Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Puriteinse Klassieken

Bij uitgeverij de Banier verschijnt de serie Puriteinse klassieken. Recent vertaalde boeken van onschatbare waarde voor christenen die zich verbonden weten met de Puriteinse leefwereld.

In het najaar van 2020 worden weer nieuwe titels verwacht in deze serie die inmiddels in veel boekenkasten een gewaardeerde plaats in neemt.

De ruimte van soevereine genade

De ruimte van Soevereine Genade bevat een verzameling uit het werk van Jonathan Edwards in de uitgave van de serie Puriteinse Klassieken. Onder verkondiging van Jonathan Edwards vonden grote geestelijke opwekkingen plaats. Het geheim en de kracht van zijn prediking ligt in de onderwerpen die hij aan de orde stelt.

Vanuit de diepe overtuiging dat God soeverein is, doet hij een klemmend beroep op het verstand en het hart van zondaren om de Heere te zoeken. Dat is immers de weg om genade en eeuwig leven te vinden.

Een heilig leven als vreemdeling op aarde vormt dan de opmaat voor het beloofde hemelleven.

Ook Edwards meest bekende opwekkingspreek, Zondaren in de handen van een toornend God, is in deze representatieve selectie opgenomen.

De inleiding, verzorgd door prof. Dr. A. Baars, beschrijft Edwards visie op opwekking, schetst zijn leven en brengt de dogmatische en praktisch geestelijke thema's die in de gekozen preken aan de orde komen met elkaar in verband.

Dit boek van Edwards is het eerste deel in een nieuwe serie: Puriteinse klassieken.

De vertaling is gebeurd door drs. Liesbeth van Klinken-Rijneveld en prof. Dr. A. Baars.

Jonathan Edwards (1703-1758) was een invloedrijke Amerikaanse prediker tijdens de grote Opwekking in de eerste helft van de achttiende eeuw. Als belangrijkste theoloog uit die tijd oefent hij nog altijd grote invloed uit op de hedendaagse evangelicale en puriteinse voorgangers.

De ruimte van soevereine genade Edwards, Jonathan
€ 22,95
voorraad onbekend
Op leven en dood

Het boek Op leven en dood van John Owen bevat drie waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen over de strijd tegen de zonde:

* De verzoekingen,
* De inwonende zonde en
* De doding van de zonde.

Deze werken zijn door Owens wat moeizame schrijfstijl niet zo toegankelijk. Daarom is de leesbaarheid vergroot door alleen de belangrijkste geestelijke lessen letterlijk te vertalen en de meer theoretische beschouwingen van Owen in aansluiting bij zijn taaleigen samen te vatten. De inleiding beschrijft het leven van Owen en zijn visie op het overwinnen van zonde en verzoeking. Zijn analyse van de macht van de boze en van de kracht van de zonde is scherp. Zij is dringend nodig in onze tijd, waarin de verzoekingen vele zijn en de ernst van de zonde wordt afgevlakt. Niet minder belangrijk is de remedie die Owen aanreikt: de reinigende kracht van het bloed van Christus en de heiligende werking van de Geest.

Deze uitgave is deel 2 in de serie Puriteinse Klassieken.

Op leven en dood Owen, John
€ 26,95
voorraad onbekend
Groot belang van de zaligheid

De Puriteinse klassieker: Het groot belang van de zaligheid is een van de bekende Schotse theologische werken. Waarom? Omdat het vol ernst, troost en onderwijs is. In het eerste deel beschrijft Thomas Halyburton de toestand van de zondaar zonder God en de noodzaak van redding. In het tweede deel wijst de Schotse predikant op de genezing die er is in Christus. Het derde deel is heel praktisch en onderwijzend. Het gaat over de vraag hoe een waar christen zijn leven moet inrichten en hoe hij zijn gezin moet vormen door huisgodsdienst, Schriftonderzoek en gebed.

In deze nieuwe vertaling is voor iedereen onderwijs te vinden.

Prof. dr. A. Baars voorzag deze nieuwe vertaling van een inleiding

Thomas Halyburton (1674 - 1712) was een Schotse godgeleerde. Hij verbleef in zijn jeugd in Rotterdam. Na de Glorious Revolution keerde hij terug naar Schotland waar hij aan de universiteit van Edinburgh studeerde. Hij werd predikant in de Church of Scotland en diende de gemeente te Ceres (Fife). Daarna werd hij hoogleraar in de godgeleerdheid aan de universiteit van St. Andrews. Hij stierf op 37-jarige leeftijd en ligt in St. Andrews begraven naast Samuel Rutherford. Bekende predikers als John Wesley, George Whitefield en Charles Haddon Spurgeon haalden de werken van Halyburton regelmatig aan.

Dit is het vijfde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

Groot belang van de zaligheid Halyburton, Thomas
€ 29,95
voorraad onbekend
De Christenreis

De Christenreis van John Bunyan is een van de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Er zijn ook talloze vertalingen en bewerkingen van in het Nederlands. Deze nieuwe vertaling wil zoveel mogelijk recht doen aan de letterlijke tekst van Bunyan met al zijn eigenaardigheden.

Tegelijk is gezocht naar Nederlandse tekst die goed leesbaar is voor lezers van deze tijd. Bovendien gaat het hier om de volledige vertaling van de definitieve tekst van De Christenreis, inclusief de lange gedichten aan het begin en aan het einde. Ook zijn de kanttekeningen die Bunyan zelf in de kantlijn heeft aangebracht volledig opgenomen. Daarnaast heeft de vertaler talrijke kanttekeningen gemaakt. Zij bevatten toespelingen op Bijbelteksten die Bunyan zelf niet noemt, historische bijzonderheden, theologische verduidelijkingen en toelichting op spreekwoorden en gezegden. Bovendien zijn in dit boek alle oorspronkelijke illustraties bij De Christenreis te vinden.

De inleiding biedt een uitvoerige schets van het leven van Bunyan waarbij voortdurend verwezen wordt naar autobiografische elementen die in De Christenreis vele malen voorkomen.

Vertaald en ingeleid door dr. A. Baars.

De Christenreis Bunyan, John
€ 26,95
voorraad onbekend
Christinnereis

De Christinnereis (1684) van John Bunyan hoort met De Christenreis tot de belangrijkste werken die uit Bunyans pen voortkwamen. Oudere vertalingen zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een bewerking van de tekst. Redenen waarom nu tot een volledige nieuwe uitgave besloten is in de serie Puriteinse Klassieken.

Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan de oorspronkelijke uitgave. De vertaler heeft ook de kanttekeningen uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die helpen het boek te verstaan en laten zien dat de auteur steeds teruggrijpt op de Bijbel. In voetnoten licht de vertaler historische en biografische bijzonderheden toe, geeft hij theologische verduidelijkingen en wijst hij op Bijbelse toespelingen.

Zijn inleiding maakt duidelijk waarom Bunyan De Christinnereis schreef als vervolg op De Christenreis. Zo wilde hij De Christenreis in dit vervolg verduidelijken, mogelijke misverstanden wegnemen en aanvullingen geven. Hierdoor komen in De Christinnereis bijvoorbeeld het christelijk gezinsleven, de kerk en de ambten scherper in beeld

Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

Christinnereis Bunyan, John
€ 26,95
voorraad onbekend
Tenzij dat iemand...

In de serie Puriteinse Klassieken verscheen ook Tenzij dat iemand... en handelt over de wedergeboorte. Het is een heruitgave van het boek door Stephen Charnock.

De Heere Jezus bond Nicodemus op het hart dat wedergeboorte hoogst noodzakelijk is. Zonder wedergeboorte kan niemand het Koninkrijk Gods ingaan. De puriteinse predikant Stephen Charnock zet dit thema diepgaand uiteen. Hij noemt de wedergeboorte 'het fundament van de hele praktijk van het geloof in het hier en nu en in de gelukzaligheid hierna'.

Charnock belicht het onderwerp van verschillende kanten: waarom we wedergeboren moeten worden, wat de wedergeboorte is (een nieuw schepsel worden), waardoor we wedergeboren worden (uit God) en hoe (door het Woord der waarheid).

Vertaald en ingeleid door dr. J. van de Kamp.

Tenzij dat iemand... Charnock, Stephen
€ 34,95
voorraad onbekend
Genezing voor beproefde zielen

In de serie Puriteinse Klassieken verschijnt nu van Christopher Lover het boek Genezing voor beproefde zielen. Het bevat zeventien troostrijke preken over 42: 12 voor bestreden zielen.

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God, wat ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts en mijn God. (Ps. 42:12) Over dit Psalmvers hield de Puriteinse predikant Christopher Love (1618-1651) een zeventiental preken. Die preken zijn nu vertaald en in deze uitgave opgenomen.

Love behandelt elk deel van de tekst en past de inhoud steeds toe op de hoorders. Eerst laat hij zien hoe de Heere Zijn kinderen overtuigt van de zonde. daarna wijst hij op de Hoop die er is in God en mag de lofzang worden aangeheven.

Christopher Lover (1618-1651) werd geboren in Cardif (Wales) Hij studeerde in Oxford enw erkte daarna als Presbyteriaans predikant in Londen. Hij was lid van de bekende synode van Westminster. Vanwege zijn standpunten over kerk en regering werd Love constant gevolgd. In 1651 werd hij gearresteerd vanwege zijn steun voor een plan om Charles II weer op de troon te krijgen. Hij kreeg er de doodstraf voor.

Het boek bevat een inleiding van Prof. Dr. A. Baas. Vertaling door W. van Emenes.

Genezing voor beproefde zielen Love, Christopher
€ 22,95
voorraad onbekend
Om vrede en waarheid

In de serie Puriteinse Klassieken verschijnt van Jeremia Burroughs het boek: Om vrede en waarheid, een bijbelse remedie tegen verdeeltijd. In dit deel 8 van de serie bespreekt hij de vraag: hoe helen we breuken en bewaren we de eenheid in de kerk.

Jeremia Burroughs was een hartstochtelijk pleitbezorger van vrede en eenheid, en leefde die ook voor. Zijn gedachten over dit onderwerp heeft hij weergegeven in het boek Irenicum (vredesgeschrift) waarvan nu een eerste vertaling verschijnt.

Om verdeeldheid te voorkomen, adviseert Burroughs gelovigen de daden van hun broeders in het best mogelijke licht te zien en breuken zo spoedig mogelijk te helen. Ootmoed is van groot belang om de eenheid te bewaren.

Burroughs behandelt in zijn boek gedragingen van Gods kinderen die aanleiding kunnen geven tot verdeeldheid. Daarna wijst hij het zondige van verdeeldheid aan. Hij besluit met een behandeling van het helen van breuken.

Jeremiah Burroughs (1599-1646) was een bekend puriteinse predikant uit Engeland. Van 1637-1641 was hij als predikant verbonden aan de Engelse Kerk te Rotterdam. Burroughs was lid van de synode van Westminster.

Het boek bevat een inleiding van drs. L. van der Tang.

Om vrede en waarheid Burroughs, Jeremiah
€ 29,95
voorraad onbekend
Zelfverloochening en zelfbeproeving

Deel 9 in de serie Puriteinse Klassieken is het boek van Thomas Hooker: Zelfverloochening en zelf beproeving. Het bevat onderwijs over de voorbereiding op de wedergeboorte, zelfverloochening en zelfbeproeving.

Dit boek bestrijkt drie thema's. Allereerst voorbereiding. Volgens Hooker is de wedergeboorte volstrekt een werk van God, maar verloren zondaars moeten wel voorbereid worden om dit wonder te ontvangen. Hoe dat gebeurd schetst hij in zes uitvoerige preken in het eerste deel van dit boek.

Hierop volgt een verhandeling over de zelfverloochening. Daarin wordt duidelijk wat het betekent om het kruis op te nemen en de Here Jezus te volgen in de praktijk van het leven. In een volgende , derde verhandeling komt de zelfbeproeving aan de orde aan de hand van 2 Korinthe 13:5.

Thomas Hooker (1586-1647) was een bekende Puriteinse predikant. Hij studeerde in het Engelse Cambridge. Hij was predikant in Esher, niet ver van Londen, en later Chelmsford. Toen bisschop Laud hem verbood nog langer te preken, vertrok hij naar Nederland. In 1633 emigreerde hij naar Newton in Massachusetts (Nieuw Engeland) en later naar Hartford (Connecticut)

Het boek bevat een inleiding door Prof. Dr. A. Baars.

Zelfverloochening en zelfbeproeving Hooker, Thomas
€ 29,95
voorraad onbekend