Lokkich binne jimme!

Lokkich binne jimme!
Titel: Lokkich binne jimme!
Bestelnr.: 9789065394446
Uitgever: Jongbloed, Uitgeverij
 
Prijs:€ 9,95
 
Beoordeling: (0 stemmen)
Lees beoordelingen | Schrijf een beoordeling
 
 

Een nieuwe, uit de grondtekst vertaalde Bijbel, die toegankelijk is en geschreven in 'linich Frysk' - soepel. Die doelstelling stelt de deze zomer opgerichte 'Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu' zich. Stapje voor stapje gaat eraan gewerkt worden, en het begin is er: een vertaling van het evangelie van Matteüs: Lokkich binne jimme! ('Gelukkig zijn jullie!'). 

Dit is in oersetting fan it Evangeelje fan Mattéus, út 'e oarspronklike grûntaal yn it Frysk fan dizze tiid. By elk haadstik is in foto ôfprinte, dy't it ferhaal fan Mattéus ferbynt mei Fryslân en de Friezen. 

De oersetting is makke troch dr. Liuwe H. Westra, ûndersiker by de Fakulteit Katolike Téology fan 'e Universiteit fan Tilburch en dosint oan 'e Protestantse Téologyske Universiteit te Grins.

 

Klantbeoordelingen

Schrijf een beoordeling over dit product

Vorige