Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken uitgeverij den Hertog voorjaar 2021

Van uitgeverij den Hertog uit Houten worden dit voorjaar bij Ichthusboekhandel weer een twintigtal nieuwe titels verwacht. U kunt ze hieronder al inzien en reserveren. Zodra ze beschikbaar komen worden ze dan voor u klaargelegd in één van de winkels of toegezonden.

20 artikelen
pagina 1 van 2
De ware gemeenschap met God 28 preken

Het boek van Hugo Binning over de ware gemeenschap met God bevat 28 preken en is bijzonder geschikt voor de belijdenistijd en om persoonlijk te lezen.

Deze preken over 1 Johannes 1 en de eerste verzen van 1 Johannes 2 verschijnen nu in een geheel
nieuwe vertaling door J. Valk. Binning ontvouwt eerst het wonder van de vleeswording van Christus. Daardoor is de weg geopend om door Christus gemeenschap te mogen hebben met God de Vader. Zo is er herstel van de relatie met God, die door de zonde is verstoord. Het werk van de Heilige Geest is in deze preken de rode draad.

Het werk van de jonggestorven Hugo Binning is na eeuwen nog altijd vol troost voor Gods kinderen en aansprekend voor hen die Christus nog niet kennen.

De Schots Puriteinse predikant Hugo (Hugh) Binning (1627-1653) kende al op jonge leeftijd de verborgen omgang met God. Hij overleed na een kort ziekbede op 26 jarige leeftijd.

De ware gemeenschap met God 28 preken Binning, Hugo
€ 28,50
voorraad onbekend
Leven in Zijn dienst

Leven in Zijn dienst is een boek van Thomas Boston en bedoeld vorod e belijdensitijd en persoonlijk gebruik.

'Leven in Zijn dienst' is de uitwerking van een preek die Boston gehouden heeft op 15 juni 1715, na de bediening van het Heilig Avondmaal. De tekst voor de verkondiging was Handelingen 27 vers 23: 'Want dezen zelven nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, Wiens ik ben, Welken ook ik dien.' Paulus sprak deze woorden aan boord van een schip op reis naar Rome. Met allen die zich aan boord van het schip bevonden, was hij in grote nood vanwege een zware storm. Hij wist zich echter veilig in Gods hand en heeft zijn medereizigers van Godswege bemoedigd en onderwezen. Boston laat het licht vallen op twee dingen in Paulus' getuigenis: het eigendom van Christus te zijn en zo te mogen leven in Zijn dienst.

Leven in Zijn dienst Boston, Thomas
€ 13,50
voorraad onbekend
Geloofsbelijdenis van een kamerling

De geloofsbelijdenis van een kamerling is een boek van de oorspronkelijk Duitse predikant David Bruinings, vanaf 1741 werkte in Amsterdam tot en met 1749.

Deze drie preken over de bekering en de belijdenis van de kamerling in Handelingen 8 vormen een eenheid. Ze vallen op door een grote levendigheid. Bruinings signaleert in deze preken de aangrijpende geesteloosheid van zijn dagen. Tegelijkertijd biedt hij raad voor zoekende zielen om Christus als de Fontein des levens te erkennen. De preken kenmerken zich door een krachtige oproep om in het geloof te zien op het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt. Zo wil hij het hart bereiken van een verharde zondaar, maar ook van een door schuldbe

Geloofsbelijdenis van een kamerling Bruinings, David
€ 14,90
voorraad onbekend
Vaders, inspirerende voorbeelden

Het boek Vaders is een verzameling verhalen gemaakt door B. Hooghwerff en bevat inspirerende voorbeelden uit de (kerk) geschiedenis

Altijd zijn er vaders begaan geweest met de opvoeding van hun kinderen. Vooral als het gaat om een christelijke opvoeding. In dit boek komt een aantal van deze vaders aan het woord. Vaders die, kort voordat zij als martelaar stierven, hun kinderen nog een laatste woord meegaven. Vaders die kinderen op jonge leeftijd moesten verliezen. Vaders die in het gebed werkzaam waren met de (mogelijke) huwelijkskeuze van hun kinderen. Kortom, vaders die worstelden met God over het tijdelijke en geestelijke welzijn van hun kinderen. Wat zij naar voren brachten, blijft actueel. Hun voorbeelden zijn onderwijzend, bemoedigend en inspirerend.

Vaders, inspirerende voorbeelden Hooghwerff, B
€ 15,90
voorraad onbekend
Zoek Mij en leef

Zoek Mij en leef is een boekje over Amos door Ds. S.W. Janse,predikant van de Geref. Gmeenten Rijssen-Zuid.

Het was geen mooie boodschap die Amos het volk moest brengen. Deze eenvoudige boer uit Tekoa wordt wel genoemd: een profeet van het recht van God. Vanwege de hardheid en onbekeerlijkheid van de mensen moest hij het oordeel van God aankondigen. Dat doet Amos door vijf visioenen die de Heere hem gaf. Alle vijf visioenen hebben een en hetzelfde thema: Hij komt, Hij komt, om de aarde te richten! In drie van de vijf visioenen vind je de jaargetijden terug: lente, zomer en herfst. Het betekent dat de Heere Zijn oordelen gaat waarmaken. Het is lente... het is zomer... het is herfst... En nog geeft God uitstel! Hoe vaak heeft de Heere al geroepen en geklopt aan de deur van ons hart? Nog komt de Heere met Zijn Woord, toen tot het volk en nu tot jou: 'Zoek Mij en leef!'

Op een toegankelijke manier brengt de auteur Gods boodschap in de visioenen van Amos dicht bij het hart van de (jonge) lezer. Hij laat zien hoe actueel die boodschap is tot op de dag van vandaag.

Zoek Mij en leef Janse, Ds. S.W.
€ 14,90
voorraad onbekend
In de Kreupelstraat

n de Kreupelstraat bevat van Dr. H.F. Kohlbrugge twaalf onbekende preken die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik en in de belijdenistijd.

Al Gods kinderen worden 'in de Kreupelstraat opgevoed' zei Kohlbrugge ooit. 'Hij bedoelde daarmee die armensteeg waar men geen andere statuur verkrijgt dan die van een bedelaars' schrijft dr. A. de Reuver in zijn inleiding op deze uitgave. 'Te arm om aan Hem voorbij te gaan. Zondaar en onwaardig, maar in Christus nochtans rechtvaardig. Onheilig en onrein, maar in Christus nochtans heilig.'

Deze preken zijn al lange tijd niet meer beschikbaar in het Nederlands. Omwille van de leesbaarheid heeft dr. A. de Reuver de oude vertaling zorgvuldig aangepast.

Uitgave in samenwerking met de Vereeniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften

In de Kreupelstraat Kohlbrugge, Dr. H.F.
€ 26,90
voorraad onbekend
Geloven, een wonder

Geloven een wonder, is een boekje bedoeld voor jongvolwassenen, rand- en buitenkerkelijken en is geschreven door Johan Krijgsman, werkzaam geweest als evangelist in Amsterdam.

Geloven is een woord dat veel wordt gebruikt: in de wereld, in de kerk en in de Bijbel. Alleen het Bijbelse geloven richt zich op Christus. In de Bijbel gaat het over de eenvoud en de onmogelijkheid van geloven.

De Heere Jezus vergelijkt de eenvoud van geloven met het vertrouwen van een 'kindeke'. Een kind laat zich roepen en leiden. Een andere keer bestraft Hij Zijn discipelen omdat ze niet geloofd hebben. Het was onmogelijk voor hen. In 'Geloven, een wonder' komen beide kanten van geloven voor: de eenvoud van het geloven door de Heilige Geest en de onmogelijkheid van geloven uit onszelf. U vindt in dit boek ook de liefdevolle oproep van Christus om te geloven. Hij smeekt in 2 Korinthe 5:20 in Naam van Zijn Vader om u met God te laten verzoenen. Verzoening is er alleen door te geloven in Christus. Hij, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, is de grote Inhoud van het geloof. Hoe we het ook bezien: geloven is en blijft een wonder.

Geloven, een wonder Krijgsman, Johan
€ 12,90
voorraad onbekend
Iets goeds voor de Heere

Iets goed voor de Heere bevat vijf preken van Christopher Love, die op ee-jarige leeftijd stierf onder het bewind van Oliver Cromwell.

Een jongeman die de Heere vreest in een omgeving waar God niet wordt gediend. Abia, de zoon van de goddeloze koning Jerobeam, was zo iemand. De Heere werkt genade en bewaart die in Zijn kinderen door alle tijden heen, tot op de dag van vandaag. Dat is ook nu tot troost en bemoediging.

Het uitgangspunt voor de vijf preken in deze uitgave is 1 Koningen 14:13. Daar staat over Abia: 'En gans Israël zal hem beklagen en hem begraven; want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor den Heere, den God Israëls, in het huis van Jerobeam gevonden is.'

Iets goeds voor de Heere Love, Christopher
€ 12,90
voorraad onbekend
Ik ben het, Die met u spreekt

Ik ben het, Die met u spreekt is een boekje van Ds. G. van Manen en gaat over hoe
Christus de Samaritaanse vrouw ontmoet in Johannes 4.

'En Hij moest door Samaria gaan.' Hier is sprake van een Goddelijk moeten. Christus komt er om een zondige vrouw op te zoeken en zalig te maken. Met een enkele vraag legt de Zaligmaker haar leven open en staat ze daar, voor de Rechter. In Zijn ontdekkende genade wijst Christus haar niet af, maar wint Hij haar ziel ervoor in om haar Redder te zijn. Als Hij Zich openbaart aan de ziel: 'Ik ben het, Die met u spreek', zal de belijdenis gehoord worden: 'Komt, ziet een Mens Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb; is deze niet de Christus?' In dit boek laat de auteur zien met hoeveel wijsheid en liefde de Heere door het werk van Zijn Geest zielen trekt uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Geschikt voor Moederdag, persoonlijk gebruik en de belijdenistijd.

Ik ben het, Die met u spreekt Manen, Ds. G. van
€ 15,90
voorraad onbekend
Jong geleerd, Hellenbroek voor oud-cat.

Jong geleerd... door Ds. A. Moerkerken is een boek over Hellenbroek voor oud-catechisanten

Generaties catechisanten zijn of worden eruit onderwezen: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, het vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Al drie eeuwen wordt het gebruikt in kerk en gezin.

Aan de hand van Hellenbroeks vragenboekje heeft ds. Moerkerken lidmatencatechisaties gegeven over enkele grondstukken van onze geloofsleer. Hij heeft niet het volledige vragenboekje behandeld, maar vooral die onderwerpen waarop de Heidelbergse Catechismus minder diep ingaat. Deze lidmatencatechisaties over 'Hellenbroek' vormen de basis voor deze uitgave. Daarbij is de volledige tekst van het vragenboekje opgenomen, met alle Bijbelteksten uitgeschreven.

Jong geleerd, Hellenbroek voor oud-cat. Moerkerken, Ds. A.
€ 37,50
voorraad onbekend