Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Nieuwe boeken Uitgeverij het Zoeklicht najaar 2020

Van uitgeverij het Zoeklicht, worden dit najaar weer een aantal nieuwe boeken verwacht. Boeken die aansluiten bij de toekomstverwachting zoals die beschreven wordt in het Zoeklicht magazine, maar tevens boeken die een wat meer romantisch karakter hebben.

19 artikelen
pagina 1 van 2
Krachtmeting met iran

Dr. Mark Hitchcock, groot kenner van de Bijbelse profetie, signaleert een gevaarlijke trend: het land Iran blijft maar voorpaginanieuws, en niet bepaald om goede redenen. In zijn nieuwste boek "De krachtmeting met Iran" onthult hij waarom dit land zo gevaarlijk is.

Hij laat zien hoe deze ontwikkeling aansluit bij profetieën in de Bijbel. Daarbij steekt hij de lezer een hart onder de riem nu de eindtijd is genaderd: blijf waakzaam, besef wat er komen gaat en wees hoopvol gestemd.

Hitchcock gaat in op vragen als:

* Is Iran nog steeds van plan om Israël van de kaart te vegen?
* Wat heeft dit voor gevolgen voor de situatie in het Midden-Oosten?
* Wat is de plaats van Iran in de Bijbelse profetie?

De waarschuwing voor wat er gaat komen is niet nieuw.

In het Bijbelboek Ezechiël staan veel voorzeggingen over de natie Israël en over het gebied dat destijds Perzië heette. De profetieën in Ezechiël laten zien dat Iran in de eindtijd in opkomst zal zijn. En Rusland en Turkije eveneens. De vraag is: moeten deze profetieën nog in vervulling gaan? Hitchcock is ervan overtuigd dat Iran de belangrijkste aanjager van chaos in het Midden-Oosten blijft. In De krachtmeting met Iran belicht de schrijver de onveranderlijke geldigheid en nauwkeurigheid van de Bijbelse eindtijd profetieën. Daarnaast komt hij met antwoorden op vragen die steeds relevanter worden in de eindtijd.

Krachtmeting met iran Hitchcock, Mark
€ 15,95
voorraad onbekend
Liefde van Jezus in de psalmen

In dit vijfde deel van deze serie over de Psalmen door Johan t' Hart kunnen we drie reizen ontdekken. De eerst reis is die van het volk Israël door de woestijn en hoe de Heere God dit heeft beleefd. De tweede reis is die van de Heer Jezus op weg naar het kruis. Hij zingt samen met de discipelen de lofzang, het Hallel (Psalmen 113-118). En de derde reis is onze reis door het leven, daarvan lezen we in Psalm 119. De diepe les van de Thora is om je altijd vast te klampen aan het onderwijs van God.

Elke vorm van regering moet gebaseerd zijn op recht en gerechtigheid. Deze wereld heeft trouwe mensen nodig, die leven vanuit de waarheid. De regeringsverklaring van David in Psalm 101 wijst profetisch heen naar de regering van de Heer Jezus. Er komt een wereld waarin wérkelijk vrede en recht zal heersen, onder Zijn leiding. Op weg naar die wereld is er nog veel pijn en eenzaamheid.

De lofzang op Gods grote werken in de schepping mag ons met diep ontzag vervullen. God heeft immers de aarde gegrondvest op Zijn fundamenten van recht en waarheid. Alles in de schepping spreekt van Zijn grootheid. We mogen ons beroemen op Gods trouw. Als we de HEERE met ons hele hart zoeken worden we blije mensen.

Op de drie grote feesten die God heeft ingesteld om te vieren, wordt het Hallel gezongen, dat eindigt met de Heer Jezus, die de hoeksteen is geworden en die door de bouwers verachtelijk zijn plaats was ontzegd. En vlak daarna staat het wachtwoord voor Israël: “Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEERE.” Zodra het volk dát zal zeggen komt de Heer Jezus terug en zal het volk Hem omhelzen als hun Heiland en Verlosser. Ze zullen zingen: “Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.”

Johan 't Hart nodigt u van harte uit om samen de rijkdom van de Psalmen te zien, te proeven en te ervaren. Dat het lezen van dit boek mag bijdragen tot een verdieping van uw geloofsleven

Liefde van Jezus in de psalmen Hart, Johan 't
€ 20,95
voorraad onbekend
Onvoorstelbaar vooruitzicht

Onvoorstelbaar vooruitzicht is het nieuwste boek van Amir Tsarfati. In dit profetische boek gaat hij in op de kwestie dat in de Bijbel Jezus Christus zelf spreekt over de tekenen die aangeven dat Zijn Wederkomst nabij is. Wat zijn dan precies die tekenen? En zien we deze tekenen vandaag de dag om ons heen? Of liggen die tekenen nog ver in de toekomst verborgen? Kortom, wat zegt de Bijbel over de eindtijd.

Amir Tsarfati is Jood, een autochtone Israëli en bovendien iemand die christen is. Door deze achtergrond heeft hij een duidelijk perspectief waarin hij Bijbelse historie, huidige gebeurtenissen en Bijbelse profetie verweeft, en zo licht werpt op de geheimenissen betreffende de eindtijd zoals die opgenomen zijn in het Oude en Nieuwe Testament..

Vanuit zijn standplaats in het Midden-Oosten en op grond van zorgvuldige Bijbelstudie wijst Amir op tekenen die ons laten weten dat de Wederkomst van de Heere nabij is.

In het boek Onvoorstelbaar vooruitzicht – de dag nadert leest u over:

* Gods plannen voor de wereld, Israël, de Gemeente en u;
* de tekenen van Christus' Wederkomst die overal om ons heen zichtbaar zijn;
* het rookgordijn van misleiding dat mensen zal afleiden van de waarheid;
* de geweldige toekomst die ons wacht in het toekomstig Duizendjarig Rijk van Christus.

Als u hoop en duidelijkheid zoekt over wat de Bijbel de laatste dagen van de aarde noemt, laat dan de Bijbel uw enige bron voor antwoorden zijn. Amir Tsarfati wil daarbij uw gids zijn.

Amir Tsarfati schreef eerder de bestseller Laatste uur.

Onvoorstelbaar vooruitzicht Tsarfati, Amir
€ 16,95
voorraad onbekend
Laatste uur

In het boek: Het Laatste uur legt de Israëlische christen en gerespecteerd Bijbelleraar Amir Tsarfati uit dat Bijbelse profetie een geheimenis is en niet zozeer een geheim. Ieder die de tijd neemt om de profetie te onderzoeken, kan er meer inzicht in krijgen. Dit boek wil daarbij een hulp zijn.

Door de grondige en tot nadenken stemmende inzichten in de Bijbelse profetie en de hedendaagse toepassing, is Amirs verkenning van de Bijbel zowel verfrissend als fascinerend. In plaats van zich bezig te houden met speculaties en in te spelen op het angstgevoel van mensen, komt Amir met aansprekende scenario's die gebaseerd zijn op de Bijbelse waarheid over de Opname, de antichrist en de Grote Verdrukking. Hij verduidelijkt ook de rol- en het lot- van Rusland, Iran de Europese Unie, de Verenigde Staten en Israël in de eindtijd. Verder toont hij aan hoe precies op dit moment Bijbelse profetieën worden vervuld. Er is hoop te midden van de chaos. Wat er ook gebeurt, God heeft alles in Zijn Hand. Hij zal de Zijnen beschermen.

'Dit is een goed geschreven , opwindend tot nadenken stemmend, stimulerend en bemoedigend boek, dat iedereen zou moeten lezen'
- Anne Graham Lotz, auteur van The Daniel Prayer

'Wat God Zijn volk beloofd heeft, is Hij aan het vervullen. Ik geloof dat God Het laatste uur gaat gebruiken om harten te openen voor het evangelie.'
- Dr. David Jeremiah, Oprichter en directeur van Turning Point, hoofdvoorganger van Shadow Mountain Community Church

Amir Tsarfati is geboren in Israël en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Na het vervullen van zijn dienstplicht in het Israëlische leger (Israeli Defense Force) is hij verdergegaan als majoor bij de IDF-reservisten. Amir is president-directeur geweest van Sar El Tours and Conferences en heeft twintig jaar lang als reisleider gewerkt in Israël. Hij is ook de oprichter en directeur van Behold Israël, een non-profitorganisatie die wereldwijde realtime toegang biedt tot betrouwbare bronnen van nieuws en informatie over Israël, vanuit de krachtige context van Bijbelse geschiedenis en profetie. Amir is getrouwd en heeft vier kinderen. Meer informatie is te vinden op www.beholdisrael.org.

Laatste uur Tsarfati, Amir
€ 16,95
voorraad onbekend
365 momenten van rust

365 Momenten van rust is een Bijbels dagboek Neem even de tijd voor rust en ontspanning, en bedenk dat God goed is en je altijd trouw blijft.

365 momenten van rust bevat inspirerende psalmen en overdenkingen om je de hele dag rust en troost te geven

Elke dag zul je...

* rust krijgen in de liefdevolle aanwezigheid van jouw God
* een toevlucht vinden om even aan de drukte van je dagelijkse leven te ontsnappen
* ontdekken dat je in alle omstandigheden Gods volmaakte vrede kunt ervaren'

'Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn Heil' - Psalm 62:2

365 momenten van rust
€ 21,95
voorraad onbekend
Wijs wandelen in deze wereld

Els ter Welle schreef een bijbels dagboek Wijs Wandelen in deze wereld over het bijbelboek Spreuken. Het dagboek beslaat een heel jaar en bespreekt de eerste 9 hoofdstukken van Spreuken.

Spreuken is een van de wijsheidsboeken van de Bijbel. Koning Salomo heeft de meeste ervan geschreven. De wijsheid waarover hij schrijft, is geen filosofische wijsheid, maar heeft te maken met hoe we Wijs kunnen Wandelen in deze Wereld. Hoe we in de praktijk van het leven in allerlei omstandigheden moeten handelen.

Dit dagboek gaat over de eerste negen hoofdstukken die de introductie vormen op het hele boek. De wijsheid wordt in dit gedeelte voorgesteld als een persoon en vindt haar absolute climax in de Persoon van Jezus Christus die de Wijsheid van God is. Hij is de sleutel tot wijsheid!

Peter de Haan schrijft:
In de 12,5 jaar dat ik eindredacteur was bij Het Zoeklicht heb ik de bijdragen van Els aan het tijdschrift steeds met interesse gelezen. Ik hoop van harte dat u net als ik wordt geraakt door de eeuwenoude woorden uit Spreuken, treffend uitgelegd en toegelicht door Els ter Welle en dat u bemoedigd wordt om Wijs te Wandelen in deze Wereld.

Els (78) is de weduwe van Herman ter Welle. Samen hebben zij het werk van In de Ruimte opgericht dat veel zegen heeft verspreid in ons land maar ook ver over onze grenzen.
Zij heeft jarenlang met veel plezier les gegeven over de wijsheidsboeken op hun bijbelschool. In 2000 is zij columns gaan schrijven over Spreuken voor Het Zoeklicht. Deze stukjes zijn gebundeld tot dit dagboek

Wijs wandelen in deze wereld Welle, Els ter
€ 21,50
voorraad onbekend
Daniel, staatsman en profeet

Daniël staatsman en profeet is geschreven door J.W. Embregts en bespreekt vanuit het profetische perspectief het Bijbelboek Daniel.

- Het is nogal wat als verschillende grote kenners van het boek Daniël beweren dat uit dat boek de komst van Jezus Christus naar deze wereld bijna op de dag af te berekenen viel...

- Het is nogal wat als Daniël de letterlijke vervulling laat zien van wat andere profeten honderden jaren tevoren met naam en toenaam profeteerden...

- Het is nogal wat als Daniël visies geeft op voor hem toekomstige ontwikkelingen in de volkerenwereld die later zo precies zijn uitgekomen dat het bijna onvoorstelbaar is...

De Heer Jezus Zelf spreekt over de profeet Daniël in Mattheüs 24 en neemt diens profetieën over als voor Hem (in die tijd) nog toekomstig.

In het Nieuwe Testament vinden we vele citaten uit het boek Daniël, waaruit blijkt dat men hem in die tijd als een eerbiedwaardig profeet beschouwde.

Het is zelfs zo dat een heel Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, dat toch wel unaniem als een profetisch boek beschouwd wordt, eigenlijk onbegrijpelijk is als men het boek Daniël daar niet naast legt. De Bijbel legt zelf nadrukkelijk een relatie tussen Daniël en de Openbaring...

Het boek Daniël nodigt uitdrukkelijk uit om onderzoek te doen met de mededeling erbij dat het gaat om het 'laatste der dagen' en de 'verre toekomst '. Het geeft een belangrijk inzicht over de laatste tijd en dat blijkt nu juist de tijd te zijn waarin wij leven...

Daniel, staatsman en profeet Embregts, J.W.
€ 19,95
voorraad onbekend
Openbaring

K. Fieggen, schreef een Bijbelcommentaar over Openbaring. Eerder schreef hij ook over Hebreeën en over de wetenschap en de bijbel na.v. de persoon van Kepler.

Over het algemeen wordt het bijbelboek Openbaring als moeilijk toegankelijk beschouwd. Ten dele is dat ook zo. Voor sommigen is dat een argument om het boek maar niet te lezen. Dat is bijzonder jammer, omdat het boek Openbaring duidelijk Gods plannen met deze wereld uiteenzet. Bovendien is het een hoopvol boek, mits je doorleest tot het einde. Daar zien we dat God uiteindelijk alle tranen afwist en dat er een eeuwigheid wacht in de liefdevolle tegenwoordigheid van onze hemelse Vader.

Kees Fieggen is er in geslaagd om in deze studie een heldere en begrijpelijke uitleg te geven, ook bij de wat moeilijkere gedeelten. Naast de studie verwijs ik graag naar de 'boxen' waarin Kees Fieggen verschillende aanverwante onderwerpen nog even extra toelicht. Zeer waardevol en het komt de leesbaarheid van de studie zelf ten goede.

We leven in bijzondere tijden. Voor iedere christen is het lezen en bestuderen van Openbaring een 'must'. Alleen al omdat ook het boek Openbaring onderdeel uitmaakt van Gods Woord. Want wie leest er nou een boek zonder ook het laatste gedeelte te willen lezen en daarmee de afloop te missen?

Openbaring Fieggen, K.
€ 13,95
voorraad onbekend
Ik ben met u

Het Bijbelstudieboek Ik ben met u van Jan Hendrik Meinema en Ton Stier bespreekt de lessen in Haggai en plaatst dit in historisch, profetisch en geestelijk perspectief. [/h2]

Ik ben met u', spreekt de Heere tot twee keer toe door de profeet Haggaï. Het blijken kantelmomenten in de toenmalige geschiedenis. Meende het volk dat de tijd voor de herbouw van de tempel nog niet was aangebroken en sloofden ze zich uit voor hun eigen 'fraaie overdekte huizen', na ernstige vermaning en weerhouding van zegen, volgt berouw en inkeer. Vanaf dat moment keert Gods zegen terug en ontvangt de profeet een prachtig vergezicht..

Ik ben met u Meinema, Jan Hendrik
€ 6,95
voorraad onbekend
Mysterie ontrafeld

Een mysterie ontrafeld is een DVD waarin de achtergronden en betekenis van de Joods Galilese bruiloft en de spiegel die zij vormt van de eindtijd besproken wordt. Aan deze DVD werken mee: Amir Tsarfati, J.D. Farah, Jan Markell e.a.

Wanneer vindt de opname plaats? Een sleutel om dit mysterie te begrijpen vinden in het Joods -Galilese bruidsritueel. Onder ander eAmir Tsarfati laat in deze film ongekende bevindingen zien , waaruit af te leiden is dat de komende opname een reële hoop is.

In het Joods-Galilese huwelijksritueel vinden we dezelfde patronen als in de zeven Bijbelse Feesten uit eht Oude Testament. Laat u meenemen in dit boeiende verhaal en trek zelf uw conclusies.

Mysterie ontrafeld
€ 17,99
voorraad onbekend