Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Prijs beste theologische boek 2019

Op 16 november 2019 is de prijs voor het beste theologische boek weer uitgereikt tijdens de Nacht voor de Theologie. Een aantal Nederlandse theologie boeken waren genomineerd. Groene Theologie van dr. Trees van Montfoort won deze prijs. Ter gelegenheid van het afscheid van Stefan Paas als theoloog des Vaderlands verscheen het Essay zoeken naar het goede leven.

BLOG OVER DE PRIJS VAN HET BESTE THEOLOGISCHE BOEK IN 2019

De Nacht van de Theologie wordt onder theologen ook wel de 'Nacht der nachten' genoemd. Tijdens deze Nacht wordt de Theoloog des Vaderlands verkozen, naast de prijs voor het beste Nederlandse theologische boek van afgelopen jaar. Tevens is er een verkiezing van de Jonge Theoloog des Vaderlands. Zes jonge finalisten schreven een essay om te laten zien waar ze voor staan.

Samuel Lee, voorganger in een pinkstergemeente is voor 2020 de Theoloog des Vaderlands geworden. Hij werkte mee aan de bundel: Spirituele oecumene

In deze prijs werken o.a. Trouw, ND, Evangelische Omroep (EO) CHE, KokBoekencentrum en de PTU samen om aandacht te vragen voor Nederlandse theologie boeken die er toe doen.

Groene theologie

Groene Theologie van Trees van Montfoort is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.

WINNAAR PRIJS VAN HET BESTE NEDERLANDSE THEOLOGIE BOEK 2019

'Groene theologie' verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

INKIJKEXEMPLAAR Groene Theologie

Het boek Groene theologie biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur.

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN. Ze publiceerde eerder Maria, een beeld van een vrouw en Een ijsje op zondag. Cultuurverschillen tussen katholieken en protestanten.

'Helder, diepgaand en met kennis van zaken. Van Montfoort weet academisch ontwikkelingen en discussies over christendom en ecologie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij verbindt deze ontwikkelingen ook met de Nederlandse theologische en kerkelijke context (zowel protestants als katholiek). Bovendien laat zij prachtig zien hoe de Bijbel vanuit ecologisch perspectief kan worden gelezen. Groene theologie is een uitstekend boek over een enorm belangrijk onderwerp.'
Dr. Hilda P. Koster doceert Theologie en Ethiek aan het Concordia College in Moorhead, Minnesota

'Eindelijk een boek over ecologische theologie van een Nederlandse theoloog! Dit is hard nodig want dit onderwerp wordt nog in te weinig kerken besproken. Het evangelie gaat verder dan het heil van mensen. Dit boek helpt je om een meer holistische kijk op verlossing te krijgen en daar praktisch mee aan de slag gaan.'
Jan Wolsheimer - directeur MissieNederland

'Dit is het boek waarop iedereen in en rond de kerken die 'groen' denkt, heeft gewacht. ... Een standaardwerk. De verschijning van dit boek is een mijlpaal. Het boek biedt niet alleen een kritische samenvatting van het denken over theologie, geloof en duurzaamheid, maar het is zeker ook een inspiratiebron voor de toekomst. Waarom zoveel lof voor een boek over welbekende thema's? Uiteraard vanwege de inhoud, die iets weg heeft van een standaardwerk. ... Groene theologie is zo krachtig omdat Van Montfoort met een zelfbewustheid theologie wil beoefenen, in de overtuiging dat vanuit geloof en traditie een zinvolle 'kennis' naar voren komt die heilzaam is voor vandaag.'
Friesch Dagblad


Overzicht: Inhoud van het boek:

Hoofdstuk 1 Theologie en ecologie.
De ecologische crisis kan niet bezworen worden binnen een wereldbeeld dat er medeveroorzaker van is, dus niet met meer technologie en overheersing. Christelijke theologie heeft exploitatie van de aarde gelegitimeerd of genegeerd, met name in de moderniteit, maar heeft altijd ook weerstand geboden aan het patroon van overheersing. Theologie kan veel relevanter worden als ze weer gaat over de hele wereld in relatie tot God en niet alleen over de mens en de menselijke samenleving.

Hoofdstuk 2 Het andere wereldbeeld van de Bijbel.
De auteur bespreekt bijbelteksten die in de discussies vaak terugkomen of er een plaats in zouden moeten hebben – geclusterd in scheppingsteksten, teksten over dieren en eschatologische teksten in Oude en Nieuwe Testament. Daarbij laat ze zien dat het wereldbeeld van de Bijbel veel minder antropocentrisch en dualistisch is dan het moderne wereldbeeld. De hele werkelijkheid wordt met God verbonden en waar dat het meest expliciet gebeurt, ontdekte ze, worden vaak inclusieve godsbeelden gebuikt.

Hoofdstuk 3 Nederlandstalige ecotheologie.
De auteur inventariseert termen en thema's in Nederlandstalige ecotheologie en spiritualiteit en bekritiseert de term rentmeesterschap. Vervolgens onderzoekt de auteur de weerstand tegen een positieve waardering van natuur in sommige protestantse kringen en onderzoerkt ze het antropocentrisme dat ook in katholieke en vrijzinnige theologie overheerst. Ze bespreekt onder meer Laudato Si', een synodedocument en enkele recente Nederlandstalige boeken die raken aan ecotheologische thema's (o.a. van Gijsbert van den Brink en Taede Smedes).

Hoofdstuk 4 Inzichten uit ecofeministische theologie wereldwijd.
De benaderingen en inzichten van Ivone Gebara (RK, Latijns-Amerika), Catherine Keller (protestant, VS) en Elisabeth Theokritoff (Grieks-orthodox, Europees) kunnen ecotheologie in Nederland een nieuwe impuls gaan geven. Daartoe maakt de auteur hun gedachtengoed toegankelijk, vergelijkt hun context met de Nederlandse en trekt conclusies die een tegenwicht geven aan de dominante term rentmeesterschap.

Hoofdstuk 5 Conclusies

Groene theologie Montfoort, Trees van
€ 27,50
voorraad onbekend
Zoeken naar het goede leven?

Zoeken naar het goede leven is het essay van de theoloog des Vaderlands 2019, Prof. dr. Stefan Paas, wat verscheen ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie op 16 november 2019. Het centrale thema is de toekomst van theologie.

Over zaken als God en geloof heeft iedereen wel een mening stelt Stefan Paas. Onze diepste motivaties blijken zelfs religieus van aard. Het is volgens hem om die reden belangrijk dat er goede theologie is en blijft bestaan. Al is het maar om gemanipuleerde beelden van God te ontmaskeren.

Stefan Paas betoogt in dit essay verder dat theologie aan de universiteit thuishoort. Hoewel theologen geen harde data leveren, helpen zij om de bronnen van onze cultuur te verhelderen en kritisch te doordenken.

Prof. Dr. Stefan Paas is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit en hoogleraar missiologie aan de Theologische universiteit van Kampen.

Zoeken naar het goede leven? Paas, Stefan
€ 8,95
voorraad onbekend
Lezen en laten lezen

Het boek 'Lezen en laten lezen' van Arnold Huijgen is verhelderend over de vraag hoe men gelovig kan omgaan met de Bijbel en het lezen daarvan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar ook je zelf laat lezen door God en Zijn Woord.

De Bijbel is voor veel mensen een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd en nagedacht. Hoe kun je in ieder geval de Schrift dan zo lezen dat het ook je hart raakt? En hoe voorkom je een al te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Diens vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel en aansprekend.

Daarnaast geeft Huijgen voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

Dr. Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Recent verscheen van hem: Maria, icoon van genade.

'Een vroom boek, een knap boek en een belangrijk boek
Ds. H. Korving

Je zou dit boek een 'kleine hermeneutiek' kunnen noemen, schrijft Huijgen in het voorwoord. Het gaat per slot van rekening over de vraag hoe je de Bijbel leest. Maar de hermeneutiek als wetenschappelijke bezinning op het begrijpen van teksten, is voor Huijgen vooral problematisch. Er worden in het vakgebied van de theologische hermeneutiek zóveel vragen opgeworpen, dat je er niet meer aan toe komt om in alle eenvoud te luisteren naar een Bijbelverhaal en dat te horen doorklinken in je eigen leven en in de situatie waarin je verkeert.
Uit een recensie van het Friesch Dagblad

DOWNLOAD Tekstregister bij het boek: Lezen en laten lezen door Dr. Arnold Huijgen.

Lezen en laten lezen Huijgen, Arnold
€ 20,-
voorraad onbekend
Over muren heen

Het boek Over muren heen van Lody van de Kamp en Oumaima Al Abdellaoui is een briefwisseling tussen een rabbijn en een moslima en biedt een boeiend inkijkje in twee culturen binnen onze Nederlandse samenleving. Beiden zoeken ze naar verbinding, maar schromen overigens ook niet de scheidslijnen aan te geven.

GENOMINEERD VOOR DE PRIJS VAN HET BESTE NEDERLANDSE THEOLOGIE BOEK 2019

Oumaima en Lody komen uit twee verschillende werelden. Oumaima is moslima en noemt zichzelf een Marokkaanse Nederlander. Lody is rabbijn en noemt zichzelf een Nederlandse Jood. Oumaima staat als vwo-leerlinge aan het begin van haar carrière. Lody is als rabbijn al meerdere jaren met pensioen. De buitenwereld ziet de moslim en de jood vaak als een soort natuurlijke vijanden. Lody en Oumaima schrijven elkaar echter brieven omdat ze, ondanks de grote verschillen, oprecht geïnteresseerd zijn in elkaars wereld.

Die brieven gaan over hun leefwereld en godsdienst, over Israël en Palestina, over feminisme en vreemdelingen, over successen en dieptepunten in hun leven.

Over muren heen Kamp, Lody van de; Abdellaoui, Oumaima a
€ 14,99
voorraad onbekend
Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt' is een handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk, onder redactie van Carl Buijs, Wielie Elhorst, Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager.

In dit boek worden gelovige transgenders en werkers in de kerk meegenomen op een ontdekkingstocht. In het boek komen gelovige transgenders zelf regelmatig aan het woord en delen ze hun ervaringen binnen en buiten de kerk.

GENOMINEERD VOOR DE PRIJS VAN HET BESTE NEDERLANDSE THEOLOGIE BOEK

De toelichting op termen en begrippen, de Bijbelstudies en het materiaal voor kringwerk maken dit boek extra praktisch.

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt
€ 19,99
voorraad onbekend