Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Indeling Bijbelboeken

Als we kijken naar de indeling van het Oude en Nieuwe Testament is er ook een logische rangschikking op onderwerpen mogelijk. Gebruikelijk is dat men in de inhoudsopgave het Oude Testament qua boeken rangschikt op onderstaande wijze:

UITGEBREID OVERZICHT BIJBELBOEKEN OUDE TESTAMENT:

De vijf Boeken van Mozes / Pentateuch:

* Genesis
* Exodus
* Leviticus
* Numeri
* Deuteronomium

Historische boeken Oude Testament

* Jozua
* Richteren
* Ruth
* 1 Samuel
* 2 Samuel
* 1 Koningen | 2 Koningen
* 1 Kronieken
* 2 Kronieken
* Ezra
* Nehemia
* Esther

Wijsheidsliteratuur / Poëzie

* Job
* Psalmen
* Spreuken
* Prediker
* Hooglied

Grote profeten

* Jesaja
* Jeremia
* Klaagliederen
* Ezechiel
* Daniel

Kleine profeten

* Hosea
* Joel
* Amos
* Obadja
* Jona
* Micha
* Nahum
* Habakuk
* Sefanja
* Haggai
* Zacharia
* Maleachi

UITGEBREID OVERZICHT BIJBELBOEKEN NIEUWE TESTAMENT:

Een overzichtelijke indeling van het Nieuwe Testament op thema ziet er zo uit en sluit ook aan bij de inhoudsopgave van de Bijbelboeken in het NT.

De vier Evangeliën

* Mattheus
* Markus
* Lukas
* Johannes

Historisch boek

* Handelingen

Apostolische brieven van Paulus aan de gemeenten en personen:

* Romeinen
* 1 Korinthiers
* 2 Korinthiers
* Galaten
* Efeziërs
* Filippenzen
* Kolossenzen
* 1 Tessalonicenzen
* 2 Tessalonicenzen
* 1 Timotheus
* 2 Timotheus
* Titus
* Filemon

Apostolische brieven:

* Hebreeën
* Jakobus
* 1 Petrus
* 2 Petrus
* 1 Johannes
* 2 Johannes
* 3 Johannes
* Judas

Profetisch boek:
* Openbaring

Naast de zgn. Canonieke boeken, zoals hier boven staan, is er ook een groep van boeken die Apocriefe boeken genoemd worden of Deuterocanonieke boeken. Dat zijn boeken die in de joodse en christelijke traditie gerekend worden tot behorend bij de Tanach of het Oude Testament. Zij zijn in gebruik bij de Joodse synagoges, de Rooms Katholieke kerk, de Oosters orthodoxe kerken en o.a. bij Taizé vieringen. In Protestantse kring is er een vernieuwde aandacht voor. Ze zijn standaard opgenomen in de Willibrord Bijbel en zijn ook in verschillend edities van de NBV21 leverbaar. Voor de gebruikers van de Statenvertaling is er een afzonderlijke editie met de Apocriefe boeken. Voor de liefhebbers van de Naardense Bijbel zijn er de edities met Deuterocanonieke boeken en is er bovendien de Gooische Bijbel waarin heel veel apocriefen opgenomen zijn, zowel naast het Oude als Nieuwe Testament. (O.a. het boek van Henoch)

De gangbare Deuterocanonieke boeken zijn:

Tobit | De wijsheid van Jezus Sirach | Toevoegingen bij Daniël | Toevoegingen op Ester | I Makkabeeën | II Makkabeeën | III Makkebeeën | Judit | De wijsheid van Salomo | Baruch | Brief van Jeremia | Het gebed van Manasse

In een puzzel of quiz komt nogal eens de vraag langs: Uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel? Het antwoord is dan dus 66 Bijbelboeken, dat wil zeggen 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament.

Mist u materiaal, dan horen we dat graag!