Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Jan Hoek

Dr. Jan Hoek heeft als theoloog tijdens een vruchtbare reeks van jaren boeken over theologische onderwerpen het licht laten zien. Daarin is hij steeds meer de stem geworden van de gereformeerde theologie zoals die binnen de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk aangehangen wordt.

Dr. Jan Hoek studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde in 1981 op de zeventiende-eeuwse theoloog Daniel Colonius. In 1975 nam hij het beroep aan van de Hervormde Gemeente van Blauwkapel-Groenekan. Vier jaar later maakte hij de overstap naar Veenendaal, waar hij vijftien jaar predikant was. Daarna werkte hij bij de HGJB. Vanaf 1994 gaf hij het vak dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond Johannes Calvijn. Hoek schreef een groot aantal boeken en zat in de redactie van verschillende bladen. Zo schreef hij 23 jaar voor het Gereformeerd Weekblad. Vanaf 2004 is hij bijzonder hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en van 2006 tot zijn pensioen in 2015 was hij bijzonder hoogleraar Gereformeerde Spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Onderstaand een overzicht van ds. Jan Hoek: Bestellen is eenvoudig online via de webshop van Ichthusboekhandel.nl of u kunt ze kopen in één van de Ichthuswinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden en Zoetermeer.

Ik zie een poort wijd open staan

'Ik zie een poort wijd open staan' van Dr. Jan Hoek en Dr. Wim Verboom is vooral een pastoraal boek over het moeilijke theologische thema van de uitverkiezing. Uitverkiezing is een term die vaak negatieve associaties oproept. Dit boek wil laten zien dat geloven in de verkiezende God juist hoopvol en moedgevend is.

Het gaat niet om deuren die in het slot vallen, maar om een wijd geopende poort waardoor het licht binnenstroomt! Allereerst komen de Bijbelse gegevens aan de orde en vervolgens het katholiek, gereformeerd en actueel belijden. De auteurs trekken lijnen naar prediking, pastoraat en geloofsbeleving. Het boek is geschreven met een brede doelgroep voor ogen, maar liefhebbers van theologische verdieping komen ook aan hun trekken.

Dr. Jan Hoek is emeritus hoogleraar gereformeerde spiritualiteit (PThU) en hoogleraar systematische theologie (ETF).

Dr. Wim Verboom is emeritus hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme (PThU).

Ik zie een poort wijd open staan Hoek, Jan; Verboom, Wim
€ 18,99
voorraad onbekend
Grote God wij loven U

Grote God wij loven u is een bijbelstudieboek waarin dr. Jan Hoek Ons laat doordenken over Gods eigenschappen. Uitstekend kringmateriaal met gespreksvragen.

God is het geheim onder, achter en boven de zichtbare werkelijkheid om ons heen. Leven met God is een tocht door een landschap met hoge toppen en diepe afgronden. Deze tocht wordt mooier naar mate we Hem beter leren kennen. Jan Hoek nodigt de lezer uit om zich meer te verdiepen in wie God nu werkelijk is. Hij zoomt in dit boek op verrassende wijze in op de eigenschappen van God: zijn liefde, goedheid, almacht, heiligheid en eenvoud. Door het hele boek heen schenkt Hoek aandacht aan bijbelse gegevens, historische ontwikkelingen en actuele vragen.

Met stimulerende gespreksvragen om over de opgedane indrukken door te denken en de discussie aan te gaan.

Grote God wij loven U Hoek, J.
€ 16,99
voorraad onbekend
Werkboek bij de christelijke dogmatiek

Het Werkboek bij de Christelijke dogmatiek biedt een handreiking bij het lezen en verwerken van het veelgelezen handboek Christelijke dogmatiek.

Christelijke dogmatiek, geschreven door dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi, verscheen in 2012 en kreeg een warm onthaal. Inmiddels is de herziene
vijfde druk in voorbereiding. Het boek geeft de lezer een overzicht van het boeiende landschap van de christelijke geloofsleer. Bij de trektocht door dit landschap wordt steeds gevraagd: wat is nu precies de inhoud van wat christenen geloven en waarop baseren zij hun overtuigingen?

Het Werkboek bij de christelijke dogmatiek wil een gids zijn tijdens die trektocht. Daarbij worden hoofdlijnen samengevat, kruispunten aangewezen en discussiepunten aangereikt. Zo draagt het Werkboek als studiehandleiding bij aan een vruchtbare verwerking van de Christelijke dogmatiek in onderwijs, gesprekskringen en zelfstudie.

Met medewerking van onder meer

* drs. J.H. Pater- Bakker,
* drs. A.G. Kloosterman-van der Sluijs en
* J. van der Plas MA.

De auteurs van Christelijke dogmatiek, dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi, zijn als meelezers bij dit project betrokken.

* Verwerkings- en verdiepingsstof bij het standaardwerk Christelijke dogmatiek
* Toegankelijk en concreet

Dr. J. Hoek (1950) doceert dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en is als hoogleraar verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven) en de Protestantse Theologische Universiteit (Groningen)

'Een fantastisch initiatief dat met dit werkboek ons boek doorvertaald wordt naar een meer algemeen toegankelijk niveau, beter toegesneden op tal van onderwijs- en gespreksvormen.'

– dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi, auteurs Christelijke dogmatiek

Werkboek bij de christelijke dogmatiek Hoek, J.
€ 35,-
voorraad onbekend
Profetisch licht

Profetisch licht
Toekomst voor Israël en de kerk.

In veel gemeenten zien we een groeiende aandacht voor de grote Toekomst van Christus. Tegelijkertijd bestaat er een toenemende verwarring rond de nadere invulling van deze verwachting. In dit boek komen verschillende visies op de uitleg van de profetieën naar voren, met als doel deze zo goed mogelijk te leren verstaan.

Oner redactie van prof. dr. Jan Hoek
Prof. dr. Jan Hoek (1950) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU (locatie Kampen, wordt Groningen) en hoogleraar aan de ETF te Leuven. Hij is directeur van de THGB.

Profetisch licht Hoek, J
€ 7,95
voorraad onbekend
Vers christendom
Vers christendom Hoek, J.
€ 7,95
voorraad onbekend
Tedere Majesteit

Spiritualiteit is in, maar wat is authentiek christelijke spiritualiteit? Volgens Jan Hoek is dat de omgang met God, die tegelijkertijd oneindig ver boven ons verheven én ons innig nabij is.

Tussen Gods verhevenheid en nabijheid is een blijvende spanning. Beide aspecten komen samen in wat Jan Hoek Gods 'tedere Majesteit' noemt. In dit boek laat hij zien hoe de gereformeerde spirituele traditie ons kan helpen bij het leven met die nabije en verheven hemelse Vader.

Daarvoor gaat hij het gesprek aan met jongere en oudere theologen en theologisch
studenten, uit de zestiende tot en met de eenentwintigste eeuw. Zo wil dit boek een wegwijzer zijn naar een leven onder een open hemel, met de eerbied en vertrouwdheid die zo'n leven kenmerken.

Dr. Jan Hoek (1950) is bijzonder hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen, non-resident hoogleraar systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, en hoofddocent aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Tedere Majesteit Hoek, Jan
€ 25,99
voorraad onbekend
De belijdenisgeschriften

De pastorale en actuele betekenis van de belijdenisgeschriften toegelicht.

De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnig klinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En is het belijden van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant?

De auteurs van deze bundel laten zien hoe de belijdenissen van de Vroege Kerk ons helpen op een zuivere manier te geloven in de drie-enige God. Het spreken van de Reformatie over de rechtvaardiging en de sacramenten blijkt nog altijd opvallend actueel tegenover allerlei stromingen in theologie en kerk in onze tijd.

De auteurs maken niet alleen duidelijk dat deze belijdenissen ons leerstellig de weg wijzen, maar laten ook zien hoe ze ons pastoraal en praktisch willen leiden in ons geloof.

Dit boek maakt deel uit van de Driestarreeks, een serie uitgaven voor opvoeding en onderwijs.

Prof. dr. A. Baars is emritus hoogleraar ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Dr. P.C. Hoek is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

Dr. A.J. Kunz is onderzoeker en docent godsdienst aan Driestar hogeschool. Daarvoor was hij gemeentepredikant in de PKN.

De belijdenisgeschriften Baars, A.; Hoek, P.C.; Kunz, A.J.
€ 9,95
voorraad onbekend
Hoop op God

Eindelijk weer eens een diepgaande studie over de toekomst uit de reformatorische traditie.

De grote woorden en de mooie verhalen hebben we nu wel gehad. Ondanks alle fraaie beloften van onder anderen politici, blijft de wereld één groot drama. Het is om wanhopig van te worden. Het is terecht dat wie een boodschap van hoop meent te hebben, zijn geloofsbrieven op tafel moet leggen. Christenen weten zich geroepen verantwoording te geven van de hoop die in hen is. Te midden van alle wanhoop en cynisme geloven christenen dat de Bijbel het spoor naar de toekomst wijst, een spoor van hoop – hoop op God. In dit boek gaat de theoloog Jan Hoek op zoek naar de sporen van hoop in de Bijbel. Thema's die aan de orde komen zijn: de Bijbel als leerboek van de hoop; de verbondenheid van de christelijke gemeente met het volk Israël in de verwachting van het koninkrijk Gods; de hemel en de hel; het duizendjarig vrederijk, de jongste dag en het eeuwige leven. In deze onderwerpen gaat de auteur op zoek naar antwoorden op de centrale vragen uit de eschatologie, de leer van de komende dingen. Alles wat de Bijbel zegt over onze toekomst, spreekt van hoop, maar wat betekent deze hoop voor ons nu? Dat is de centrale vraag in dit boek.

Prof. dr. J. Hoek is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Daarnaast is hij docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond 'Johannes Calvijn'.

Hoop op God Hoek
€ 28,-
voorraad onbekend
Geroepen in een nieuwe eeuw

Om christenen te stimuleren na te denken over de betekenis en taak van de gemeente heeft dr. Jan Hoek dit boek geschreven.

Op basis van bijbelse gegevens behandelt hij de belangrijkste verschijningsvormen van de gemeente: de toegewijde gemeente en vervolgens de lerende, pastorale, missionaire, diaconale, veelkleurige en toegeruste gemeente.
De auteur is van mening dat alleen als de kerk haar kern bewaakt en bewaart, de gemeente zal overleven te midden van veranderende culturen. Juist deze trouw aan de kern geeft ruimte voor verscheidenheid in vormgeving. Dit boek is een geheel herziene herdruk van de uitgave Gemeentezijn – dat houdt wat in.
Dat heeft zich door de vragen en stellingen bewezen als uitstekende handleiding voor het gesprek over gemeente-zijn.

Prof. dr. J. Hoek is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Daarnaast is hij docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond 'Johannes Calvijn'.

Over Gemeente zijn: 'Een boeiend en vlot leesbaar boek'
Reformatorisch Dagblad

Geroepen in een nieuwe eeuw Hoek
€ 17,99
voorraad onbekend