Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

nieuwe uitgaven voorjaar 2019 Uitgeverij Brevier

Bij de uitgeverij Brevier worden verschillende nieuwe uitgaven verwacht in het voorjaar 2019. Onderstaand een overzicht van de nieuwe titels:

U kunt nu reeds via de webshop of in één van de winkels reserveren.

12 artikelen
pagina 1 van 2
En God zag dat het goed was

In het boek: En God zag dat het goed was, gaan 25 auteurs vanuit uit een lopende visie in op de grote vragen rond schepping en evolutie. Ze delen hun christelijke achtergrond en komen tot verrassende en verschillende inzichten.

Christelijk geloof en evolutie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat kan er van de evolutietheorie aanvaard worden als de Bijbel Gods openbaring is? En wat zijn de consequenties voor het christelijk geloof als de evolutietheorie waar is?

In 2017 riep het boek En de aarde bracht voort van Gijsbert van den Brink hierover veel verschillende reacties op. Over zijn antwoorden liepen de meningen uiteen, maar over het belang van zijn onderzoeksvraag was iedereen het wel eens. Zijn boek was het startschot van een verdere noodzakelijke bezinning. Die bezinning wordt in dit boek geboden. In En God zag dat het goed was nemen 25 deskundigen de handschoen op en onderzoeken zij op deelgebieden verder hoe een bepaald element uit het christelijk geloof zich nu precies verhoudt tot de evolutietheorie.

Een breed palet aan auteurs behandelt een scala aan vragen op wetenschapsfilosofisch (is de evolutietheorie een wereldbeeld?), exegetisch-hermeneutisch (was Adam een historisch persoon?) en systematisch-theologisch terrein (heeft de evolutietheorie gevolgen voor onze visie op verlossing?). Elke auteur trekt op zijn of haar deelgebied een eigen conclusie.

En God zag dat het goed was brengt de nodige bezinning op christelijk geloof en evolutietheorie verder. De redactie wordt gevormd door theoloog William den Boer, filosoof Rik Peels en bioloog / wetenschapsjournalist René Fransen.

Verder werken mee (alf.):

* Henk Bakker
* Henk van den Belt
* Koert van Bekkum
* Gijsbert van den Brink
* Hans Burger
* Ab Flipse
* Arnold Huijgen
* Marjo Korpel
* Gert Kwakkel
* Almatine Leene
* Ronald Meester
* Michael Mulder
* Stefan Paas
* Mart-Jan Paul
* Eric Peels
* Jeroen de Ridder
* Marcel Sarot
* Benno van den Toren
* Dolf te Velde
* Bert van Veluw
* Wim van Vlastuin
* René van Woudenberg

En God zag dat het goed was
€ 22,99
voorraad onbekend
Onderweg (Autobiografie)

Onderweg is de autobiografie van Dr. Jochem Douma en beschrijft zijn leven en werk zoals hij dat ervaren heeft en zich daarin op velerlei fronten heeft ingezet voor de Gereformeerde Belijdenis en de universiteit van Kampen.

Jochem Douma (1931) studeerde in Kampen aan de Theologische Universiteit (Broederweg) en werd predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Rijnsburg en Brussum. In 1966 promoveerde hij op de leer van de 'algemene genade' bij Kuiper, Schilder en Calvijn. Van 1970 tot aan 1997 was Douma hoogleraar ethiek te Kampen (Broederweg). Ook was hij hoogleraar medische ethiek aan de VU op de Lindeboomleerstoel en jarenlang voorzitter van de VBOK. Tweemaal werd hij ingeschakeld bij een campagne van overheid rond poliopreventie in de biblebelt.

Na zij emeritering legde hij zich toe op bestudering van het Oude Testament, wat onder meer resulteerde in zijn breed gewaardeerde Commentaar op de Psalmen. Het werkzame leven van Douma valt voor een groot deel samen met de geschiedenis en de ontwikekling van de vrijgemaakte kerken. Kerkelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in de jaren '60 van de vorige en de jaren '10 van deze eeuw komen dan ook aan de orde. Ook zijn stap buiten de GKV wordt toegelicht en in een kader geplaatst.

Deze autobiografie toont Jochem Douma als theoloog, ethicus, maar vooral als mens.

Onderweg (Autobiografie) Douma, Jochem
€ 29,99
voorraad onbekend
Priesterlijke prediking

Priesterlijke prediking bevat het verzameld werk van prof. W. Kremer en is een tweedelig boekwerk.

W. Kremer (1896-1985) diende de Christelijke Gereformeerde Kerken als predikant en als hoogleraar homiletiek. Hoewel hij geen homiletiek schreef, heeft hij een generatie predikanten gevormd. Een van zijn thema's was het geven van geestelijke leiding in de prediking. Zijn werk wordt nog altijd gebruikt aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en aan het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk.

Deze uitgave is een vermeerderde editie van de eerdere uitgave van Priesterlijke prediking en bevat het verzameld werk van Kremer. Daaraan zijn toegevoegd een biografie door ds. J. Westerink en een studie naar Kremers opvattingen over geestelijke leiding in de prediking door drs. Folkers.

Het verzameld werk verschijnt in twee delen.

Deel I: geschriften

Deel II: preken en meditaties

Tot verschijnen geldt een intekenprijs van € 49,99. U kunt intekenen door uw exemplaar reserveren via Ichthusboekhandel.nl Na verschijnen wordt het boek u dan zonder verzendkosten toegestuurd.

Op 5 april DV wordt er aan de Theologische Universiteit Apeldoorn een symposium gehouden naar aanleiding van het verschijnen van Priesterlijke prediking.

Intekenprijs € 49.99 tot verschijnen; daarna € 59,99

Priesterlijke prediking Folkers, D.H.J.
€ 59,99
voorraad onbekend
De vliegende bij op zoek naar Honing

Frank van der Pol schreef een kerkhistorische studie over de predikant Simon Oomius onder veelzeggende titel De vliegende bij op zoek naar honing.

Simon Oomius (1630-1706) was een leerling van Voetius en Hoornbeeck. Hij werd predikant te Purmerland, diende als veldprediker in het leger en promoveerde te Harderwijk. Van 1678 tot aan zijn overlijden in 1706 diende hij als predikant de kerk te Kampen.

Oomius preekte en schreef vanuit een gereformeerd-piëtistisch perspectief. In zijn publicaties vermeldt hij historische gebeurtenissen en hij overweegt en analyseert de houding en denkwereld van allerlei personen uit verleden en de eigen tijd. Zo schreef hij tegen de islam en was hij de eerste die suïcide uitgebreid beschreven heeft.

Oomius vergeleek zichzelf met een bij op zoek naar honing, iemand die door allerhande geschriften vliegt, om wat daarin wijs en goed is over te brengen tot christelijk gebruik. Ook ruim 300 jaar na zijn dood heeft Oomius de lezer nog wat te zeggen.

De vliegende bij op zoek naar Honing Pol, Dr. Frank van der
€ 24,95
voorraad onbekend
Kunnende kerk, over gemeente ethiek

Prof. dr. Henk Bakker (red.), Yme Horjus en dr. Erik Groeneveld schreven samen het boek ”Kunnende kerk. Gemeente-ethiek in de praktijk” . Een boek over hoe we omgaan met tucht en liefde en de grote vragen rond ethiek in de dagelijkse praktijk van de kerkelijke gemeente.

Kunnende kerk' is een praktijkboek voor de christelijke gemeente. Het wil bijdragen aan het 'kunnen' onderscheiden van de wil van Christus in de gemeente. Hoe ga je om met de diverse persoonlijke standpunten van gemeenteleden, en hoe breng je die zo met elkaar in gesprek dat de gemeenschap er ja en amen op kan zeggen?

Het boek ”Kunnende kerk” zet de grondlijnen uiteen van een gemeente-ethiek die gecentreerd is rond heiligheid en liefde. De schrijvers vinden dat de identiteit van de gemeente duidelijk afgebakend moet zijn, maar er zijn fundamentele en niet-fundamentele geloofswaarheden. „De zogenaamde non-essentials kunnen wel belangrijke onderwerpen zijn, maar niet genoeg om iemand met een andere mening niet als een christen te beschouwen.”

'Kunnende kerk' wil zowel theologiestudenten, predikanten als gemeenteleden stapsgewijs langs Bijbelse ethische principes leiden en op concrete vervolgstappen wijzen. Want ethiek gaat immers ook over de langere termijn.

De auteurs zijn afkomstig uit de sfeer van de evangelische gemeenten zoals de Unie van Baptisten en de Kerk van de Nazerener.

Kunnende kerk, over gemeente ethiek Bakker, dr. H.( red)
€ 19,99
voorraad onbekend
De hoed en de rand

Dr. M. Klaassen zet in het boek de Hoed en de rand, de gedachten over de hoofdbedekking van de vrouw op een rijtje.

Een hoed tijdens de eredienst. Is het kerkelijke folklore of bijbelse opdracht? Eeuwenlang was het vanzelfsprekend dat vrouwen het hoofd bedekten, vaak ook in het openbare leven. Met het verdwijnen van de hoed van de straat, verdween hij in veel gemeenten ook uit de kerk.

Kernvraag is hoe we Paulus' vermaning aan de gemeente van Korinthe moeten lezen. Geeft hij een plaats- en tijdgebonden voorschrift of een regel voor de kerk van alle tijden? Dr. M. Klaassen betoogt dat dit voorschrift de hele kerk aangaat. Hoofdbedekking is geen teken van minderwaardigheid van de vrouw, maar een erkenning van de haar door God gegeven plaats in de christelijke gemeente.

De hoed en de rand
€ 9,95
voorraad onbekend
Doop, wederdoop en kinderdoop

Vanuit zijn visie op Kerk en Staat geeft Zwingli zijn gedachten op het belang van de kinderdoop en stelt hij zich tegenover de wederdopers. Daarbij is van belang dat in die tijd de kerk en de staat diep verweven waren en de kinderdoop (mede) de initiatie was in de maatschappij

Al vroeg in de geschiedenis van de Reformatie kwam de beweging van de wederdopers op gang. Van meet af aan werden zij fel door de Reformatoren bestreden. De eerste die dat deed was Huldrych Zwingli. In Doop, wederdoop en kinderdoop verdedigt hij de kinderdoop als een Bijbels gegeven en weerlegt hij de opvattingen van de wederdopers.

Na 400 honderd jaar is de vraag naar kinderdoop of exclusieve volwassendoop nog steeds of opnieuw actueel. In veel plaatsen zijn baptistengemeenten ontstaan vanuit reformatorische kerken. In deze situatie heeft volgens de uitgever Zwingli onverminderd een boodschap.

Doop, wederdoop en kinderdoop Zwingli, H.
€ 12,95
voorraad onbekend
Huldrych Zwingli

Als in 2019 het Zwingli-jaar speelt, verdient deze reformator uit Zwitserland volop aandacht. Kerkhistoricus Harm Veltman geeft Huldrych Zwingli de aandacht die hij verdiend als reformator.

Na de aandacht voor Calvijn in 2009 en voor Luther in 2017 gaat in 2019 de aandacht uit naar Zwingli. Deze talentvolle prediker werd priester in de Grossmünster te Zürich, een van de belangrijkste kerken van Zwitserland. Daar bond hij in 1519 – onafhankelijk van Luther – de strijd aan met de aflaathandel. Daarmee was de Zwitserse reformatie was begonnen.

Harm Veldman tekent het leven van Zwingli als pastoor, zijn ontluikende reformatorische overtuigingen en zijn overtuigde reformerende arbeid. De twistgesprekken met Roomse en Lutherse geestelijken komen aan de orde, en hoe zijn opvolger Heinrich Bullinger met Calvijn tot overeenstemming kwam over het avondmaal.

Huldrych Zwingli. Reformator haalt Zwingli uit de schaduw van Luther en Calvijn, waarin hij ten onrechte geplaatst is.

Huldrych Zwingli Veldman, Harm
€ 19,99
voorraad onbekend
Evangelisatie in de Bijbelstad

De geschiedenis van de Evangelisatie gemeente van de Christelijk Gereformeerde kerken in Antwerpen door Ds. K. Groeneveld.

Op 8 januari 1972 werd de eerste evangelisatiedienst van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Antwerpen gehouden. Stoelen kwamen uit de consistorie van Sliedrecht, het harmonium uit Veenendaal.

Er waren vier bezoekers. Voorganger was evangelist Kommer Groeneveld.
Vijfenveertig jaar later is de evangelisatiepost uitgegroeid tot een zelfstandige gemeente. Daartussen ligt een geschiedenis met hoogte- en dieptepunten, waarin door Gods genade het zaad wortel schoot en vrucht droeg. Een gemeente die uit evangelisatiewerk ontstaat heeft een ander karakter dan een gevestigde gemeente.

Evangelist Groeneveld werd er in 1983 tot predikant bevestigd en bleef aan de gemeente verbonden tot zijn emeritaat.

In dit boek vertelt ds. Groeneveld over het ontstaan en de geschiedenis van het Evangelisch
centrum in Antwerpen, de stad waar ooit de eerste protestantse Nederlandse Bijbelvertaling werd gedrukt.

Evangelisatie in de Bijbelstad Groeneveld, ds. Kommer
€ 19,99
voorraad onbekend