Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Discipelschap

Boeken over het Bijbels denken over discipelschap zijn er volop bij Ichthusboekhandel. Discipelschap is een thema wat een steeds belangrijker plek heeft gekregen in Bijbelstudiegroepen en huiskringen. Veel kerken werken in hun Bijbelkringen daar mee en zoeken o.a. door goede gespreksvragen daar de nodige verdieping in.

Discipelschap als thema komt enerzijds voort uit hernieuwde aandacht voor Bonhoeffer met Navolging, anderzijds is de discipelschapstraining in evangelische kring ook steeds meer een aandachtspunt in kerken geworden. Onderstaand een praktisch overzicht van Bijbelstudieboekjes die vaak ook gespreksvragen bevatten. Vragen rondom de cultuur van discipelschap, wat is een discipel en welke betekenis heeft dit voor nu. Dit Bijbelstudiemateriaal is eveneens geschikt voor een gemeente discipelschapscursus.

Bijbelstudieboeken over discipelschap bestellen kan gemakkelijk online bij de webshop van Ichthusboekhandel.nl, de plek voor advies en een ruime keuze. Kopen van boek over discipelschap kan in één van de Ichthusboekwinkels in Alphen aan den Rijn, den Haag, Leiden of Zoetermeer.

In zijn spoor

Veel christenen hebben het verlangen om het Evangelie door te geven. Getuigen kan echter niet zonder volgen. Dit boek geeft met zeven werkwoorden aan wat het inhoudt Jezus te volgen.

Dit boek gaat over het navolgen van de Heere Jezus, over verlangen en verlegenheid. Het bevat zeven bijbelstudies over discipelschap rond zeven werkwoorden: bekeren, volgen, liefhebben, kruisdragen, eenvoudig leven, bidden en belijden. Discipelschap heeft alles te maken met een proces van vormen, omvormen, hervormen. Het Woord van God zet ons aan het werk. De Geest van God is daarbij onmisbaar.

In Zijn spoor is een boek dat de lezer helpt in zijn of haar zoektocht naar een christelijke levenshouding en een daaraan verbonden levensstijl. Het is ontstaan in de gemeente waar de auteur predikant is. Over de inhoud is nagedacht in een brede kring van gemeenteleden.

• Actueel onderwerp!
• Ontstaan in de praktijk van het gemeenteleven en getoetst op bruikbaarheid
• Bedoeld voor christenen die op zoek zijn naar een missionaire levenshouding
• Een stimulans om na te denken over de vraag hoe het geloof handen en voeten krijgt
• Geschikt voor persoonlijke bijbelstudie, maar door de verwerkingsvragen ook voor bespreking in
groepsverband

H.J. van der Veen is predikant in de Hervormde Gemeente te Sliedrecht. Hij was 12 jaar bestuurslid van de IZB.

In zijn spoor Veen, H.J. van der
€ 13,99
voorraad onbekend
X- Vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen van Francis Chan is een eenvoudig, praktisch, bijbels en persoonlijk hulpmiddel voor discipelen van Jezus die anderen willen helpen om volgelingen van Jezus te maken.

Jezus gaf Zijn discipelen een opdracht: 'Volg Mij'. En gaf daarbij een belofte: 'Ik zal je toerusten om anderen te vinden die Mij gaan volgen'

We zijn gemaakt en bestemd om discipelen te maken.

Het boek Vermenigvuldigen is gemaakt om je toe te rusten de opdracht van Jezus in praktijk te brengen in een mentorrelatie of voor gebruik in een bijbelstudie.

Francis Chan en David Platt leiden elk van de 24 lessen in met een video op www.multiplymovement.com.

Eén plus één plus één. Ieder exemplaar van het boek Vermenigvuldigen is gemaakt om te doen wat Jezus deed: discipelen maken die discipelen maken die discipelen maken' Totdat de hele wereld het goede nieuws van Jezus kent.

Francis Chan is voorganger van een kerk in San Francisco en kerkplanter. Hij spreekt jaarlijks voor tien duizenden mensen wereldwijd en staat bekend om zijn gepassioneerde en Bijbelse manier van spreken. Hij zit in het bestuur van World Impact en Children's Hunger Fund. Chan is auteur van New York Times bestsellers 'De vergeten God', 'Bestaat de hel' en 'Te gekke liefde', waarvan meer dan twee miljoen exemplaren zijn verkocht.

Mark Beuving is als professor van interdisciplinaire studies verbonden aan de Eternity Bible College. Zijn passie is het onderzoeken van de vele manieren waarop de Bijbel ieder aspect van het leven verandert. Mark woont met zijn vrouw en dochters in Zuid Californië.

X- Vermenigvuldigen Chan, Francis; Beuving, Mark
€ 14,99
voorraad onbekend
Pelgrim met God
Pelgrim met God Markus, Arjan
€ 14,99
voorraad onbekend
Stap voor stap discipelschap

Discipelschap is voor veel christenen een belangrijk maar lastig onderwerp. Je inzetten in de kerk en meedraaien in een bijbelkring: prima.

Maar mogelijk deins je inwendig terug bij de gedachte in zelf anderen over Christus te vertellen of nieuwe gelovigen als mentor te begeleiden. Dat laat je liever over aan mensen die daar meer voor geschikt zijn.

Dit praktische en laagdrempelige boek maakt duidelijk dat je voor discipelschap geen speciaal talent nodig hebt. 'God kan iedereen met een bereidwillig hart gebruiken', meent de auteur, Scott Morton. Alles wat je over discipelschap moet weten wordt in dit boek behandeld.

Morton splitst het discipelschapsproces op in kleine, overzichtelijke stappen, aan de hand van bijbelse principes. Hij kiest voor een realistische insteek, doorspekt met herkenbare voorbeelden.

Een inspirerend boek dat je aanmoedigt en toerust om zelf mensen tot Christus te leiden.

Stap voor stap discipelschap Morton, Scott
€ 14,99
voorraad onbekend
Discipelschap
Discipelschap Vreugdenhil, L.M.
€ 19,99
voorraad onbekend
Discipelschap met impact

Veel kerkleiders verlangen naar kerkgroei en richten zich op de nieuwste strategieën of kerkdiensten waarin zoekers centraal staan.

Maar gebrek aan groei wordt mogelijk niet veroorzaakt door onze gebrekkige gerichtheid op nieuwe mensen. Misschien komt het doordat we de mensen die we al hebben niet effectief opleiden tot discipel.

Greg Ogden bespreekt de noodzaak van aandacht voor discipelschap in de plaatselijke kerk. Hij herontdekt Jezus' methode om levensverandering te bevorderen door slechts in enkele mensen tegelijk te investeren.

Ogden is eropuit om zowel de individuele discipel als het discipelschap zelf te veranderen. Daarbij laat hij zien hoe discipelschap een zichzelf vermenigvuldigend proces kan worden, met een blijvende invloed van generatie op generatie.

Discipelschap met impact Ogden, Greg
€ 17,99
voorraad onbekend
Discipelschap met impact

Greg Ogden kijkt hoe veel kerkleiders verlangen naar kerkgroei en richten zich op de nieuwste strategieën of kerkdiensten waarin zoekers centraal staan.

Maar gebrek aan groei wordt mogelijk niet veroorzaakt door onze gebrekkige gerichtheid op nieuwe mensen. Misschien komt het doordat we de mensen die we al hebben niet effectief opleiden tot discipel.

Greg Ogden bespreekt de noodzaak van aandacht voor discipelschap in de plaatselijke kerk. Hij herontdekt Jezus' methode om levensverandering te bevorderen door slechts in enkele mensen tegelijk te investeren. (Het zgn. werken met triades) Ogden is eropuit om zowel de individuele discipel als het discipelschap zelf te veranderen. Daarbij laat hij zien hoe discipelschap een zichzelf vermenigvuldigend proces kan worden, met een blijvende invloed van generatie op generatie.

Dit is het werkboek bij het basisboek Discipelschap met impact

Discipelschap met impact Ogden, Greg
€ 19,99
voorraad onbekend
Navolging

Dietrich Bonhoeffer, een Duitse verzetsheld en theoloog, betoogt in het boek 'Navolging' dat het volgen van Christus de bevrijding van mensen betekent. Navolging is een klassieker geworden als het gaat om discipelschap.

Bevrijding van alle menselijke instellingen en geboden, van al wat drukt en belast, van al wat zorg en gewetensbezwaren veroorzaakt. Het gebod van Jezus is hard voor wie er zich tegen verzet maar zacht voor wie er zich gewillig aan overgeeft.

Navolging heeft dan ook niets te maken met krachtprestaties van de ziel. Dat is er dikwijls van gemaakt in een christendom waarin de genade een leerstuk was geworden, het geloof een systeem en het menselijk gedrag een kwestie was van gebod op gebod en regel op regel. Jezus vraag niet het onmogelijke of onmenselijke: Zijn gebod wil nooit leven vernietigen maar leven bewaren, sterken en genezen.

Navolging van Bonhoeffer is dan ook een wegwijzer naar diepere vreugde.

In de Engelse wereld wordt dit boek uitgegeven onder de naam discipleship

Bonhoeffer heeft zelf de consequenties van trouw aan Jezus' roeping en opdracht ondervonden en stierf in gevangenschap vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Enkele citaten uit zijn bekende 'Navolging':

"Een christendom zonder de levende Jezus Christus blijft noodzakelijkerwijs een christendom zonder navolging, en een christendom zonder navolging is altijd een christendom zonder Jezus Christus; het is idee, mythe. Een christendom waarin het alleen gaat om God de Vader, maar niet om Christus als levende Zoon, heft de navolging ten enenmale op. Hier is sprake van Godsvertrouwen, maar niet van navolging. Alleen omdat Gods Zoon mens werd, omdat Hij de Middelaar is, is de navolging de juiste verhouding tot hem. Navolging is gebonden aan de Middelaar, en waar op de juiste manier over de navolging wordt gesproken, daar wordt over de Middelaar Jezus Christus, de Zoon van God, gesproken. Alleen de Middelaar, de Godmens, kan tot de navolging roepen."

"De concrete oproep van Jezus en de eenvoudige gehoorzaamheid heeft zijn onherroepelijke betekenis. Jezus roept daarmee in de concrete situatie waarin men Hem kan geloven; daarom roept Hij zo concreet en wil ook zo begrepen worden, omdat Hij weet dat alleen in de concrete gehoorzaamheid de mens vrij wordt om te geloven."

"De oproep van Jezus tot navolging maakt de discipel tot enkeling. Of hij wil of niet, hij moet een beslissing nemen, hij moet alléén een beslissing nemen. Het is geen eigen keus enkeling te willen zijn, maar Christus maakt de geroepene tot enkeling. Ieder is alléén geroepen. Hij moet alléén volgen."

Volgens Bonhoeffer is dit niet altijd makkelijk, omdat de mens steun zoekt bij anderen. Maar de persoonlijke roeping gaat aan een gezamenlijke roeping vooraf. Het gemeenschappelijke getuigenis vloeit voort uit de verschillende roepingen. Ter illustratie hierover nog twee citaten:

"Als mensen die alleen aan Jezus gebonden zijn, worden ze naar de aarde verwezen, waarvan ze het zout zijn. Wanneer Jezus niet zichzelf, maar Zijn discipelen het zout noemt, zo draagt Hij de werkzaamheid op aarde aan hen over. Hij betrekt hen in Zijn werk. Hij blijft in het volk Israël; aan de discipelen draagt Hij de hele aarde over. Alleen daardoor, dat het zout zout blijft, de reinigende, kruidende kracht van het zout bewaart, zal de aarde door het zout behouden kunnen worden. Terwille van zichzelf zowel als terwille van de aarde moet zout zout blijven, moet de gemeente der discipelen blijven wat ze door Christus' roepstem is. Daarin zal haar ware werkzaamheid op aarde en haar bewarende kracht liggen. Zout moet onvergankelijk zijn en daardoor een blijvende kracht der reiniging."

"Niet alleen de roeping tot de onzichtbare werking van het zout, maar ook die van het zichtbaar schijnen van het licht is aan de discipelgemeente door Jezus toevertrouwd. 'Gij zijt het licht'- ook hier niet: gij móét het zijn! De roeping zelf heeft hun dat gemaakt. Het kan nu niet anders of ze zijn een licht dat gezien wordt; als dat niet zo was, dan leefde die roeping klaarblijkelijk niet onder hen."

Navolging Bonhoeffer, Dietrich
€ 26,99
voorraad onbekend
Oefenen in discipelschap

Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. We moeten het ook doen.

Daarbij wil dit boek helpen, met name bij de vraag hoe je als gehele gemeente discipel kunt zijn van Jezus. Hoe je samen discipelschap kunt leren.

Dit boek is geschreven voor christenen die in hun gemeente gezamenlijk vorm willen geven aan een christelijke levenspraktijk en willen oefenen in discipelschap.

In vijf verdiepende hoofdstukken gaan de auteurs in op vijf thema's rond discipelschap en gemeentezijn. De thema's draaien om de vraag: hoe helpen we elkaar als gemeente om te leven als christen in deze tijd? De auteurs gaan in op wat leven als christen is en hoe je dat samen als gemeente doet, hoe we kunnen oefenen in christelijke deugden en
hoe we missionair naar buiten treden als gemeente.

Het sluit af met een praktische handreiking om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

Aan dit boek werkten mee:

* Ad de Bruijne,
* James Kennedy,
* Hans Schaeffer,
* Wilma van der Jagt en
* Pieter Vos.

Ze zijn allen als docent verbonden aan een universiteit of hogeschool. Het boek is ontstaan in een lokale gemeente, tijdens een project waaraan de auteurs hebben meegewerkt.

Klik hier om het eerste deel van het boek alvast in te zien.

Oefenen in discipelschap
€ 15,99
voorraad onbekend
Discipelschap

Discipelschap als thema is de laatste jaren steeds hoger op de kerkelijke agenda gekomen.

Dit boek ontwikkelt een aanzet tot een 'theologie van discipelschap' en peilt de betekenis van het begrip in deze tijd van social media.

Discipelschap hangt in de lucht. Overal ter wereld bieden kerken discipelschapstrainingen aan. Dit verschijnsel vraagt om theologische doordenking. Laat discipelschap zich trainen? Wat heeft de kerk daarvoor
nodig?

Tegelijk stelt discipelschap vragen aan de theologie. Waarom is er nog nauwelijks een 'theologie van discipelschap'? Wat zouden kernelementen van zo'n theologie kunnen zijn?

Deze bundel laat twee spraakmakende Britse theologen aan het woord: Brian Brock en Stephen Cherry. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB, en Edward van 't Slot, bijzonder hoogleraar Systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie, passen hun inzichten op de Nederlandse situatie toe.

Klik hier om de bijdrage van Edward van 't Slot te lezen.

Bert de Leede is oud-docent Praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Herman Paul is bijzonder hoogleraar Secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Discipelschap
€ 14,99
voorraad onbekend
Uitdaging van een christelijke levenssti

Nicky Gumble over de christelijke levensstijl een uitdaging aan de hand van de Bergrede?!

Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. Een stijl die ontleend is aan de meest revolutionaire en radicale toespraak aller tijden: de Bergrede van Jezus. Een gewaagde levensstijl, die je alles kan kosten. Maar... een levensstijl die je een ongelofelijk veel voldoening geeft. De Bergrede? Dat is Jezus" toespraak die hij begon met de woorden: 'Zalig de armen van geest...' In dit boek laat Nicky Gumbel zien wat wij daar in deze tijd mee moeten.

Nicky Gumbel verstaat de kunst de Bijbel zo uit te leggen dat gewone mensen het begrijpen. Hij was vroeger advocaat, maar is inmiddels al weer jaren predikant van de Holy Trinity Brompton-kerk in Londen.

De Uitdaging van een chrsitelijke levensstijl is een praktisch vervolg op de Alpha cursus en is bedoeld als bijbelstudieboek over de Bergrede jonge christenen te helpen met onderwijs en goede bijbelstudievragen

Uitdaging van een christelijke levenssti Gumbel
€ 14,95
voorraad onbekend
Levend geloven

Hoe bewaart de kerk het geloofsgeheim in deze seculiere tijd? Bonhoeffers antwoord op die vraag is: met levend geloof. Ds. C. Bos legt dit uit.

In zijn disciplina arcani - een pastorale lees- en leefregel die onder meer gestoeld is op de geschriften van Luther - werkt hij dit nader uit. Geloof en leven zijn geen gescheiden werelden, stelt hij, maar in wisselwerking op elkaar betrokken. De auteur beschrijft wat Bonhoeffer bedoelde met disciplina arcani, en werkt deze praktisch uit: hoe leren wij bidden, de Schrift lezen, en ons dwars door aanvechtingen heen concentreren op God?

Levend geloven Bos, C.
€ 18,50
voorraad onbekend
Heel je ziel en zaligheid

Christus heeft ons een leven voorgespiegeld van geestelijke groei en toenemende heiligheid. Dat staat vaak haaks op onze ervaring.

Hoe komt dat? Het leven dat God ons in Jezus aanbiedt is toch niet bedoeld als een puzzel? Dan is er maar één uitleg mogelijk: ondanks onze goede bedoelingen en vermoeiende methoden mankeert er iets aan de manier waarop we dat leven benaderen. Waar een wil is, is niet automatisch ook een weg. Er is ook inzicht nodig om precies te begrijpen wat er moet gebeuren en hoe je het kunt bereiken. Door zo in navolging van Christus te wandelen, op het pad van discipelschap, zullen we geestelijke groei ervaren.

Geestelijke groei in Christus is een geordend proces. Jezus nodigt ons uit onze loodzware, vermoeiende inspanningen, vooral op religieus gebied, los te laten. Als we samen met Hem onder een nieuw juk onze plaats innemen wil Hij ons leiden. Dit is de weg die de ziel rust geeft. Dit inzicht geeft hoop en is van levensbelang. Voor het individu betekent het dat alle blokkades om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen te overwinnen zijn. Dat proces zal ons in staat stellen steeds meer te groeien naar de heelheid, heiligheid en kracht die horen bij het koninkrijk der hemelen.

Dallas Willard vertelt op welke manier we in ieder aspect van ons leven (gedachten, emoties, karakter, ziel en lichaam) radicaal kunnen veranderen naar het beeld van Christus.

Dallas Willard prikkelt je denken, wakkert je voorstellingsvermogen aan en betrekt je emoties terwijl hij je tot een nieuw soort intimiteit met God brengt. - Alister McGrath

Dit boek staat barstensvol informatie over belangrijke zaken als wat het hart, de geest, de ziel, emoties enzovoort precies zijn. Mensen werkzaam in het onderwijs die een volledig joods-christelijk mensbeeld willen neerzetten zullen veel steun aan dit boek hebben, net als de mensen die betrokken zijn bij de genezing van de ziel of het lichaam. - Leanne Payne

Dit boek ontving in 2003 de Book Award van Christianity Today in de categorie 'spiritualiteit'

Heel je ziel en zaligheid Willard
€ 9,95
voorraad onbekend
Kloppend hart van de gemeente

Veel kerken en gemeenten kennen huiskringen. Vaak met succes en zegen.

Soms met de nodige stroefheid. In dit zeer praktische handboek geeft Bart Broekman vanuit zijn jarenlange ervaring aan waar het bij huiskringen om draait. Bruikbare achtergrondinfo wordt gecombineerd met een schat aan praktische tips.

Het gratis werkboek op cd-rom maakt Het kloppend hart van de gemeente tot een extra waardevol instrument voor iedereen die betrokken is bij een huiskring.

- onmisbaar handboek voor wie met kringen werkt
- praktisch en toepasbaar
- met unieke code voor extra werkmateriaal op internet

Met een gratis digitaal werkboek.

Bart Broekman was jarenlang pastor in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. In deze grote gemeente was hij initiator van het huiskringmodel zoals die in dit boek wordt beschreven. Tegenwoordig is hij werkzaam als zelfstandig gemeentecoach en -adviseur.

Kloppend hart van de gemeente Broekman
€ 21,50
voorraad onbekend
Vrijheid in Christus DEELNEMERSGIDS

b]De cursus van Vrijheid in Christus door Neil T. Anderson is voor elke christen. Van hen die al lang christen zijn, tot hen die nog maar net die keuze gemaakt hebben; van hen die gestadig groeien, tot hen die het gevoel hebben vast te zijn gelopen.[/b]

De cursus is bedoeld om je te helpen om:

- door te breken naar een grotere mate van geestelijke volwassenheid
- gebieden van misleiding die je groei belemmeren te ontdekken
- persoonlijke en geestelijke conflicten op te lossen
- strategieën te leren om je denken te vernieuwen en vrij te worden van negatieve gedachten en verkeerde gedragspatronen.

De cursus gaat niet over hoe je je gedraagt, maar over hoe je gelooft. Het is tenslotte zo, dat Christus ons al vrijgemaakt heeft (Galaten 5:1) en ons alles wat we nodig hebben al heeft gegeven (2 Petrus 1:3). Het voelt alleen niet altijd zo!

Veel mensen voelen wel aan, dat ze voor God nog niet hun volle potentieel bereikt hebben. Misschien voelen ze zich 'vast zitten' in zonden uit gewoonte, negatieve gedachten, angsten, niet-vergevingsgezindheid of veroordeling. Maar toch willen ze graag groeien en volwassen worden. Deze cursus zal je helpen je de verbazingwekkende waarheid van je nieuwe identiteit in Christus eigen te maken, je leren hoe je de misleiding van de vijand kunt ontmaskeren en weerstaan, en je helpen om verder te gaan. Het is geen 'snelle oplossing', maar het zal waarschijnlijk een enorme verandering in je leven als christen teweegbrengen.

Vrijheid in Christus DEELNEMERSGIDS Anderson, N.T.
€ 4,60
voorraad onbekend
Zittend aan de voeten van rabbi Jezus

Ann Spangler en Lois Tverberg geven een kleurrijke beschrijving van de tijd waarin de discipelen van Jezus leefden als leerling aan de voeten van rabbi Jezus.

Zou je bijna tweeduizend jaar terug in de tijd kunnen reizen om samen met Zijn discipelen aan de voeten van Jezus te zitten? Hoe was de Joodse cultuur in die tijd en hoe sloten de lessen en gelijkenissen van Jezus daar bij aan? In Zittend aan de voeten van rabbi Jezus maakt u een fascinerende reis door de Joodse wereld in de tijd van Jezus die u nieuwe inzichten en inspiratie oplevert.

Ann Spangler en Lois Tverberg geven een kleurrijke beschrijving van die wereld met hun feesten, gebeden en discussies tussen rabbi's. De gelijkenissen van de Heer Jezus schokten en verrasten Zijn Joodse toehoorders. De uitleg in de context van die tijd en cultuur levert rijke inzichten op. Zittend aan de voeten van rabbi Jezus verdiept de wortels van het christelijk geloof en helpt u om de rijkdom en eenheid van de Bijbel beter te begrijpen

Zittend aan de voeten van rabbi Jezus Tverberg / Spangler
€ 19,95
voorraad onbekend
Heel het leven / POD

Hoe kun je Jezus volgen? Dat is een vraag van veel nieuwe gelovigen maar ook van doorgewinterde gemeenteleden. Dit boek geeft vanuit de Tien Geboden antwoorden.

Hoe kan ik in mijn dagelijks leven Jezus volgen? Dat is een vraag die veel mensen stellen. Mensen die op zoek zijn bijvoorbeeld. Zij vragen zich af wat het leven als christen concreet inhoudt als zij zouden gaan geloven. Maar ook mensen die al langer geloven, zoeken naar concrete handreikingen voor het navolgen van Jezus in hun dagelijks leven. Er zijn zo enorm veel mogelijkheden en dus zo veel keuzes te maken op het gebied van:

* relaties,
* werk,
* seksualiteit,
* bezit,
* carrière,
* gezin…

Hoe kun je Jezus navolgen? Op deze vraag geeft dit boek een antwoord door de Tien Geboden langs te gaan. Die zijn aan Israël gegeven ver voor onze jaartelling, maar zij zijn ook voor mensen die Jezus vandaag navolgen de leidraad bij uitstek.

Heel het leven / POD Markus, Arjan
€ 13,99
voorraad onbekend
Zaak van lange adem

Het boek over de Psalmen 120-134 van Eugene Peterson, heet "Een zaak van lange adem" en heeft als ondertitel: Discipelschap in een snelle maatschappij. Aan de hand van de psalmen die Israël zong als ze optrokken naar Jeruzalem toon hij allerlei aspecten van volharding die aansluiten bij discipelschap. Inspirerende overdenkingen die discipeschap verbinden met ons dagelijkse dingen en de reis die we elke dag maken in geloof.

De oorspronkelijke titel van dit in 1980 verschenen werk luidt: 'A long obedience in the same direction: discipleship in an instant society'. Alleen de ondertitel is in de Nederlandse vertaling behouden. Eigenlijk is de hoofdtitel een zinsnede van Friedrich Nietzsche. De auteur, tot voor kort hoogleraar in de spirituele theologie in Vancouver, maar dertig jaar lang predikant, gebruikt deze woorden van de ongelovige Nietzsche om ze in een gelovig daglicht te plaatsen.

Het komt erop neer dat men door te blijven gehoorzamen in geloof en vertrouwen de juiste weg bewandelt, zoals die door de christelijke kerken al eeuwenlang is bewandeld. Als richtsnoer voor zijn aanbeveling gebruikt de auteur een aantal psalmen (psalm 120-134). Die heeft hij zelf ooit op een verrassend directe wijze uit de grondtekst vertaald. In een vijftiental hoofdstukjes geeft hij commentaar op die psalmen.

Hij benadrukt daarin dat het christelijk discipelschap inhoudt dat je wandelt in Gods wegen, waardoor je ontdekt dat dat samenhang geeft aan al onze interesses, hartstochten en gaven. De aanbevelingen van de auteur zijn overtuigend.

Zaak van lange adem Peterson, Eugene
€ 16,50
voorraad onbekend