over het leven van elk mens in eeuwigheidslicht. Mozes, de man Gods, wijst op de vergankelijkheid van dit aardse leven. In zijn gebed horen we over Gods toorn, over zonde en dood, over menselijke broosheid, maar ook over Gods grootheid en genade. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar ook mag hij getuigen van de eeuwige trouw en liefde van de onveranderlijke God van het verbond. Het is een geloofsbelijdenis: 'HEERE, Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.'

Bij alles wat vandaag grote zorgen geeft, bij alles wat verandert en voorbijgaat, blijft deze God een Toevlucht. Generaties lang is de eeuwige en almachtige Schepper een veilige Woning voor ballingen en zwervers op aarde. Alleen door het oprechte geloof in Jezus Christus, gewerkt door Geest en Woord, is God een Toevlucht voor de Zijnen. Hij is de Rots om in te wonen, om gedurig daarin te gaan. Een veilige Schuilplaats.

In 'Een Toevlucht van geslacht tot geslacht' legt de auteur de boodschap van Psalm 90 in 25 meditaties aan het hart van de lezer.

Verwacht oktober 2022

Toevlucht van geslacht tot geslacht Karens, ds. M.
€ 16,90
voorraad onbekend
Onderwijs in de enige troost

Het boek "Onderwijs in de enige troost" van Ds. B. Labee is een verklaring van de Heidelbergse Catechismus bedoeld voor de gemeenteleden en om te lezen in de gemeente.

Tijdens onze Dordtse Synode stelde – op 27 november 1618 – voorzitter Bogerman twee vragen. Ten eerste: of de Synode niet van oordeel is dat elke zondagmiddag uit de Catechismus behoort gepreekt te worden. Vervolgens: hoe dit tot stand kan komen. De synode besloot dat de tweede dienst op elke rustdag leerdienst zou zijn vanuit de Heidelbergse Catechismus. Verder moest er gestreefd worden in één jaar de hele Catechismus te behandelen en de preken kort en eenvoudig te laten zijn. De predikanten moesten getrouw zijn: de catechismuspreek moest van rustdag tot rustdag worden gehouden, al zouden zij alleen voor hun eigen gezinnen preken...

Vanwege de vele vacante gemeenten en genoemde opdracht ziet opnieuw een prekenserie met 'onderwijs in de enige troost' het licht. Vanuit een tekst uit Gods Woord wordt de prediking van de Catechismus aan het hart gelegd. Met het hartelijke verlangen dat met name ook de jonge generatie het Schriftuurlijke spreken in de Heidelberger opmerkt. Allermeest dat Gods Geest het onderwijs brengt in het hart, opdat de enige troost in leven en sterven mag worden gekend.

Verwacht november 2022

Onderwijs in de enige troost Labee, ds. B.
€ 69,50
voorraad onbekend
Laat ieder 's Heeren goedheid loven

Laat ieder 's Heeren goedheid loven is geschreven door Maarten Luther en bevat een verklaring van Psalm 118.

In het jaar 1530 verbleef Luther op de Coburg. Het was een moeilijke periode in zijn leven, maar hij putte moed uit troostrijke verzen in de Psalmen. Die had hij met krijt op de wand van zijn kamer geschreven. In het bijzonder vond Luther troost in de woorden uit Psalm 118: 'Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken des HEEREN vertellen.' Hij schreef er zelfs de noten bij.

Over deze Psalm schreef Luther een vers-voor-vers-verklaring. Een belijdenis en tegelijk een lofzang. In dit geschrift stijgt hij uit boven de gebeurtenissen van zijn dagen. Er is uiteindelijk maar één realiteit in dit leven, de realiteit van het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En dat geloof wordt beproefd...

Deze uitgave is vertaald en ingeleid door ds. P. den Ouden.

Verwacht oktober 2022

Laat ieder 's Heeren goedheid loven Luther, Maarten
€ 16,90
voorraad onbekend
Ik heb je gemist

Ik heb je gemist is een boek onder redactie van J.H. Mauritz over pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating binnen de reformatorische gezindte.

Er verandert veel in het leven van jongeren op weg naar de volwassenheid. Zij hebben mensen nodig die hen begeleiden en bijstaan. Ouders en ambtsdragers die met hen in gesprek blijven. Een open houding vraagt liefde en geduld. Het vraagt hierin van ouderen trouw blijven aan de eigen traditie én ruimte bieden aan jongeren om hen hun eigen weg te laten vinden. Relatie, richting en ruimte zijn daarbij onmisbaar om de dienst van de Heere aan te prijzen.

De auteurs van dit boek hebben in hun bijdragen een handreiking willen bieden. Het is voor ambtsdragers en ouders in onze postmoderne tijd niet gemakkelijk om er te zijn voor jongvolwassenen in hun verwarring en vertwijfeling. Maar altijd is er een weg naar de Heere!

Deze uitgave is geschreven vanuit de pastorale praktijk en wil vooral aandacht geven aan pastoraat bij randkerkelijkheid en kerkverlating.

Met bijdragen van:
* Ds. A. Schreuder
* Ds. W. Visscher
* Dr. W. Fieret
* J.H. Mauritz
* H.R. Keurhorst
* Ds. H. Brons
* Ds. J.B. Huisman
* Ds. S. Maljaars
* Ds. W. Silfhout

Verschijnt oktober 2022

Ik heb je gemist Mauritz, J.H.
€ 17,50
voorraad onbekend
Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?

In het boek: "Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?" geeft Robert Murray McCheyne antwoord op vragen van een heilbegerig hart.

De nodiging om te komen tot Christus klinkt met grote bewogenheid door in de geschriften van McCheyne. Met name ook in dit boekje.

'Wat moet ik doen opdat ik zalig worde?' Dat was de vraag van de stokbewaarder. Het antwoord was: 'Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.' McCheyne schreef hierover:

Voor de ontwaakte ziel met de vraag 'wat moet ik doen om zalig te worden?' is de boodschap van het Evangelie het eenvoudigste wat iemand zich zou kunnen voorstellen. Voor die ziel kan er niets eenvoudiger, niets gepaster zijn, dan Jezus' aanbod om de gehele last te dragen, om de gehele vloek te ondergaan.

De korte hoofdstukken maken deze uitgave bijzonder toegankelijk en leesbaar. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd uit de geschriften van McCheyne.

Verwacht oktober 2022

Wat moet ik doen opdat ik zalig worde? McCheyne, Robert M.
€ 12,90
voorraad onbekend
Op de voetstappen der schapen

Op de voetstappen der schapen van Ds. C.J. Meeuse bevat 52 meditaties voor elke week van het jaar.

De meditaties die in dit boek zijn opgenomen, hebben betrekking op een leven waarin de weg naar de zaligheid gezocht wordt. Ten diepste gaat het daarbij om de Zaligmaker. De liefde van een zoekende ziel gaat immers uit naar Hem. Maar hoe zal ze Hem vinden? Op die vraag geeft Christus Zelf antwoord in Hooglied 1 vers 8: 'Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.'

Waar de schapen van de goede Herder weide vinden, daar is Híj ook te vinden. 'Voeg u bij de Godgezinden, want ge mocht er Jezus vinden.'Het is de wens en bede van de auteur dat deze meditaties gezegend worden en velen op de voetstappen der schapen de weg naar de goede Herder mogen vinden.In deze wekelijkse meditaties wordt de indeling van het kerkelijke jaar aangehouden. Ze zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en kunnen ook goed dienen om voorgelezen te worden.

Verwacht oktober 2022

Op de voetstappen der schapen Meeuse, ds. C.J.
€ 16,90
voorraad onbekend
Leeuw heeft gebruld

Het boek: De leeuw heeft gebruld van Ds. A. Moerkerken bevat 10 overdenkingen over Amos.

Amos was een boer uit Tekóa, een dorpje aan de rand van de woestijn van Juda. Door Goddelijke aansporing verliet hij zijn kudden om te gaan profeteren tegen het Tienstammenrijk. Daar heerste uitwendige voorspoed, maar ook grote innerlijke verdorvenheid. Amos moest hun het Goddelijk gericht aanzeggen.

Als God met Zijn oordelen komt, is het nodig dat wij bij de oorzaak gebracht worden. 'Zou er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?' We moeten hogerop zien. Amos zegt: Het oordeel komt, en het komt van God. Er is alle reden om te sidderen. 'De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?'

De boodschap van Amos blijft actueel. Het gericht komt ook over ons land en over de kerk. Maar Amos eindigt niet in de inktzwarte nacht van het welverdiende oordeel. Aan het einde straalt het gouden licht van het Evangelie ook in dit Bijbelboek.

Verschijnt oktober 2022

Leeuw heeft gebruld Moerkerken, ds. A.
€ 18,50
voorraad onbekend
Oog voor iedereen

Oog voor iedereen van F.A. Mulder en B.J.W. Noorlander (red.) en gaat dieper in op de pastorale zorg in de kerkelijke gemeente

In elke kerkelijke gemeente zijn er mensen met een specifieke zorgvraag, ondersteuningsbehoefte of diagnose. Voor het pastoraat is het dan ook belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze persoonlijke situatie of omstandigheden.

In dit boek wordt informatie gegeven over verschillende zorgvragen, ondersteuningsbehoeften of diagnoses. Denk aan autisme, dementie, het Downsyndroom en een lichamelijke, verstandelijke dan wel een visuele beperking. Daarnaast worden praktische handreikingen gedaan aan allen die een taak hebben in het pastoraat. Dat gebeurt steeds aan de hand van de volgende thema's: huisbezoek, pastoraal bezoek, diaconaal bezoek, bidden, Bijbellezen, kerkdienst, catechese, jeugdwerk en mantelzorg.

In dit boek zijn enkele hoofdstukken opgenomen die dieper ingaan op een specifiek thema. Ds. J. de Kok schreef het hoofdstuk 'Pastoraat: een Bijbelse duiding'. Verschillende medewerkers van Helpende Handen schreven de hoofdstukken over mantelzorg, over de invloed van een beperking op gezinsrelaties en over het pastorale gesprek.

Uitgave in samenwerking met Helpende Handen.

Verwacht november 2022

Oog voor iedereen Mulder, F.A.
€ 15,50
voorraad onbekend
Gods gezalfde

Gods Gezalfde is geschreven door Ds. M. van Sligtenhorst en bevat verschillende Bijbelstudies over de drie ambten van Christus, Koning, Priester en Profeet

Christus is Gods Gezalfde. Gebonden aan de Goddelijke opdracht die Hem met het ambt van Profeet, Priester en Koning gegeven is. In het werk van Christus is geen sprake van willekeur. Hij is niet gekomen voor Zichzelf, maar om de wil van Zijn Vader te doen. Niet af en toe, maar altijd. Hij noemt dat zelfs Zijn spijze, Zijn eten en drinken.

Ambt en werk zijn bij Christus nauw aan elkaar verbonden. Ze worden in de Schrift als in één adem genoemd: 'De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om – en dan volgt het doel van de zalving – een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en de dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten...' Deze tekst uit Jesaja 61 laat zien hoe Christus Zijn drievoudig ambt uitoefent in de gelovigen. De uitwerking daarvan blijkt uit de vruchten van hun leven.

Vanuit de Schrift behandelt de auteur thematisch de ambten van Christus. Ieder hoofdstukje is voorzien van een afzonderlijke Bijbelstudie met gespreksvragen.

Verwacht oktober 2022

Gods gezalfde Sligtenhorst, ds. M. van
€ 14,90
voorraad onbekend
Uw gunst Uw trouw Uw woord

Uw gunst, Uw trouw, Uw Woord van Ds. W.L. van der Staaij (red.) gaat over het houvast van de Bijbel als Gods Woord in een veranderende kerk en samenleving. Het boek verscheen vanuit de richting Bewaar het Pand, binnen de CGK.

Wat betekent het Schrift gezag in een tijd waarin zoveel tegenstrijdige geluiden klinken over bijvoorbeeld schepping en evolutie, vrouw en ambt? Waarom zou ik nog naar de kerk gaan als ik thuis ook kerkdiensten kan volgen? Wat heb ik aan de wekelijkse catechismusprediking? Waartoe dient het zoeken naar kerkelijke eenheid? Wat is de betekenis van de kerk in deze tijd vol verwarring?

Diverse christelijke gereformeerde predikanten zoeken in deze bundel het antwoord in de onuitputtelijke bron van Gods Woord. Overtuigd dat het trouw blijven aan Schrift en belijdenis voor jongeren en ouderen, voor gemeenteleden en ambtsdragers heilzaam is. De onveranderlijke God blijft immers de Getrouwe.

Ieder hoofdstuk in het boek sluit af met een suggestie voor Schriftlezing en verdere verdieping, en met enkele gespreksvragen, bedoeld voor kringen en kerkeraden.

Verwacht oktober 2022

Uw gunst Uw trouw Uw woord Staaij, ds. W.L. van der
€ 20,90
voorraad onbekend
Denk aan je Schepper

Denk aan je Schepper van Ds. A.T. Vergunst bevat Bijbelse raad aan jongeren vanuit verhalen die in de Bijbel staan over jonge mensen.

Wat een prachtig gezicht als je in het voorjaar jonge lammetjes ziet rondspringen in de wei! Het beeldt de jeugdigheid uit. De jeugdjaren zijn jaren waarvan je mag genieten. Ook koning Salomo geeft aan dat jonge mensen dat mogen doen: 'Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd.' Geniet ervan en laat je hart zich verheugen in die tijd van je leven. Maar hij weet ook uit ervaring hoe snel de jonge jaren voorbij zijn. Denk niet: 'Ik ben nog jong en heb nog jaren voor de boeg.' Geen dag is zeker. Bovendien vliegt de tijd. Denk aan je Schepper! Gedenk Hem, juist in je jeugd.

Nooit kregen mensen spijt van het gedenken van hun Schepper terwijl ze jong waren. Dat benadrukt de auteur, en hij illustreert dit aan de hand van Bijbelse voorbeelden. Wat ben je gelukkig als God door genade ook jouw God is, om Jezus' wil.

Verwacht november 2022

Denk aan je Schepper Vergunst, ds. A.T.
€ 15,90
voorraad onbekend
Komen tot Christus

Komen tot Christus van Ds. R.A.M. Visser gaat over Bijbelse aspecten rond de nodiging van het Evangelie.

'Het komen tot Christus is een uitgaan van onze geest tot Hem, dat ontstaat uit een diep besef van de volstrekte behoefte die iemand heeft om door Hem gerechtvaardigd en behouden te worden', zegt John Bunyan in zijn bekende boek Het komen tot Jezus Christus.

Het komen tot Christus is van levensbelang voor ieder mens. Ons leven, onze zaligheid hangt ervan af. Omdat over dit onderwerp veel vragen leven, heeft ds. Visser een serie preken gehouden over Bijbelteksten die verband houden met dit thema. Ze zijn voor deze uitgave bewerkt en aangevuld met gespreksvragen.

Verwacht september 2022

Komen tot Christus Visser, ds. R.A.M.
€ 18,50
voorraad onbekend
Immanuel

Het boek Immanuël van Octavius Winslow bespreekt de verschillende namen van Christus zoals die in de Bijbel genoemd worden.

In de Bijbel worden aan de Heere Jezus vele Namen gegeven. Zij vormen bij elkaar een 'kabinet aan juwelen'. Zij zetten Zijn Persoon en werk des te meer luister bij. Iedere afzonderlijke Naam illustreert een eigenschap of specifieke waarheid van Hem.

In dit boek doet Winslow een poging om de schatten die in Christus' Namen verborgen liggen, open te leggen. Daarvan moet echter gezegd worden: 'De helft is mij niet aangezegd.' De gelovige heeft alle Namen van Christus lief, maar ervaart vooral de gemeenschap met Hem in de Naam Immanuël: God met ons. In Zijn Zoon is en blijft God met Zijn Kerk, tot aan de voleinding der wereld.

Verwacht november 2022

Immanuel Winslow, Octavius
€ 19,90
voorraad onbekend
Opdat gij gelooft

Opdat gij gelooft... van Ds. W.A. Zondag bespreekt de brieven van Johannes aan kinderkens, zoals hij de gemeenteleden aanspreekt.

Anders dan het evangelie van de apostel Johannes zijn de zendbrieven wat minder bekend. Toch is er goud in te vinden.

Nergens in de brieven lezen we de naam van Johannes. Toch zijn er, vergeleken met het Johannesevangelie, veel overeenkomsten in verwoording en schrijfstijl. Je proeft het: dit is dezelfde schrijver!

Herkenbaar is het persoonlijke element dat vaak in de brief benadrukt wordt wanneer de apostel de gemeenteleden aanspreekt met 'kinderkens'. Dat doe je alleen als je mensen goed kent. Herkenbaar zijn ook de tegenstellingen in de brieven. Johannes zet ze tegenover elkaar: duisternis en licht, leugen en waarheid, kind van satan en kind van God.

Het uiteindelijke doel van de brief wordt verwoord in hoofdstuk 5 vers 13: 'Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam van den Zone Gods; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.' Dat is het uitzien van Johannes, en van de auteur: opdat u en jij mag komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus, of tot meerdere kennis van Hem.Ds. Zondag behandelt de Johannesbrieven op een toegankelijke manier. Steeds trekt hij lijnen naar andere gedeelten van de Schrift en naar ons persoonlijk leven. Aan het eind van ieder hoofdstuk bieden vragen goede mogelijkheden tot bezinning en gesprek.

Opdat gij gelooft Zondag, ds. W.A.
€ 18,90
voorraad onbekend
En ga mij met Uw heillicht voor

En ga mij met Uw heillicht voor, van H. Bor is een Bijbels dagboek voor jong en oud, wat niet aan een jaar gebonden is.

Vijf minuten kunnen beslissend zijn. Als die reanimatie vijf minuten eerder was begonnen... Als de brandweer vijf minuten eerder ter plaatse was geweest... Vijf minuten kunnen een stempel zetten op die hele dag. Vijf minuten kunnen een heel leven veranderen. Zij kunnen door de Heilige Geest in de stilte van het hart ons leven van levensrichting doen veranderen.

We leven in een wereld die naar het einde gaat. Elke dag valt er ergens in ons leven een (onheilig) vuur te blussen. Elke dag ademen we in deze geestelijk verstikkende wereld. Wie de gevaarlijke verschijnselen ervan wil overleven, heeft vijf minuten stilte nodig. Met het Woord, in het gebed. Om stil te worden voor God.

'En ga mij met Uw heillicht voor' verschijnt nu als herziene uitgave.

Verwacht oktober 2022

En ga mij met Uw heillicht voor Bor, H.
€ 18,90
voorraad onbekend
Laatste bazuin

De laatste bazuin van Ds. J. Fraanje is een Bijbels dagboek van deze geliefde predikant uit de Gereformeerde Gemeente.

'Medereizigers naar de eeuwigheid', zo sprak ds. Fraanje zijn toehoorders aan. Het besef dat de zielen die aan hem waren toebetrouwd op weg waren naar de eeuwigheid, heeft zijn prediking gestempeld. Met ernst en liefde heeft hij de boodschap van Wet en Evangelie verkondigd.

Dit dagboek is samengesteld door de heer A. Bel, die ook meewerkte aan de levensbeschrijving Leven en werk van ds. J. Fraanje (Houten, Uitgeverij Den Hertog, 2000). De titel van dit dagboek is ontleend aan de titel van een predikatie over de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden: 'De laatste bazuin of een getrouwe waarschuwing'.

Verwacht november 2022

Laatste bazuin Fraanje, ds. J.
€ 25,40
voorraad onbekend
Vertroost elkaar met deze woorden

Vertroost elkaar met deze woorden van Maarten Luther is een Bijbels dagboek over belofte en troost.

Dit dagboek wil iets doorgeven van de troost die Luther verkondigt aan alle verlaten, geplaagde, lijdende en door de duivel en de wereld aangevochten kinderen van God. Luther spreekt steeds uit eigen ervaring. Hij troost met de vertroosting die hijzelf in aanvechtingen en beproevingen van God heeft ontvangen. Met de troost van Gods Woord, die de gelovige aanneemt, al is het met een bevende hand en een bevend hart. Dat is het enige medicijn. Luther weet bij ondervinding dat het Woord kracht genoeg heeft om de bevreesde harten en gewetens van de gelovigen te genezen.

Samengesteld en vertaald door H.C. van Woerden sr. uit de verschillende verzamelingen van Luthers werken. De troostwoorden uit de geschriften van de grote hervormer zijn niet tijdgebonden, maar blijven uiterst actueel voor de kerk van alle tijden.

Vertroost elkaar met deze woorden Luther, Maarten
€ 22,90
voorraad onbekend
Luister je mee?

Luister je mee? van Laura Zwoferink is een Bijbels dagboek voor kleine kinderen.

VOORBEELD TEKST:

De zevende dag
Lezen: Genesis 2:1-3

Na zes dagen is de aarde klaar.
De Heere rust van Zijn werk.
Is de Heere moe?
Nee, God kan nooit moe worden.
Hij kijkt naar de aarde.
Wat is alles mooi en goed geworden!
God zegt: 'Zes dagen mogen de mensen werken.
Maar op de zevende dag mag dat niet.
De zevende dag is een rustdag.'
Als het zondag is, hoef jij niet naar school.
De vaders en moeders werken niet.
We luisteren op zondag naar het Woord van God.
Het Woord van God wijst ons de weg.
Luister je er goed naar?
Hij zegt: 'Bekeer je tot Mij, geef Mij je hart.'

Wat betekent rustdag?

In dit dagboek worden Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament op een eenvoudige manier uitgelegd voor jonge kinderen. Elke dag zijn er een paar verzen uit de Bijbel te lezen, die kort toegelicht worden. Op elke pagina is een vraag en een gekleurde illustratie geplaatst. Die kunnen helpen om met kinderen door te praten over het gelezen gedeelte. Voor de feestdagen zijn speciale stukjes geschreven.

Verwacht november 2022

Luister je mee? Zwoferink, Laura
€ 19,90
voorraad onbekend
Vroeg de Heere zoeken

Vroeg de Heere zoeken van J.C. Ryle is een boek met Bijbelse vertellingen voor kinderen.

In dit boek staan acht vertellingen uit de Bijbel. Een bekende Engelse dominee die leefde in de negentiende eeuw, J.C. Ryle, heeft ze gehouden voor kinderen. Hij vond het belangrijk dat kinderen vroeg de Heere zullen zoeken, dat ze de Heere Jezus leren kennen en liefhebben. Graag vertelde hij hun de boodschap van de Bijbel. Het gaat erom, benadrukte hij, dat we een nieuw hart mogen hebben, of we nu jong zijn of oud.

Aan het eind van ieder hoofdstuk staan enkele vragen. Om na te denken en te praten over wat je gelezen hebt!

Verschijnt oktober 2022

Vroeg de Heere zoeken Ryle, J.C.
€ 13,50
voorraad onbekend
Zoon van tranen

Zoon van tranen is een historische roman van Henry Coray over het leven van de bekende Aurelius Augustinus.

Als zoon van een lichtzinnige Romein en een vrome moeder zoekt de jonge Augustinus naar zoveel mogelijk zingenot. Zijn vader maakt zich daar vrolijk over, maar zijn moeder gaat er zwaar onder gebukt. Augustinus slaat al haar vermaningen in de wind.

Intussen probeert hij zijn innerlijke leegte te verdringen. Hij stort zich in het avontuur totdat het hem verveelt; hij zoekt in de wetenschap, maar wordt teleurgesteld; hij klemt zich vast aan een liefde, tot hij die verliest. Maar ten slotte vindt hij Christus.

Deze boeiende roman volgt Augustinus' leven op de voet: van de losbandige student in Carthago tot de vrome bisschop van Hippo. Een levensgeschiedenis vol liefde, opoffering en een vasthoudende zoektocht naar waarheid.

Verwacht oktober 2022

Zoon van tranen Coray, Henry
€ 15,90
voorraad onbekend
Grote verwachting

De grote verwachting van Rudolf van Reest is een herdruk van een indrukwekkende Bijbelse roman over de tijd van Jezus' geboorte, geschreven met eerbied voor Gods Woord.

Rudolf van Reest laat je het begin van onze jaartelling meemaken alsof je het zelf beleeft. Daarbij laat hij regelmatig een verrassend licht vallen op tal van min of meer bekende Bijbelteksten. Een bijzonder boek om te lezen in de Kersttijd of daarna.

Een prachtig boek over “de volheid des tijds”, de tijd waarin de Heere Jezus werd geboren. Hoewel zoals ook bij veel andere Bijbelse romans niet helemaal duidelijk is wat fictie en wat non-fictie is, geeft het een heel verhelderend beeld van de tijd van koning Herodes, zijn leven in Jeruzalem en de invloed daarvan op de gebeurtenissen rondom de geboorte van de Heere Jezus. Geschreven in de jaren '70 op literair niveau, dus geen boek wat je in één avondje uit leest, maar wel zeer de moeite waard.

In deze herdruk zijn spelling en interpunctie aangepast.

Over de auteur:
Rudolf van Reest (pseudoniem van Karel Cornelis van Spronsen) (Rotterdam, 12 april 1897 – Groenekan, 29 november 1979) was een Nederlands literator die ondanks zijn geboorte in Rotterdam gezien wordt als een Zeeuws schrijver. Verder was hij medewerker van het dagblad Trouw.

Grote verwachting Reest, Rudolf van
€ 25,50
voorraad onbekend
Bach-orgel

Het 'Bach-orgel' is een dissertatie van Dr. Jolanda Zwoferink over de uitvoeringspraktijk van het orgeloeuvre van Johann Sebastian Bach in relatie tot het achttiende-eeuwse Midden-Duitse orgel, in het bijzonder de orgels van Gottfried Silbermann. Het is de handelseditie in fullcolour van een dissertatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de orgelmuziek van Johann Sebastian Bach.

Wat is een 'Bach-orgel'? Aan welke eisen moet zo'n orgel voldoen? Welke orgels bespeelde Bach? Wat wenste Bach in een orgelklank? Zijn de Midden-Duitse achttiende-eeuwse orgels anders dan de Nederlandse? Wat kunnen we van de orgels die Bach bespeelde leren over zijn pedaalspel?

In haar proefschrift komt Jolanda Zwoferink tot verrassende conclusies over het orgelspelen ten tijde van Bach. Zij licht dit toe met muziekvoorbeelden, die via haar website www.Bach-Silbermannresearch.nl zijn te beluisteren.

Verwacht oktober 2022

Bach-orgel Zwoferink, Jolanda
€ 31,90
voorraad onbekend
Over de streep

Over de streep van Kinderboekenautuer Rijk Arends gaat over pesten in groep 8.

Dan beseft hij wat de volgende stelling gaat worden. 'Ik ben weleens gepest!' zegt de juf. Haar stem lijkt opeens een stuk verder weg te klinken. Gelijk ziet hij alles weer voor zich. Het duwen op de gang, het lachen om zijn kleren, de dode muis in zijn rugzak en uiteindelijk het vreselijke hol waar hij in terecht was gekomen. Er komt een waas voor zijn ogen.

Groep 8 krijgt les van stagejuf Nina, die de kinderen politieke partijen laat oprichten. Viktor en zijn vrienden hebben een geweldig plan bedacht. Als er een nieuwe jongen in de klas komt, wordt het ineens veel minder leuk.

Viktor is blij dat Lars hem met rust laat, maar dan komt hij erachter dat hun klasgenootje Mirjam door Lars wordt gepest. Hij moet een keuze maken: Mirjam in de steek laten of haar helpen. Maar wat zullen de gevolgen zijn als hij het voor haar opneemt?

Als ze op schoolkamp gaan, wordt de sfeer steeds grimmiger. De meester en de juf besluiten dat het hoog tijd wordt voor een bijzonder spel.

Wat zit er achter het pestgedrag van Lars? En kan het nog goedkomen in groep 8?

Over de streep Arends, Rijk
€ 12,50
voorraad onbekend
Mees en tijn redden de dieren
Mees en tijn redden de dieren Beek, Ina van der
€ 11,50
voorraad onbekend
Stijn gaat op jacht
Stijn gaat op jacht Dalen, Gisette van
€ 10,50
voorraad onbekend
Iza en de zandruiters
Iza en de zandruiters Foekens, Simone
€ 10,50
voorraad onbekend
Nieuw begin
Nieuw begin Foekens, Simone
€ 15,90
voorraad onbekend
Nieuw huis
Nieuw huis Hooghwerff, B.
€ 13,90
voorraad onbekend
Bedreigd door noodweer
Bedreigd door noodweer Kalkman, Roland
€ 12,90
voorraad onbekend
Pas op voor de troep
Pas op voor de troep Kasse, Bram
€ 11,50
voorraad onbekend
Stenen wachter
Stenen wachter Koesveld, Henk
€ 17,90
voorraad onbekend
Onvergetelijke stagemeester
Onvergetelijke stagemeester Mijnders, Hans
€ 11,90
voorraad onbekend
Verrassing in groep 3
Verrassing in groep 3 Suijker, Teunie
€ 11,90
voorraad onbekend
Vlammenspel
Vlammenspel Wilbrink, Herman
€ 12,50
voorraad onbekend
Joliens opdracht
Joliens opdracht Zoeteman, Thea
€ 16,90
voorraad onbekend