Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij den Hertog voorjaar 2021

Van uitgeverij den Hertog uit Houten worden dit voorjaar bij Ichthusboekhandel weer een twintigtal nieuwe titels verwacht. U kunt ze hieronder al inzien en reserveren. Zodra ze beschikbaar komen worden ze dan voor u klaargelegd in één van de winkels of toegezonden.

De ware gemeenschap met God 28 preken

Het boek van Hugo Binning over de ware gemeenschap met God bevat 28 preken en is bijzonder geschikt voor de belijdenistijd en om persoonlijk te lezen.

Deze preken over 1 Johannes 1 en de eerste verzen van 1 Johannes 2 verschijnen nu in een geheel
nieuwe vertaling door J. Valk. Binning ontvouwt eerst het wonder van de vleeswording van Christus. Daardoor is de weg geopend om door Christus gemeenschap te mogen hebben met God de Vader. Zo is er herstel van de relatie met God, die door de zonde is verstoord. Het werk van de Heilige Geest is in deze preken de rode draad.

Het werk van de jonggestorven Hugo Binning is na eeuwen nog altijd vol troost voor Gods kinderen en aansprekend voor hen die Christus nog niet kennen.

De Schots Puriteinse predikant Hugo (Hugh) Binning (1627-1653) kende al op jonge leeftijd de verborgen omgang met God. Hij overleed na een kort ziekbede op 26 jarige leeftijd.

De ware gemeenschap met God 28 preken Binning, Hugo
€ 29,90
voorraad onbekend
Leven in Zijn dienst

Leven in Zijn dienst is een boek van Thomas Boston en bedoeld vorod e belijdensitijd en persoonlijk gebruik.

'Leven in Zijn dienst' is de uitwerking van een preek die Boston gehouden heeft op 15 juni 1715, na de bediening van het Heilig Avondmaal. De tekst voor de verkondiging was Handelingen 27 vers 23: 'Want dezen zelven nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien.' Paulus sprak deze woorden aan boord van een schip op reis naar Rome. Met allen die zich aan boord van het schip bevonden, was hij in grote nood vanwege een zware storm. Hij wist zich echter veilig in Gods hand en heeft zijn medereizigers van Godswege bemoedigd en onderwezen. Boston laat het licht vallen op twee dingen in Paulus' getuigenis: het eigendom van Christus te zijn en zo te mogen leven in Zijn dienst.

Leven in Zijn dienst Boston, Thomas
€ 7,50
voorraad onbekend
Geloofsbelijdenis van een kamerling

De geloofsbelijdenis van een kamerling is een boek van de oorspronkelijk Duitse predikant David Bruinings, vanaf 1741 werkte in Amsterdam tot en met 1749.

Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling in Handelingen 8 vormen een eenheid. Ze vallen op door een grote levendigheid. Bruinings signaleert in deze preken de aangrijpende geesteloosheid van zijn dagen. Tegelijkertijd biedt hij raad voor zoekende zielen om Christus als de Fontein des levens te erkennen. De preken kenmerken zich door een krachtige oproep om in het geloof te zien op het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt. Zo wil hij het hart bereiken van een verharde zondaar, maar ook van een door schuldbe

Geloofsbelijdenis van een kamerling Bruinings, David
€ 15,90
voorraad onbekend
Vaders, inspirerende voorbeelden

Het boek Vaders is een verzameling verhalen gemaakt door B. Hooghwerff en bevat inspirerende voorbeelden uit de (kerk) geschiedenis

Altijd zijn er vaders begaan geweest met de opvoeding van hun kinderen. Vooral als het gaat om een christelijke opvoeding. In dit boek komt een aantal van deze vaders aan het woord. Vaders die, kort voordat zij als martelaar stierven, hun kinderen nog een laatste woord meegaven. Vaders die kinderen op jonge leeftijd moesten verliezen. Vaders die in het gebed werkzaam waren met de (mogelijke) huwelijkskeuze van hun kinderen. Kortom, vaders die worstelden met God over het tijdelijke en geestelijke welzijn van hun kinderen. Wat zij naar voren brachten, blijft actueel. Hun voorbeelden zijn onderwijzend, bemoedigend en inspirerend.

Vaders, inspirerende voorbeelden Hooghwerff, B
€ 16,90
voorraad onbekend
Zoek Mij en leef

Zoek Mij en leef is een boekje over Amos door Ds. S.W. Janse,predikant van de Geref. Gmeenten Rijssen-Zuid.

Het was geen mooie boodschap die Amos het volk moest brengen. Deze eenvoudige boer uit Tekoa wordt wel genoemd: een profeet van het recht van God. Vanwege de hardheid en onbekeerlijkheid van de mensen moest hij het oordeel van God aankondigen. Dat doet Amos door vijf visioenen die de Heere hem gaf. Alle vijf visioenen hebben een en hetzelfde thema: Hij komt, Hij komt, om de aarde te richten! In drie van de vijf visioenen vind je de jaargetijden terug: lente, zomer en herfst. Het betekent dat de Heere Zijn oordelen gaat waarmaken. Het is lente... het is zomer... het is herfst... En nog geeft God uitstel! Hoe vaak heeft de Heere al geroepen en geklopt aan de deur van ons hart? Nog komt de Heere met Zijn Woord, toen tot het volk en nu tot jou: 'Zoek Mij en leef!'

Op een toegankelijke manier brengt de auteur Gods boodschap in de visioenen van Amos dicht bij het hart van de (jonge) lezer. Hij laat zien hoe actueel die boodschap is tot op de dag van vandaag.

Zoek Mij en leef Janse, Ds. S.W.
€ 15,90
voorraad onbekend
In de Kreupelstraat

n de Kreupelstraat bevat van Dr. H.F. Kohlbrugge twaalf onbekende preken die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik en in de belijdenistijd.

Al Gods kinderen worden 'in de Kreupelstraat opgevoed' zei Kohlbrugge ooit. 'Hij bedoelde daarmee die armensteeg waar men geen andere statuur verkrijgt dan die van een bedelaars' schrijft dr. A. de Reuver in zijn inleiding op deze uitgave. 'Te arm om aan Hem voorbij te gaan. Zondaar en onwaardig, maar in Christus nochtans rechtvaardig. Onheilig en onrein, maar in Christus nochtans heilig.'

Deze preken zijn al lange tijd niet meer beschikbaar in het Nederlands. Omwille van de leesbaarheid heeft dr. A. de Reuver de oude vertaling zorgvuldig aangepast.

Uitgave in samenwerking met de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften

In de Kreupelstraat Kohlbrugge, Dr. H.F.
€ 26,90
voorraad onbekend
Geloven, een wonder

Geloven een wonder, is een boekje bedoeld voor jongvolwassenen, rand- en buitenkerkelijken en is geschreven door Johan Krijgsman, werkzaam geweest als evangelist in Amsterdam.

Geloven is een woord dat veel wordt gebruikt: in de wereld, in de kerk en in de Bijbel. Alleen het Bijbelse geloven richt zich op Christus. In de Bijbel gaat het over de eenvoud en de onmogelijkheid van geloven.

De Heere Jezus vergelijkt de eenvoud van geloven met het vertrouwen van een 'kindeke'. Een kind laat zich roepen en leiden. Een andere keer bestraft Hij Zijn discipelen omdat ze niet geloofd hebben. Het was onmogelijk voor hen. In 'Geloven, een wonder' komen beide kanten van geloven voor: de eenvoud van het geloven door de Heilige Geest en de onmogelijkheid van geloven uit onszelf.

U vindt in dit boek ook de liefdevolle oproep van Christus om te geloven. Hij smeekt in 2 Korinthe 5:20 in Naam van Zijn Vader om u met God te laten verzoenen. Verzoening is er alleen door te geloven in Christus. Hij, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, is de diepe Inhoud van de geloofservaring. Hoe we het ook bezien: geloven is en blijft een wonder.

Geloven, een wonder Krijgsman, Johan
€ 13,90
voorraad onbekend
Iets goeds voor de Heere

Iets goed voor de Heere bevat vijf preken van Christopher Love, die op ee-jarige leeftijd stierf onder het bewind van Oliver Cromwell.

Een jongeman die de Heere vreest in een omgeving waar God niet wordt gediend. Abia, de zoon van de goddeloze koning Jerobeam, was zo iemand. De Heere werkt genade en bewaart die in Zijn kinderen door alle tijden heen, tot op de dag van vandaag. Dat is ook nu tot troost en bemoediging.

Het uitgangspunt voor de vijf preken in deze uitgave is 1 Koningen 14:13. Daar staat over Abia: 'En gans Israël zal hem beklagen en hem begraven; want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor den Heere, den God Israëls, in het huis van Jerobeam gevonden is.'

Iets goeds voor de Heere Love, Christopher
€ 13,90
voorraad onbekend
Ik ben het, Die met u spreekt

Ik ben het, Die met u spreekt is een boekje van Ds. G. van Manen en gaat over hoe
Christus de Samaritaanse vrouw ontmoet in Johannes 4.

'En Hij moest door Samaria gaan.' Hier is sprake van een Goddelijk moeten. Christus komt er om een zondige vrouw op te zoeken en zalig te maken. Met een enkele vraag legt de Zaligmaker haar leven open en staat ze daar, voor de Rechter. In Zijn ontdekkende genade wijst Christus haar niet af, maar wint Hij haar ziel ervoor in om haar Redder te zijn. Als Hij Zich openbaart aan de ziel: 'Ik ben het, Die met u spreek', zal de belijdenis gehoord worden: 'Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is deze niet de Christus?' In dit boek laat de auteur zien met hoeveel wijsheid en liefde de Heere door het werk van Zijn Geest zielen trekt uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Geschikt voor Moederdag, persoonlijk gebruik en de belijdenistijd.

Ik ben het, Die met u spreekt Manen, Ds. G. van
€ 16,90
voorraad onbekend
Jong geleerd, Hellenbroek voor oud-cat.

Jong geleerd... door Ds. A. Moerkerken is een boek over Hellenbroek voor oud-catechisanten

Generaties catechisanten zijn of worden eruit onderwezen: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Al drie eeuwen wordt het gebruikt in kerk en gezin.

Aan de hand van Hellenbroeks vragenboekje heeft ds. Moerkerken lidmatencatechisaties gegeven over enkele grondstukken van onze geloofsleer. Hij heeft niet het volledige vragenboekje behandeld, maar vooral die onderwerpen waarop de Heidelbergse Catechismus minder diep ingaat. Deze lidmatencatechisaties over 'Hellenbroek' vormen de basis voor deze uitgave. Daarbij is de volledige tekst van het vragenboekje opgenomen, met alle Bijbelteksten uitgeschreven.

Jong geleerd, Hellenbroek voor oud-cat. Moerkerken, Ds. A.
€ 39,90
voorraad onbekend
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord door J.C. Ryle is een boek wat kan dienen als geschenk voor jong en oud en bovendien geschikt is voor persoonlijke overdenking.

John Charles Ryle legt de Schrift op een aansprekende en indringende manier uit, duidelijk en recht op de man af. Het was zijn bedoeling om de hoofdpunten van de christelijke leer zo eenvoudig en duidelijk mogelijk naar voren te brengen, zo dat iedereen het kon begrijpen. Zijn geschriften zijn doortinteld van een intense bewogenheid, die voortkomt uit een brandend hart dat vervuld is met de liefde van Christus.

Een sprekend voorbeeld daarvan is wat hij over het geloof geschreven heeft naar aanleiding van
Johannes 3 vers 16: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.'

De korte hoofdstukken maken deze uitgave bijzonder toegankelijk en leesbaar.

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord Ryle, J.C.
€ 14,50
voorraad onbekend
Gereformeerd kerkrecht in kort bestek

Gereformeerd kerkrecht in kort bestek is geschreven door Ds. W. Silfhout en bevat een geactualiseerde toelichting op de Dordtse Kerkorde en verwijst ook naar de nieuwe regelingen zoals die in 2019 vastgesteld werden binnen de Gereformeerde gemeente.

De kerk van Christus is een planting van God. Die kerk heeft een zichtbare gestalte. Daarin is orde nodig. En om orde te scheppen moeten er regels zijn. Daarvoor dient bijzonder de kerkorde. Dit boek bevat twee delen. Het eerste deel is een algemene inleiding, waarin inzicht gegeven wordt in de grondtrekken van het gereformeerd kerkrecht. In het tweede deel worden de artikelen van de Dordtse Kerkorde (editie 2019) toegelicht. Uitgaande van de Heilige Schrift geeft de auteur er een praktische invulling aan, zoals die binnen de Gereformeerde Gemeenten gestalte heeft gekregen.

Verschillende keren wordt daarom verwezen naar nadere kerkrechtelijke uitwerkingen van de Dordtse Kerkorde die door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in 2019 is vastgesteld. Dat neemt niet weg dat ook andere kerkverbanden die de Dordtse Kerkorde hanteren er hun voordeel mee kunnen doen.

Gereformeerd kerkrecht in kort bestek Silfhout, Ds. W.
€ 42,90
voorraad onbekend
Een baken in zee, over Lot

[h2]Een baken in zee is een boek van Ds. D.W. Tuinier en bevat Bijbelstudies over Lot. [/h2/]

Lot, de neef van Abram, koos ervoor om in Sodom te gaan wonen. Een keus met ingrijpende gevolgen. Daar leefde hij, midden in een goddeloze wereld. Toch bleef Lot steeds afstand ervaren met zijn omgeving, want hij diende de God van zijn oom Abram. Lot is voor ons een baken in zee. Zijn leven is een (waarschuwend) voorbeeld. Laat er het besef zijn van Gods heiligheid. Wen nooit aan de goddeloosheid in de wereld om je heen, maar verlaat de zonde. Aarzel daarin niet, zoals Lot, maar wees een vreemdeling op aarde die een beter vaderland zoekt en uit genade krijgen mag. Lot is ook een toonbeeld van Gods genade. Wat een wonder is het dat God zondaren redt, maar ook naar Zijn kinderen blijft omzien.

In dit boek schrijft de auteur kort en krachtig over de persoon van Lot en trekt daarbij lijnen naar onze tijd en ons hart. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Een baken in zee, over Lot Tuinier, Ds. D.W.
€ 13,90
voorraad onbekend
Genade gevonden bij God

Het boek "Genade gevonden bij God" is geschreven door Ds. J. Westerink en gaat over het leven als Noach

Waarom bleef Noach als enige met zijn gezin bewaard onder al die mensen die de oude wereld bewoonden? Waarom was Noach de enige die deed wat God tegen hem gezegd had? Het Woord van God geeft een antwoord op de vraag: Waarom Noach? 'Noach vond genade in de ogen des Heeren.'

De geschiedenis van Noach is de geschiedenis van Gods genade. Van het begin tot het eind. Te midden van een goddeloze wereld vol boosheid vond Noach genade in de ogen van God. En dat werkt iets uit in zijn leven: Noach wandelde met God.
De auteur werkt het leven en de tijd van Noach uit naar onze tijd. 'Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.' De Heere Jezus Christus is de Ark van het behoud. Buiten Hem is er geen leven. Nog klinkt de nodiging om onze zaligheid te zoeken in Hem.

Genade gevonden bij God Westerink, Ds. J.
€ 16,50
voorraad onbekend
Toevlucht in het lijden

Toevlucht in het lijden is een boek om te geven ana anderen en je zelf van Octavius Winslow en bevat Woorden van bemoediging.

Winslow schreef op een eenvoudige en aansprekende manier over het geestelijke leven. Dat deed hij in de ongeveer veertig boeken (waaronder de bekend geworden dagboeken Morgengedachten en Avondgedachten) die hij publiceerde. Daarmee bedoelde hij allereerst Gods kinderen geestelijke leiding te geven, maar ook had hij oog voor zijn medemensen in het algemeen, onder wie ouderen en zieken. In deze uitgave richt Winslow zich tot zijn oudere en zieke medemens. Hij spreekt op een invoelende manier over de wijsheid van God in onze beproevingen, maar ook over het deelnemen van Christus in ons lijden, over het gebed en over de troon van Gods genade en vele andere zaken waarin hij het erop toelegt om een toevlucht te bieden in het lijden.

Toevlucht in het lijden Winslow, Octavius
€ 14,50
voorraad onbekend
De andere wereld

De andere wereld is een jeugdboek vanaf 11 jaar door Rijk Arends en gaat over een een Joods meisje in de Betuwe tijdens de oorlog.

Een felle woede laait in haar op. De SS'ers, die zelf niets tekortkomen, vinden dat er te veel om eten wordt gebedeld en dat terwijl de gevangenen nauwelijks fatsoenlijk te eten krijgen. In wat voor krankzinnige wereld is ze terechtgekomen? Het is net of ze twee levens heeft. Een voor het kamp en een in het kamp.

Betty Frank is een heel gewoon meisje uit het dorpje Ochten. Maar... Betty is Joods en daardoor mag ze veel dingen niet meer. Ze mag niet meer naar school, niet meer zwemmen en niet meer fietsen. Toch blijft ze dromen over haar toekomst en houdt ze haar schoolwerk goed bij. Tot de familie Frank opgeroepen wordt om naar kamp Vught te gaan... In het concentratiekamp probeert Betty te overleven. Honger, ziekte en onzekerheid zijn hier aan de orde van de dag. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, zoals het vieren van seideravond en de aanwezigheid van David, die leuke jongen uit een andere barak. Betty doet erg haar best om hoop te houden. Zal ze op een dag Ochten en haar vriendin Greta weer terugzien?

De andere wereld Arends, Rijk
€ 12,90
voorraad onbekend
Onder de slip van Zijn mantel

Onder de slip van Zijn mantel door B. Florijn is een nieuwe editie van een geliefd kerkhistorisch jeugdboek.

In dit boek gaan we terug naar de zeventiende eeuw, toen christenen in Schotland erg werden
vervolgd. Dominees mochten niet in het openbaar preken, dus er werden in het geheim kerkdiensten gehouden, op donkere plaatsen in het bos. Dominee Alexander Peden was een van de dominees die vervolgd werden, maar toch Gods Woord overal bleven preken. Legeraanvoerder Claverhouse en zijn soldaten probeerden de dominee gevangen te nemen, maar elke keer zorgde de Heere ervoor dat hij kon ontsnappen. In dit boek wordt ook verteld over vrienden van dominee Peden: John Livingstone, zijn vrouw en hun kind Jimmy. Ondanks het dreigende gevaar dienden zij de Heere. Ook in het leven en sterven van vele anderen is Gods trouw duidelijk naar voren gekomen. In het ruige Schotse land heeft de Heere veel wonderen gedaan.

Onder de slip van Zijn mantel Florijn, B.
€ 11,90
voorraad onbekend
Vechten of vluchten

Vechten of vluchten is een jeugdboek vanaf 11 jaar door Hans Mijnders

'Wat is er met hem gebeurd?' Ellemijn ziet nu pas dat haar vader naast haar staat. Haar moeder en Bibian staan in de deuropening. Ze schudt haar hoofd. 'Geen idee, maar het moet iets heel ergs zijn.' 'Hoe komen we daarachter?' vraagt vader. 'Ik zal Milou appen. Misschien dat die het weet.' Ze pakt haar telefoon van tafel, loopt naar buiten en appt: Dexter gaat helemaal door het lint en wil niet vertellen wat er is gebeurd. Weet jij het? 'Nee!' Als ze het antwoord leest, kan ze een geschrokken kreet niet onderdrukken. Dit is... dit is verschrikkelijk.

Ellemijn is woedend als ze hoort dat de verkering van haar broer Dexter uit is. Het is allemaal de schuld van zijn vriendin Milou en zijn beste vriend Sven. Wat zij deden, kan echt niet! En dat zal ze hen laten merken ook. Totdat ze erachter komt dat de verkering om een heel andere reden is uitgegaan dan ze dacht...

Intussen komt de gevreesde geschiedenispresentatie steeds dichterbij. Ellemijn verdiept zich in het leven van Coosje Ayal, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op zestienjarige leeftijd in de jungle tegen de Japanners vocht. Hoe ging Coosje om met onrecht? Wat zou zij vinden van de wraakactie van Ellemijn?

Vechten of vluchten Mijnders, Hans
€ 12,50
voorraad onbekend